A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 2/II/2006 z dnia 4 grudnia 2006r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 2/II/2006
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 4 grudnia 2006r.


  Miejsce posiedzenia - sala biblioteki w Kamionkach
  Czas trwania obrad godz. 10,00 - 13,20
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1

  Drugie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej nowej IV-tej kadencji, otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Starz.
  Było to równie uroczyste posiedzenie jak pierwsze ponieważ podczas obrad, ślubowanie złożył nowo wybrany Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński.
  W obradach uczestniczyli licznie zaproszeni goście, sołtysi , mieszkańcy gminy.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości w osobach: Starosty Powiatu Skarżyskiego p. Jerzego Żmijewskiego, V-ce Starosty Powiatu p. Leszka Lepiarza, Wójta -Elekta p. Romualda Kowalińskiego, Wójta Gminy Łączna p. Marzenę Piasta, byłego Wójta p. Andrzeja Ślusarczyka, radnego Powiatu Skarżyskiego p. Krzysztofa Ligowskiego, Prezesa „Bukowej Góry”p. Leszka Praska, Prezesa BS w Suchedniowie p. Agnieszkę Fąfara-Markiewicz, Dyrektora Zakładu Drzewnego w Łącznej p. Jana Suligę, Gminną Komisję Wyborczą z Przewodniczącym Komisji p. Edwardem Dankowskim, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jana Sztabowskiego, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardynę Wasińską, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej p. Beatę Kołda, Dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, mieszkańców gminy, przedstawicieli prasy . Wszystkich gości radni witali brawami.
  Kończąc powitanie Przewodniczący Rady przeprosił jeśli kogoś pominął.

  Na liście obecności podpisy złożyli wszyscy radni, czyli decyzje i uchwały zapadały przy 100 % quorum Rady Gminy.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołana została w kolejności alfabetycznej, radna Anna Chudzik, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Porządek obrad radni otrzymali w terminie statutowym.
  Przewodniczący obrad przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem porządku obrad bez zmian, głosowali wszyscy radni.

  Ad. 4
  Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Łączna.
  Zabierając głos Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Edward Dankowski na wstępie pogratulował Panu Romualdowi Kowalińskiemu wyboru na stanowisko Wójta Gminy Łączna, życząc mu spokojnej , dobrej i owocnej pracy na rzecz naszej społeczności.
  Następnie przeczytał treść zaświadczenia stwierdzającego , że w wyborach w dniu 26 listopada 2006r. Wójtem Gminy Łączna wybrany został Pan Romuald Kowaliński.
  Radni okazali gratulacje nowo wybranemu Wójtowi brawami.

  W tym momencie Pan Romuald Kowaliński złożył uroczyste ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

  Po ślubowaniu Wójt Romuald Kowaliński powiedział krótką mowę do zebranych . Kampania Wyborcza zakończona a teraz stajemy przed poważnymi wyzwaniami. Te wyzwania to dotrzymanie obietnic złożonych w kampanii wyborczej . Mam olbrzymią świadomość, że jest to zadanie bardzo trudne i będzie wymagało wielu wyrzeczeń. Wierzę jednak w to, że z pomocą radnych, których wybrali mieszkańcy, znaczna większość celów zostanie osiągnięta, a za 4 lata na koniec kadencji będę mógł się spotkać z mieszkańcami ponownie na spotkaniu podsumowującym kadencję.
  Ślubowałem, że będę wierny prawu i powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra gminy. W tych słowach zawiera się głęboki sens wszystkiego tego, co powinno wiązać sie z pracą Wójta na tym urzędzie.
  Wójt Gminy serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy oddali na niego głos, którzy mu zaufali oraz pomagali w kampanii wyborczej.
  Podziękował ustępującej Pani Wójt za to, że była to kampania spokojna.
  Podziękował również sympatykom naszej gminy, którzy będą w różny sposób wspierać działania służące mieszkańcom naszej gminy.
  Wójt Romuald Kowaliński zakończył krótką mowę i podziękował.
  Radni przyjęli wystąpienie oklaskami.

  Przewodniczący Rady następnie podziękował Gminnej Komisji Wyborczej za trudną pracę na ręce Przewodniczącego Gminnej Komisji wyborczej Pana Edwarda Dankowskiego.

  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Edward Dankowski w tym momencie podziękował za pracę członkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Sekretarzowi Gminy p. Małgorzacie Obarskiej.

  Przewodniczący Rady podziękował ustępującej Pani Wójt Marzenie Piasta za dotychczasową 15- miesięczną pracę, w którą włożyła wiele wysiłku.

  Głos zabrała ustępująca Pani Wójt Marzena Piasta dziękując wszystkim za dotychczasową współpracę, za stworzony klimat podczas pracy. Wójtowi Gminy Panu Romualdowi Kowalińskiemu życzyła aby założenia wyborcze spełnił, dobrej współpracy z Radą i aby nasza gmina kwitła, życzyła też kontynuacji tego co rozpoczęła.

  Przewodniczący Rady podziękował również byłemu Wójtowi Gminy Panu Andrzejowi Ślusarczykowi, który w ostatniej kadencji pełnił funkcję Wójta prawie 3 lata przez co miał duży wkład w rozwój naszej gminy.
  Jako następny głos zabrał mieszkaniec gminy p. Józef Ziomkiewicz.
  Powiedział, że reprezentuje organizacje, które prosiły go o złożenie życzeń a mianowicie
  Związek Kombatantów RP oraz Związek Rencistów i Emerytów. Złożył nowej Radzie najserdeczniejsze życzenia, aby zasadą ich pracy była sentencja „mądrym być – to wielka sztuka, ale dobrym - jeszcze większa. Człowiek przez życie szczęścia szuka - a ono w jego sercu mieszka” Prosił w imieniu wszystkich wyborców aby częściej się spotykali, w ramach swoich okręgów wyborczych, przynajmniej raz do roku.

  Przewodniczący Rady złożył także gratulacje wyboru na stanowisko Starosty Powiatu Skarżyskiego Panu Jerzemu Żmijewskiemu.
  W odpowiedzi Starosta Powiatu Pan Jerzy Żmijewski powiedział krótkie przemówienie.
  Rzadko się zdarza aby Starostą Powiatu została osoba spoza Skarżyska . Jeszcze więcej jeśli Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Skarżyskiego został Pan Krzysztof Ligowski z Łącznej. Taki zespół ludzi powinien stworzyć bardzo dobry klimat do pracy. Nie powinno być żadnych nieporozumień, niejasności , a panować powinien szacunek i zrozumienie.
  Na ręce Pana Wójta Gminy Łączna, Starosta złożył gratulacje w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
  Podziękował także za dotychczasową współpracę z Panią Wójt Marzeną Piasta. Była to współpraca oparta o wzajemny szacunek , o zrozumienie potrzeb tak gminy jak i powiatu. Traktowani byliśmy jako partner z całkowitą wzajemnością i za to dziś dziękuję Pani Wójt.
  Radni podziękowali Panu Staroście oklaskami.

  Przewodniczący Rady zaproponował chwilę przerwy na składanie życzeń , kwiatów, podziękowań i gratulacji.

  Ad. 5

  Po dłuższej przerwie Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w różnych sprawach.
  O głos poprosiła Prezes Banku Spółdzielczego p. Agnieszka Fąfara-Markiewicz, która wspólnie z Dyrektorem BS Panem Piotrem Miernikiem podziękowała Radzie Gminy oraz wszystkim trzem Wójtom , za stworzenie lepszych warunków pracy pracownikom BS oraz mieszkańcom. Ze swej strony zadeklarowała wsparcie i pomoc i życzyła dobrej współpracy.

  Jako następny wystąpił Prezes K i ZWK „Bukowa Góra” Pan Leszek Prasek. Prezes pogratulował wyboru radnym, Przewodniczącemu Rady i Wójtowi oraz wyraził nadzieję, że współpraca będzie się układała nie gorzej niż dotychczas i życzył owocnej pracy.
  Radę Gminy prosił aby przy uchwalaniu podatków wziąć pod uwagę „Bukową Górę”, która zatrudnia nadal 150 pracowników z tego 80 % to są mieszkańcy Łącznej.

  Ponieważ innych wystąpień nie zgłoszono, Przewodniczący Rady ogłosił półgodzinną przerwę.

  Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.
  Ad. 6 a)

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Edmund Wykrota przedstawił wniosek z komisji.
  Na ostatniej Komisji Budżetowej wypracowano wniosek aby stawkę podatku rolnego pozostawić w wysokości z 2006 roku.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są inne wnioski odnośnie tej uchwały.
  Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały w wersji przeczytanej czyli zaproponowanej przez Komisję Budżetową.
  Uchwała Nr 4/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 4.12.2006r.
  Została podjęta jednogłośnie

  Ad. 6 b)

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Edmund Wykrota przedstawił wniosek z komisji.
  Komisja Budżetowa wnioskowała o przyjęcie uchwały w wersji zaproponowanej, z maksymalną stawką ceny drewna.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr 5/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 4.12.2006r.
  Została przyjęta jednogłośnie.


  Ad. 6 c)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały wraz z propozycjami stawek wypracowanych z Komisji Budżetowej, po czym zapytał czy są inne propozycje stawek.
  Radny Wykrota jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wnioskował w imieniu członków komisji, o przyjęcie takiej propozycji.
  Wójt Gminy Romuald Kowaliński natomiast zgłosił inny wniosek.
  Wnioskował o wykreślenie zapisu z § 2 p. 3 uchwały i przedyskutowanie wysokości stawki podatku od budynków mieszkalnych w p.1. Skutkowałoby to wprowadzeniem tego podatku, dlatego należy dyskutować nad wysokością stawki , czy ma pozostać stawka zaproponowana przez Komisję Budżetową 0,30 zł.
  Panią Skarbnik Gminy prosił dodatkowo o wyjaśnienie czym skutkuje całkowite zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych.
  Skarbnik Gminy poprosiła o wyjaśnienie Inspektora ds. Księgowości Podatkowej p. Joannę Paryska.

  Pani Joanna Paryska poinformowała, że zwolnienie z tego podatku skutkuje kwotą 25.000 zł , która nie wpłynie do kasy Urzędu oraz drugie tyle nie dostaniemy subwencji.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński ponownie zabrał głos. Powiedział, że jest za tym aby ten podatek wprowadzić bo nie zna gminy w której tego podatku nie ma. W ten sposób bezpośrednio pozbywamy się subwencji, nie mamy wpływu do budżetu gminy. Przy średniej powierzchni domu 100m2 i stawce proponowanej 0,30 zł/m2 będzie to kwota podatku 30 zł rocznie. Należy pozostawić furtkę do zwolnienia ale pojedynczo w przypadkach indywidualnych a nie generalnie dla całej gminy. Jeśli radni uważają stawkę zaproponowaną 0,30 zł za zbyt wysoką , można ją obniżyć. Jest to sprawa do dyskusji.
  Pan Wójt wnioskował ponownie o wykreślenie p. 3 z § 2 uchwały.
  Radna Chudzik powiedziała, że uznaje zasadność wniosku Pana Wójta , natomiast stawkę na początek należy ustalić w wysokości 0,10 zł nie wyższym. Mieszkańcy nasi nie są bogaci , dlatego jeżeli podatek będzie na niższym poziomie, nie powinno być protestów.
  Radny Chrzęszczyk przypomniał, że tego podatku nie ma u nas dopiero od 2 lat i nadal uważał, że tego podatku nie powinno być. Powstała nowa Rada i zaczyna pracę od podnoszenia podatków mieszkańcom. Był przeciwny temu, bo każdy sobie wybudował dom, płaci podatek gruntowy i jeszcze musi płacić podatek od domu.
  Radny Chrzęszczyk zaproponował jeszcze w p. 7 b) podatek od gruntów pozostałych od 1m2 powierzchni 0,03 zł,bo to jest bardzo duży podatek, prosząc o wyjaśnienie co to jest za podatek.
  Pani Inspektor Joanna Paryska wyjaśniła, że podatek w p. 7 b) dotyczy działkowców, którzy oddają domy do użytku i mają podwórko niesklasyfikowane wg klasy gruntów i płacą z m2 . Takie przypadki notowane u nas są od dwóch lat i będzie ich coraz więcej a są to tzw. siedliska.
  Radny Ślusarczyk zwrócił uwagę, że nie zawsze są to małe działki , czasem jest to działka ok. 1 ha i wtedy będą to duże pieniądze. Trzeba mieć świadomość, że działkowcy płacą dużo większe podatki , niż rolnicy.
  Radny Litwiński wyliczył zysk jaki przyniesie wprowadzenie podatku w wysokości 0,10 zł /m2 od budynków mieszkalnych. Zysk wyniesie 8.000 zł + 8.000 zł subwencja czyli razem = 16.000 zł. Jak się to ma do innych stawek podatku. Obniżamy każdą jedną pozycję podatku w stosunku do stawek maksymalnych, a obniżenie każdego podatku skutkuje w subwencji i są to niewspółmiernie wyższe kwoty.
  Radna Kołomańska odniosła się do stwierdzenia Pana Wójta odnośnie przypadków trudnych, jednostkowych - umorzenia podatku. Umarza sie tylko wybranym. Umorzenie podatku również skutkuje w subwencji, wobec czego prosiła Pana Wójta i radnych o przemyślenie i w tym momencie o wycofanie tego wniosku. Jesteśmy dopiero na starcie i nie popełniajmy błędów, które dały się kiedyś odczuć.
  Wójt Gminy Pan Kowaliński odpowiedział, że wyborców należy szanować przez cały okres kadencji. Jeśli dziś wprowadzimy podatek w wysokości 0,10 zł , będzie przez wielu mieszkańców niezauważalny, ale od czegoś trzeba zacząć. Jeśli nie będziemy prowadzić ostrej, konkretnej dyscypliny budżetowej, skąd weźmiemy pieniądze w budżecie na wydatki. Na dziś ta kwota nie jest duża, ale w którymś momencie decyzję taką trzeba podjąć. Zacznijmy od tego, że będzie to podatek mały czyli nie będzie uciążliwy dla mieszkańców. Stwarza on również inne poczucie mieszkańców. Pan Wójt zapewniał, że nie będzie to jakieś kuriozum, bo w większości gmin taki podatek istnieje i bywa podwyższany. Natomiast odnośnie p. 7 b) wysokość tego podatku można dyskutować.
  Radna Anna Chudzik poparła stanowisko Pana Wójta twierdząc, że stawka podatku 0,10 zł/m2 powierzchni budynków nie będzie dużym obciążeniem dla mieszkańców. Mieszkańcy w trudnej sytuacji muszą mieć możliwość zwolnienia z tego podatku. Zasadnym jest natomiast szukanie środków przez gminę , bo skąd weźmiemy pieniądze np. na pomoc społeczną.
  Radny Chrzęszczyk natychmiast zareagował pytaniem, czy mamy szukać pieniędzy w kieszeni naszych mieszkańców.
  Wójt Gminy odpowiedział, nie szukamy pieniędzy w kieszeni podatników, ale z drugiej strony musimy patrzeć w sposób pragmatyczny. Reguły są tak ustalone, że każdy mieszkaniec świadczy pewne rzeczy na rzecz swojej gminy, dlatego nie możemy lekką ręką z tego rezygnować. Jeśli nawet będzie to kwota minimalna , my możemy te pieniądze z powrotem ludziom oddać, w jakiejkolwiek formie ale niech one będą. Rezygnowanie z tego podatku , może doprowadzić do tego, że przyjdzie czas, kiedy w tej gminie ludzie nie będą chcieli w ogóle płacić podatków. Kwota 0,10 zł nie będzie znacząca, ale powinna być. Podatków nie należy podwyższać, ale one muszą być.
  Radny Ślusarczyk zapytał w jaki sposób te pieniądze możemy ludziom oddać. Nie należy szukać pieniędzy w kieszeni podatników, trzeba pieniądze starać się pozyskać z zewnątrz.
  Wójt Gminy odpowiedział, że możliwości przesunięcia w budżecie gminy zawsze są a co do innych możliwości pozyskiwania będziemy rozmawiać innym razem. Jeśli zasadą jest , że podatek obowiązuje w całym kraju, dlaczego u nas w gminie ma go nie być. To nie jest temat , który będzie bulwersował mieszkańców. Zróbmy dzisiaj ten krok, bo zależy nam na tym aby traktować sprawy po gospodarsku. Wielu mieszkańców nawet tego podatku nie zauważy. W wyjątkowych, trudnych sytuacjach możliwości zwolnienia są i tym ludziom trzeba pomóc. Chodzi o pewne zasady , których należy sie trzymać. Proszę przedyskutować i przegłosować.
  Pani Inspektor Paryska zwróciła uwagę, że w p. 6 b) podnosimy podatek tylko dla „Bukowej Góry” z kwoty 0,32 zł na kwotę 0,42 zł , natomiast nie podnosimy podatku innym osobom fizycznym i każdym innym prawnym.
  Radni odpowiedzieli, że są tego świadomi.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są inne wnioski w sprawie tego podatku, oprócz wniosku Komisji Budżetowej oraz wniosku Pana Wójta.
  Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie dwóch wniosków;
  1/ wniosek Komisji Budżetowej ( za- 7 głosów, przeciw- 8 , wstrzymał się – 0). W wyniku głosowania, większością głosów wniosek ten został odrzucony.
  W takiej sytuacji przeszedł wniosek Pana Wójta - o skreślenie p. 3 w § 2 uchwały.
  Przewodniczący Rady poprosił następnie o przegłosowanie stawki w p. 1 podatku od 1 m2 powierzchni budynków mieszkalnych lub ich części.
  Stawka 0,10 zł - ( za- 8 głosów, przeciw- 2 głosy, wstrzymało się -5 ) Wniosek przeszedł większością głosów.
  Stawka 0,30 zł - głosowanie było bezprzedmiotowe.
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie p. 7 b) podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
  1/ wniosek Kom. Budżetowej 0,05 zł (za- 9 głosów , przeciw- 3, wstrzymał się – 1) . Wniosek przeszedł większością głosów.
  2/ wniosek radnego Chrzęszczyka 0. 03 zł - głosowanie było bezprzedmiotowe.

  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie całej uchwały z naniesionymi poprawkami czyli:
  – skreśleniem p. 3 w § 2 uchwały
  – stawką 0,10 zł/m2 w p. 1 załącznika do uchwały
  – stawką 0,05 zł /m2 w p. 7 b) załącznika do uchwały
  Uchwała Nr 6/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 4.12.2006r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 8 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymało się – 4 głosy)

  Ad. 6 d)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota poinformował, że wniosek komisji był aby przyjąć wysokość stawek z roku obecnego 2006 ze zmianami w trzech punktach:
  – w p. 3 przyjęciem stawki maksymalnej z zaokrągleniem do pełnych zł czyli 1545 zł
  – w p. 7 a) 1545 zł
  – w p.7 b) 1950 zł.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są inne wnioski do projektu uchwały.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z uwzględnieniem wniosków Komisji Budżetowej i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 7/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 4.12.2006r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymał sie – 0)

  Ad. 6 e)

  Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwalniania od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały.
  Radny Wykrota poprosił o dodatkowe wyjaśnienie projektu uchwały, ponieważ nie wszyscy radni byli na Komisji Budżetowej.
  Inspektor ds Księgowości Podatkowej wyjaśniła. Podatnik podatku rolnego może zgłosić na piśmie do wójta gminy o zwolnienie z podatku rolnego pod warunkiem, że grunty będą odpowiednio utrzymane czyli np. zaorane lub skoszone. Zwolnienie dotyczy rolników do 10 ha, można je uzyskać raz na trzy lata i maksymalnie 20 % powierzchni gospodarstwa .
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota wnosił o przyjecie w/w uchwały.
  Radny Ślusarczyk uważał, że jest to bzdurna uchwała, bo rolnicy i tak mają bardzo niskie podatki i jeszcze można go zwolnić. Działkowcy mają wysokie podatki i bez możliwości zwolnienia.  Wójt Gminy p. Kowaliński zapytał czy istnieje możliwość nie podejmowania takiej uchwały.
  Po odpowiedzi Pani Inspektor , że jeśli Rada tak zdecyduje to można, Pan Wójt wyjaśnił z czym się wiąże podjęcie takiej uchwały. Podjęcie takiej uchwały wiąże się w sposób bezpośredni z subsydiami. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zwolnienia to skutkują w subsydiach. Zamierzeniem ustawodawcy było to aby budżet państwa zmniejszał subsydia. Nie wiadomo jaką skalę u nas to przyjmie, ale jakaś liczba rolników może wystąpić o zwolnienia. Liczymy na to , że spełnienie tych warunków będzie jednak pewnym hamulcem. Zdaniem Pana Wójta uchwałę tę należy jednak przyjąć, bo jest to odgórna sugestia i w innych gminach też będą takie uchwały przyjmowane.

  Radny Wykrota zapytał Panią Prawnik na ile lat podejmujemy taką uchwałę.
  Prawnik Gminy p. Bogumiła Hamera odpowiedziała, że jest to uchwała bezterminowa . Można wprowadzić dodatkowe obwarowania dla rolników. Grunty należy utrzymywać w należytym stanie , aby np. nie zagrażały. Ustawodawcy chodziło m.in.o uporządkowanie tematu bezpieczeństwa p.poż. Podjęcie takiej uchwały jest jednak celowe.
  Radny Nowak stwierdził, że jego zdaniem o zwolnienie z tego podatku nikt do Pana Wójta nie przyjdzie, jeśli będzie musiał zaorać czy skosić trawę, bo mu się to nie będzie opłacało.
  Radna Sztabowska zapytała , kto to będzie sprawdzał w terenie czy grunt jest odpowiednio utrzymany.
  Wójt Gminy odpowiedział, że musi być w tym celu powołana komisja , która będzie sprawdzać zasadność wniosku. Poza tym wszyscy rolnicy, którzy biorą dopłaty bezpośrednie nie wystąpią o zwolnienie z tego podatku.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 8/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 4.12.2006r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw – 1)

  Ad. 6

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
  Skarbnik Gminy p. Edyta Kaniecka stwierdziła, że właściwy jest dzisiejszy projekt uchwały po czym go omówiła .
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Radny Wykrota zapytał obecną na sali obrad Kierowniczkę GOPS, czy wie coś na temat zmian budżetu dot. Opieki Społecznej.
  Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska odpowiedziała, że wie , a są to pieniądze na zasiłki celowe, np. zakup węgla.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 9/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 4.12.2006r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 15 głosów)
  Ad. 7

  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali sie z protokołem z ostatniej sesji Rady Gminy i czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie. (za- 15 radnych).

  Ad. 8

  Porządek obrad II sesji Rady Gminy w Łącznej obecnej kadencji został wyczerpany . Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz podziękował wszystkim za udział zakończył i zamknął posiedzenie.


  Protokółowała Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Anna Chudzik

  Data wprowadzenia: 2007-02-15 1520
  Data upublicznienia: 2007-02-15
  Art. czytany: 1269 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna