A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ogłoszenia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Protokół Nr XLIX/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany wysokości dotacji
» Projekt budżetu 2019
» Śliczne kociątko czeka na świąteczny prezent od losu
 • Przetargi
 • 2017r.
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2017/2018

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie
  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak
  Numer ogłoszenia: 547449-N-2017
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  nie

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Gmina Łączna, Krajowy numer identyfikacyjny 29101018000000, ul. Kamionki 60, 26140 Łączna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 25 48 960, e-mail k.pastuszka@bip.doc.pl, faks 41 25 48 977.
  Adres strony internetowej (url): www.uglaczna.bip.doc.pl
  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2017/2018
  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  Zamawiający przyjmuje, że dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z poniżej opracowanymi trasami: Trasa I. Zagórze – Zaskale – Kamionki i powrót tą samą trasą ( I autobus 50 miejsc siedzących ) (kurs 1.) Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. IV-VII i klas dotychczasowego gimnazjum do szkoły na godz. 7.30 oraz odwóz dzieci tą samą trasą w godz.13.00 – 15.00 ( dwa dni w tygodniu drugi kurs z odwozem ). Planuje się odjazd ok. godz. 7.00 spod przystanku nr 1 w Zagórzu (przy zakładzie drobiowym). (kurs 2.) Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci kl. 0-III do szkoły na godz. 8.20 oraz odwóz dzieci tą samą trasą w godz.13.00 – 14.00. Planuje się odjazd ok. godz. 7.50 spod przystanku nr 1 w Zagórzu (przy zakładzie drobiowym). Trasa II. Klonów (Budy i Kolonia) – Jęgrzna - Gózd (szkoła) – Zalezianka – Występa – Kamionki ( II autobus 50 miejsc siedzących ) A/ Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do Szkoły w Goździe i Zespołu Szkół w Łącznej na godz. 7.30 (odjazd z Klonowa ok. godz.6.50 ) oraz B/ dwa odwozy dzieci: z dotychczasowego gimnazjum i SP ok. 13.00 - 15.00 do Klonowa przez, Gózd oraz drugi kurs z klasami dotychczasowego gimnazjum do Klonowa przez Gózd. Trasa III. Jęgrzna – Gózd - Łączna – Osełków – Stawik - Kamionki (Zespół Szkół) ( III autobus 40 miejsc siedzących ) A/ Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci klas dotychczasowego gimnazjum z Jęgrznej ( ok. godz. 6.50 ), dzieci z Zalezianki i Występy do Szkoły w Goździe oraz B/ dwa odwozy z Zespołu Szkół w Łącznej : pierwszy kurs ( ok. godz. 13.00 ) przez Osełków, Stawik, Gózd , Zaleziankę, do Występy oraz drugi kurs ( ok. godz. 14.00 – 15.00) Gózd , Zalezianka, Występa. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 2 specyfikacji.
  II.4) Informacja o częściach zamówienia:
  Zamówienie było podzielone na części:
  nie
  II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony
  III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
  nie
  III.3) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT 138000
  Waluta PLN
  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert: 7
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie

  Nazwa wykonawcy: Przewóz Osób Usługi Transportowe Sławomir Dąbek
  Email wykonawcy:
  Adres pocztowy: Wincentów 41
  Kod pocztowy: 26-065
  Miejscowość: Piekoszów
  Kraj/woj.: świętokrzyskie

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
  tak
  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  nie
  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
  nie
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 159216
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 144366
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195300
  Waluta: PLN
  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  nie

  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
  IV.8) Informacje dodatkowe:

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

  IV.9.1) Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
  IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 Przewóz Osób Usługi Transportowe Sławomir Dąbek Wincentów gm. Piekoszów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma Przewóz Osób Usługi Transportowe Sławomir Dąbek Wincentów gm. Piekoszów za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 159.216 zł oraz termin płatności wynoszący 30 dni, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie


  Data wprowadzenia: 2017-09-06 1137
  Data upublicznienia: 2017-09-06
  Art. czytany: 372 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna