A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  Łączna, 12.05.2017r.  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia
  należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK.

  I. ZAMAWIAJĄCY:

  I.1 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna, woj. Świętokrzyskie
  Tel. 41 2548465 e-mail zgklaczna@interia.pl
  I.2 Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna zwraca się o przesłanie oferty na
  monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym instalacji kamer oraz monitoring mienia
  należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK.

  II.2 Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy na:
  1. Wykonania systemu alarmowego w budynku biurowym ZGK Łączna
  2. Wykonanie instalacji TV terenu bazy
  3. Kompleksowego monitoringu mienia należącego do Zakładu.

  III. Zakres rzeczowy
  Zakres rzeczowy postępowania obejmuje:
  a) Wykonanie instalacji systemu alarmowego
  - Montaż centrali alarmowej 1 szt.
  - Montaż szyfratora 1 szt.
  - Montaż czujek ruchu 15 szt.
  - Montaż sygnalizatorów 2 szt.
  - Montaż akumulatora żelowego 2 szt.
  - Pozostałe materiały i urządzenia
  konieczne do prawidłowego
  działania instalacji alarmowej 1 kpl
  b) Wykonanie instalacji kamer i rejestratorów TV
  - Montaż kamer TV 2 szt.
  - Montaż rejestratora 1 szt.
  - Pozostałe materiały i urządzenia
  konieczne do prawidłowego
  działania instalacji TV 1 kpl
  c) Abonament i gotowość serwisowa za 12 m-cy
  - Wykonanie usługi monitorowania budynku
  - Wykonanie usług serwisowych
  zamontowanych urządzeń
  W celu dokonania dokładnej wyceny Wykonawcy mogą się zapoznać z przedmiotem zamówienia, w dniu
  17 maja w godzinach 9.00 – 11.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym pod adresem e-mail: zgklaczna@interia.pl lub nr telefonu 41 2548465
  IV. WYMAGANIA
  Wykonawca powinien posiadać

  1. Koncesję MSWiA na działalność w zakresie ochrony osób i mienia.
  2. Polisę ubezpieczeniową wymaganą przez MSWiA.
  3. Doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia.

  V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:

  a) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz obiektu,
  b) reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami antywłamaniowymi,
  c) monitoring mienia należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie
  bazy ZGK.
  d) archiwizacja danych pochodzących z monitoringu
  e) zapewnienie środków łączności z grupą interwencyjną.
  f) zapewnienie interwencji patrolu niezwłocznie przez patrole interwencyjne.
  g) Wykonawca będzie zobowiązany do monitoringu mienia 24 h 7 dni w tygodniu.

  VI. Termin wykonania zamówienia.
  Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

  Termin realizacji zamówienia: od 16 czerwca 2017 do 15 czerwca 2018r.


  VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE

  1. Składniki cząstkowe ceny ryczałtowej netto
  d) Wykonanie instalacji systemu alarmowego …………………………….. PLN
  e) Wykonanie instalacji kamer i rejestratorów TV …………………………….. PLN
  f) Abonament i gotowość serwisowa za 12 m-cy …………………………….. PLN

  RAZEM wartość netto ……………………………… PLN
  Podatek VAT ………………………………. PLN
  Wartość oferty brutto ……………………………… PLN  2. Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej

  Oferta najkorzystniejsza, to taka, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:

  Kryterium 1:
  Najniższa cena
  ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
  Cena oferowana


  VIII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo
  lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ZGK lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zakładu
  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (ZAŁĄCZNIK 3)

  2. Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku, do których nie zachodzą podstawy
  do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie (ZAŁĄCZNIK 2)  IX. TERMIN I MIESJCE SKŁADANIA OFERT

  Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w biurze Zamawiającego:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  Łączna 115
  26-140 Łączna
  osobiście lub pocztą w terminie do dnia 25 maja 2017 do godziny 14.00.

  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem:
  - Nazwa i adres zamawiającego
  - Napis: „ nie otwierać przed dniem (termin otwarcia ofert)
  - Nazwa i adres oferenta
  - Dopisek:

  „Monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK”.  X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Formularz cenowy oferty
  2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia
  3. Oświadczenie o braku powiązań


  XI. GWARANCJA
  Wykonawca powinien udzielić gwarancji na wykonanie usługi na okres 12 m-cy licząc od daty podpisania umowy


  XII. POZOSTAŁE WARUNKI


  1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie, jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
  2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie i drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
  3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest :
  Pan Marek Walkowicz Kierownik Zakładu
  Tel. 510 096 627 w godz. 7:30-15:30
  adres e-mail: zgklaczna@interia.pl


  XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

  1. Formularz cenowy oferty
  2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia
  3. Oświadczenie o braku powiązań


  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
  mgr inż. Marek Walkowicz
  …………………………………
  podpis  Załącznik Nr 1

  ..............................................
  pieczęć firmowa lub dane teleadresowe Oferenta

  F O R M U L A R Z O F E R T Y

  na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia
  należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK.

  Ja, niżej podpisany:................................................................................................................................

  działając w imieniu i na rzecz Oferenta

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................
  pełna nazwa i dane teleadresowe Oferenta

  Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ......................... PLN.
  Termin płatności: …………………… dni

  1. Gwarantuję, że przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzanym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do jej treści żadnych zastrzeżeń.
  3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń
  i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

  Załączniki do Oferty:
  1. F O R M U L A R Z O F E R T Y

  2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  Data ……………………….
  ..………………………………………………
  Pieczęć i podpis Wykonawcy

  Załącznik Nr 2

  ……………………………………… …….........................................
  (dane Oferenta) miejscowość, data  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Dane Oferenta:....................................................................................................................

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności:
  1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
  3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

  Nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
  .................................................................................
  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych
  do reprezentowania Oferenta


  Załącznik nr 3

  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

  Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli


  .................................................................................
  Podpis/ pieczęć  Data wprowadzenia: 2017-05-12 1107
  Data upublicznienia: 2017-05-12
  Art. czytany: 1000 razy

  » Załączniki 1-3 word - rozmiar: 17468 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załączniki 1- 3 pdf - rozmiar: 348839 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna