A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007 r.

  Uchwała Nr 5/II/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 19 marca 2007 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łączna na 2007 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art.166 ust.1, art. 173 ust.1, art.184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 lit.a i b,11, 12, 13, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3 art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn.zm).

  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 10.237.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2
  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.559.000 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 9.161.300 zł
  w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.241.090 zł
   dotacje 269.773 zł
   wydatki na obsługę długu 120.000 zł
   wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 90.000 zł
  b) wydatki majątkowe 1.397.700 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.
  § 3
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 322.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 255.955 zł, oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 66.045zł.

  2. Przychody budżetu w wysokości 1.066.045 zł, rozchody w wysokości 744.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  § 4
  W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł


  § 5
  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  § 6
  Ustala się dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
  § 7
  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
  1) zakładów budżetowych: przychody - 855.598 zł, wydatki – 844.320 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 7.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 101.000 zł; wydatki – 101.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  § 8
  1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:
  1) z tytułu dopłat do cen wody - 90.000zł;
  2) z tytułu dopłat do cen ścieków – 65.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  2. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 55.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.
  3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 59.773 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
  § 9
  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 6.000 zł,
  2) wydatki - 10.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 11.
  § 10
  Upoważnia się Wójta do:

  1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000zł
  2) zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3.
  3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
  4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
  5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek.
  § 11
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 12
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


  Data wprowadzenia: 2007-04-05 1421
  Data upublicznienia: 2007-04-05
  Art. czytany: 1347 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna