A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory samorządowe 2018
 • Wpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców

  Wpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców

  PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.754 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz.U. z 2017r., poz.1316)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn.zm)

  WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wypełniony 'Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B*'
  (Formularz dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego pok.nr 6 oraz do pobrania poniżej).
  o Część A Rejestru Wyborców obejmuje obywateli polskich tj. wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy.
  o Część B Rejestru Wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej tj. wyborców nie będących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania
  z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wypełniona 'Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców' (Formularz deklaracji dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego pok.nr 6 oraz do pobrania poniżej).
  3. Ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (obywatel RP - dowód osobisty, cudzoziemiec - paszport lub dowód osobisty). Kserokopię tego dokumentu należy dołączyć do wniosku.
  OPŁATY: Czynności nie podlegają opłacie.
  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:
  Urząd Stanu Cywilnego pok.nr 6
  TERMIN ODPOWIEDZI:

  W terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku Wójt Gminy Łączna wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania wnioskodawcy do Rejestru Wyborców.
  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do Rejestru Wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga wolna jest od opłat sądowych.
  Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
  Postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek prawny.

  UWAGI:

  Wyborcy obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są ujęci w Rejestrze Wyborców z urzędu.
  Wyborcy obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie są ujęci w Rejestrze Wyborców - aby uczestniczyć w wyborach na obszarze tej gminy, powinni złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A.
  Wyborcy obywatele Unii Europejskiej zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały nie są ujęci w Rejestrze Wyborców - aby uczestniczyć w wyborach powinni złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części B.

  Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A można składać przez cały rok w godzinach pracy urzędu, najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania.
  Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części B można składać przez cały rok w godzinach pracy urzędu, jednak nie później niż 30 dnia po zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów, w których wyborca obywatel Unii Europejskiej zamierza uczestniczyć.
  Warunkiem wydania decyzji o wpisaniu do Rejestru Wyborców jest spełnienie przez wnioskodawcę warunków stałego zamieszkania na obszarze danej gminy [podczas składania wniosku należy wykazać się m.in. dokumentami potwierdzającymi, że na posesji znajduje się budynek (jeśli dotychczas nikt nie jest pod wskazanym adresem zameldowany), przedłożyć dokument najmu bądź własności lokalu lub oświadczenie sołtysa, radnego bądź właściciela lokalu, potwierdzające, że osoba wnioskująca o wpisanie do Rejestru Wyborców faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem - wątpliwości w tej kwestii proszę wyjaśniać w Urzędzie Stanu Cywilnego pok.nr 6].
  Przed wydaniem decyzji, w przypadku wątpliwości czy osoba faktycznie stale zamieszkuje na obszarze gminy pod adresem wskazanym we wniosku, wójt podejmie działania służące ustaleniu stanu faktycznego i okoliczności wskazanych we wniosku o wpis do Rejestru Wyborców.
  Reklamacje na nieprawidłowości w Rejestrze Wyborców:
  Każdy może wnieść do wójta reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu) na nieprawidłowości w Rejestrze Wyborców w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy, wpisania wyborcy, który nie ma prawa wybierania, ujęcia osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do Rejestru Wyborców.

  Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z Rejestru Wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z Rejestru Wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.


  Wpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców

  PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.754 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz.U. z 2017r., poz.1316)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn.zm)

  WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wypełniony 'Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B*'
  (Formularz dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego pok.nr 6 oraz do pobrania poniżej).
  o Część A Rejestru Wyborców obejmuje obywateli polskich tj. wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy.
  o Część B Rejestru Wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej tj. wyborców nie będących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania
  z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wypełniona 'Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców' (Formularz deklaracji dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego pok.nr 6 oraz do pobrania poniżej).
  3. Ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (obywatel RP - dowód osobisty, cudzoziemiec - paszport lub dowód osobisty). Kserokopię tego dokumentu należy dołączyć do wniosku.
  OPŁATY: Czynności nie podlegają opłacie.
  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:
  Urząd Stanu Cywilnego pok.nr 6
  TERMIN ODPOWIEDZI:

  W terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku Wójt Gminy Łączna wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania wnioskodawcy do Rejestru Wyborców.
  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do Rejestru Wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga wolna jest od opłat sądowych.
  Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
  Postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek prawny.

  UWAGI:

  Wyborcy obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są ujęci w Rejestrze Wyborców z urzędu.
  Wyborcy obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie są ujęci w Rejestrze Wyborców - aby uczestniczyć w wyborach na obszarze tej gminy, powinni złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A.
  Wyborcy obywatele Unii Europejskiej zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały nie są ujęci w Rejestrze Wyborców - aby uczestniczyć w wyborach powinni złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części B.

  Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A można składać przez cały rok w godzinach pracy urzędu, najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania.
  Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części B można składać przez cały rok w godzinach pracy urzędu, jednak nie później niż 30 dnia po zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów, w których wyborca obywatel Unii Europejskiej zamierza uczestniczyć.
  Warunkiem wydania decyzji o wpisaniu do Rejestru Wyborców jest spełnienie przez wnioskodawcę warunków stałego zamieszkania na obszarze danej gminy [podczas składania wniosku należy wykazać się m.in. dokumentami potwierdzającymi, że na posesji znajduje się budynek (jeśli dotychczas nikt nie jest pod wskazanym adresem zameldowany), przedłożyć dokument najmu bądź własności lokalu lub oświadczenie sołtysa, radnego bądź właściciela lokalu, potwierdzające, że osoba wnioskująca o wpisanie do Rejestru Wyborców faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem - wątpliwości w tej kwestii proszę wyjaśniać w Urzędzie Stanu Cywilnego pok.nr 6].
  Przed wydaniem decyzji, w przypadku wątpliwości czy osoba faktycznie stale zamieszkuje na obszarze gminy pod adresem wskazanym we wniosku, wójt podejmie działania służące ustaleniu stanu faktycznego i okoliczności wskazanych we wniosku o wpis do Rejestru Wyborców.
  Reklamacje na nieprawidłowości w Rejestrze Wyborców:
  Każdy może wnieść do wójta reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu) na nieprawidłowości w Rejestrze Wyborców w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy, wpisania wyborcy, który nie ma prawa wybierania, ujęcia osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do Rejestru Wyborców.

  Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z Rejestru Wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z Rejestru Wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

  Data wprowadzenia: 2018-09-17 0929
  Data upublicznienia: 2018-09-17
  Art. czytany: 248 razy

  » PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW - rozmiar: 122333 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW - rozmiar: 143215 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Ewelina Łutczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna