A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Przetargi
 • 2017r.
 • Pytania i odpowiedzi: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA”

  Warszawa, dnia 06.11.2017 r.
  Pełnomocnik Zamawiającego
  New Power Sp. z o.o.
  ul. Chełmżyńska 180a
  04-464 Warszawa
  Reprezentujący:
  Gminę Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna
  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW


  Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Łączna prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA” przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań, które mailem w dniu 03.11.2017 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia 610337-N-2017.


  Pytanie 1.
  Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?
  Odpowiedź 1.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że podane parametry dystrybucyjne zostały odczytane z faktur za świadczenie usług dystrybucji wystawionych w roku 2017 przez właściwego OSD.

  Pytanie 2.
  Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.
  Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”
  Odpowiedź 2.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.

  Pytanie 3.
  Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ? Czy też Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych? Czy obiekty oświetlenia ulicznego mają zostać wyodrębnione na oddzielnej fakturze dla poszczególnych Zamawiających (w ramach jednego numeru NIP).
  Odpowiedź 3.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w związku z wprowadzoną centralizacją podatku VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. faktury za energię elektryczną dotyczące: Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej powinny być wystawiane w ramach jednego numeru NIP Gminy Łączna, ale z wyodrębnieniem jednostki organizacyjnej której dotyczy.
  Nabywca:
  Gmina Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna
  NIP 6631867303
  Odbiorca/Płatnik: (jednocześnie adres do doręczenia faktury): Gmina Łączna, adres: Kamionki 60, 26-140 Łączna, Zakład Gospodarki Komunalnej, adres: Łączna 115, 26-140 Łączna (Dane Nabywców oraz Odbiorców wskazane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ).
  Poszczególne jednostki powinny posiadać oddzielne subkonta rozliczeniowe, w celu dokładnego zweryfikowania oraz identyfikacji rozliczeń.
  W przypadku oświetlenia ulicznego jest jeden zamawiający - Gmina Łączna. Faktura za oświetlenie uliczne powinna być wystawiona oddzielnie z wyszczególnieniem poszczególnych obiektów – punktów poboru energii.

  Pytanie 4.
  Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?
  Odpowiedź 4.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 5.1 do SIWZ – Załącznik nr 1 do projektu umowy i ponosi odpowiedzialność za jego poprawność.

  Pytanie 5.
  Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
  - nazwa i adres firmy;
  - opis punktu poboru;
  - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
  - grupa taryfowa (obecna i nowa);
  - moc umowna;
  - planowane roczne zużycie energii;
  - numer licznika;
  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
  - numer aktualnie obowiązującej umowy;
  - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
  - numer ewidencyjny
  - numer PPE
  oraz dokumentów:
  - Pełnomocnictwo,
  - dokument nadania numeru NIP,
  - dokument nadania numeru REGON,
  - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
  - dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
  Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
  Odpowiedź 5.
  Pełnomocnik Zamawiającego przekaże niezwłocznie po podpisaniu umów w wersji elektronicznej wszelkie dane, które jest w stanie pozyskać:
  - nazwa i adres firmy;
  - opis punktu poboru;
  - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
  - grupa taryfowa
  - moc umowna;
  - planowane roczne zużycie energii;
  - numer licznika;
  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
  - okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
  - numer ewidencyjny
  - numer PPE
  oraz dokumenty:
  - Pełnomocnictwo,
  - dokument nadania numeru NIP,
  - dokument nadania numeru REGON,
  - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
  dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

  Pytanie 6.
  Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.
  Odpowiedź 6.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do budynków Gminy Łączna, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie Zamówienia.

  Niezależnie od problematyki prawa własności zgodnie z art. 18 ust. 1 ust. 3 Prawa energetycznego do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym Gmina Łączna ponosi i będzie ponosić wskazane koszty, niezależnie od tego, komu będzie przysługiwało prawo własności względem urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, linii elektroenergetycznej, linii oświetleniowej czy jakichkolwiek innych urządzeń składających się na ww. linie.
  Ponadto, zgodnie z art. 4j prawa energetycznego każdy odbiorca energii elektrycznej jest uprawniony do wyboru dowolnego sprzedawcy tej energii. W konsekwencji Gmina Łączna jest uprawniona do ogłoszenia przetargu na zakup energii elektrycznej.
  Dodatkowo, przepis art. 4j prawa energetycznego nie uzależnia bowiem prawa do wyboru sprzedawcy energii od posiadania tytułu własności do urządzeń.
  Warto dodać, iż na mocy przepisu art. 140 kc, nawet zakładając, iż Gmina Łączna nie byłaby właścicielem urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, Gmina Łączna powinna co najwyżej uzyskać zgodę właściciela na zlecenie prac i usług związanych z oświetleniem oraz powinna zawrzeć odpowiednią, cywilnoprawną umowę w zakresie użytkowania przez Gminę Łączna ww. urządzeń. W żadnym jednak wypadku właściciel urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego nie uzyskałby prawa do ograniczenia Gminy Łączna w wyborze sprzedawcy energii elektrycznej.

  Pytanie 7.
  Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy.
  W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie danych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych punktów.
  Odpowiedź 7.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 2 ust. 2. Zapisy pozostają bez zmian.

  Pytanie 8.
  Dotyczy § 5 ust. 5 Projektu Umowy.
  Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „…., za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT”.
  Odpowiedź 8.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że § 5 ust. 3 Projektu Umowy umożliwia zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

  Pytanie 9.
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego wskazanego w § 6 ust. 1 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni danych pomiarowych w terminie, czy Wykonawca może wystawić fakturę szacunkową?
  Odpowiedź 9.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie, Operator Systemu Dystrybucyjnego dla każdego punktu poboru został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymanych od OSD. Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgodny na wystawianie faktur szacunkowych.

  Pytanie 10.
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego w § 6 ust. 9 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury /nie z własnej winy/, to czy kara umowna będzie również naliczana? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.
  Ponadto zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 9 Projektu Umowy sprzedaży na zapis o treści: „9. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania danych od OSD,, z terminem płatności……”
  Odpowiedź 10.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca wystawia fakturę po otrzymaniu danych pomiarowo rozliczeniowych od OSD. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w § 6 ust. 9. Pełnomocnik Zamawiającego pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy.

  Pytanie 11.
  Dotyczy § 6 ust. 9 Projektu Umowy.
  Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.
  Odpowiedź 11.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis w §6 ust. 9 Projekt umowy pozostaje bez zmian.

  Pytanie 12.
  Dotyczy § 11 ust. 3 Projektu Umowy sprzedaży. Uprzejmie informujemy, że wszelkie dodatkowe czynności dokonane przez Wykonawcę odbiegające od przyjętych standardów i wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować wliczeniem tych czynności w cenę energii elektrycznej. Może to spowodować poniesienie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.
  Odpowiedź 12.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na podstawie § 11 pkt. 3 Wykonawca nie jest zobligowany do pozyskania powyższych danych niezbędnych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, gdyż otrzyma je od Zamawiającego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy zobowiązany jest natomiast do kontaktu z OSD chociażby w kwestii negatywnych weryfikacji punktów poboru. Mając wiedze, iż w obrębie któregokolwiek punktu poboru występują negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego przekazania takiej informacji Zamawiającemu, aby ten mógł na bieżąco wyjaśniać nieprawidłowości.

  Pytanie 13.
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
  Odpowiedź 13.
  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.


  /-/ Rafał Burski
  Pełnomocnik Zamawiającego


  Data wprowadzenia: 2017-11-06 1557
  Data upublicznienia: 2017-11-06
  Art. czytany: 455 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna