A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  I. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

  II. Wymagania niezbędne:
  Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, potwierdzone dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
  2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  - ukończyła wyższe studnia ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości – jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.168 )
  6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
  od osób fizycznych, ustawy o finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania.
  7. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej ,
  8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
  9. Cieszy się dobrą opinią.

  III. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego
  – minimum 10 lat.
  2. Znajomość zasad księgowości, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
  3. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych na szczeblu gminy jako, organu samorządu terytorialnego.
  4. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
  5. Posiada cechy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
  6. Posiada dobrą znajomość obsługi komputera. 7. Posiada umiejętność obsługi programów MS Office.
  8. Posiada umiejętność obsługi programów księgowych i kadrowych zainstalowanych
  w ZGK Łączna lub innych programów posiadających możliwości eksportu i importu danych archiwalnych.

  IV. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku Głównego księgowego.
  1. prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Zakładu,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym Zakładu,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację,
  5. przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków Zakładu,
  6. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków Zakładu,
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
  8. naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem,
  9. sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS, VAT i innych,
  10. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
  11. prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
  12. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  13. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
  14. sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS
  15. rozliczanie środków przydzielonych z budżetu Gminy,
  16. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
  17. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych
  18. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finasowo-księgowych,
  19. nadzorowanie ściągalności należności Zakładu w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych, 20.współodpowiedzialność za wyniki rzeczowe i finansowe Zakładu.
  21. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

  V. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat
  b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, parter,
  c) dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,
  d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  e) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
  f) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie,
  g) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Głównego Księgowego.


  VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Zakładzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

  VII. Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.
  8. Oświadczenie :
  a. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  b. o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
  c. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  d. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz.2135 z późn. zm.) dla celów rekrutacji.
  e. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Z zastrzeżeniem, iż
  w przypadku wyboru kandydata na stanowisko głównego księgowego przed zawarciem umowy należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności w w/w zakresie.

  VIII. Termin i miejsca składania dokumentów
  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ZGK w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zakładu (pokój Kierownika) , Łączna 115. 26-140 Łączna do dnia 24 sierpnia 2017r. do godz. 15.30.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zakładu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej),
  a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Zakładu oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w siedzibie Zakładu.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest Marek Walkowicz – Kierownik Zakładu
  kom. 510 096 627


  Kierownik
  Zakładu Gospodarki Komunalnej
  Marek Walkowicz
  Data wprowadzenia: 2017-08-02 1248
  Data upublicznienia: 2017-08-02
  Art. czytany: 669 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  Rejestr zmian:
  2017-08-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna