A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Konkurs na stanowisko: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA
  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  - nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią
  b) preferowane wykształcenie wyższe techniczne
  c) doświadczenie zawodowe min. 2 lata

  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
  a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  c) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
  d) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
  d) doświadczenie w pracy samorządowej
  f) znajomość zasad kosztorysowania,
  g) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
  Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzania zespołem ludzi oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
  Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
  b) ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
  c) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej określoną uchwała Nr 35/IX/2004 rady Gminy w Łacznej z dnia 29 listopada 2004r. W sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łacznej,
  d) opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
  e) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
  f) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów – dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu
  g) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
  h) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat
  b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łacznej
  c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na okres nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego
  f) oświadczenie o niekaralności.

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 19 stycznia 2007r.
  O Zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom.. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2007-01-04 1212
  Data upublicznienia: 2007-01-04
  Art. czytany: 3972 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna