A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2006R
 • Zarządzenie Nr 7 / 2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 kwietnia 2006r

  Zarządzenie Nr 7 / 2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 kwietnia 2006r

  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań
  gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym
  organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.  Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Nr 9/II/2006r. RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r. zarządzam, co następuje:


  § 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu wypoczynku dzieci oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.


  § 2.

  1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działa1ność statutową w danej dziedzinie.
  2. Oferty składane będą na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 , poz. 2207), w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna (pod adresem: www.uglaczna.bip.doc.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  § 3.
  1. Powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 zwanej dalej komisją w składzie:
  1. ) Przewodniczący: Małgorzata Obarska –Sekretarz Gminy Łączna.
  2.) Członkowie:
  a) Mirosław Kopytek – Kierownik Wydziału Edukacji
  b) Bogumiła Hamera – referent ds. prawnych
  c) Anna Materek – profilaktyk ds. uzależnień

  § 4.
  Komisja przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2006-04-13 0942
  Data upublicznienia: 2006-04-13
  Art. czytany: 1683 razy

  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna