A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2005R
 • Zarządzenie nr 58/2005r Wójta Gminy Łączna z dnia 18 listopada 2005r.

  Zarządzenie nr 58/2005r Wójta Gminy Łączna z dnia 18 listopada 2005r.

  W sprawie : zmian budżetu gminy na 2005r.

  Na podstawie art.30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. z a r z ą d z a m co następuje:

  § 1
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.
  § 2

  1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. z tego: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 83.725 zł. oraz dotacje na zadania własne 39.078 zł.
  Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.905.468 zł.
  2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 122.803 zł. w dziale:
  Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł
  852 POMOC SPOŁECZNA 83.725
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.725
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 83.725
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078
  2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 39.078
  Ogółem zwiększenia dochodów 122.803
  § 3
  1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. tj. na wydatki bieżące, w których zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.592 zł. i zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o 120.211 zł.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 9.999.968 zł.
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
  a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. w dziale:
  Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł
  852 POMOC SPOŁECZNA 83.725
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.725
  3110 Świadczenia społeczne 66.695
  4010 Wynagrodzenia osobowe 1.894
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.146
  4120 Składki na fundusz pracy 52
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.587
  4260 Zakup energii 393
  4300 Zakup usług pozostałych 2.932
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078
  3240 Stypendia dla uczniów 39.078
  Ogółem zwiększenia wydatków 122.803

  b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.232zł. w dziale:

  751

  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58
  4410 Wyjazdy służbowe krajowe 85
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
  75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
  4260 Zakup energii 300
  4300 Zakup usług pozostałych 800
  4410 Wyjazdy służbowe krajowe 300
  758

  RÓŻNE ROZLICZENIA 5.630
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.630
  4810 Rezerwy 5.630
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.059
  80101 Szkoły podstawowe 12.059
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 877
  4010 Wynagrodzenia osobowe 5.000
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760
  4270 Zakup usług remontowych 5.422
  80103 Klasy „O” przy szkołach podstawowych 1.000
  4270 Zakup usług remontowych 1.000
  Ogółem zmniejszenia wydatków 20.232
  c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.232 zł w dziale :

  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440
  60095 Pozostała działalność 440
  4300 Zakup usług pozostałych 440
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.190
  75095 Pozostała działalność 5.190
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.690
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
  4300 Zakup usług pozostałych 143
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
  75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.059
  80101 Szkoły podstawowe 12.059
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 677
  4260 Zakup energii 10.422
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200
  4300 Zakup usług pozostałych 760
  80103 Klasy „O” przy szkołach podstawowych 1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000
  Ogółem zwiększenia wydatków 20.232


  § 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  Zmiany w budżecie Urzędu Gminy na 2005r.
  w związku z zarządzeniem Nr 58/2005

  a) zwiększa się wydatki Urzędu Gminy o kwotę 39.078 zł w dziale:
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078
  3240 Stypendia dla uczniów 39.078
  Ogółem zwiększenia wydatków 39.078

  b) Zmniejsza się wydatki budżetu Urzędu Gminy o kwotę 7.173 zł. w dziale:

  751

  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58
  4410 Wyjazdy służbowe krajowe 85
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
  75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
  4260 Zakup energii 300
  4300 Zakup usług pozostałych 800
  4410 Wyjazdy służbowe krajowe 300
  758

  RÓŻNE ROZLICZENIA 5.630
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.630
  4810 Rezerwy 5.630
  Ogółem zmniejszenia wydatków 7.173
  c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.173 zł w dziale :

  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440
  60095 Pozostała działalność 440
  4300 Zakup usług pozostałych 440
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.190
  75095 Pozostała działalność 5.190
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.690
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
  4300 Zakup usług pozostałych 143
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
  75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
  Ogółem zwiększenia wydatków 7.173

  Zmiany w budżecie Urzędu Gminy na 2005r.
  w związku z zarządzeniem Nr 48/2005
  a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.525 zł. w dziale:
  Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11.525
  75107 Wybory na Prezydenta RP – II tura 11.525
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.560
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288
  4120 Składki na fundusz pracy 41
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.180
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 654
  4300 Zakup usług pozostałych 731
  4410 Wyjazdy służbowe krajowe 71
  b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.334 zł. w dziale:

  751

  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 404
  75107 Wybory na Prezydenta RP – I tura 390
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35
  4120 Składki na fundusz pracy 5
  4410 Wyjazdy służbowe krajowe 350
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.000
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.000
  4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 2.000
  4430 Pozostałe opłaty i składki 1.000
  758

  RÓŻNE ROZLICZENIA 8.930
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 8.930
  4810 Rezerwy 8.930
  Ogółem zmniejszenia wydatków 12.334
  c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.334 zł w dziale :

  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.930
  60016 Drogi gminne 8.930
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700
  4300 Zakup usług pozostałych 6.230
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 404
  75107 Wybory na Prezydenta RP – I tura 390
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14
  4300 Zakup usług pozostałych 14
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.000
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000
  Ogółem zwiększenia wydatków 12.334


  Data wprowadzenia: 2005-12-05 1257
  Data upublicznienia: 2005-12-05
  Art. czytany: 2669 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna