A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2005R
 • Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 sierpnia 2005r.

  Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 sierpnia 2005r.

  W sprawie : zmian budżetu gminy na 2005r.
  Na podstawie art.30 ust. l pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały 7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. zarządzam co następuje:
  § l
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok. §2
  1. W § l zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7.504 zł. z tego: dotacje na zadania z
  zakresu administracji rządowej. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.635.692 zł.
  2. W załączniku Nr l Plan dochodów budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.604 zL w dziale
  Dział
  Rozdz.
  §
  NAZWA
  Kwota planu zł.

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  14.604


  75109

  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
  14.604  2010
  Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  14.604

  b) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.100 zł. w dziale:
  Dział
  Rozdz.
  §
  NAZWA
  Kwota planu zł

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  6.560

  75108

  Wybory do Sejmu i Senatu
  6.560

  2010
  Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  6.560

  852


  POMOC SPOŁECZNA
  540

  85212

  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  540

  6310
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
  540
  Ogółem zwiększenia dochodów
  7.100

  §3
  W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.504 zł. z tego : zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.044 zł., a w tym zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne o 3.960 zł. i zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o 12.004 zł. oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 540 zł.
  1.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 9.730.192 zł.
  2. W Załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
  a) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.034 zł. w dziale:  Rozdz.
  §
  NAZWA
  Kwota planu zł

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  14.604


  75109

  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
  14.604


  3030
  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  13.655

  4300
  Zakup usług pozostałych
  617

  4410
  Wyjazdy służbowe krajowe
  332

  758


  ROŻNE ROZLICZENIA
  1.300

  75818

  Rezerwy ogólne i celowe
  1.300


  Rezerwy na nieprzewidziane wydatki
  1.300

  801


  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  1.000

  80103

  Klasy „O' w szkołach podstawowych
  1.000

  4270
  Zakup usług remontowych
  1.000

  852


  POMOC SPOŁECZNA
  130

  85219

  Ośrodki pomocy społecznej
  130

  4410
  Wyjazdy służbowe krajowe
  130
  Ogółem zmniejszenia wydatków
  17.034

  b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.530 zł. w dziale:
  600


  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  1.300

  60016

  Drogi publiczne gminne
  1.300

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  800

  4300
  Zakup usług remontowych
  500

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  6.560

  75108

  Wybory do Sejmu i Senatu
  6.560

  4110
  Składki na ubezpieczenia społeczne
  395

  4120
  Składki na fundusz pracy
  57

  4170
  Wynagrodzenia bezosobowe
  3.508

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  1.200

  4300
  Zakup usług pozostałych
  1.000

  4410
  Wyjazdy służbowe krajowe
  400

  801


  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  1.000

  80103

  Klasy „O' przy szkołach podstawowych
  1.000

  4300
  Zakup usług pozostałych
  1.000

  852


  POMOC SPOŁECZNA
  670

  85212

  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  540

  6060
  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
  540

  85219

  Ośrodki pomocy społecznej
  130

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  130
  Ogółem zwiększenia wydatków
  9.530

  §4
  1. W § 5 pkt l zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych na okres roku budżetowego o kwotę 540 zł. i plan wydatków po zmianach wynosi 51.560 zł.
  2. W załączniku Nr 4 „Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe na okres roku budżetowego 2005' wprowadza się póz. 6 „zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej' dział 852 rozdz.85212; łączne nakłady 540; źródła finansowania wydatków w koi. 8 dotacje 540
  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  ,


  Data wprowadzenia: 2005-12-05 1227
  Data upublicznienia: 2005-12-05
  Art. czytany: 1412 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna