A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2017R
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 23 marca 2017r. w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

  ZARZĄDZENIE NR 16/2017
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 23 marca 2017r.
  w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia
  jej regulaminu
  Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),
  §1
  1.Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją” jako organ doradczy Wójta w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
  2.Komisja składa się z członków powołanych przez Wójta Gminy Łączna, zwanego dalej „Wójtem”.
  3. W skład Komisji wchodzą specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury.
  Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:
  a) Agata Nowakowska - Buk
  b) Andrzej Michno
  c) Maria Głowacka
  d) Władysław Markulis

  §2
  1. Ustala regulamin organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Traci moc Zarządzenie NR 6/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz Zarządzenie NR 73/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
  3. Wyniki prac Komisji zawarte będą w protokołach posiedzeń, przechowywanych w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy Łączna.

  4. Obsługę techniczną Komisji zapewnia Wydział Techniczny Urzędu Gminy Łączna.
  §3

  1. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane będą z budżetu Gminy Łączna w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania przestrzennego.

  §4
  1. Wysokość wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji ustala się następująco:
  - przewodniczący Komisji: 400zł
  - sekretarz: 400 zł
  - zastępca przewodniczącego: 400 zł
  - członek 350zł

  2. Podstawą do wypłacenia, o którym mowa w ust 1.będzie lista obecności, potwierdzona przez pracownika Urzędu Gminy, że sporządzony został protokół zawierający wypracowane wnioski z posiedzenia.
  §5
  1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Technicznego.

  §6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2017
  Wójta Gminy Łączna z dnia 23 marca 2017r.


  Regulamin pracy
  Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  § 1
  Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Łączna, zwanej dalej „Komisją”.
  § 2
  Komisja jest organem doradczym Wójta Gminy Łączna zwanego dalej „Wójtem” w sprawach urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz architektury. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Wójt.
  § 3
  1. W skład Komisji wchodzi 4 osoby powoływane przez Wójta Gminy:
  • Przewodniczący Komisji
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Sekretarz Komisji
  • Członek Komisji
  2. Zastępcę przewodniczącego i członków powołuje się spośród osób o wykształceniu
  i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, rekomendowanych przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.
  3. Posiedzenia Komisji zwoływane są stosownie do potrzeb.
  § 4
  1. Komisja opiniuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów, związanych z urbanistyką, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz architekturą i doradza organom Gminy.
  2. Obowiązkowo zaopiniowaniu przez Komisję podlegają projekty:
  - opiniowania zasadności przystąpienia do sporządzania planu
  - opiniowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  - opiniowania opracowań i koncepcji urbanistyczno-architektonicznych
  - opiniowania aktualności obowiązujących opracowań urbanistycznych
  - rozpatrywanie problemów z zakresu planowania przestrzennego zgłaszane przez Wójta za pośrednictwem referatu merytorycznego

  3. Komisja opiniuje i wyraża stanowisko na temat uwag zgłoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Komisja opiniuje projekty dokumentów i wyraża stanowisko na wniosek Wójta
  i upoważnionych pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy lub jej komisji, a także
  z własnej inicjatywy.
  5. Komisja może z własnej inicjatywy kierować uwagi i propozycje do organów Gminy
  w sprawach dotyczących zakresu jej działania.
  § 5
  1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
  2. Komisja obraduje w siedzibie Urzędu Gminy. Urząd Gminy zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Komisji.
  3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może dokonywać wizji w terenie lub obradować poza siedzibą Urzędu.
  4. Komisja może obradować, jeśli obecnych jest co najmniej 2 członków Komisji, w tym Przewodniczący lub Sekretarz.
  5. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Zastępca Przewodniczącego.
  6. Powołanie i odwołanie Komisji następuje w drodze zarządzenia Wójta.
  7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
  8. W przypadku rezygnacji któregoś z członków z pracy w Komisji lub odwołania przez Wójta któregoś z członków Komisji, Wójt wydaje nowe zarządzenie uzupełniające jej skład.
  9. Komisje powołuje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 8.
  § 6

  1. Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Gminy biorą udział w jej pracach
  w ramach swoich obowiązków służbowych, czas w pracy Komisji jest równoznaczny
  z czasem pracy w ramach ich stosunku pracy w Urzędzie.
  2. Za udział w posiedzeniach członkowie otrzymują diety. Wysokość ich określono w § 4 zarządzenia Wójta. Wynagrodzenie obejmuje koszty podróży, opiniowanie opracowań, wizje lokalne itp. Członkowie Komisji będący pracownikami Urzędu Gminy nie otrzymują wynagrodzeń.

  § 7
  1. Z posiedzeń Komisji spisuje się protokół, dokumentujący przebieg obrad, w szczególności wnioski, opinie, uwagi i propozycje Komisji. Protokół spisuje Przewodniczący lub Sekretarz Komisji. Protokół z posiedzenia podpisują wszystkie uczestniczące w nim osoby, wchodzące w skład Komisji. Protokół z posiedzenia powinien zostać przedłożony przez Sekretarza Komisji Wójtowi w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
  2. Każdy członek Komisji może zgłosić zdanie odrębnie w formie pisemnej, które zostaje załączone do protokołu z posiedzenia Komisji.
  3. Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komisji reprezentują ją na zewnątrz oraz przygotowują ustalenia jej posiedzeń.
  4. Sekretarz Komisji prowadzi merytoryczny nadzór nad całokształtem prac Komisji oraz sporządza protokół posiedzeń i opinię, o której mowa w art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. W posiedzeniach Komisji, w zależności od potrzeb biorą udział autorzy przedstawionych opracowań urbanistycznych.
  6. Tematykę i terminy posiedzeń, z uwzględnieniem zgłoszonych problemów, w szczególności tematy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz listę osób zaproszonych na posiedzenie Komisji ustala referat merytoryczny w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji.
  7. O terminie posiedzenia Komisji należy zawiadomić członków Komisji oraz zaproszone osoby co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
  8. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i uzgodnieniami powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
  9. Obecni na posiedzeniu członkowie podpisują listę obecności.
  10. Komisja wyraża opinię w sprawie rozpatrywanych opracowań w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku nie rozstrzygniętego głosowania, stanowisko Przewodniczącego Komisji jest decydujące.
  11. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami kieruje wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
  12. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno opracowanie, protokół sporządza się dla każdego opracowania oddzielnie.  Data wprowadzenia: 2017-03-30 0754
  Data upublicznienia: 2017-03-30
  Art. czytany: 223 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna