A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 1/I/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 16 lutego 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 1/I/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 16 lutego 2007r.


  Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Gminy.
  Czas trwania obrad - godz. 9,00 - 15,30
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1
  Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz, witając zaproszonych gości, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańca gminy.
  Przewodniczący Rady pogratulował wyboru na funkcję sołtysów w dwóch sołectwach: Klonów , gdzie sołtysem został ponownie p. Bogdan Biela oraz w sołectwie Jęgrzna gdzie sołtysem wybrano ponownie p. Jana Wiśniewskiego.
  Wśród gości zaproszonych byli: Starosta Powiatu Skarżyskiego p.Jerzy Żmijewski , przedstawiciel Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. Tomasz Karczewski, Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
  Na liście obecności w momencie otwarcia obrad, podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady Gminy. Radny Żmijewski spóźnił się, o czym poinformował Przewodniczącego Rady i w dalszej części obrad uczestniczyli już wszyscy radni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołany został radny Sławomir Litwiński, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady przeczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał czy zgłasza ktoś uwagi do porządku obrad.
  Radny Nyga jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskował o ujęcie w porządku obrad w punkcie 9 a) – Zajęcie stanowiska w sprawie cmentarza epidemicznego w Jęgrznej, ponieważ taki wniosek wypracowała komisja.
  Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie tego tematu. (za- 14 radnych)
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie porządku obrad, wraz z wprowadzonym punktem 9 a). Za - 14 radnych czyli wszyscy obecni.

  Przewodniczący Rady następnie oddał głos przedstawicielowi Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach p. Tomaszowi Karczewskiemu.
  Pan Tomasz Karczewski przybył , z informacją dla rolników na temat możliwości pozyskiwania pieniędzy.
  Na wstępie poinformował, że siedziba ŚODR znajduje sie w Skarżysku-Kam. na ul. Sikorskiego 20 po czym wskazał programy dla rolników umożliwiające pozyskiwanie pieniędzy.
  – Program Młody Rolnik - możliwość pozyskania 50.000 zł dla osób przed 40 rokiem życia przejmujących po raz pierwszy gospodarstwo rolne czyli osób, które do tej pory nie posiadały 1 ha ziemi. Najpierw składa się wniosek do Agencji a później jest ½ roku czasu na przejęcie ziemi. Do tej pory nie było ograniczenia powierzchni , teraz trzeba przejąć średnią w województwie tj. w granicach 4 ha. Rozliczyć należy kwotę 25.000 zł fakturami, drugą połowę można zagospodarować inaczej. Konieczne jest posiadanie wykształcenia rolniczego, przy czym wykształcenie można uzupełnić w ciągu trzech lat.
  – Renty strukturalne - funkcjonują nadal, choć zmienia się kwota dofinansowania. Na rentę strukturalną można przejść od 55 lat do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.
  – Modernizacja gospodarstwa - dla osób już prowadzących gospodarstwa na inwestycje związane z produkcją rolniczą , na zakup ziemi, na budowę i remonty budynków.

  Pan Karczewski dalej poinformował, że od 15 marca br. rusza akcja składania wniosków obszarowych i trwać będzie do 15 maja br. W tym okresie pracownicy ŚODR pomagać będą rolnikom sporządzać wnioski z taką zmianą, że w tym roku za sporządzenie wniosku pobierane będą pieniądze . Kwota uzależniona jest od ilości działek ewidencyjnych we wniosku, ale do 15 działek będzie to ok. 35 zł.
  Pan Karczewski zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Ślusarczyk zadał pytanie odnośnie programu młody rolnik. Do tej pory młody rolnik najpierw musiał mieć przekazane notarialnie gospodarstwo rolne. Czy obecnie kiedy już ma przekazane gospodarstwo rolne może składać wniosek na program młody rolnik.
  Pan Karczewski odpowiedział, że niestety nie , bo obecnie obowiązuje zasada, że najpierw składa się wniosek a później przejmuje ziemię.
  Kończąc wystąpienie p. Karczewski zaprosił na szczegółową konferencję nt. składania wniosków na programy dla rolników, w dniu 12 marca br w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kam.
  Ponieważ innych pytań nie zgłoszono Pan Karczewski podziękował i wyszedł z sali obrad.
  Przewodniczący Rady prowadził obrady dalej.

  Ad. 4

  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, złożył Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 5

  Sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Pan Wójt zaproponował aby teraz oddać głos Staroście Powiatu ponieważ nie może być na całej sesji, a pytania do złożonych sprawozdań odłożyć na później.
  Radni wyrazili zgodę na taką zmianę.

  Rozpoczęło się wystąpienie Starosty Powiatu Skarżyskiego Pana Jerzego Żmijewskiego.
  Na wstępie Starosta Powiatu złożył krótką informację z działalności Starostwa Powiatowego. W Starostwie trwa przegląd kadrowy, trwają nabory na stanowiska naczelników wydziałów i inne stanowiska.
  Od 1 stycznia br. zmienione zostały zasady pracy Wydziału Komunikacji, który pracuje bez przerwy.
  Droga E-7 będzie w tym roku modernizowana . Istnieje problem lewoskrętu w drogę tzw. galerówkę , który jest uzależniony od budowy drogi ekspresowej.
  Stosownie do prowadzonych rozmów ze Starostwem Powiatu Kieleckiego, z Zarządem Dróg Powiatowych w Kielcach, z Wójtem Gminy Masłów, z Wójtem Gminy Łączna podpisane zostało czterostronne porozumienie w sprawie budowy drogi powiatowej Klonów-Brzezinki i to zadanie ujęte zostało również w projekcie budżecie powiatu. Głównym inwestorem jest tutaj powiat kielecki ponieważ ¾ drogi jest na terenie tego powiatu.
  Planujemy z udziałem przedstawiciela gminy dokonać przeglądu dróg Gminy Łączna , chcemy przygotować harmonogram poprawy stanu dróg na terenie powiatu i wpisać do planu.
  Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania programu budowy i modernizacji dróg na lata 2007- 2010. W pierwszej kolejności w programie ujęte zostaną drogi na które przygotowana jest dokumentacja a następnie drogi według kolejności natężenia ruchu i funkcjonalności. Ponieważ ani powiat ani gmina nie posiadają dużo środków na budowę dróg, dlatego trzeba starać się sie pozyskiwać środki z zewnątrz a łatwiej będzie występować o środki w połączeniu dwóch samorządów.
  W roku bieżącym na terenie Gminy Łączna powinna być wybudowana droga powiatowa Klonów.
  W następnym roku powinniśmy budować:
  1/ Drogę Kamionki- Czerwona Górka- Jęgrzna- Zaciszowice o długości 5 km, wartość 5.000.000 zł. Jedyne rozwiązanie to budowa w ramach środków unijnych, przy dofinansowaniu unijnym 80 % i 20 % środki naszych budżetów. Zadanie to musi być realizowane w całości bo to jest jeden numer drogi , zadania nie można dzielić. Należy więc rozważyć i rozwiązać temat kanalizacji na tych drogach.
  2/ Droga Gózd- Zalezianka- Belno, modernizacja
  3/ Droga Zagórze- Wzdół Wiączka , budowa wspólnie z Powiatem Kieleckim i Gminą Bodzentyn.
  Na wszystkie 3 zadania trzeba szukać pieniędzy z zewnątrz poza naszymi budżetami.
  Program budowy i modernizacji dróg będzie opracowany i przedstawiony burmistrzom i wójtom gmin. Następnie zwołane zostanie wspólne spotkanie wszystkich samorządów powiatu i spisanie porozumienia jednakowego dla wszystkich samorządów, po to aby wszystkie gminy dysponowały jednym dokumentem. Ułatwi to konstrukcję każdego budżetu, na kolejne lata bo wiemy co nas czeka. Uzgodniony plan będzie uchwalony przez Radę Powiatu i realizowany będzie , nawet jeżeli środki powiatu trzeba kredytować.
  Korzystamy z bardzo dobrego układu parlamentarnego, kierujemy prośby o wsparcie naszych zadań również na ręce posłów.
  Pan Starosta poprosił o pytania.

  Radny Nyga zadał 3 pytania.
  1/ zrozumiał, że jeśli na drodze Jęgrzna-Czerwona Górka nie ma kanalizacji to droga ta nie będzie budowana. Wobec tego proponował przeprojektowanie kanalizacji, tak aby nie szła drogą, tym bardziej, że później trzeba płacić do Powiatu za urządzenia umieszczone w pasie drogowym.

  2/ skoro nie będzie na razie budowana ta droga, to proszę poprawić ją tak, aby dało się nią jeździć.
  3/ czy Powiat nie może przekazać pieniędzy na odśnieżanie Gminie Łączna, aby gmina sobie sama odśnieżała wszystkie drogi.
  Starosta Powiatu odpowiedział radnemu.
  1/ bezsensowne jest budowanie drogi jeżeli planuje się budowę kanalizacji w drodze. Oprócz tego ziemia po budowie kanalizacji powinna się przez jakiś czas zastabilizować aby nie siadała, czego przykładem jest kanalizacja wykonana na Kamionkach.
  2/ nawierzchnia drogi Czerwona Górka-Jęgrzna będzie poprawiona destruktem z frezowania innych dróg m.in. drogi E-7 , tak aby przykryć krzemionkę. Niektóre odcinki dróg trzeba wykorytować. Póki co destrukt będzie wożony.
  3/ Powiat może przeznaczyć pieniądze na odśnieżanie dróg w Gminie Łączna, średnio jest to kwota 60.000 zł, ale dopiero na kolejną zimę ponieważ w tym roku byliśmy po wyborach i nie mieliśmy wpływu na decyzje poprzednich władz.
  Radny Kamionek p. Ślusarczyk prosił o destrukt nie tylko na drogi powiatowe ale także na drogi gminne nieprzewidziane w tej chwili do budowy.
  Jeśli chodzi o kanalizację w Kamionkach , to budowa nie jest zakończona. Ziemia nie powinna siadać jeśli dobrze zostanie praca wykonana, czyli zagęszczać warstwowo, sypać piach i tłuczeń. Mamy dziś warunki i sprzęt ale by tak było ktoś powinien wykonawcę doglądać i patrzeć podczas budowy. Na Kamionkach zaniechano budowy.
  Starosta Powiatu odpowiedział radnemu. Obowiązkiem inwestora jest sprawowanie właściwego nadzoru budowlanego przez inspektora nadzoru. Inwestorem kanalizacji na Kamionkach była gmina. Proszę zobaczyć wpisy inspektora nadzoru, czy zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
  Radny Papros prosił o poprawienie drogi Występa od sklepu do krzyżówki, ponieważ tam już nie da się jeździć.
  Starosta Powiatu p. Żmijewski w odpowiedzi poinformował, że drogę Występa będziemy robić wtedy, kiedy zostaną środki finansowe ponieważ droga ta nie spełnia warunków drogi powiatowej, nie łączy powiatów, bo łączy tylko las z drogą E-7. Innej gwarancji na te chwilę nie mogę dać.
  Radny Czerwonej Górki p. Nowak podziękował za poprawienie nawierzchni drogi w Czerwonej Górce, choć niewiele to dało bo brak było nadzoru ze strony powiatu. Jaki jest sens wysypać dwie taczki destruktu na 100 m drogi. Jeśli coś robimy to róbmy to dobrze.
  Radny ostrzegł aby Starostwo było przygotowane, że podczas remontu E-7 objazdu nie będzie bo mieszkańcy Czerwonej Górki zablokują objazd .
  Jeśli chodzi o kanalizację, bezsensem jest aby szła drogą, powinna iść ogródkami i bokiem drogi. Zwracając się do Starosty Powiatu zdecydowanie twierdził, aby robić drogę nie podpierać się brakiem kanalizacji, bo droga już dawno być powinna.
  Starosta Powiatu p. Żmijewski poinformował, że może wystąpić o budowę tej drogi w całości, ale jeśli później będzie budowana kanalizacja w drodze, obciąży gminę kosztami odtworzenia drogi, czyli od nowa budowy drogi. Innej możliwości nie ma , albo budujemy całą drogę albo wcale.
  Pan Starosta zakończył, podziękował i wyszedł.

  Ad. 6

  Przewodniczący Rady poprosił o pytania i wnioski do Pana Wójta.
  Radny Papros stwierdził, że na drodze Stara Występa nie zrobiono nic jak było tak jest.
  Radna Kołomańska popierała wniosek Starosty o budowę drogi Gózd-Belno . Prosiła jednak aby już teraz jeśli to możliwe doprowadzić tę drogę do stanu używalności, szczególnie na przepustach, bo ciąg samochodów będzie jechał podczas remontu E-7.

