A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring

  Łączna, 09.06.2017r.  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

  na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia
  należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK.

  I. ZAMAWIAJĄCY:
  I.1 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna, woj. Świętokrzyskie
  Tel. 41 2548465 e-mail zgklaczna@interia.pl
  I.2 Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna zwraca się o przesłanie oferty na
  monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym instalacji kamer oraz monitoring mienia
  należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK.

  II.2 Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy na:
  1. Wykonania systemu alarmowego w budynku biurowym ZGK Łączna
  2. Wykonanie instalacji TV terenu bazy
  3. Kompleksowego monitoringu mienia należącego do Zakładu.
  III. Zakres rzeczowy
  Zakres rzeczowy postępowania obejmuje:
  a) Wykonanie instalacji systemu alarmowego
  - Montaż centrali alarmowej (16 wejść) 1 szt.
  - Montaż manipulatora LCD (w szafce) 2 szt.
  - Montaż czujek ruchu typ PIR 15 szt.
  - Montaż sygnalizatorów
  z własnym akumulatorem 2 szt.
  - Montaż kontaktronu 2szt.
  - Pozostałe materiały i urządzenia
  konieczne do prawidłowego
  działania instalacji alarmowej 1 kpl.
  b) Wykonanie instalacji kamer i rejestratorów CCTV
  - Montaż kamer cyfrowych TV 2mpx 2 2 szt.
  - Montaż rejestratora z 1 szt. (Rejestrator czterokanałowy, nagrywanie
  W pętli archiwizacja danych minimum 30 dni)
  - System zasilania 1 kpl. (z podtrzymaniem 12 godzin po zaniku napięcia)
  - Pozostałe materiały i urządzenia
  konieczne do prawidłowego
  działania instalacji TV 1 kpl.
  c) Abonament i gotowość serwisowa za 24 m-ce
  - Wykonanie usługi monitorowania budynku
  - Wykonanie usług serwisowych
  zamontowanych urządzeń


  W celu dokonania dokładnej wyceny Wykonawcy mogą się zapoznać z przedmiotem zamówienia, w dniu
  12 czerwca 2017 w godzinach 12.00 – 14.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym pod adresem e-mail: zgklaczna@interia.pl lub nr telefonu 41 2548465

  IV. WYMAGANIA
  Wykonawca powinien posiadać

  1. Koncesję MSWiA na działalność w zakresie ochrony osób i mienia.
  2. Polisę ubezpieczeniową wymaganą przez MSWiA.
  3. Doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia.
  V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:

  a) Zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży,
  dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz obiektu,
  b) Reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami antywłamaniowymi,
  c) Monitorowanie mienia należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna
  na terenie bazy ZGK.
  d) Zapewnienie archiwizacji danych pochodzących z monitoringu.
  e) Zapewnienie środków łączności z grupą interwencyjną.
  f) Zapewnienie interwencji patrolu niezwłocznie przez patrole interwencyjne.
  g) Wykonawca będzie zobowiązany do monitoringu mienia 24 h na dobę.
  h) Zapewnienie pojemność zapisu danych licząc wstecz minimum 1 m-c.
  i) Dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania zamontowanych urządzeń wraz z prawami do licencji umożliwiających podgląd wizyjny na komputerze PC Zamawiającego.
  j) Wszystkie instalacje i urządzenia będą stanowiły własność Zamawiającego.
  k) Wydzielenie dwóch stref monitorowania (osobna strefa dla pomieszczenia świetlicy).
  l) Zapewnienie przesyłu komunikatów z centrali SMS-ami na wskazane numery telefonów o naruszeniu stref, o braku zasilania, o sabotażu i inne niezbędne do prawidłowego działania całego systemu.


  VI. Termin wykonania zamówienia.
  Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

  Termin realizacji zamówienia:
  a) Wykonanie instalacji systemu alarmowego od podpisania umowy przez 10 dni kalendarzowych.
  b) Wykonanie instalacji kamer i rejestratorów od podpisania umowy przez 10 dni kalendarzowych.
  c) Abonament i gotowość serwisowa od zakończenia i odbioru powyższych instalacji do 30 czerwca 2018 r.


  VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE

  1. Składniki cząstkowe ceny ryczałtowej netto
  a) Wykonanie instalacji systemu alarmowego …………………………….. PLN
  b) Wykonanie instalacji kamer i rejestratorów TV …………………………….. PLN
  c) Abonament i gotowość serwisowa za 24 m-ce …………………………….. PLN

  RAZEM wartość netto ……………………………… PLN
  Podatek VAT ……………………………… PLN
  Wartość oferty brutto ……………………………… PLN

  Uwaga Miesięczna wartość abonamentu i gotowości serwisowej nie może przekroczyć 150,00 PLN brutto.

  2. Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej (brutto),

  Oferta najkorzystniejsza, to taka, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:  Kryterium 1:
  Najniższa cena
  ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
  Cena oferowana


  VIII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo
  lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ZGK lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zakładu
  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (ZAŁĄCZNIK 3)
  2. Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku, do których nie zachodzą podstawy
  do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie (ZAŁĄCZNIK 2)

  IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu biurze Zamawiającego:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  Łączna 115
  26-140 Łączna
  osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2017 do godziny 11.00.

  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą przedmiotu Zamówienia:

  „Monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK”.  X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Formularz cenowy oferty
  2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia.
  3. Oświadczenie o braku powiązań.
  4. Parafowany wzór umowy obowiązujący w firmie oferenta.

  XI Termin podpisania umowy ustala się na 27.06.2017r.
  XII GWARANCJA

  Wykonawca powinien udzielić gwarancji na wykonanie systemu alarmowego i instalacji TV za pomocą kamer na okres minimum 24 m-ce licząc od dnia odbioru instalacji alarmowej i telewizyjnej.


  XIII POZOSTAŁE WARUNKI


  1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie, jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
  2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie i drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
  3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest :

  Pan Marek Walkowicz Kierownik Zakładu
  Tel. 510 096 627 w godz. 7:30-15:30
  Adres e-mail: zgklaczna@interia.pl


  XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

  1. Formularz cenowy oferty
  2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia
  3. Oświadczenie o braku powiązań


  mgr. inż. Walkowicz Marek
  …………………………………
  podpis  Załącznik Nr 1

  ..............................................
  pieczęć firmowa lub dane teleadresowe Oferenta

  F O R M U L A R Z O F E R T Y

  na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia
  należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 115 26-140 Łączna na terenie bazy ZGK.

  Ja, niżej podpisany:................................................................................................................................

  działając w imieniu i na rzecz Oferenta

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................
  pełna nazwa i dane teleadresowe Oferenta

  Wyliczenie ceny ofertowej
  a)Wykonanie instalacji systemu alarmowego (netto) …………………………….. PLN
  b)Wykonanie instalacji kamer i rejestratorów TV (netto) …………………………….. PLN
  c)Abonament i gotowość serwisowa za 24 m-ce (netto) …………………………….. PLN

  RAZEM wartość (netto) ……………………………… PLN
  Podatek VAT …………………………………. PLN
  Wartość oferty (brutto) …………………… PLN


  Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ....................... PLN.
  Termin płatności: …………………… dni
  1. Gwarantuję, że przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzanym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do jej treści żadnych zastrzeżeń.


  Załączniki do Oferty:

  1. F O R M U L A R Z O F E R T Y

  2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ.

  4. PARAFOWANY WZÓR UMOWY OBOWIĄZUJĄCY W FIRMIE OFERENTA.  Data ……………………….
  ..………………………………………………
  Pieczęć i podpis Wykonawcy

  Załącznik Nr 2

  ……………………………………… …….........................................
  (dane Oferenta) miejscowość, data  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Dane Oferenta:....................................................................................................................

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności:
  1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
  3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

  Nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
  .................................................................................
  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych
  do reprezentowania Oferenta


  Załącznik nr 3

  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

  Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli


  .................................................................................
  Podpis/ pieczęć  Treść w załączniku.  Data wprowadzenia: 2017-06-09 1341
  Data upublicznienia: 2017-06-09
  Art. czytany: 728 razy

  » ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 na monitoring systemu alarmowego - rozmiar: 567691 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna