A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Przetargi
 • 2018
 • Pytania i odpowiedzi nr 1: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000 PLN dla Gminy Łączna

  Pytania i odpowiedzi nr 1: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  1 750 000 PLN dla Gminy Łączna

  Pytanie 1
  I. Czy zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów przyszłej umowy kredytowej poprzez wprowadzenie zapisów w następującym brzmieniu:
  1) . Rozdział XVI pkt 15 i 16 SIWZ:
  „ 1. Z tytułu wykorzystania kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki.
  2. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalonej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  1) Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
  2) Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
  3) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy się z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
  3. W dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M wynosi…% plus marża Banku wynosi….p.p; oprocentowanie kredytu wynosi …..% w skali roku.
  4. Zmiana oprocentowania , wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
  5. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym, Bank zawiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu.
  6. Zleceniodawca oświadcza , że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i zrozumiała, a informacje o wysokości stawek WIBOR 3 dostępne do pozyskania i weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania go o zmianie oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3M, jednocześnie Zleceniodawca akceptuje wypełnienie przez Bank w ten sposób obowiązku informowania go o zmianie oprocentowania”.

  2) Rozdział XVI pkt 17, zdanie trzecie SIWZ:
  „1. Bank nie pobierze od Kredytobiorcy żadnych prowizji ani opłat w związku z przyznanym kredytem w trakcie całego okresu kredytowania.
  2. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, Kredytobiorca nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu.”

  Odpowiedź zamawiającego:
  Tak, zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do przyszłej umowy kredytowej w treściach zaproponowanych powyżej.
  Pytanie 2
  Rozdział XVI pkt. 18 w powiązaniu z pkt 21 ppkt 4) SIWZ:
  Prosimy o doprecyzowanie zapisów w/w punktu mówiącego o możliwości spłaty kredytu w innych terminach , np. przesunięciu spłaty raty z danego roku na rok następny. Czy chodzi tylko o przesunięcie terminu spłaty raty kredytu nie powodujące wydłużenia okresu kredytowania? W jakich sytuacjach, kwotach i terminach może nastąpić przesunięcie spłaty raty kredytu?. Czy zmiana następować będzie wyłącznie po dochowaniu wszystkich warunków, tj. uzyskaniu aprobaty obu stron umowy, wyrażenie zgody przez Bank i zawarciu aneksu do umowy oraz podjęcie uchwały przez Radę Gminy, itp.
  Odpowiedź zamawiającego:
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia spłaty rat kredytu w przypadku niespełnienia w danym roku kalendarzowym warunków zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych ( np. przesunięcie spłaty jednej lub dwóch rat danego roku na rok następny)
  z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie zgodnie z zapisami rozdziału XVI
  pkt 21,ppkt 4 SIWZ.
  Przesunięcie spłat rat kredytu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania.  Data wprowadzenia: 2018-09-10 0950
  Data upublicznienia: 2018-09-10
  Art. czytany: 187 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna