A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2017R
 • Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Łączna z dnia 04 września 2017 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018.

  Zarządzenie Nr 44/2017
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 04 września 2017 r.


  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018.


  Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. , poz.446 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , zarządzam, co następuje:


  § 1 Zobowiązuję Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łącznej, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej, Kierownika i Dyrektorów jednostek budżetowych, Kierowników Wydziałów Urzędu Gminy Łączna, Zastępcę Skarbnika do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok w szczegółowości i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

  § 2 Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy opracować zgodnie z:
  1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ,
  2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.),
  3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U z 2014 r., poz 1053 z późn. zm.),
  4) obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Łączna mającymi wpływ na budżet Gminy.

  § 3 Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować na podstawie:
  1) prognoz makroekonomicznych służących do prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, który zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku , które będzie wynosiło 2 080 zł, minimalna stawka godzinowa w 2018 roku, która będzie wynosiła 13,50 zł.
  2) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy Łączna z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018,
  3) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2018 roku.

  § 4 Założenia dotyczące prognozowania dochodów budżetu na 2018 rok.
  1. Podstawą planowania dochodów na 2018 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017.
  2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
  3. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2018 rok należy uwzględnić:
  a) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu
  Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji
  i dotacji , oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  b) planowane zmiany cen świadczonych usług,
  c) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat,
  d) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.

  § 5 Założenia dotyczące prognozowania wydatków budżetowych na 2018 rok.
  1. Planowanie wydatków na 2018 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu
  w 2017 roku.
  2. Wszelkie działania realizowane przez Gminę Łączna muszą być zgodne z art. 44 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
  z danych nakładów.
  W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  3. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem
  w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
  4. Wydatki rzeczowe należy zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, pomniejszone o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego.
  5. Wynagrodzenia osobowe należy kalkulować wg kwot wynikających z zawartych umów na dzień 1.09.2017 r. biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2017 roku, oraz w 2018 roku.

  § 6 Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) winny być składane wg wzorów określonych
  w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 570) w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 30 września 2017 roku.

  § 7 Wnioski o dotacje dla publicznych placówek oświatowych wynikające z art. 90 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.) winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

  § 8 Materiały planistyczne winny być złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników wydziałów Urzędu Gminy do dnia 10 października 2017 roku.

  § 9 W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące kwot subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów Skarbnik Gminy Łączna opracowuje plan dochodów i wydatków i przekazuje Wójtowi zbiorcze zestawienie.

  § 10 Wójt weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez jednostki i wydziały Urzędu Gminy.

  § 11 Po dokonaniu weryfikacji dokumentów planistycznych Skarbnik sporządza projekt budżetu gminy na rok 2018 do dnia 15 listopada 2017 roku.

  § 12 Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych
  i kierownikom wydziałów Urzędu Gminy.

  § 13 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

  § 14 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2017-09-13 1121
  Data upublicznienia: 2017-09-13
  Art. czytany: 339 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna