A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXXV/172/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 17 października 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy


  UCHWAŁA NR XXXV/172/2017
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 17 października 2017

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz wspólną realizację z Gminami: Bliżyn i Skarżysko Kościelne projektu pn. 'Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne'. Partnerstwo gmin Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne

  Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Gminami: Bliżyn i Skarżysko Kościelne na wspólną realizację przedsięwzięcia montażu instalacji OZE na obiektach prywatnych współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  § 2.
  Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 zostaną uregulowane w odrębnej Umowie, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Bliżyn, Skarżysko Kościelne.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE
  do uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania przez Gminę Łączna współpracy z Gminą Bliżyn i Gminą Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu partnerskiego pn. „Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne”

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) w celu wspólnej realizacji projektu, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Niniejsza uchwała pozwoli na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ) Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  W ramach przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dotacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Łączna i gmin partnerskich: Bliżyna i Skarżysko Kościelnego. Zgodnie z dokumentacją konkursową wysokość dofinansowania projektu stanowić będzie 60% kosztów kwalifikowanych. Następstwem wyrażenia woli w tym zakresie będzie wspólne przygotowanie projektu przez partnerów. Jednocześnie uchwałą upoważnia się Wójta Gminy Łączna do podejmowania wszelkich działań i składnia oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją partnerstwa, w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale. Współdziałanie Gminy Łączna z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, znacznie zwiększy szanse gminy na powodzenie w pozyskaniu tego dofinansowania. Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2017-10-23 1328
  Data upublicznienia: 2017-10-23
  Art. czytany: 373 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna