A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2017r.
 • ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA - Dowóz dzieci

  Łączna, 21.08.2017r.


  Do wiadomości

  Wykonawców


  Dotyczy:

  Ogłoszenie nr 547449-N-2017 z dnia 2017-07-07


  Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2017/2018”.


  ZAWIADOMIENIE
  O
  WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA


  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), Gmina Łączna informuję, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp wykluczono następujących Wykonawców:


  USŁUGI AUTOBUSOWE Woźniak Tadeusz ul. Massalskiego 24/35. 25-636 Kielce


  Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.


  UZASADNIENIE

  Wykonawca nie zamieścił w ofercie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 14.08.2017r. zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oferty o :


  1. Zaświadczenie, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego Zamówienia tj. obejmująca dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda,

  2. Opłaconą polisę ubezpieczenia NW ( ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów) , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

  3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


  W terminie do dnia 21.08.2017r., Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagane dokumenty. Wykonawca został wykluczony z postępowania, a oferta została odrzucona.  Data wprowadzenia: 2017-08-21 1537
  Data upublicznienia: 2017-08-21
  Art. czytany: 424 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna