A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • UCHWAŁA Nr 4/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r.

  UCHWAŁA Nr 4/II/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 19 marca 2007r.


  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok w Gminie Łączna.

  Na podstawie art. 41 ust.1, 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) uchwala się, co następuje:

  § 1
  Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2007 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do nin. uchwały.

  § 2
  Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każde posiedzenie, w łącznej w wysokości 5 % brutto aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 roku.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik do Uchwały Nr 4/II/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r.

  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII
  NA ROK 2007 W GMINIE ŁĄCZNA.

  Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w gminie jest nadużywanie alkoholu wraz ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska.
  Mając na względzie wagę problemu oraz zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 określający zakres programowy komisji oraz jej kierunki działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu i narkomanii.  Lp. Zadanie własne wynikające z ustawy. Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Zakres
  przedsięwzięcia koszty
  1,. Praca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  -przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
  -rozmowy z osobami uzależnionymi i podejmowanie odpowiednich działań zmierzających do poddania się przez nich leczeniu odwykowemu
  -opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  -kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
  -kontrola zasad prowadzenia reklamy napojów alkoholowych
  ciągły Komisja Podejmowanie działań zmierzających do obniżenia zjawiska alkoholizmu i zapobieganiu narkomanii 3.000.-
  2. Szkolenie członków Komisji
  ds. Profilaktyki i Rozwiązywani.
  Problemów Alkoholowych oraz zakupy dla prac komisji Zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z
  zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów.
  alkoholowych i narkomanii.

  ciągły Komisja przeszkolenie
  wszystkich członków Komisji. 1.000.-
  3. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -współpraca z koordynatorem
  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


  ciągły Komisja zmiany w ustawie ========
  4. Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień.


  -konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków itp.
  -prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z członkami rodzin osób uzależnionych.
  -zwiększenie działalności oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.
  ciągły konsultant ds. uzależnień pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 3.000.-


  5. Profilaktyka w szkołach. -organizowanie szkolnych programów profilaktycznych
  -realizacja programu dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  -organizowanie turniejów wiedzy o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków.
  -współpraca z policją; organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą.

  ciągły.
  dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz komisja zmniejszenie ryzyka uzależnienia dzieci i młodzieży. 5.000.-  6. Wypoczynek letni dzieci z profilaktyką.  - organizowanie półkolonii i kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem alkoholowym
  i przeciwdziałaniu narkomanii.  lipiec-
  sierpień  organizacje pozarządowe  umacnianie poczucia własnej wartości, uczenie się radzenia ze stresem .

  5.000.-

  7. koszty badań osób uzależnionych w celu wydania opinii przez biegłych lekarzy - przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi.
  - kierowanie do Sądu Rejon. wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia.
  - kierowanie osób zgłoszonych do komisji na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego. ciągły komisja ------------------------------ 3.000.-
  8. wynagrodzenie dla profilaktyka ds. uzależnień realizacja programu profilaktycznego ciągły
  osoba zatrudniona. według planu pracy


  20.000.-
  9. Tworzenie i wdrażanie
  programów socjoterapeutycznych dla dzieci
  i młodzieży. - prowadzenie zajęć: profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży.
  - prowadzenie zajęć z kulturoterapii i artyterapii dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalno-oświatowych
  - rozwijanie umiejętności interpersonalnych i manualnych, promocja talentów dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.
  dostęp do informacji poprzez: komputer, internet, telefon, fax. itp.
  - zapobieganie marginalizacji.
  - zagospodarowanie czasu wolnego. ciągły osoba zatrudniona umożliwienie dzieciom i młodzieży prawidłowego wszechstronnego rozwoju 3.500.-
  10. Prowadzenie profilaktycznych zajęć świetlicowych koszty związane z użytkowaniem sali świetlicowej w czasie prowadzenia zajęć profilaktycznych ciągły ------------------ ------------------------------- 3.000.-
  11. Wyrównywanie szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - organizacja wycieczek o charakterze kulturalnym (teatr, kino, muzea, wystawy, spotkania autorskie itp..)
  - organizacja wycieczek i rajdów pieszych o charakterze turystyczno-przyrodniczym oraz rekreacyjno-sportowym
  ciągły osoba zatrudniona ograniczenie skutków patologii umożliwienie dzieciom młodzieży prawidłowego rozwoju społecznego i kulturalnego

  1.500.-
  12.

  Współpraca z Ośrodkiem Uzależnień w Skarżysku- Kamiennej - skierowanie na leczenie odwykowe dzienne osób uzależnionych posiadających własne źródło dochodu


  ciągły Komisja
  ------------------------------- ---------------
  13.. Działalność Klubu Integracji Społecznej
  wyjście z ubóstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( długotrwale bezrobotnych, osób po odbyciu terapii odwykowej od alkoholu i narkomanii oraz osób po leczeniu psychiatrycznym). -ciągły
  GOPS oraz władze samorządowe. udzielanie porad i wsparcia z zakresu prawa pracy, pomocy społecznej, pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 2.000,-

  RAZEM
  50.000.-  Data wprowadzenia: 2007-04-05 1420
  Data upublicznienia: 2007-04-05
  Art. czytany: 1417 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna