A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2006R
 • Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 marca 2006r.

  Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 marca 2006r.

  Zarządzenie Nr 5/2006

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 30 marca 2006r.

  w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) oraz wytycznych Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 września 1987r. (Dz. Urz. MOiW z 1987r. Nr 9 poz. 55). zarządzam, co następuje:  § 1.
  Powołuję Komisję Zdrowotną do przyznawania środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

  § 2.
  Ustalam następujący skład Komisji:

  1. Małgorzata Pawelec - Przewodniczący
  2. Izabela Stobiecka - członek
  3. Joanna Kubalska - członek
  4. Jolanta Żaczek - członek

  § 3.
  Do zadań Komisji należeć będzie ustalenie osób uprawnionych do przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną

  § 4.
  Ustalam Regulamin działania Komisji, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 5/2006
  z dnia 30 marca 2006r.

  REGULAMIN KOMISJI ZDROWOTNEJ


  W związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) dla przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

  1. Wytyczne stosuje się dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Łączna w wymiarze co najmniej połowy godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz do nauczycieli emerytów i rencistów , zwanych dalej „nauczycielami”.

  2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

  3. Wysokość jednorazowa zasiłku nie może być niższa od kwoty 100 złotych i nie może przekraczać kwoty 300 złotych.

  4. W wyjątkowych przypadkach - potwierdzonych przynajmniej 60-dniową absencją w aktualnym zakładzie pracy - górna granica kwoty zasiłku może być zwiększona do 50%.

  5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszą 0,3% rocznego limitu wynagrodzenia osobowego czynnych nauczycieli.

  6. Podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatrywane są raz na kwartał – nauczyciel może skorzystać z w/w zasiłku nie częściej niż raz na rok kalendarzowy.

  7. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:
  a) leczą się w innej miejscowości z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki.
  b) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki.
  c) korzystać muszą z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości, mimo istnienia ośrodka zdrowia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania.

  8. Nauczyciele korzystający z zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną zobowiązani są przedłożyć aktualne rachunki związane z kosztami leczenia.

  9. Podanie o przyznaniu zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną (leczenie) poparte aktualnym zaświadczeniem lekarskim, po zaopiniowaniu przez ognisko związku zawodowego, zainteresowani nauczyciele składają do dyrektora szkoły, który wraz ze swą opinią kieruje podanie do Przewodniczącego Komisji.

  10. Przy rozpatrywaniu przez komisję podań nauczycieli należy brać pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczycieli w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, sytuację materialną rodziny itp.).

  11. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić również przełożeni nauczyciela, ogniwa związków zawodowych, rady pedagogiczne.

  12. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów . W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

  13. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006r.
  Załączniki do regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną

  Łączna, dn .................................

  .............................................
  (imię i nazwisko)

  .............................................
  (adres)


  Podanie
  o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................

  Oświadczenie
  Oświadczam, że średnia wysokość moich dochodów (brutto) ze wszystkich źródeł
  z trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną wynosi:
  ............................................. (słownie: .............................................................................................)

  Załączniki:
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  Podpis
  ...................................................................

  Adnotacja komisji zdrowotnej o przyznaniu zasiłku na cele zdrowotne, sporządzona
  na podstawie protokołu z posiedzenia.
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................

  ..............................................................
  (data i podpisy komisji)


  Decyzja pracodawcy i opinia zakładowej organizacji związkowej (przyznano* - odmówiono*)
  ..........................................................................................................................................................

  ..................................................................
  (organizacja związkowa - data, podpis)
  .................................................................
  (pracodawca data, podpis)
  DO
  DYREKTORA
  .........................

  Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) Tekst ujednolicony Art. 72
  ................................................................. dnia..........................
  (imię i nazwisko nauczyciela)
  Nazwisko i imię nauczyciela Dochód* rodziny (netto) Ilość członków rodziny będących na wspólnym gospodarstwie Dochód netto na członka rodziny Poniesione koszty leczenia Wyliczenie relacji koszty leczenia/dochód na członka rodziny
  D = B:C F = E:D
  A B C D E F

  W związku z kosztami poniesionymi na leczenie w roku .....................wnioskuję o rozpatrzenie mojej sytuacji i przyznanie stosownej pomocy finansowej.
  Krótki opis sytuacji zdrowotnej:


  Do powyższego pisma załączam następujące dokumenty:
  1.
  2.
  3.
  Oświadczam że przedstawione dane są zgodne z prawdą .............................................
  (Podpis wnioskodawcy)
  * Przez dochód rodziny, o którym mowa w załączniku należy rozumieć wartość średnią sumy wszystkich źródeł dochodu rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

  Oświadczenie.
  Brak dowodów na poniesione koszty leczenia wynika z:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Łączna dnia..........................
  (imię i nazwisko nauczyciela)
  Oświadczam że w okresie od ................. do.................., ze względu na stan mego zdrowia korzystała(e)m z opieki zdrowotnej............................................................................................. .......................................................................................................................................................
  (podać przychodnię lub adres lekarza)
  co pociągnęło za sobą następujące koszty:
  Wydatki na lekarstwa .....................
  Wydatki na pobyt w *szpitalu, *sanatorium, *ośrodku rehabilitacyjnym .....................
  Wydatki na zakup *sprzętu rehabilitacyjnego, *protez, *środków opatrunkowych...............
  Inne wydatki . .................................................................................................................
  ................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................
  (wpisać jakie)
  wydatki razem: .....................
  Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne z prawdą .............................................
  (Podpis wnioskodawcy)

  Uznanie wiarygodności oświadczenia
  Po zapoznaniu się z powyższym oświadczeniem komisja w składzie:
  1. .................................................
  2. .................................................
  3. ..................................................
  4. ..................................................
  *Uznaje powyższe oświadczenie za wiarygodne.
  *Nie uznaje powyższego oświadczenia za wiarygodne.
  Data rozpatrywania ..........................................
  Podpisy komisji:
  Przewodniczący .........................................................
  Członkowie .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  *niepotrzebne skreślić  .......................

  Protokół z posiedzenia komisji zdrowotnej z dnia ...................
  Komisja w składzie:
  1. ................................................ – przewodniczący
  2. ................................................ – członek
  3. ................................................– członek
  4. ................................................– członek
  Po zapoznaniu się z się z wnioskami i przedłożoną dokumentacją złożonymi przez nauczycieli o pomoc zdrowotną, podjęła następujące decyzje:
  Lp. Imię i nazwisko nauczyciela wniosek Przyznano kwotę zł
  przyjęto odrzucono
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  Do protokołu załącza się dokumenty złożone przez nauczycieli.
  Podpisy członków komisji:
  1. ....................
  2. ....................
  3. ....................
  4. ....................


  Data wprowadzenia: 2006-06-14 1421
  Data upublicznienia: 2006-06-14
  Art. czytany: 2012 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna