A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.
» Uchwała Nr 3 /2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 12 września 2018r.
» Wpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców
» Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 12 wrzesnia 2018r.
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • ROK 2018
 • UCHWAŁA Nr XLVII/238/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.

  UCHWAŁA Nr XLVII/238/2018
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 8 sierpnia 2018r.


  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 r. poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna , obrębu Podłazie dla nieruchomości o nr. ewidencyjnym 187/1.
  2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.  UZASADNIENIE

  Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 r. poz. 1073 ze zm.).
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika
  z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają na wskazanym w uchwale terenie obszar oznaczony symbolem 7.RP-1 – jest przeznaczone pod uprawę z zakazem zabudowy. Właściciele nieruchomości wnioskują o zmianę przeznaczenia gruntów, w taki sposób, aby plan miejscowy obowiązujący dla nieruchomości uwzględniał ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna. Zapisy studium dopuszczają na wnioskowanych terenach zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową i obszary zieleni łęgowej.
  W celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości podejmuje się niniejszą uchwałę. Po dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uznano, że są one zgodne ze Studium.


  ANALIZA
  zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.

  Zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 r. poz. 1073 ze zm.) przedstawiam analizę zasadności przystąpienia do zmiany Nr 5 w mpzp gminy Łączna oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  Obszar objęty zmianą mpzp obejmuje teren w granicach określonych załącznikiem
  do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu położony w obrębie geodezyjnym Podłazie, który zamierza się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową i obszary zieleni łęgowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w/w teren położony jest obecnie na obszarze oznaczonym w miejscowym planie symbolem 7.RP-1 – jest przeznaczone pod uprawę z zakazem zabudowy. Nie przewiduje się zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  Wobec powyższego zasadnym jest przeprowadzenie zmiany przeznaczenia terenu zgodnie z wnioskiem.
  W związku z powyższym, że nie istnieje niezgodność ustaleń Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna z planowanymi rozwiązaniami zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna podjęte zostaną działania mające na celu zmianę przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


  Data wprowadzenia: 2018-08-17 0921
  Data upublicznienia: 2018-08-17
  Art. czytany: 50 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna