A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty samochodu ciężarowego
» Protokół z wyboru ofert - ekogroszek
» Protokół Otwarcia ofert ,, na dostawę paliwa opałowego – ekogroszku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
» Protokół z wyboru ofert - ekogroszek
» Protokół Otwarcia ofert ,, na dostawę paliwa opałowego – ekogroszku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  • Prawo miejscowe
  • Zarządzenia Wójta Gminy
  • 2006R
  • Zarządzenie Nr 7 / 2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 kwietnia 2006r

    Zarządzenie Nr 7 / 2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 kwietnia 2006r

    w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań
    gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
    organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3
    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym
    organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.    Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Nr 9/II/2006r. RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r. zarządzam, co następuje:


    § 1.

    1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu wypoczynku dzieci oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.
    2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.


    § 2.

    1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działa1ność statutową w danej dziedzinie.
    2. Oferty składane będą na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 , poz. 2207), w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna (pod adresem: www.uglaczna.bip.doc.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
    § 3.
    1. Powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 zwanej dalej komisją w składzie:
    1. ) Przewodniczący: Małgorzata Obarska –Sekretarz Gminy Łączna.
    2.) Członkowie:
    a) Mirosław Kopytek – Kierownik Wydziału Edukacji
    b) Bogumiła Hamera – referent ds. prawnych
    c) Anna Materek – profilaktyk ds. uzależnień

    § 4.
    Komisja przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

    § 5.
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    Data wprowadzenia: 2006-04-13 0942
    Data upublicznienia: 2006-04-13
    Art. czytany: 1460 razy

    » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 38912 bajtów
    Typ pliku: application/force-download
    » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 38400 bajtów
    Typ pliku: application/force-download
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl
    Urząd Gminy Łączna