  Radna pytała Pana Wójta czy przepust przy stawach nad Państwem Domaradzkich jest docelowy, bo zdaniem radnej, jest zbyt wąski i słabo obsadzony. Starosta kiedyś obiecywał, że przepust ten będzie zmieniony i umocniony przy remoncie drogi.
  Radny Litwiński prosił o dowiezienie 2 samochodów kruszywa na drogę gminną przy torach oraz na zakończenie asfaltu.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec prosił aby uzupełnić znaki drogowe na krzyżówkach i zakrętach na Zaleziance, ponieważ kierowcy nie wiedzą , która droga jest główna.
  Radny Nyga prosił o kruszywo na drogę Zajamnie.
  Radna Sztabowska prosiła aby poprawić drogę powiatową Zagórze tam gdzie nie ma asfaltu najlepiej destruktem aby ją osuszyć bo jest duże błoto.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński udzielił odpowiedzi na zgłoszone pytania.
  Odnośnie drogi Stara Występa - nieprawdą jest, że nic nie było robione. Wywiezione zostało tam kruszywo o czym wie również Pan Sztabowski z ZGK ponieważ kierował tam ludzi do pracy z zagęszczarką, aby sypali w dołki i zagęszczali. Należy jednak zrozumieć, że tego typu drogi będą zawsze dziurawe.
  W sprawie dróg powiatowych Pan Wójt poinformował, że czekał na informację od Starosty, którą dziś dopiero powiedział, że będzie opracowany program. To Powiat powinien wystąpić z wnioskiem o fundusze unijne. Pan Starosta również wie , że w tym roku nie otrzyma nic ponad papier, promesę , obietnicę.
  Moi poprzednicy złożyli wniosek do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich o budowę kanalizacji w gminie - czy dziś chcemy to wszystko wycofać. Czy na nowo mamy robić projekt kanalizacji, nie drogą tylko ogródkami. Czy z powrotem wracamy do początku tego zadania i pokrywać te same koszty. Jeśli tak ma być, to wobec tego kto za to odpowie Ja czy Rada Gminy.
  W projekcie budżetu na rok bieżący jest zaplanowane 15 % funduszy dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich właśnie na budowę kanalizacji w Czerwonej Górce i Jęgrznej.
  Wójt Gminy prosił radnych aby przemyśleli zanim coś powiedzą, szczególnie do Pana Starosty, bo to co dziś Pan Starosta usłyszał zostanie wykorzystane przeciwko nam, bo jeśli mamy zmieniać projekt kanalizacji to nie możemy budować drogi.
  Pan Wójt stanowczo prosił radnych – realizujmy obecne projekty nie róbmy powtórnej roboty, bo narażamy sie na ośmieszenie. Trzymajmy się realizacji określonych planów rozpoczętych już przez naszych poprzedników. Zróbmy coś od początku do końca.
  Pan Starosta oczekuje od nas jako Gminy konkretnych deklaracji. Wójt musi zastosować się do decyzji radnych. Tylko wtedy, kiedy będziemy mówić jednym głosem , zmusimy Powiat do kolejnych działań na naszych drogach.
  Kanalizacja Czerwona Górka – Jęgrzna musi być budowana w 2008 roku, a w 2009 roku Powiat powinien wejść z budową tych dróg a my jako gmina dołożymy się w tych 15 %.
  W tym roku Starostwo pieniędzy nie ma poza kwotą 150.000 zł na drogę Klonów. Czekamy na program budowy i modernizacji dróg z Powiatu. Budżet mamy jaki mamy i nie możemy go dzielić i rozdrapywać na kawałki.
  Pan Wójt uczulił radnych, jeśli chodzą na spotkania z politykami którzy mówią , że na dane działanie przeznacza się ogromną kwotę bo np. 4 mln Euro, to należy wiedzieć , że ogromna część tych pieniędzy przeznaczona jest na listę indykatywną tj lotnisko, budowa ekspresówki, kanalizacji Kielc itp. a reszta pozostaje do podziału na gminy. Kwota do podziału na gminy będzie tak mała , że gminy będą się o nią bić i wygrają te gminy, które rozsądnie podejdą do swoich budżetów i zgromadzą środki na wykonanie jednego lub dwóch zadań .
  Mam świadomość nacisków mieszkańców ale jeśli dziś nie przeznaczymy pieniędzy na te zadania , to już nigdy po nie nie sięgniemy. Jeśli w budżecie nie umieścimy 2 dużych projektów na które mamy szanse otrzymać pieniądze – to nie otrzymamy ani złotówki. Pan Wójt apelował - spróbujmy podejść do tematu konstruktywnie.
  Poczekajmy na program z Powiatu , a kiedy go otrzymamy zwołamy posiedzenie Komisji Budżetowej , po to aby określić listę priorytetów do naszego budżetu.
  Pan Wójt podziękował.
  Radny Nowak przeprosił za to, że nie był dostatecznie doinformowany w sprawie kanalizacji projektu kanalizacji nie znał i nie widział dlatego uważał, że kanalizacja wszędzie idzie bokiem drogi. Podziękował Wójtowi za uświadomienie.
  Radny Chrzęszczyk powiedział, że nie można mówić o zmianie projektu kanalizacji, nie można tak łatwo przeprojektować kanalizacji, bo trzeba mieć zgody mieszkańców, a z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy mieszkańcy wyrażą zgodę na przejście kanalizacji przez posesję.
  Wójt Gminy apelował do radnych. Unikajmy wysuwania wniosków umożliwiających naszym adwersarzom zbycia nas. Dziś na sesji Pan Starosta zrozumiał, że myślimy przeprojektować kanalizację , dlatego nie będziemy budować drogi więc jest doskonała okazja aby nas zbyć.
  Musimy zająć wyraźną postawę i powiedzieć to ludziom, najpierw budujemy kanalizację a potem od Powiatu zażądać deklaracji o budowie drogi. Program Powiatu musimy wtopić do naszego wieloletniego programu inwestycyjnego.
  Radny Ślusarczyk zapytał w którym roku Pan Wójt przewiduje budowę wodociągu i kanalizacji w Czerwonej Górce, bo istnieje zagrożenie , że przez Czerwoną Górkę będzie blokowana budowa drogi Kamionki pomimo, że jest przygotowana do budowy, bo jak powiedział Pan Starosta jest to jeden numer drogi.
  Wójt Gminy odpowiedział. Jeśli Powiat planuje rozpoczęcie budowy całej drogi Kamionki - Czerwona Górka -Jęgrzna w 2009 roku, to wodociąg Czerwona Górka należy wykonać i zakończyć do 2008 roku. W 2007 roku powinniśmy skumulować środki na program kanalizacja Jęgrzna-Czerwona Górka i program oświata w gminie.
  Kończąc Pan Wójt wyraził zaniepokojenie o normatyw drogi jaki przewiduje Starostwo w programie budowy naszych dróg, czy będzie to normalny projekt z przepustami, chodnikami, wjazdami tak jak być powinno, czy tylko wykonanie samej nawierzchni.
  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę.

  Ad. 7

  Odpowiedzi na większość pytań udzielane były na bieżąco, na pozostałe wyjaśnienia udzielone zostaną na kolejnej sesji Rady Gminy.

  Ad. 8 a)

  Rozpoczęły się sprawozdania kierowników z działalności swoich jednostek w 2006 roku.
  Jako pierwsza sprawozdanie z działalności Gimnazjum w Zaleziance złożyła Dyrektor Gimnazjum Pani Małgorzata Połeć.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Na wstępie Pani Dyrektor Połeć prosiła, jeśli można na przyszłość , że łatwiej byłoby składać sprawozdanie finansowe po zakończeniu roku kalendarzowego , natomiast sprawozdanie z działalności szkoły po zakończeniu roku szkolnego.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o pytania do Pani Dyrektor.
  Radny Wykrota zapytał ilu uczniów byłoby więcej w Gimnazjum, gdyby wszyscy uczniowie poszli do naszego gimnazjum, bo to się wiąże z subwencją.
  Pani Dyrektor Połeć odpowiedziała, że byłoby ok. 10 uczniów więcej. W tym roku tylko 3 uczniów nie przyszło do naszego gimnazjum. Kwota subwencji na ucznia wynosi ok. 4.000 zł.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek uzupełnił Panią Dyrektor, podając dokładną wysokość kwoty subwencji na ucznia. Subwencja wynosi 3.500 zł na jednego ucznia.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk zapytał czy są jakieś problemy z dowozem uczniów do szkół, jak się sprawdza obsługa dowozu i jakie są opinie rodziców na temat dowozu.
  Dyrektor Gimnazjum udzieliła odpowiedzi. Rozliczanie finansowe dowozu jest w Gimnazjum. Przetarg na dowóz ogłasza i przeprowadza Urząd Gminy. Dowóz odbywa się 2 autobusami. Przetarg na bieżący rok szkolny wygrała firma MPK Skarżysko. Kierowcami są osoby odpowiedzialne, rozważne, choć czasem zmieniają się. Nie mamy żadnych problemów z przewoźnikiem, przystosowują się do częstych zmian godzin dowozu, dostosowują się do naszych potrzeb, harmonogram dojazdów jest opracowany, nie ma z tym problemu ponieważ autobusy są na miejscu nie odjeżdżają.
  Opiekunowie w autobusach szkolnych, a jest ich dwóch, dobrze sobie radzą , uczniowie lubią opiekunów. W tej chwili opiekunami są p. Marta Sucheńska (zatrudniona w szkole w Goździe) i p. Mirosława Borowiec (zatrudniona w Gimnazjum na ¾ etatu).
  Więcej pytań nie zgłoszono.


  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Łącznej złożył Dyrektor Pan Cezary Tusznio.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do Dyrektora Szkoły w Łącznej.
  Radny Wykrota zapytał Pana Dyrektora jak rozwiązał problem z księgową w szkole i drugie pytanie jak wykorzystane są pomieszczenia po byłych pracownikach szkoły p. Kończakach.
  Dyrektor Tusznio poinformował w sprawie księgowej, że jest to wewnętrzna sprawa personalna. Czynione są pewne starania o powiększenie pomieszczenia przez likwidację ściany, plus dodatkowo redukcja komputerów, redukcja biurek i sytuacja powinna się poprawić.
  Jeśli chodzi o pomieszczenia po Pani Kończak, duży pokój oddany został na potrzeby szkoły, natomiast 1 mały pokój i kuchnię, od kilku lat użytkuje również były pracownik szkoły Pani Danuta Wiatr.
  Radna Kołomańska stwierdziła, że mieszkanie dla Pani Wiatr wynajęte było na 3 lata, bo na tyle mógł Pan Wójt wynająć bez zgody Rady. 3 lata już minęło, nie wiemy co dalej z tym mieszkaniem.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek wyjaśnił, że Pani Danuta Wiatr mieszka w szkole na podstawie umowy na czas nieokreślony, umowa jest jedna, prawidłowa ,innej umowy nie było i nadal obowiązuje.
  Radna Kołomańska dalej pytała czy jest takie prawo aby można było wynająć lokal na dłużej niż trzy lata bez zgody Rady, bo na szkoleniu RIO Pan Czerw powiedział, że takiego prawa nie ma, można wynająć tylko na 3 lata.
  Sekretarz Gminy odpowiedział, że z tego co wie to była zgoda Rady na wynajęcie.
  Radna Kołomańska nadal twierdziła, że takiej zgody nie było. Była akceptacja Rady, bez uchwały. Na początku poprzedniej kadencji , kiedy radni dowiedzieli się się o planowanym wynajmie lokalu , Komisja Rewizyjna wystosowała pismo do Wójta Gminy z prośbą aby nie wynajmował lokalu. Efekt był taki, że w tym samym dniu , kiedy Komisja Rewizyjna napisała pismo do Pana Wójta , umowa na wynajem lokalu dla Pani Wiatr została podpisana.
  Sekretarz Gminy powiedział, że radna ma rację, ale nadal umowa jest ważna, niemniej jednak Sekretarz zobowiązał się temat sprawdzić.
  Wójt Gminy odpowiedział, że jest to temat bardzo trudny, szczególnie dla dyrektorów szkół, należy sprawdzić jak było to załatwione, ale trzeba mieć świadomość, że Gmina Łączna nie dysponuje lokalami zastępczymi. Najlepiej byłoby aby szkoły nie miały lokatorów . Myślę, że rozwiązanie przyjdzie tylko nie w tej chwili. Realizacja priorytetu nr 1 pozwoli na całkowite rozwiązanie problemu mieszkań w szkołach.

  Wiceprzewodniczący Rady p. Pająk zapytał ilu nauczycieli pracuje z naszego terenu w szkole i czy dba się o to aby przyjmować na początku roku szkolnego, w pierwszej kolejności nauczycieli z naszego terenu. Czy przybywa naszych nauczycieli czy ubywa.
  Dyrektor Tusznio odpowiedział, że nie jest tak , że co roku ktoś odchodzi ze szkoły. W tym roku planuje się odejście 4 nauczycieli na emeryturę, co nie znaczy , że będą wolne etaty, bo wielu nauczycieli ma ułamki etatu , bądź uzupełniają kwalifikacje aby mieć pracę zapewnioną. Przez kilka ostatnich lat był nadmiar zatrudnienia. Z Gminy Łączna w tej chwili na konkretne brakujące specjalizacje zapotrzebowania nie ma . Więcej będę mógł powiedzieć jeśli naprawdę odejdzie te 4 osoby. Nowych nauczycieli może nie przybywa, ale w ub. roku odeszły 4 osoby stanowiące trzon kadry i wszystkie spoza gminy.
  Radny Nowak prosił o wyjaśnienie etatu konserwatora w szkole.
  Dyrektor Tusznio poinformował, że jest etat konserwatora – palacza w sezonie grzewczym i ½ etatu konserwatora po sezonie.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe złożyła Pani Dyrektor Urszula Wilkosz. które stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Nyga zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu powiedziane było, że jest 33 członków klubu 4-H, a radny otrzymał dane , że jest 23 członków klubu, czy może otrzymać listę członków klubu.
  Pani Dyrektor odpowiedziała, że w międzyczasie kilku uczniów dopisało się , a listę członków radny może otrzymać.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Zaleziance złożyła Dyrektor Szkoły p. Beata Osman.
  Sprawozdanie jest załącznikiem do nin. protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania dot. Sprawozdania.
  Radny Chrzęszczyk pytał czy w schemacie organizacyjnym szkoły nie ma kucharek oraz sprzątaczki.
  Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie ma kucharek. Natomiast jest sprzątaczka na ½ etatu od 1 lutego 2007 , ale Pani Dyrektor nie uwzględniła tego w sprawozdaniu ponieważ sprawozdanie dotyczy roku 2006.

  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Klonowie złożyła Dyrektor Szkoły p. Grażyna Kozieł.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o pytania dot. sprawozdania.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8 b)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej złożyła Kierownik p. Bernardyna Wasińska.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do sprawozdania.
  Radny Wykrota prosił o przedstawienie tematu pomocy dla rolników w związku z suszą.
  Kierownik GOPS odpowiedziała, że pomoc w związku z suszą otrzymały 47 osoby, a wniosków wpłynęło 58. Była to jednorazowa pomoc w formie zasiłku celowego.
  Wójt Gminy uzupełnił informację. Chodziło o to, że niektóre osoby dostały jednorazową pomoc w formie zasiłku z GOPS Natomiast osoby ubiegające się o kredyt niskooprocentowany muszą spełnić pewne kryteria. Dokładne informacje na ten temat posiada Bank Spółdzielczy w Łącznej. Każda osoba, która jest rolnikiem i płaci KRUS może zgłosić się do Banku i starać się o kredyt . W naszym terenie nikt do Banku Spółdzielczego się nie zgłosił co spowodowało, że Dyrektor Banku nie mogła wystąpić o pieniądze na kredyt. Wystąpiliśmy więc z prośbą do banku aby przyjmowali wnioski osób zainteresowanych kredytem i spełniających wymogi. Wszystkich informacji udzielają oddziały banku.
  Radny Ślusarczyk pytał czy mogą skorzystać z kredytu rolnicy, którzy płacą ZUS a nie KRUS.
  Radny Wykrota odpowiedział, że w Banku Spółdzielczym nic na temat kredytów nie wiedzą.
  Wójt Gminy stwierdził, że w takim razie będzie ponownie interweniował w Banku, zorientuje się i postara się w jak najkrótszym czasie udzielić informacji.
  Radny Wykrota zapytał o wyprawki dla dzieci, dlaczego tak mało dzieci skorzystało.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek odpowiedział, że z gminy skorzystało 42 dzieci. Procedura jest taka, że rodzic występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły i jeśli spełnia odpowiednie kryteria wyprawkę otrzyma. Nie jest tak, że cała populacja dzieci klas pierwszych powinna otrzymać wyprawkę. Środki na wyprawkę pochodzą z Ministerstwa Polityki Społecznej.
  Radna Kołomańska zapytała na jakim etapie jest wypłata stypendium szkolnego.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek poinformował, że Urząd Gminy oczekuje w tym momencie na dotację z Urzędu Wojewódzkiego , jeśli wpłynie będą wypłaty stypendium.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8 c)
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w 2006 roku złożył Kierownik Zakładu p. Grzegorz Giza.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do sprawozdania.
  Radny Wykrota zapytał w jakim stopniu usunie Kierownik usterki, jeśli w budżecie jest zaplanowane tylko 50.000 zł.  Kierownik ZGK p. Giza wymienił najpilniejsze prace remontowe konieczne do wykonania w tym roku.
  1/ remont zbiornika Jamno – zalecenia Sanepidu z terminem do 30.05.2007r.
  2/ wymiana zasuw w komorze na zbiorniku Jamno
  3/ remont hydroforni w Zaleziance lub wymiana pompy głębinowej na Czerwonej Górce.
  Najpoważniejszą sprawą i konieczną do wykonania jest remont zbiornika Jamno. W ub. roku na zbiorniku Jamno uszczelniono pękniecie zbiornika metodą iniekcji na tyle , że nie cieknie ale szczelina jest nadal .
  Radna Chudzik stwierdziła, że stan techniczny pomp w Klonowie jest dobry , ale na czym polega w takim razie problem awaryjności trwającej od 1, 5 roku.
  Kierownik ZGK p. Giza powiedział, że jest to problem odpowiedniego ustawienia falowników. Czynione są już starania o naprawienie urządzeń i jest szansa na poprawę sytuacji. Stan techniczny obiektu jest dobry.
  Radny Chrzęszczyk zapytał czy dobrze zrozumiał, że w ub. roku za sprzedaż wody były zyski.
  Główna Księgowa ZGK p. Krystyna Fąfara wyjaśniła, że faktycznie zyski na wodzie w ub. roku były, ponieważ nic nie było robione z prac remontowych. W 2006 roku Rada Gminy zdjęła z wody 0,32 zł/ m3,ponieważ nie zamykał się budżet. Gdyby ta kwota nie została zdjęta, nie byłoby straty na ściekach 24.000 zł, i nie byłoby dziś problemu z podwyżką wody. Gdyby nie decyzje Pani Wójt Marzeny Piasty , Zakład byłby w lepszej sytuacji, bo np. wodociąg Zajamnie 220 m wodociągu na prośbę Pani Wójt wykonano za 7.000 zł, remont kotłowni w szkole w Goździe za kwotę 3.250 zł, gdzie koszt spawacza wyniósł 3.000 zł., zdajemy sobie sprawę, że droższy byłby nawet remont w domu . Skąd więc Zakład miał mieć zyski. Jest to wina Pani Wójt bo odwołała dobrego Kierownika a postawiła człowieka niekompetentnego. Do wiadomości radnych Księgowa podała informację, że w Bodzentynie dotacja dla zakładu komunalnego wynosi 396.000,-
  Radny Chrzęszczyk był zbulwersowany, że wodą pokrywamy ścieki.
  Pani Księgowa powiedziała, że jest to możliwe.
  Ponieważ wywiązała się dość burzliwa dyskusja na temat przeszłości Zakładu , Pan Wójt przerwał, prosząc o jej zakończenie, bo nic nie wnosi do tematu i proponował powrót do konstruktywnej dyskusji nad tematami dzisiejszej sesji.
  Dyskusję na temat sprawozdania ZGK w tym momencie zakończono.

  Ad. 8 d)
  Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Łącznej w 2006 roku złożyła Kierownik Biblioteki p. Beata Kołda.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Kończąc sprawozdanie Pani Kierownik poruszyła problem sprzątania obiektu. W tej chwili problem rozwiązała, ponieważ przyjęta jest pani na 2/8 etatu przez 3 miesiące. Następnie Kierowniczka Biblioteki przewiduje pracownika z biura pracy na ½ roku, a jak będzie dalej to nie wiadomo. Problem należy rozwiązać docelowo, ale w budżecie instytucji kultury nie ma na sprzątaczkę pieniędzy na cały rok.

  Sprawozdanie z działalności świetlicy przy bibliotece złożyła opiekun świetlicy p. Anna Materek.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do sprawozdań.
  Radny Nowak zapytał czy biblioteka stara się pozyskać książki od osób prywatnych, używane ale w dobrym stanie.
  Kierownik Biblioteki odpowiedziała, że próbowała ale nie zdaje to egzaminu ponieważ ludzie przynoszą bardzo stare książki, natomiast czytelnicy szukają nowości i takie staramy się kupować. W planach jest zakup programu komputerowego i wszystkie książki skatalogować.
  Wójt Gminy zapytał jakie są główne zamierzenia na rok bieżący, które Panie chciałyby aby były zrealizowane w roku bieżącym. Dobrze byłoby aby w gminie była jedna impreza promująca , która byłaby wizytówką gminy.
  Kierownik Biblioteki odpowiedziała, że zorganizować można wszystko, przemyślimy, ale to zależy od budżetu.
  Na tym zakończono pytania do sprawozdania.
  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę.

  Ad. 9
  Informację o kontroli Urzędu Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Wojciech Fąfara.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Wydziału Finansowego Urzędu Gminy przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2007r.
  Radna Kołomańska zadała pytanie dot. podwyżek dla Pani Obarskiej i Pani Kanieckiej. Czy te Panie wiedziały, że zostaną zwolnione z pracy.
  Pan Wójt Kowaliński odpowiedział. Wszyscy doskonale wiedzą, że jeśli wójt gminy przegrywa wybory, naturalną rzeczą jest , że pociąga za sobą te dwie osoby. To mieści się w etycznym podejściu do sprawy. Poza tym w dniu 4 grudnia 2006r. na pytanie Pana Wójta Kowalińskiego , dlaczego to zrobiła, Pani Wójt Marzena Piasta odpowiedziała, że wypłaciła sobie, bo ja bym jej tego nie wypłacił. Taka postawa Pani Piasty jest dla mnie niezrozumiała, bo moje podejście do tematu jest następujące . Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę , więc skończmy temat nie rozdrabniajmy go dalej. Tworzenie złudzenia , że przepisy prawa tego nie regulują to jest tylko pewna iluzja. Prosząc o kontrolę Komisji Rewizyjnej, Wójtowi Gminy chodziło mi o rzetelne, obiektywne przedstawienie radnym szczegółów sprawy i nie próbujmy interpretować tego inaczej. To co ma na sumieniu Pani Piasta to wiemy i nie próbujmy udowadniać tego inaczej . Sprawy są sprawami ludzkimi i proszę na przyszłość nie używać tego typu komentarzy.
  Przewodniczący Rady skomentował , że wcześniej czy później do Urzędu Gminy trafi kontrola RIO i do tego się również odniesie .

  Ad. 9 a)
  Przewodniczący Rady poinformował, że od Pana Misiorowskiego wpłynęło pismo w sprawie cmentarza epidemicznego znajdującego się w Jęgrznej na jego gruntach. W piśmie Pan Misiorowski prosił o zamianę działki na inną działkę w Jęgrznej. Pismo było na sali obrad, dla radnych do wglądu.
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej , Inwestycji i Ochrony Środowiska p. Mirosław Nyga przedstawił wniosek z komisji.
  Komisja wypracowała wniosek taki, że jeśli właściciel przekaże nieodpłatnie grunt gminie , to gmina przyjmie pokrywając koszty aktu notarialnego. Proszę o ustosunkowanie się Rady Gminy.
  Radny Ślusarczyk powiedział, że dziś nie wiemy czy ten Pan wyrazi zgodę na przekazanie gruntu gminie, dlatego decyzji podjąć nie możemy. Faktem jest , że nie bardzo nam to pasuje.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński wypowiedział się, że temat jest o tyle trudny, że dotyczy terenu, gdzie są pogrzebane szczątki ludzkie. Gmina nie jest zainteresowana przejęciem tego terenu, a ktoś nas chce uszczęśliwić na zasadzie zamiany. Przy scaleniu gruntów Pan Misiorowski wiedział doskonale, że na tym gruncie są szczątki ludzi. Jeśli Rada Gminy uzna, że należy ten teren przejąć, a Pan Misiorowski zgodzi się go oddać nieodpłatnie, to gmina przejmie, pokrywając koszty notarialne ok. 2.000 zł. Innej możliwości nie ma.
  Radny Litwiński proponował odłożyć temat na później, to nie jest temat pilny.
  Wójt Gminy zabrał głos ponownie , wnioskując o wysłanie pisma do p. Misiorowskiego z informacją, że Rada Gminy i Wójt Gminy proponują nieodpłatne przejęcie gruntu tzw. cmentarza epidemicznego.
  Wniosek Wójta Gminy poddano pod głosowanie i został przyjęty przez wszystkich radnych.

  Ad. 10 a)
  Rada Gminy przystąpiła kolejno do zatwierdzania rocznych planów pracy komisji Rady Gminy.
  Jako pierwszy plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Fąfara.
  Uwag nie zgłoszono.
  W wyniku głosowania plan Pracy Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony.
  (za- 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny, nie głosowało- 3 radnych)

  Ad. 10 b)
  Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji radny Edmund Wykrota.
  Plan Pracy został przyjęty bez uwag, jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 10 c)
  Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła Przewodnicząca Komisji radna Anna Chudzik.
  Radny Żmijewski odniósł się do apteki pytając dlaczego mamy zajmować się prywatną apteką.
  Przewodnicząca Komisji Oświaty wyjaśniła dlatego, iż istnieje zagrożenie , że jesienią br. może w Łącznej nie być apteki.
  Więcej uwag nie zgłoszono.
  Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia został zatwierdzony większością głosów. (za- 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, nie głosowało – 3 radnych)
  Ad. 10 d)
  Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji radny Mirosław Nyga.
  Pytań ani uwag do planu pracy nie zgłoszono.
  Plan Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych) .

  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.
  Projekt uchwały radni otrzymali.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek króciutko przedstawił treść uchwały. Treść uchwały jest identyczna z treścią uchwały z roku 2006, ponieważ uchwała ta nie wymaga zmian. W każdym roku taki program musimy jednak przyjmować. Aktualnie mamy takie organizacje jak: Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr 1/I/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn.16.02.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania kandydata na członka Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że po konsultacji z dr Krzysztofem Ligowskim, który do tej pory był członkiem Rady Społecznej, Doktor zaproponował na kandydata, Sekretarza Gminy Pana Mirosława Kopytka ponieważ żadna z jego pracownic nie wyraziła zgody.
  Sekretarz Gminy wyraził zgodę na kandydowanie.
  Wójt Gminy zapytał , czy może rani mają jakiegoś kandydata do Rady Społecznej w Skarżysku-Kam. - to proszę zgłosić.
  Innych kandydatów nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił radnych o jego przegłosowanie.
  Uchwała Nr 2/I/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.02.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)  Ad. 11 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota poinformował, że na w/w Komisji wypracowano jeden wniosek, który zawarty jest w projekcie uchwały i przedstawi go Księgowa ZGK p. Krystyna Fąfara.
  Pani Księgowa Krystyna Fąfara przeczytała projekt uchwały z propozycjami z Komisji Budżetowej.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są inne wnioski do uchwały.
  Pytanie zgłosiła radna Kołomańska. Radna pytała czy dobrze zrozumiała, największe straty ponosimy na oczyszczalni ścieków, dlatego cena wody została podniesiona na pokrycie straty na ściekach.
  Księgowa p. Krystyna Fąfara odpowiedziała, że można to i tak powiedzieć. Kierownik ZGK zdążył się już zorientować jaki jest ogrom prac i remontów koniecznych do wykonania po to, aby co roku nie była konieczna podwyżka cen wody. Zadowoleni będziemy jeśli proponowana podwyżka cen wody pozwoli na pokrycie kosztów straty na ściekach.
  Radna Kołomańska dalej pytała, czy straty na ściekach nie możemy rozłożyć na dwa lata , czyli w części pokrywać, zmniejszając kwotę podwyżki wody, czy jest taka możliwość dlatego, że będzie źle odebrane przez mieszkańców, pokrywanie kosztów oczyszczalni ścieków do której większość mieszkańców jeszcze nic nie ma – ceną wody.
  Księgowa Krystyna Fąfara odpowiedziała, że decyzja należy do Kierownika ale w świetle ogromnych potrzeb remontowych nie jestem pewna czy rozkładając na 2 lata będziemy w stanie pokryć stratę.
  Kierownik ZGK p. Grzegorz Giza wyjaśnił, że w propozycji ceny wody 2,51 zł pokrywamy tylko połowę straty na ściekach tj ok. 12.000 zł, natomiast druga połowa pozostaje do pokrycia na rok następny.
  Radny Wykrota zapytał co się stanie jeśli nie pokryjemy straty.
  Księgowa ZGK odpowiedziała, że nic się nie dzieje tylko Zakład nie będzie miał płynności finansowej.
  Radny Żmijewski uważał, że cena wody wzrasta między innymi dlatego, że jest nowy pracownik a koszt utrzymania nowego pracownika tj. ok. 40.000 zł.
  Pani Fąfara prosiła aby nie przesadzać , nie jest to dokładnie 40.000 zł bo w I wersji kalkulacji rzeczywiście było ok. 40.000 zł więcej ale po przeanalizowaniu kosztów zeszliśmy z kosztów o ok. 12.500 zł mniej. Jednak nie ma co ukrywać , że każdy pracownik kosztuje.
  Kierownik ZGK p. Giza odpowiedział, że pracownik być musi ponieważ oczyszczalnia wymaga pełnej obsady, tam nie może być jedna osoba.
  Księgowa p. Fąfara dodała, że pracownik pracujący przy wodzie nie może jednocześnie pracować przy ściekach.
  Radny Wykrota czy to znaczy , że jeśli przyjmiemy cenę wody 2.51 zł to w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen wody.
  Księgowa ZGK odpowiedziała, że będziemy się tak starać gospodarować aby nie było podwyżek cen wody. Gdyby w ub. roku Rada Gminy nie zdjęła 0,32 zł/m3 teraz nie byłoby podwyżek.
  Głos zabrał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Pan Wójt apelował aby radni przemyśleli temat dokładnie i spokojnie, jeśli myślimy o docelowym rozwiązaniu czyli urealnieniu cen wody. Jeśli nie podniesiemy cen wody czyli będziemy ją utrzymywać w wysokości dotychczasowej to strata będzie wzrastać i Zakład i w którymś momencie również spadnie na nas z jeszcze większym balastem.
  Pan Wójt prosił radnych o poparcie następujących rozwiązań. Spowodowanie w pierwszym roku aby ZGK dostał narzędzia do pracy aby część prac mógł sam wykonać. Druga sprawa - dać możliwość wykonywania usług przez ZGK czyli aby Zakład mógł zarabiać w ten sposób na siebie i powoli stawać na nogi, choć nie będzie to szybko. A skąd te pieniądze zdobyć. Jeśli utrzymamy cenę wody na niezmienionym poziomie to pozbawiamy Zakład możliwości sięgnięcia po narzędzia tzn. doinwestowania go i drugie możliwości wykonania pewnych remontów. Pewne rzeczy można odsunąć na później ale nie wszystko. Rezerw można szukać w różny sposób, również w ludziach jak to sugerował radny Żmijewski. Pan Wójt wyjaśnił, że nie chciał się jednak pozbywać pracownika Pana Sztabowskiego ponieważ jest to bardzo dobry fachowiec, został przesunięty niżej jeśli chodzi o zarobki, i pozbywanie się takiego fachowca świadczyłoby o braku roztropności, bo Pan Kierownik może tego pracownika wykorzystać. Można się pozbywać ludzi zbędnych. Poza tym czy nam się to podoba czy nie, pewna obsada ludzka musi pracować.
  W sprawie odśnieżania gminy, jeśli ZGK ma odśnieżać to gdzie mają sprzęt, czy jednym ciągnikiem będziemy odśnieżać całą gminę. Pan Wójt apelował - zanim podejmiemy jakąś decyzję, spójrzmy na to z każdej strony po to aby uniknąć błędnych decyzji. Pan Wójt prosił radnych o głębokie przemyślenie tematu bo jest to temat bardzo ważny dla ZGK.
  Radna Sztabowska stwierdziła, że w tej chwili upewniła się jak ma głosować w sprawie cen wody, zwłaszcza po wypowiedzi radnego Nygi, że cena wody wzrasta bo przyjęty jest pracownik.
  Radny Nyga natychmiast ostro zaprzeczył, że to nie jego słowa tylko radnego Żmijewskiego.
  Inni radni chórem potwierdzili, że były to słowa radnego Żmijewskiego a nie radnego Nygi.
  Radny Nowak oburzony mówił, że choć jest nowym radnym to zauważył wśród radnych szeptanie na ucho, łapanie za słówka, trzeba najpierw dobrze słuchać a jeśli ktoś ma coś do powiedzenia trzeba wstać i głośno mówić. Radny pytał jaka jest cena wody w ościennych gminach np. Zagnańsk czy Suchedniów.
  Księgowa p. Fąfara poinformowała, że w Zagnańsku cena wody jest 2,20 zł i są jeszcze przed podwyżką.
  Radny Żmijewski - pięknie Pan Wójt mówi, dajmy Zakładowi szansę, ja też tak uważam i ja nikogo zwalniać nie chcę. Musi się natomiast zmienić mentalność pracowników, podejście do pracy, musi być współpraca. Podał przykład , że o północy zdarza się awaria wody u mieszkańca, woda się leje, dzwoni więc do pracownika a pracownik mówi, że jest na urlopie i przyjedzie rano. Tak być nie może. Trzeba dać ludziom szansę , ale szansa musi być obopólna.
  Księgowa p. Fąfara stwierdziła, że o takiej sytuacji nie wiedziała a jeśli jest awaria to najczęściej ludzie dzwonią do niej. Inaczej rozwiązane jest to np. w Suchedniowie w ZGK, gdzie pracownicy mają dyżury czuwające, mają komórkę i za dyżury im płacą. Jeśli u nas hydraulik zarabia 700 zł to dlaczego ma jechać własnym samochodem w nocy do kogoś awarii. Poza tym awaria w domu do wodomierza jest w gestii mieszkańca, poza wodomierzem jest w gestii ZGK.
  Inna sprawa to wyposażenie Zakładu Usług Komunalnych. Tworząc jednostkę w 1997r. dano jako wyposażenie trochę złomu, starą koparkę po remoncie i ciągnik do którego dziś nie ma żadnych części. Była spawarka to ukradli ją i dobrze zrobili bo można było życie stracić pracując na niej. Nie czarujmy się , że nas wyposażyli w majątek. W 2004 roku rozwiązano ZUK , w 2005 r. Powołano ZGK i nie doposażono nas nadal. Przepisano majątek z 1997roku. Abyśmy mieli biurko musieliśmy go ukraść, bo kiedy GOPS wymieniał meble, wystawił stare na świetlicę , to myśmy wzięli biurko żeby było przy czym siedzieć.
  Wójt Gminy usprawiedliwił emocje Księgowej ZGK. Jest jeszcze jeden element o którym należy pamiętać. Spływają już podania o wymianę zasuw. Powinien to zrobić ZGK ale jeśli ZGK ma takie braki sprzętowe i nie tylko to nie ma możliwości wygospodarowania środków i wykonania tego.
  Przyczyną takiej sytuacji w ZGK są między innymi ciągłe zmiany personalne na stanowisku Kierownika Zakładu. Po to został ogłoszony konkurs. Z propozycji , które były, Kierownik Pan Giza daje szansę na to, że Zakład może zacząć funkcjonować . Już są podjęte pewne decyzje , które spowodują, że ZGK będzie skuteczne.
  W tej chwili nie jest możliwe doposażenie ZGK przez budżet gminy ponieważ znaczna część budżetu musi być przeznaczona na duże inwestycje .
  Pan Wójt apelował o podejście ze zrozumieniem do tego tematu.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze inne wnioski do dyskusji.
  Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały , który został odczytany na wstępie dyskusji.
  Uchwała Nr 3/I/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.02.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 8 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 4 radnych)

  Ad. 12
  Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
  Protokoły z dnia 20 grudnia 2006r. oraz z dnia 28 grudnia 2006r. były wyłożone do wglądu.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołów.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Protokół z dnia 20 grudnia 2006r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych)
  Protokół z dnia 28 grudnia 2006 r. został przyjęty jednogłośnie ( za – 15 radnych).

  Ad. 13
  Porządek obrad został wyczerpany. Obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział, zakończył i zamknął obrady pierwszej sesji Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku.


  Protokołowała Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Sławomir Litwiński


  Data wprowadzenia: 2007-03-20 1521
  Data upublicznienia: 2007-03-20
  Art. czytany: 1855 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna