A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 1/I/2006 z dnia 23 listopada 2006r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 1/I/2006
  z I inauguracyjnego posiedzenia
  Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 23 listopada 2006r.


  Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Gminy
  Czas trwania obrad - godz. 11,00 - 14,00
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad.1

  Dnia 23 listopada 2006r. odbyło się I inauguracyjne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej IV-tej kadencji, zwołane przez Przewodniczącą Rady Gminy poprzedniej kadencji p. Janinę Łukasik.
  Posiedzenie otworzył najstarszy wiekiem radny Tadeusz Ślusarczyk witając wszystkich przybyłych i gratulując nowo wybranym radnym zaszczytnego mandatu i życząc owocnej pracy na rzecz naszej gminy.
  Na wstępie posiedzenia przewodniczący obrad poprosił o uczczenie minutą ciszy , pamięć 23 ofiar tragedii w kopalni Halemba.
  Następnie Przewodniczący obrad powitał obecnych na posiedzeniu: Wójta Gminy Łączna p. Marzenę Piasta, Sekretarza Gminy Łączna p. Małgorzatę Obarską, Prawnika Gminy p. Bogumiłę Hamera, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej p. Edwarda Dankowskiego, kandydata na stanowisko Wójta Gminy Łączna p. Romualda Kowalińskiego, kilku mieszkańców gminy oraz przedstawicieli prasy.

  Ad. 2

  Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Edwarda Dankowskiego o wręczenie radnym elektom zaświadczeń o wyborze na radnego.
  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Edward Dankowski na wstępie pogratulował wybranym radnym, życząc sukcesów w trudnej pracy i wypełniania obowiązków zgodnie z treścią ślubowania jakie za chwilę złożą.
  Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył w kolejności alfabetycznej wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

  Ad. 3

  Rotę ślubowania odczytała najmłodsza wiekiem radna Monika Pająk, po czym radni w postawie stojącej złożyli ślubowanie wypowiadając słowa „ślubuję” i kto chciał dodawał słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
  W ten sposób ślubowanie złożyli wszyscy radni.

  Ad. 4

  Na liście obecności podpisy złożyli wszyscy radni , czyli decyzje i uchwały zapadały w obecności 100 % quorum Rady.
  Obrady były prawomocne.


  Ad. 5

  Przewodniczacy obrad zapytał czy są uwagi do porządku obrad, który radni otrzymali.
  Uwag nie zgłoszono .
  Porządek obrad bez zmian został przyjęty przez wszystkich radnych ( za – 15 radnych).

  Ad. 6
  Sekretarzem obrad powołany został alfabetycznie pierwszy z listy, radny Andrzej Chrzęszczyk, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 7

  Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący obrad poprosił Panią Prawnik o wyjaśnienie zasad głosowania .
  Prawnik p. Bogumiła Hamera wyjaśniła zasady głosowania. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego, dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz V-ce Przewodniczacych Rady Gminy, konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej w składzie 3-5 osobowym. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na przewodniczacego rady oraz na v-ce przewodniczących . Komisja skrutacyjna ze swego grona wybiera przewodniczacego komisji. Następnie radni zgłaszają kandydatów na przewodniczącego rady a później na v-ce przewodniczącego . Ogłaszana jest 10 min. przerwa w czasie której komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania z nazwiskami kandydatów. Głosowanie odbywa się poprzez wykreślenie kandydata , którego nie chcemy a pozostawienie nazwiska kandydata na którego chcemy oddać głos. Następnie odbywa się głosowanie tajne. Przewodniczący Rady przechodzi bezwzględną większością Rady czyli u nas min. 8 osób. Ostatni głosuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

  Ad. 7 a)

  Przewodniczący obrad poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur w celu powołania komisji skrutacyjnej.
  Radny Chrzęszczyk - zgłosił kandydaturę radnego Jana Paprosa
  Radny Fąfara - zgłosił kandydaturę radnej Moniki Pająk i radnego Jana Nowaka
  Radna Kołomańska - zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Sztabowskiej
  Wiecej kandydatów nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów.
  Po odczytaniu 4-ro osobowego składu komisji skrutacyjnej, Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie za przyjęciem w/w składu komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna została przyjęta przez wszystkich radnych (za- 15 radnych).
  Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany radny Jan Nowak.

  Ad. 7 b)

  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jan Nowak poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.
  Radny Ślusarczyk - zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Litwińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
  Radny Wykrota - zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Starza, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
  Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczacego Rady Gminy.
  Odbyła sie 10 min. przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do tajnego głosowania.

  Ad. 7 c)

  Odbyło się tajne głosowanie.
  Radni wyczytywani kolejno przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej podpisywali się , otrzymywali karty do głosowania , wychodzili do pomieszczenia obok gdzie skreślali jedno nazwisko po czym wracali na salę i wrzucali karty do urny.
  W ten sposób oddali głos wszyscy radni.
  Następnie Komisja Skrutacyjna otworzyła urnę i policzyła głosy. Wszystkie głosy były ważne.
  Radny Stanisław Starz otrzymał - 8 głosów
  Radny Sławomir Litwiński otrzymał - 7 głosów .

  Ad. 7 d)

  Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania na wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, który stanowi załącznik zał. do nin. protokołu.
  W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy w Łącznej został radny Stanisław Starz .
  Radni pogratulowali oklaskami.

  Ad. 7 e)

  Przewodniczący obrad przeczytał Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i poprosił o głosowanie.
  Uchwała Nr 1/I/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 23.11.2006r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Wójt Gminy p. Marzena Piasta , Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Edward Dankowski oraz Przewodniczący obrad radny Tadeusz Ślusarczyk złożyli gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.
  Przewodniczący obrad poprosił o dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącego Rady Gminy p. Stanisława Starza.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podszedł do stołu obrad i na wstępie podziękował za zaufanie jakim radni go obdarzyli. Obiecał, że dołoży starań aby nie zawieść zaufania , aby współpraca bez podziałów owocowała dla gminy. Wypracujemy taką strategię , której owocem będzie dobro wszystkich mieszkańców. Chciałbym aby w naszej gminie panowała zgoda, bez żadnych układów. Wiodącym hasłem powinno być - gmina przyjazna, solidarna, prawa . Myślę że uda się nam to zrealizować.

  Prowadzenie obrad kontunuował dalej Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  Ad. 8 a)

  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  Radni poprzez głosowanie wyrazili zgodę na pracę Komisji Skrutacyjnej w dotychczasowym składzie (za- 15 radnych)
  Radny Jan Nowak zgłosił kandydaturę - radnego Bogdana Pająka (wyraził zgodę)
  Radny Wojciech Fąfara zgłosił kandydaturę - radnego Mirosława Nygi (wyraził zgodę)
  Radny Sławomir Litwiński zgłosił kandydaturę - radnej Jolanty Kołomańskiej (wyraziła zgodę ale później zrezygnowała)
  Radna Anna Chudzik zgłosiła kandydaturę - radnego Andrzeja Chrzęszczyka (wyraził zgodę)
  Radny Tadeusz Żmijewski zgłosił kandydaturę - radnego Sławomira Litwińskiego (wyraził zgodę).
  Innych kandydatur nie zgłoszono. Na V-ce Przewodniczących Rady Gminy zgłoszono 5 kandydatów.
  Odbyła się 10 min. przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania z pięcioma nazwiskami kandydatów.
  Po przerwie radna Jolanta Kołomańska zgłosiła, że rezygnuje z kandydowania na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy. Ponieważ karty do głosowania były już przygotowane, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jan Nowak, za zgodą radnych, skreślił nazwisko Jolanty Kołomańskiej na wszystkich 15-tu kartach podpisując się przy skreśleniu.
  Do wyboru radnym pozostało więc tylko 4 kandydatów.

  Ad. 8 b)

  Krótkiego pouczenia przed głosowaniem dokonał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Nowak, szczególnie zwracając uwagę, że głosujemy na dwie osoby.
  Odbyło się głosowanie tajne w sposób identyczny jak podczas wyboru Przewodniczącego Rady (p. 7 c)
  Głosy oddali wszyscy radni.
  Komisja Skrutacyjna otworzyła urnę i policzyła głosy.
  Ilość głosów otrzymanych:
  Radny Andrzej Chrzęszczyk - 8 głosów
  Radny Bogdan Pająk - 8 głosów
  Radny Sławomir Litwiński - 7 głosów
  Radny Mirosław Nyga - 7 głosów.

  Ad. 8 c)

  Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół z tajnego głosowania na wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Łącznej. (zał. do protokołu)
  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jan Nowak odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z którego wynikało, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy w Łącznej zostali: radny Andrzej Chrzęszczyk oraz radny Bogdan Pająk.
  Radni nagrodzili nowo-wybranych Wiceprzewodniczących oklaskami.
  Ad. 8 d)

  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczacych Rady Gminy i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 2/I/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 23.11.2006
  została przyjęta większością głosów
  (za- 10 głosów, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 głosy, 2 radnych nie głosowało)  Ad. 9

  Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego.
  Przewodniczący Rady wnioskował o pozostawienie 4 stałych komisji Rady Gminy , tak jak było do tej pory.
  Radni wyrazili zgodę na pozostawienie 4 stałych komisji poprzez głosowanie (za- 14 radnych, nie głosował -1 radny) .
  Przewodniczący Rady prosił aby przystępując do ustalenia składów osobowych komisji , najpierw ustalić liczbowy skład każdej komisji, a w przypadku Komisji Rewizyjnej, jeśli można, wnioskował o 4-ro osobowy skład tej Komisji czyli tak jak było do tej pory. Wniosek o Komisję Rewizyjną w składzie 4-ro osobowym radni poparli (za- 15 radnych).
  Prawnik Urzędu p. Hamera dodała, że każdy radny ma prawo być członkiem dwóch komisji stałych , dlatego proponowała aby najpierw ustalić skład ilościowy wszystkich komisji.
  Radny Wykrota zaproponował składy ilościowe pozostałych 3 stałych komisji Rady Gminy.
  Komisja Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - 9 członków,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – 10 członków
  Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 7 członków.
  Radny Litwiński zgłosił inny wniosek:
  Komisja Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - 10 członków,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – 8 członków
  Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 8 członków.
  Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczacy Rady przeprowadził głosowanie za dwoma wnioskami.
  Za wnioskiem radnego Wykroty głosowało 7 radnych, przeciw – 7 głosów, nie głosował- 1.
  Za wnioskiem radnego Litwińskiego głosowało 8 radnych, przeciw – 7.
  W wyniku głosowania przeszedł wniosek radnego Litwińskiego. Przewodniczący Rady podał ostateczny stan liczbowy wszyskich komisji.
  Komisja Rewizyjna - 4 członków
  Komisja Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - 10 członków,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – 8 członków
  Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 8 członków.
  Prawnik Urzędu p. Hamera proponowała odnośnie składów komisji, aby każdy radny określił się w jakiej komisji chce pracować, wpisując się na kartkę puszczoną na salę.
  Radny Fąfara proponował aby po kolei zajmować się każdą komisją z osobna, zgłaszając kandydatów ale po chwili dyskusji , wycofał ten wniosek.
  Na salę obrad wobec tego została puszczona kartka z nazwami 4 stałych komisji i każdy radny wpisywał się tam gdzie chciał do dwóch komisji.
  Odbyła się krótka przerwa.
  Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
  Do Komisji Rewizyjnej zadeklarowało się 8 chętnych radnych, wobec czego przegłosowano wszystkie kandydatury.
  Radny Papros Jan - 8 głosów
  Radna Sztabowska Elżbieta - 7 głosów
  Radny Żmijewski Tadeusz - 7 głosów
  Radny Ślusarczyk Tadeusz - 7 radnych
  Radny Wykrota Edmund - 8 głosów
  Radny Fąfara Wojciech - 8 głosów
  Radna Pająk Monika - 8 głosów
  Radny Nowak Jan - 7 głosów

  W skład Komisji Rewizyjnej weszli :
  1/ Radny Papros Jan
  2/ Radny Wykrota Edmund
  3/ Radny Fąfara Wojciech
  4/ Radna Pajak Monika
  Radni, którzy nie weszli w skład Komisji Rewizyjnej zadeklarowali się do innych komisji.

  Przewodniczacy Rady poinformował, że do Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego kandydatury zgłosiło 12 radnych, wobec czego należy równiez wszystkich przegłosować przy czym każdy radny może głosować 10 razy. I tak:
  Radny Chrzęszczyk Andrzej - 10 głosów
  Radny Papros Jan - 11 głosów
  Radna Sztabowska Elżbieta - 7 głosów
  Radna Kołomańska Jolanta - 8 głosów
  Radny Litwiński Sławomir - 9 głosów
  Radna Chudzik Anna - 12 głosów
  Radny Wykrota Edmund - 11 głosów
  Radny Pająk Bogdan - 9 głosów
  Radny Nyga Mirosław - 7 głosów
  Radny Nowak Jan - 10 głosów
  Radny Starz Stanisław - 8 głosów
  Radny Żmijewski Tadeusz - 8 głosów

  W skład Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego weszli :
  1/ Radny Chrzęszczyk Andrzej
  2/ Radny Papros Jan
  3/ Radna Kołomańska Jolanta
  4/ Radny Litwiński Sławomir
  5/ Radna Chudzik Anna
  6/ Radny Wykrota Edmund
  7/ Radny Pająk Bogdan
  8/ Radny Nowak Jan
  9/ Radny Starz Stanisław
  10/ Radny Żmijewski Tadeusz
  Radni , którzy nie weszli w skład Komisji Budżetowej zadeklarowali się do pozostałych dwóch komisji.


  Odbyła się krótka dyskusja na temat składów pozostałych dwóch komisji. O głos poprosił mieszkaniec gminy Pan Kołomański, który zwrócił uwagę, że niektóre osoby wpisane do dwóch pozostałych komisji, mogą zostać poprzez głosowanie wykluczone z jednej komisji a wtedy już nie mają żadnej możliwości i pozostają tylko w jednej komisji.
  Radni przyznali rację, bo rzeczywiście taka możliwość istnieje, a przecież każdy radny ma prawo pracować w dwóch komisjach i to należy uszanować.
  Aby temu zapobiec radny Nowak Jan zawnioskował aby tych trzech radnych, czyli radną Sztabowską Elżbietę, radnego Mirosława Nygę, i radnego Tadeusza Ślusarczyka wpisać od razu do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz do Komisji Gospodarki Komunalnej i już ich nie głosować, bo Oni powinni być członkami tych komisji.
  Pozostałych kandydatów przegłosować, a każdy radny ma 5 głosów.
  Wniosek radnego Nowaka poparła większość radnych.
  Przewodniczący Rady wobec tego prosił o przegłosowanie pozostałych 5 kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia:
  Radny Chrzęszczyk Andrzej - 8 głosów
  Radna Kołomańska Jolanta - 8 głosów
  Radny Litwiński Sławomir - 10 głosów
  Radny Żmijewski Tadeusz - 8 głosów
  Radna Chudzik Anna - 10 głosów
  Radny Fąfara Wojciech - 8 głosów
  Radna Pająk Monika - 7 głosów
  Ponieważ 4 radnych miało jednakową ilość głosów – 8, przeprowadzono powtórne głosowanie. I tak:
  Radny Chrzęszczyk Andrzej - 10 głosów
  Radna Kołomańska Jolanta - 9 głosów
  Radny Żmijewski Tadeusz - 7 głosów
  Radny Fąfara Wojciech - 8 głosów
  W wyniku głosowania radni Monika Pająk i Tadeusz Żmijewski zostali przepisani do Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

  W skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia weszli :
  1/ Radny Chrzęszczyk Andrzej
  2/ Radna Kołomańska Jolanta
  3/ Radny Litwiński Sławomir
  4/ Radna Chudzik Anna
  5/ Radny Fąfara Wojciech
  6/ Radny Nyga Mirosław
  7/ Radna Sztabowska Elżbieta
  8/ Radny Ślusarczyk Tadeusz

  Skład ostatniej Komisji ustalił się sam.
  Przewodniczący Rady przeczytał nazwiska radnych - członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i poprosił o przegłosowanie całego składu.
  W skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska weszli:
  1/ Radny Ślusarczyk Tadeusz
  2/ Radny Pająk Bogdan
  3/ Radny Starz Stanisław
  4/ Radny Nowak Jan
  5/ Radna Sztabowska Elżbieta
  6/ Radny Nyga Mirosław
  7/ Radna Pająk Monika
  8/ Radny Żmijewski Tadeusz
  Skład tej komisji w całości został przegłosowany jednogłośnie.

  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego, po czym poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 3/I/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn.23.11.2006r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- wszyscy radni)

  Radny Wykrota zapytał, czy dziś możemy wybrać przewodniczących komisji.
  Prawnik Gminy odpowiedziała, że można dziś zwołać pierwsze posiedzenie komisji, ale pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczacy rady.

  O głos poprosiła Wójt Gminy p. Marzena Piasta.
  Zwracając się do Przewodniczącego Rady oraz do wszystkich radnych Wójt Gminy złożyła serdeczne gratulacje wszystkim i życzenia sukcesów w trudnej funkcji, podejmowania mądrych decyzji, które będą miały na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Gminy Łączna.

  Pani Wójt apelowała następnie aby komisje dość szybko się ukonstytuowały i podjęły temat stawek podatków.

  Następnie Pani Wójt podała informację o bezpłatnym szkoleniu w zakresie informatyki i prosiła aby takie informacje pobrali sobie sołtysi i przekazali je swoim mieszkańcom.

  Radny Fąfara uważał, że dziś jesteśmy wszyscy , pozostać na kilkanaście min. i dziś załatwić temat przewodniczących komisji, nie tracić czasu w innym dniu.
  Radna Kołomańska proponowała aby zwołać połączone posiedzenie wszystkich komisji na którym komisje się ukonstytuują i od razu omówić stawki podatków.
  W tym momencie padały różne terminy takiego posiedzenia , ale ponieważ Pani Wójt sugerowała aby to był najbliższy wtorek bo do wtorku będziemy w stanie przygotować materiały dla radnych, dlatego radni wyrazili zgodę i ustalono termin połączonego posiedzenia komisji na wtorek 28.11.br. na godz. 15,00.

  Ad. 10

  Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Łącznej nowej kadencji dobiegło końca. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady I sesji Rady Gminy.


  Protokółowała Sekretarz obrad Przewodniczący Rady Gminy

  Halina Dziarmaga Andrzej Chrzęszczyk Stanisław Starz  Data wprowadzenia: 2007-02-15 1519
  Data upublicznienia: 2007-02-15
  Art. czytany: 1465 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna