A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 4/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 4/IV/2006
  z posiedzenia Rady Gminy w łącznej
  w dniu 28 grudnia 2006r.


  Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Gminy Łączna
  Czas trwania obrad - godz. 8,30 - 12,00
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1

  W dniu 28 grudnia 2006r. odbyło się IV- te a zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.
  Na wstępie Przewodniczący Rady przedstawił i powitał przybyłych na obrady gości.
  W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, radni, sołtysi, przedstawiciele mediów. Na dzisiejsze obrady zaproszeni zostali wszyscy kierownicy jednostek, dlatego niektórzy już są inni przybędą w trakcie obrad.
  Na kilka minut na początku obrad gościł Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skarżysku-Kam. p. Zenon Nowakowski.

  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 13 -tu na 15-tu radnych , co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady . Dwóch radnych spóźniło się kilka minut (radny Litwiński Sławomir i radna Pająk Monika) dlatego dalej obrady toczyły się w obecności całego składu Rady.
  Obrady były prawomocne.

  Przewodniczący Rady poinformował, że zaproszony gość Pan Zenon Nowakowski prosił czy mógłby zabrać głos na początku posiedzenia, ponieważ chciałby wrócić do swoich obowiązków zawodowych w Biurze w Skarżysku, dlatego w tym momencie Przewodniczący Rady oddał mu głos.
  Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Zenon Nowakowski powiedział.
  Wojewoda Świętokrzyski w grudniu ogłosił konkurs na świąteczną potrawę regionalną , który został rozstrzygnięty na etapie gminnym i powiatowym. Z powiatu skarżyskiego 4 gminy zgłosiły się do konkursu, w tym Łączna. Komisja konkursowa, w składzie której był przedstawiciel Wojewody miała trudne zadanie. Brała pod uwagę przede wszystkim aby była to potrawa regionalna, stara, związana z regionem.
  I - miejsce zajęła Gmina Skarżysko-Kościelne za potrawę piernik z ziemniakami.
  II - miejsce zajęła Gmina Łączna czyli potrawa Pani Leokadii Wójcik.
  W dniu 14 grudnia zwycięzcom były wręczane nagrody w Biurze Powiatowym AR i MR , ale Pani Leokadia Wójcik nie mogła uczestniczyć dlatego uznaliśmy z Panem Wójtem, że powinno się to odbyć w godnej oprawie np. na posiedzeniu Rady Gminy, i po to dziś tutaj przybyłem .

  Kierownik Biura Powiatowego AR i MR p. Nowakowski poprosił Panią Leokadię Wójcik po odbiór nagrody. Nagroda składa się z dwóch części. Pierwsza to jest certyfikat Wojewody Świętokrzyskiego dla Gminy Łączna za udział w konkursie „Świętokrzyska potrawa regionalna” , druga to nagroda rzeczowa kuchenka mikrofalowa , którą wręczył Pani L. Wójcik .
  Na pytanie radnych jaka to była potrawa, Pani Leokadia Wójcik odpowiedziała, że były to nazywane dawniej „prazoki”.
  Radni z radością przyjęli tak miłą wiadomość a zwycięzcę konkursu Panią Wójcik nagrodzili oklaskami.

  Pan Nowakowski jeszcze poprosił o głos w innej sprawie.
  Podziękował mieszkańcom gminy za głosy oddane na niego do Rady Powiatu w wyborach samorządowych, dlatego ma zaszczyt i honor reprezentować mieszkańców w Radzie Powiatu Skarżyskiego. Korzystając z okazji podziękował za wsparcie osobiście niektórym radnym a mianowicie: radnemu Pająkowi, Państwu Starzom, radnemu Wykrocie, radnemu Litwińskiemu i wielu rolnikom .
  Pan Nowakowski stwierdził, że bardzo trudną sprawą jest zdobyć zaufanie człowieka, ale jeszcze trudniejszą jest zaufanie to utrzymać. Obiecał, że będzie się starał nie zawieść zaufania mieszkańców i rolników. Funkcje radnego chciałby wypełniać godnie i z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego.
  Pogratulował wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy życząc wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wyraził nadzieję, że współpraca z Radą Gminy Łączna będzie się układać dobrze. Radnym życzył by podejmowane decyzje służyły społeczności lokalnej a Gmina Łączna zasługuje na to, by spokój i pokój panowały na tym terenie. Kierownik Biura Powiatowego AR i MR zakończył podziękował i wyszedł.
  Obrady toczyły się dalej zgodnie z porządkiem obrad.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołana została radna Jolanta Kołomańska, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Przewodniczący Rady przeczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są uwagi .
  Radna Kołomańska zgłosiła wniosek , że p. 10 e) – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok jest niezgodny ze Statutem Gminy Łączna i uzasadniła dlaczego. W Statucie Gminy jest zapis, że powiadomienie oraz materiały dotyczące uchwalania budżetu gminy powinny być doręczone radnym na 14 dni przed planowanym terminem sesji, ten okres nie został spełniony, działamy więc wbrew prawu, dlatego wnioskuje o skreślenie tego punktu z porządku obrad, bez głosowania ponieważ jest to niezgodne ze Statutem.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec tego punkt 10 e) zostaje skreślony z porządku obrad.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie porządku obrad ze zmianą, skreślenia punktu 10 e) . (za- 15 radnych)
  Porządek obrad z poprawką został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4

  Sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami złożył Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński.
  Okres pomiędzy sesjami był bardzo krótki, ale w niektórych tematach poczynione zostały pewne działania. I tak:
  Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu E-7 z droga powiatową - Starosta Powiatu obiecał, że takie oświetlenie będzie wykonane bez określenia bliższego terminu.
  Most na rzece Jaślanej - na te chwilę nie zostało wykonane, prace przesunięto na czas po nowym roku.
  Droga Czerwona Górka - rozmawialiśmy z Powiatem na temat równiarki, choć są wątpliwości czy równiarka w tym momencie będzie skuteczna, dlatego jak twierdzą fachowcy raczej w tym momencie lepiej będzie poprawić drogę tłuczniem poprzez zasypanie dziur. Natomiast jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z równiarki na nasze drogi – Zarząd Dróg Powiatowych obiecał równiarkę udostępnić nieodpłatnie.
  Odnośnie wniosku radnego Wykroty o pieniądze rady sołeckiej i prace na zbiorniku Jamno.
  Uszczelnienie zbiornika Jamno zostało wykonane za kwotę 3200 zł , prace zostały zakończone i odebrane dnia 8 listopada br.
  Natomiast odnośnie remontu drogi gminnej Podzagnańszcze, za kwotę 2074 zł zakupiono 34 szt. rur przepustowych. Prace nie były możliwe do wykonania ze względu na brak wytyczenia drogi. W dniu 13 grudnia br granice drogi gminnej zostały wytyczone dlatego prace przy wytyczeniu rowu odwadniającego mogą zostać wykonane wiosną 2007r.
  Szczegółowe informacje na temat wykorzystania środków rad sołeckich będzie omawiane w punkcie 9 porządku obrad.
  Radny Wykrota stwierdził, że nie jest zadowolony z odpowiedzi Pana Wójta co do drogi w Podzagnańszczu, gdyż ustalenia były inne, Pan Wójt został wprowadzony w błąd.
  Wójt Gminy na to odpowiedział, że taką informację dostał dziś rano na biurko, i nie wie czy jest to prawda , ale sprawdzi w dokumentach i udzieli pełnej informacji na kolejnej sesji.
  Radny Nowak z Czerwonej Górki stwierdził, że zasypywanie kruszywem na drodze w Czerwonej Górce nie zdaje egzaminu , dlatego pomimo sugestii fachowców bardzo prosił o równiarkę.
  Wójt Gminy powiedział, że jeśli radni uważają, że powinna przejść równiarka, to nie ma problemu jeśli tylko temperatura będzie plusowa. Proszę tylko skierować taką prośbę na pismie. Natomiast trzeba wiedzieć, że droga śrutowa zawsze będzie narażona na dołki, bo to jest zasada tego typu drogi.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec zapytał czy jest jakaś informacja na temat przepustu w Zaleziance.
  Wójt Gminy odpowiedział, że jest zlecone wykonanie przepustu ale wykonawca nie ma czasu ponieważ w tej chwili kończy wykonanie chodników w Suchedniowie i musi je skończyć. Wykonawca złożył jednak oświadczenie, że jeśli warunki pogodowe pozwolą , to od dnia 5 stycznia wchodzi z pracami na przepust w Zaleziance.
  Wójt Gminy p. R. Kowaliński poinformował, że był na Zagórzu w gospodarstwie Pana Piwowarczyka.
  Sytuacja w tym gospodarstwie jest tragiczna. Jest to starsza osoba, która prowadzi hodowlę bydła. Zwierzęta są trzymane w katastrofalnych warunkach, nie ma możliwości wykarmienia zwierząt w okresie zimowym. Jest to temat bardzo poważny.
  Pan Wójt był zszokowany tym co zobaczył. Prawdopodobnie wielokrotnie próbowano już rozwiązać problem. Osoba Pana Piwowarczyka nie jest ubezwłasnowolniona, ale ma niecodzienne podejście do problemów.
  Pan Wójt powiedział, że pojedzie jeszcze raz i będzie chciał rozmawiać z tym Panem, choć domyśla się, że rozmowa może nie przynieść oczekiwanego skutku.
  Istnieje tam jeszcze drugi problem - problem wałęsających się dzikich psów. Obraz jest o tyle ponury, że zdarzyć się może pogryzienie dziecka przez psa do którego się nikt nie przyzna. Psy stwarzają realna zagrożenie. Czy odławianie psów będzie skuteczne pomimo kosztów ze strony Urzędu, czy trzeba zastosować inne metody bardziej restrykcyjne.
  W związku z tym trzeba wrócić do tematu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
  Do mieszkańców powinny być wystosowane pisma upominające, a jeśli nie poskutkują sprawy będą oddawane do sądów grodzkich.
  Chowanie głowy w piasek , czy zachowanie biernej postawy wobec tej sprawy stwarza zagrożenie bo sytuacja się powtarza.
  Radna Kołomańska zapytała czy poprzedni regulamin jest już nieaktualny.
  Wójt Gminy szczerze odpowiedział, że nie wie.
  Radny Nowak proponował aby podejść do tematu rygorystycznie i prawnie i po prostu ubezwłasnowolnić tego człowieka . Trzeba się litować nie nad tym człowiekiem tylko nad zwierzętami, bo zbliża się zima a zwierzęta zimą u niego zamarzają.
  Radna Sztabowska podziękowała radnemu Nowakowi za poparcie a Panu Wójtowi za zajęcie sie tematem i wyraziła nadzieję, że wspólnie uda nam się ten temat załatwić. Zamknięcie tego człowieka w jakimś zakładzie byłoby chyba bardzo ryzykowne ze względu na jego wiek.
  Pan Wójt dodał, że jeśli można podjąć jakieś kroki administracyjne , to należy je podjąć , bo chociaż w jakiejś części załatwią temat. Natomiast ubezwłasnowolnienie to nie jest temat dla nas. W stosunku do Pana Piwowarczyka, w tym wieku trudno go ruszać , należy używać perswazji, innych kroków bałbym się podejmować. Jeszcze raz należy pojechać do pana Piwowarczyka w dwie lub trzy osoby i próbować rozmawiać. Na pewno trzeba wystosować pismo do firmy Animals, żeby przyjechali , zainteresowali się .
  W większości przypadków nie są potrzebne aż tak drastyczne kroki, bo wystarczy upomnienie. Powołanie komisji porządkowej może pomóc rozwiązać temat. Na pewno jednak aby coś przyniosło skutek, nie wystarczy raz, trzeba to robić stale permanentnie, bo wtedy ludzie nabierają przekonania że jest to norma . Czasem wystarczy napisać pismo, czasem pojawienie się urzędnika odnosi skutek.
  Radny Nowak wyjaśnił, że ten człowiek to nie jest dziwak z racji wieku, bo taki był od wielu lat, to jest jego charakter więc prosił o zamknięcie tematu.
  Radna Sztabowska zapytała o pozostałe wnioski odnośnie dróg w Zagórzu.
  Pan Wójt powiedział, że pamięta ale wszystkich wniosków nie był w stanie załatwić w ciągu trzech dni. Sukcesywnie będziemy naprawiać wszystkie drogi. Pan Wójt ustalił pewien plan naprawy dróg i w tym planie na pierwszym miejscu znalazł się most na rzece Jaślanej, później droga Czerwona Górka, Zajamnie, Ostrów, Zalezianka. Do niektórych napraw potrzebujemy sprzętu, dźwigu lub dużego samochodu a nie zawsze możemy go dostać wtedy kiedy chcemy.
  Radny Nowak prosił, kiedy będzie pracować równiarka na Czerwonej Górce aby ktoś był z Urzędu i dopilnował, aby nie pozostawili grobli na bokach drogi.
  Radny Ślusarczyk uważał, że pracownik Urzędu powinien być w składzie takiej komisji a oprócz niego np. radny , sołtys a trzy osoby to już jest komisja.
  Radny prosił o równiarkę na Kamionki, a tylko gdzie trzeba to wyrównać dołki kruszywem, bo kwarcyt bardzo mocno zagraża zdrowiu.
  Zapytał dlaczego zaniechano prace na asfalcie w Kamionkach, należałoby uczulić ZDP i przypomnieć , że to jest w ich gestii.
  Radny Żmijewski prosił o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych w Łącznej na skrzyżowaniu z drogą powiatowa w kierunku gminy.
  Prosił o rozbiórkę pozostałych murów po hucie szkła ponieważ ludzie zrobili sobie tam wysypisko śmieci, poza tym zbiera sie tam młodzież a walące się mury zagrażają ich bezpieczeństwu.
  Radny ponowił prośbę o pieniądze na płytę boiska.
  Wójt Gminy odpowiedział radnemu w sprawie sygnalizacji świetlnej, że prawdopodobnie będzie tam wciskane światło na żądanie.
  W sprawie rozbiórki murów po hucie wrócimy do tematu po nowym roku.
  Jeśli chodzi o boisko mieszkańcy chcieliby boisko również w Zaleziance czy w Goździe.
  Boiska powinny powstawać w całej gminie. W momencie kiedy pojawi się fachowiec od funduszy unijnych w gminie będzie się zajmował tym tematem. Mamy miejsca na boiska i jest program pilotażowy o budowie boisk ze sztuczną nawierzchnią za kwotę 400.000 zł, przy czym 200.000 zł to są własne fundusze a drugie 200.000 zł to są środki z Ministerstwa Sportu. Dlaczego takie boisko nie miałoby powstać w Gminie Łączna. Jest to rzecz fantastyczna bo jest to boisko wielofunkcyjne.. Należy się nad tym zastanowić przy konstruowaniu budżetu przyszłorocznego.
  Radna Kołomańska zgłosiła trzy wnioski:
  1/ prosiła aby i Rada Gminy i Pan Wójt zajęli się w miarę możliwości zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Jesteśmy winni to mieszkańcom , bo takie wnioski już wpływają.
  2/ bardzo prosiła aby zająć się rozbiórką piwnicy w drodze na Zaleziance
  3/ psuje się przepust między szkołą a Panem Brzozą, kierowcy autobusów zgłaszają niebezpieczeństwo, bo autobusy przechylają się.
  Wójt Gminy na ile był w stanie udzielił odpowiedzi.
  W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, mieszkańcy zgłaszają problem. Temat należy przygotować pod względem prawnym, przygotować konkretny zbiór uwag i sugestii mieszkańców do planu, potraktować sprawę kompleksowo , rozeznać na Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i dopiero na sesji podjąć decyzję.
  W sprawie przepustów w Zaleziance Pan Wójt poinformował, że rozmawiał z Panem Dyrektorem Kieresem z ZDP, w sprawie naszych dróg i zażądał od niego deklaracji, pamiętając również o Zaleziance.
  Pan Dyrektor Kieres przekazał Panu Wójtowi informacje, że co roku ma wpływać do kasy woj. Świętokrzyskiego 100 mln. Euro na inwestycje drogowe. Dlaczego wobec tego nie budować naszych dróg. Po nowym roku pewne decyzje muszą zapadać.
  Rada i Urząd Gminy muszą ustalić pewien harmonogram budowy dróg, w jakiej kolejności będziemy budować drogi. Taką informację należy przekazać mieszkańcom, po to aby wiedzieli i mieli pewność kiedy ich droga będzie budowana. Chcemy unikać nakładek , trzeba zrobić drogę a nie nakładkę. Musimy mieć świadomość i wykorzystywać wizyty u nas radnych powiatowych i zgłaszać im te informacje.
  Radny Nowak prosił o wykonanie lewoskrętu z drogi krajowej E-7 w drogę do Jęgrznej (tzw. Galerówkę). Nie czekajmy nieszczęścia.
  Radny Ślusarczyk stwierdził, że bardzo mądre słowa powiedział p. Wójt . Na Zaleziance nie trzeba nakładki , tam trzeba zrobić porządną drogę.
  Radny zapytał, a co z drogą w Kamionkach i jak z umową na oświetlenie koło cmentarza.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przypomniał delikatnie , że Wójtem jest od 4 grudnia i stara się być sprawny. Jest zniecierpliwienie i to jest zrozumiałe.
  Droga Kamionki – jak się Pan Wójt zorientował, nitka gazociągu o której mówili mieszkańcy, będzie szła bokiem nie drogą więc drogę można budować.
  Oświetlenie koło cmentarza - Pan Wójt specjalnie wstrzymywał się z podpisaniem umowy na to oświetlenie i wyjaśnił dlaczego. Jeśli na każdej sesji temat dróg jest dyskutowany przez ok. godzinę, to czy celowe będzie wydanie 120.000 zł na budowę oświetlenia koło cmentarza. Niewątpliwie jest ono potrzebne ale konieczna będzie decyzja Rady Gminy, i do tego tematu trzeba powrócić. Trzeba dokładnie przemyśleć wydanie każdej złotówki, bo 120.000 zł to nie jest mała kwota w naszym budżecie. Pan Wójt miał wątpliwości co do celowości wykonania tego typu inwestycji i umieszczenia jej w budżecie, ale jeśli Rada Gminy uzna decyzję za słuszną, zadanie zostanie wykonane.
  Na pewnym spotkaniu opłatkowym Pan Wójt rozmawiał z dwoma Panami Posłami , którzy twierdzili, że im więcej pieniędzy w budżecie przeznaczonych zostanie na przygotowanie dużych inwestycji w gminie, tym więcej gmina zyska. Już dziś musimy myśleć o roku 2014. Każda złotówka w budżecie powinna być przeznaczona na przygotowanie inwestycji po to aby zaprocentowały one w latach następnych. Trzeba myśleć w kategoriach priorytetów. Dlaczego nie myśleć np.o inwestycji siłowni wiatrowej. Na taką dyskusję będzie czas podczas uchwalaniu budżetu gminy. Pan Wójt przeprosił za długie wystąpienie i podziękował.
  Radny Papros prosił o dowiezienie kruszywa na drogę gminną Stara Występa.
  Zgłosił wniosek o wycięcie drzew na pustym odcinku od drogi E-7 do Starej Występy, jeśli jest to w pasie drogowym zgłosić do GDDK i A w Kielcach.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8

  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik przedstawiła informację w sprawie dodatkowych dotacji na zadania zlecone i własne otrzymane z budżetu państwa na 2006 rok wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy.
  Informację na piśmie radni otrzymali jak również jest załącznikiem do nin. protokołu.
  Wójt Gminy, korzystając z okazji obecności na sesji sołtysów, prosił aby sołtysi przekazywali w różny skuteczny sposób, najlepiej ustnie, różne informacje z Urzędu mieszkańcom szczególnie o możliwości występowania o pieniędzy z różnych tytułów.
  Pan Wójt szczególnie uczulił sołtysów, ponieważ są przypadki, że mieszkańcy nie są doinformowani. Najlepszym rozwiązaniem jest ustna informacja.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do informacji o datacjach, która przedstawiła Skarbnik Gminy .
  Pytań nie zgłoszono.  Ad. 9
  Informacja o niewykorzystanych środkach rad sołeckich w 2006 roku.
  Przewodniczący Rady powiedział , że informacje o środkach rad sołeckich radni otrzymali. Jak widać z informacji, tylko 4 na 13 sołectw wykorzystało w całości te środki.
  Sołectwo Kamionki i Zalezianka mają jeszcze bardzo duże kwoty do wykorzystania.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec powiedział, że środki Rady Sołeckiej z roku 2006 są celowo przytrzymane na budowę boiska koło szkoły w Zaleziance + środki rady sołeckiej z 2007 roku + pozyskane środki od sponsorów. Czekamy tylko na przekazanie działki pod boisko.
  Sołtys Kamionek radny Ślusarczyk poinformował, że już rok temu napisał oświadczenie , że te środki mają być przeznaczone na projekt oświetlenia od kościoła do cmentarza.
  Pieniędzy powinno być więcej bo zostały jeszcze z 2005 roku. Tymczasem Pan Wójt mnie zasmucił tym co dziś powiedział, że w tym momencie są pilniejsze potrzeby niż to oświetlenie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński od razu zareagował stwierdzeniem , że jeśli radni podejmą decyzję aby wykonać oświetlenie , to umowa na wykonanie projektu oświetlenia zostanie podpisana. Każdy projekt ma jednak swój czas na wykonanie.
  Zdaniem Wójta Gminy tworzenie funduszy rad sołeckich jest niepotrzebne. Jest to wydzielanie środków z budżetu, które i tak w tym budżecie są. Czy tych inwestycji nie da się zrealizować z budżetu gminy.
  Jeśli chodzi o budowę boiska , bardzo dobrze że powstaje inicjatywa stowarzyszenia , bo stowarzyszenie posiadające osobowość prawną może występować o fundusze. Jestem za tym, jeśli coś budować to budować z rozmachem , dlaczego nie wybudować boiska za 200.000 zł. a nie za 10.000 zł.
  Wszystkie potrzeby są nasze. Pracujemy jako jeden zespół na potrzeby całej gminy. Dlaczego kwota ok. 20.000 zł została wydzielona z budżetu gminy i nie została spożytkowana , pytam dlaczego.
  Czy tak ma być czy nie to będziemy dyskutować, ale nie dziś.
  Jeśli Rada Sołecka chce przejąc teren pod boisko, to proszę bardzo , ale zdaniem Pana Wójta jeśli coś robimy powinniśmy robić porządnie z perspektywą na pokolenia, bo wymiarowi czasu musimy sprostać. Biednego nie stać na byle jakość a decyzje podejmować będzie Rada Gminy.
  Przewodniczący Rady proponował pozostawić niewykorzystane środki rad sołeckich na przyszły rok i zająć się tym przy uchwalaniu budżetu.
  Radna Kołomańska poparła Przewodniczącego Rady , że chodzi o to aby pieniądze te pozostały na przyszły rok. Aby jednak pozostały na przyszły rok powinny być ujęte w niewygasających wydatkach a tu ich nie ma, czyli przepadną . Jeśli pozostaną w rezerwie Pana Wójta , Pan Wójt będzie miał prawo wykorzystać je na każdy cel.
  Drugi temat to celowość środków rad sołeckich. Celem tworzenia funduszy rad sołeckich było uaktywnienie rad sołeckich , a nie rozdrapywanie budżetu gminy. Rada sołecka mając do dyspozycji jakieś pieniądze , przeznaczy je na najpilniejsze potrzeby i najlepiej wie co jest potrzebne w sołectwie. Pewne potrzeby może załatwić inaczej, korzystniej , taniej niż Urząd, bo Urzędowi wszystkiego nie wolno jak np. budowa przystanku w Zaleziance.
  Rada Sołecka budując boisko nie odżegnuje się od pomocy Urzędu i współpracy z Urzędem. Uważamy, że jeśli poprosimy o pomoc powinniśmy ją dostać. Taką pomocą może być np. napisanie wniosku o pozyskanie pieniędzy lub jakieś doradztwo.

  Wójt gminy odpowiedział, że został źle zrozumiany .
  Jeśli te pieniądze byłyby na konkretnych kontach to mogłyby na nich pozostać. Natomiast są wnioski pokontrolne z RIO, gdzie jest powiedziane, że nie mogą pozostać w niewygasających wydatkach tylko muszą być przeniesione do rezerwy budżetowej.
  Pan Wójt zapewnił, że nie wyda żadnej złotówki bez zgody Rady.
  Urząd jest po to aby pomagał wszystkim mieszkańcom i radom sołeckim. Dlatego też w Urzędzie powinien być człowiek, który zajmował się będzie pisaniem wniosków dla Urzędu, dla rad sołeckich, dla dyrektorów szkół na duże programy .
  Rada sołecka pracuje i ma pracować , a pieniądze czy to będą z tej czy z innej kieszeni to są te same pieniądze budżetu gminy i nikt nie stawia barier.
  Co się jednak stało, że prawie 20.000 zł z tych pieniędzy zostaje, bo nie zostały wykorzystane.
  Z sali obrad padła odpowiedź, że pieniądze te były blokowane.
  Radna Sztabowska wyraziła swoje odczucie w sprawie środków sołeckich . Na Zagórzu budowano drogę powiatową bez rowów i przepustów bo tak było w projekcie. Z pieniędzy rady sołeckiej wykonano tam rowy i przepusty. Jest to przykład właściwego wykorzystania tych środków.
  Radny Litwiński wyraził swoją opinię na ten temat. Znamy z historii czasy, kiedy fundusze były centralizowane i nad tym nie będziemy się rozwodzić. Z pewnością pieniądze wydawane na samym dole, są wydawane najbardziej racjonalnie, z godnością , po gospodarsku . Każda złotówka jest 10 razy przemyślana zanim zostanie wydana. Są potrzeby duże i małe , są rzeczy ważne i ważniejsze i trzeba umieć dzielić. Pieniądze rad sołeckich nigdy nie zostały zmarnowane.
  Radny Nowak zapytał krótko, czy te środki będą zabrane czy zostaną na przyszły rok.
  Skarbnik Gminy p. Miernik odpowiedziała , że środki rad sołeckich nie mogą pozostać w niewygasających wydatkach, bo takie są zalecenia RIO, natomiast znajdą sie w nadwyżce budżetowej przyszłego roku i tam będą do wykorzystania w przyszłym roku na każde sołectwo.
  Radny Ślusarczyk stwierdził, jak się zorientował Pan Wójt nie wyrazi zgody na wykonanie projektu oświetlenia drogi od kościoła do cmentarza, w takim razie prosi o przekazanie środków rady sołeckiej na wykonanie placu zabaw w Kamionkach koło świetlicy. Chciałby mieć tylko pewność, że one nie przepadną.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński zapytał czemu wobec tego ustępująca Pani Wójt nie podpisała umowy na projekt oświetlenia.
  Jeśli chodzi o pieniądze rad sołeckich nikt tu nie robi zakusów na nie. Pieniądze te będą wykorzystane zgodnie z tym co powiedziała Pani Skarbnik.
  Odnośnie oświetlenia drogi, jeśli radni zdecydują, że należy go wybudować i znajdą się pieniądze w budżecie to umowa zostanie podpisana a oświetlenie wybudowane.
  Przewodniczący Rady podsumował temat, że po tak długiej dyskusji mamy chyba już pewność , że pieniądze te nie przepadną.
  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała ta była już dyskutowana na poprzedniej sesji Rady Gminy, ale nie podjęta została uchwała.
  Radny Wojciech Fąfara zgłosił wniosek wysokości diet ryczałtowych i prosił o przegłosowanie.
  Przewodniczący Rady - 900 zł
  Wiceprzewodniczący Rady - 400 zł
  Przewodniczący Komisji - 350 zł
  pozostali radni - 300 zł
  Przewodniczący Rady zapytał czy są inne wnioski odnośnie wysokości diet.
  Oprócz tego trzeba zdecydować, o wysokości potrąceń czy ma to być 10 % czy 20 % potrącenia za nieobecność na posiedzeniu, bo takie dwa wnioski zostały zgłoszone.
  Innych wniosków, co do wysokości ryczałtu nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem kwot zgłoszonych przez radnego Fąfarę.
  Wniosek przegłosowano. (za – 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się - 4 osoby)

  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wysokości potrąceń za nieobecność na posiedzeniu.
  Za wnioskiem 20 % potrącenia - głosowało 3 radnych
  Za wnioskiem 10 % potrącenia - głosowało 10 radnych.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej.
  Uchwała Nr 20/IV/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 28.12. 2006r.
  została przyjęta większością głosów
  ( za 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 )

  O głos poprosił radny Nowak prosząc aby powiedzieć jaka to będzie w sumie kwota, bo chodzą słuchy, że radni sobie pensyjki ustalają.
  Przewodniczący Rady powiedział, że wg wysokości kwot, które dziś uchwaliliśmy na diety potrzeba będzie 66.000 zł w 2007 roku.
  Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w 2006 roku wykonanie będzie ogółem 65.500 zł ale od 1 stycznia najniższa krajowa wzrasta więc kwota na diety byłaby wyższa.
  Radny Nowak odpowiedział, że o to mu chodziło i satysfakcjonuje go taka odpowiedź.

  Ad. 10 b)

  Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Wybudowane zostały pewne inwestycje tj. trzy wodociągi, Gózd, Zajamnie i Jaśle, które należy przekazać w zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej. Wyposażenie w majątek ZGK należy do kompetencji Rady Gminy i stąd projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
  Uchwała Nr 21/IV/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.12.2006r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 10 c)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Na wstępie Przewodniczący Rady prosił o poprawienie błędu drukarskiego w § 1 p. 2, termin realizacji do 30 czerwca 2007 roku a nie 2006 roku.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik poinformowała, że w związku z dzisiejszą decyzją, Szkoły Podstawowej w Łącznej o wycofaniu się z niewygasających wydatków, należy skreślić cały dz. 801, wobec czego pozostanie kwota ogółem 74.305, 65. Decyzję taką szkoła podjęła ponieważ zdołają jeszcze w tym roku wykorzystać te pieniądze .
  W dz. 010 jest projekt na budowę kanalizacji, umowa podpisana
  W dz. 900 jest projekt na oświetlenie Osełków, umowa również podpisana.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwał Nr 22/IV/2006 r.
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.12.2006r.
  Została podjęta większością głosów (za- 13 radnych, przeciw – 0,
  wstrzymał się – 1, nieobecny w momencie głosowania 1 radny)

  Ad. 10 d)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik przedstawiła projekt uchwały, który dotyczył tylko jednej szkoły – Gimnazjum w Zaleziance.
  Dodatkowe wyjaśnienie zastanawiającej kwoty 0,40 zł, dodała obecna na sali obrad Dyrektor Gimnazjum p. Małgorzata Połeć. W budżecie była kwota 22.000 zł na projekt wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, a rachunki złożone zostały na kwotę 22.000,40 zł, stąd konieczność przeniesienia 40 gr.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 23/IV/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn.28.12.2006r.
  Została podjęta większością głosów (za- 14 radnych , 1 radny wyszedł)

  Ad. 11

  Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pracownica ds obsługi Rady Gminy p. Halina Dziarmaga nie miała czasu napisać protokołu ponieważ między sesjami był zbyt krótki okres czasu, bo tylko 3 dni robocze, protokół ten zostanie przyjęty na kolejnej sesji łącznie z protokołem z dzisiejszej sesji.
  Radni wyrazili na to zgodę z uwagą, że przed przyjęciem porządku obrad należało o tym poinformować Radę Gminy i skreślić ten punkt z porządku obrad.

  Ad. 12

  Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz złożył serdeczne życzenia noworoczne kierownikom jednostek, pracownikom Urzędu, Dyrektorom Szkół, wszystkim mieszkańcom gminy i radnym.
  Serdeczne życzenia noworoczne w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy złożył również Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.

  Przewodniczący Rady poinformował, że obrady dobiegły końca, podziękował wszystkim za udział i zamknął ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2006 roku.  Protokołowała Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jolanta Kołomańska


  Data wprowadzenia: 2007-02-16 0746
  Data upublicznienia: 2007-02-16
  Art. czytany: 1330 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna