A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2018
 • Projekt budżetu na 2018r.

  Projekt
  Uchwała Nr …………
  Rady Gminy Łączna
  z dnia ………..………
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 23 084 940 zł,
  z tego:

  a) dochody bieżące 17 990 000 zł
  b) dochody majątkowe 5 094 940 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.

  § 2

  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 277 330 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 17 862 700 zł
  b) wydatki majątkowe 6 414 630 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

  3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
  w roku budżetowym w wysokości 5 851 330 zł,
  a) wydatki majątkowe 5 851 330 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.

  § 3

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 192 390 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) kredytów w kwocie 1 192 390 zł,
  2. Przychody budżetu w wysokości 2 088 390 zł, rozchody w wysokości 896 000 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 5.

  § 4

  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
  2) celową w wysokości - 53 000 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

  § 5

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 .
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
  ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

  § 6

  Ustala się dochody w kwocie 38 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 7
  Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r.
  poz. 519 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

  § 8

  Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 300 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  § 9

  1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 622 298 zł, wydatki – 1 621 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 215 070 zł; wydatki – 215 070 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 9.

  § 10

  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
  3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

  § 11

  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
  1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
  a) kredyty 800 000 zł,
  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 192 390 zł, w tym:
  a) kredyty 1 192 390 zł
  3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 557 610 zł , w tym:
  a) zaciągnięte kredyty 557 610 zł


  § 12

  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

  § 13

  Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 roku do kwoty 300 000 zł,
  - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł.  § 14

  Upoważnia się Wójta do:
  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
  2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
  3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
  w ramach działu,
  4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 14
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

  § 15

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku
  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  Data wprowadzenia: 2017-12-14 1040
  Data upublicznienia: 2017-12-14
  Art. czytany: 409 razy

  » UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁĄCZNA NA 2018 ROK - rozmiar: 101376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik do budżetu - dochody budżetu na 2018r. - rozmiar: 248120 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna