A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2017r.
 • Wójt Gminy Łączna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Konserwacja oświetlenia w roku 2018

  Wójt Gminy Łączna

  ZAPRASZA

  do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

  Konserwacja oświetlenia w roku 2018
  (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: „Oferta na konserwację oświetlenia w roku 2018”
  3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  5) ma obejmować całość zamówienia.

  2 Opis przedmiotu zamówienia:
  Ilość opraw podlegających konserwacji wynosi 660 szt.
  Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym:
   przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
   czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,
   kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,
   wymiana bezpieczników,
   czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników,
   wymiana i naprawa elementów opraw,
   wymiana uszkodzonych źródeł światła,
   regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
   konserwacja słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników,
   regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,
   pionowanie słupów oświetlenia wydzielonego,
   uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk, itp.,
   malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów,
   wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe,
   lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia,
   pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemienia, izolacji kabli, wybiórczości zabezpieczeń).
  3. Wymagany termin realizacji umowy:
  01.01.2018-31.12.2018.

  4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena – 100%.
  …………….…... %
  5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
  2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,
  3) podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

  W cenę oferty należy wliczyć:
  a) wartość dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  b) obowiązujący podatek VAT.
  Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

  7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
  Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 03.01.2018r., do godz. 1500 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna (sekretariat), Kamionki 60. 26-140 Łączna.

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Oferta cenowa na zadanie pn.: „Oferta na konserwację oświetlenia w roku 2018”

  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
  Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
  Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny,

  8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
  Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 03.01.2018r. o godz. 1510 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna.

  9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
  Pracownik merytoryczny Krzysztof Pastuszka - pok. nr 7
  tel. 691399472

  10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie Gminy Łączna.
  Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.  Krzysztof Pastuszka 27.12.2017
  (przygotował/a) (data i podpis Wójta)

  W załączeniu:
  1) formularz oferty,
  2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


  Data wprowadzenia: 2017-12-27 1312
  Data upublicznienia: 2017-12-27
  Art. czytany: 448 razy

  » Załączniki - rozmiar: 16946 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna