A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 2/II/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 19 marca 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 2/II/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 19 marca 2007r.


  Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Gminy.
  Czas trwania obrad - godz. 9,00 - 11,00
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1
  Drugie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz, witając zaproszonych gości, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańca gminy.
  Wśród gości zaproszonych byli: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Prawnik Urzędu Gminy p. Anna Fonfara pracownicy urzędu, mieszkaniec Klonowa p. Kazimierz Perliński.
  Na liście obecności w momencie otwarcia obrad, podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady Gminy. Radny Żmijewski spóźnił się, o czym poinformował Przewodniczącego Rady i w dalszej części obrad uczestniczyli już wszyscy radni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołany został radny Jan Nowak, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady przeczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał czy zgłasza ktoś uwagi do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad przegłosowano.
  Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych czyli wszyscy obecni.
  Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranym sołtysom z terenu gminy Łączna.

  Ad. 4
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  Wójt Gminy szerzej rozwinął punkt w sprawie spotkania Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w sprawie aplikowania ośrodki z funduszu spójności na budowę kanalizacji. Dwa lata wstecz został umieszczony projekt na wykonanie kanalizacji Jęgrzna-Czerwona Górka. Obowiązujący wówczas przepis nie mówił, jak duża ma być aglomeracja. Okazało się, że aby sięgnąć po fundusze spójności musi być aglomeracja powyżej 15 000 RLM. Należało więc utworzyć taką aglomeracje i wspólnie z innymi gminami taka aglomeracja powstała. Do aglomeracji włączyliśmy wszystkie miejscowości Gminy Łączna oprócz Klonowa. Jeśli aglomeracja znajdzie się w funduszu spójności to na pewno będzie z niego finansowana. Finansowanie to wynosi ok. 90%. Istotne dla nas jest to aby jak najwcześniej rozpocząć budowę kanalizacji Jęgrzna-Czerwona Górka, a sprawa kwalifikacji do funduszu spójności może potrwać ok. półtora roku. Jako gmina nie możemy aż tyle czekać, ponieważ budowa kanalizacji jest dla nas priorytetem. Gdyby wniosek został złożony do funduszu spójności to wyciągniemy kanalizację Jęgrzna-Czerwona Górka z aglomeracji i będziemy ją realizować w ramach wniosku do Regionalnych Programów Operacyjnych. W dniu jutrzejszym p. Wójt odbędzie spotkanie z Prezesem WFOŚ p. M. Obarą w sprawie finansowania promesy. Promesę będziemy chcieli zrealizować z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Reasumując priorytety inwestycyjne w naszej gminie nie zmienią się natomiast zmienia się fundusz spójności ponieważ obejmie całą aglomerację.
  Pan Wójt podziękował i poprosił o pytania.

  Ad.5
  Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał z poprzednich sesji zostało złożone w punkcie 4.

  Ad. 6
  Pytania, wnioski i postulaty.
  Radny Papros zapytał czy podczas objazdu dróg brane były pod uwagę również dziury na drodze w Występie.
  Pan Wójt odpowiedział, że były brane pod uwagę, po czym przypomniał słowa Starosty Powiatu p. Jerzego Żmijewskiego z połączonego posiedzenia komisji, na którym powiedział, że powiat ma sporą rezerwę po akcji „Zima” , dlatego zastanawiają się nad tym, czy nie położyć na niektórych drogach dywanika asfaltowego.
  Pan Wójt stwierdził, że zależy mu bardzo na tym aby nie następowała dalsza degradacja dróg na których dotychczas był asfalt.
  Radny Wykrota poprosił o wyjaśnienie opracowania inwestycyjnego, który radni otrzymali – Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
  Wójt Gminy wyjaśnił. Pieniądze, które są do dyspozycji w funduszach unijnych są podzielona na trzy programy: pierwszy nie jest dla nas , drugi - Regionalny Program Operacyjny służy dużym inwestycjom gminnym, których koszt jest większy niż 500 000 zł oraz trzeci – Program Wspierania Obszarów Wiejskich, bardzo dobry dla małych miejscowości przeznaczony na inwestycje do 500 000 zł. Opracowanie, które radni dostali - Wieloletni Program Inwestycyjny(WPI) jest przygotowaniem materiału do opracowania planu rozwoju miejscowości, który następnie musi być przyjęty uchwałą Rady Gminy . Jest to dokument niezbędny do składania wniosków o pieniądze z w/w programu.

  Im szybciej przygotujemy te dokumenty tym lepiej, bo będzie więcej czasu na przedyskutowanie pewnych spraw oraz po to aby przyjąć pewien plan – harmonogram. Do realizacji tych inwestycji musimy mieć również swój wkład w wysokości 25%, czyli w budżecie muszą się znaleźć środki na te nasze nieodzowne 25%. Zasadą jest, że inwestycję musi zrealizować gmina i dopiero po jej wybudowaniu i rozliczeniu, otrzymuje refundację . Dlatego też tak ważne jest ustawienie hierarchii realizacji inwestycji wraz z zabezpieczeniem środków. Zapewne radni i sołtysi nie powinni mieć problemu bo wiedzą co należy zrobić w danej miejscowości. Takie opracowanie przyda się i Radzie i gminie. Pan Wójt zakończył wyjaśnienie.
  Radny Ślusarczyk zadał dwa pytania.
  1/ Kiedy wykonawca kanalizacji na Kamionkach – Pan Kołda dokończy, poprawi odcinek drogi od p. Wilkosz do biblioteki, chodzi o poprzeczne przejścia przez asfalt, aby je należycie zrobił, a jeśli nie, to niech to wykona ktoś inny a wykonawcę obciążyć kosztami.
  2/ w formie podpowiedzi radny pytał Wójta Gmin czy wie o tym, że jeśli jest zniszczenie ponad 60 % nawierzchni drogi na przełomach, to kładzie się całą nawierzchnię na drodze. Tak może być np. na Występie.
  Radny Litwiński zapytał czy podczas objazdu dróg zauważony został odcinek drogi Kamionki od krzyżówki na Bukową Górę do kościoła, łącznie z przepustem w kierunku cmentarza. Cały ten odcinek nadaje się do remontu.
  Radny Wykrota prosił o postawienie znaku ograniczającego prędkość samochodów do 40 km na odcinku od Podzagnańszcza do E-7.
  Radna Kołomańska zapytała, Przewodniczący Rady miał być na spotkaniu w Belnie w sprawie kursowania autobusów Kielce-Zagnańsk-Łączna, czy Pan był.
  Przewodniczący Rady odpowiedział i przeprosił , że nie był na spotkaniu.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński poinformował, że również nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu ponieważ w tym samym czasie było zebranie sołeckie w Zaleziance, ale był radny Jan Papros, może więc coś nam powie.
  Radny Papros poinformował, że na spotkaniu w zasadzie chodziło o dofinansowanie kursów PKS w kwocie 15.000 zł na dwie gminy Zagnańsk i Łącznę czyli po 7.500 zł na gminę. Jeśli nie dofinansujemy istnieje zagrożenie, że kursy autobusów zostaną skrócone do połowy Belna. W tej sprawie odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z udziałem Wójta naszej gminy.
  V-ce Przewodniczący Rady Andrzej Chrzęszczyk za taki stan rzeczy winił mieszkańców ponieważ nie wsiadają ludzie do autobusu tylko do BUS-ów, w związku z czym autobusy jadą prawie puste.
  Radna Kołomańska zwróciła uwagę, że autobusy jeżdżą również w soboty i niedziele a BUS-y nie. Mamy przecież w budżecie dopłatę do MPK i też niewiele osób korzysta z MPK. Uważała, że temat należy jeszcze przemyśleć i rozmawiać.

  Ad. 7
  Wójt Gminy ustosunkował sie do kilku ostatnich wniosków i pytań.
  W sprawie poprawienia nawierzchni drogi po budowie kanalizacji na Kamionkach, próbowaliśmy się 3 razy skontaktować z wykonawcą Panem Kołdą ale jest chory. W najbliższym czasie zainterweniujemy po raz kolejny i spróbujemy temat załatwić
  definitywnie bo to już trwa zbyt długo, wystąpimy oficjalnie z pismem a jak nie pomoże to ewentualnie na drogę sądową.
  Jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych , wystąpimy do powiatu z pismem mając nadzieję , że powinni to zrobić. Co się tyczy ustawienia znaku ograniczenia prędkości, nie powinno być z tym problemu.
  W sprawie dopłaty do PKS jestem dokładnie tego samego zdania co V-ce Przewodniczący Rady Chrzęszczyk, choć na pewno PKS świadczy usługi przewozowe na wyższym poziomie niż BUS. Czy stać nas na dopłatę 7.500 zł - trzeba te pieniądze znaleźć. Są prywatni przewoźnicy, którzy chcą świadczyć usługi. Na temat dopłaty nie chcę się dziś wypowiadać , bo na pewno jest potrzeba aby PKS jeździł. Wygląda to jednak na próbę wyłudzania pieniędzy przez PKS. Zbyt wcześnie jest aby podjąć jakąś decyzję, będziemy jeszcze rozmawiać . MPK poprosiło o dotację , nawet przyjechali do nas z taką prośbą a dostali tylko 4.000 zł .

  Sekretarz Gminy poprosił o głos.
  Prosił Radę Gminy o upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy i zobowiązanie go do powiadomienia w terminie do 14.04.2007r. o terminie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza i Skarbnika Gminy. Natomiast Wójt Gminy i radni otrzymają zawiadomienia od Wojewody. Sekretarz Gminy poprosił o przegłosowanie wniosku i udzielenie takiego pełnomocnictwa. Jeżeli są jakieś szczegółowe pytania dotyczące lustracji , na sesji jest obecna Pani Prawnik , która może wyjaśnić.
  Wójt Gminy w tym momencie przedstawił Panią Prawnik. Pani Anna Fonfara zatrudniona jest na umowę zlecenie na czas określony. Pracuje w biurze prawnym, obsługuje inne gminy w tym naszą gminę. Pan Wójt oddał głos Pani Prawnik prosząc aby się przedstawiła.
  Pani Prawnik Anna Fonfara powiedziała, że prawnikiem jest od 1982 roku. Z samorządem terytorialnym ma kontakt od 1991 r. Dotychczas pracowała w RIO, w wielu jednostkach administracji państwowej, samorządowej, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Urzędzie Skarbowym, w Elektrowni w Połańcu. Aktualnie obsługuje takie gminy jak: Masłów, Skarżysko, Mirzec, Michałów, Bliżyn. Kancelaria w której pracuje jest ukierunkowana na obsługę jednostek samorządów terytorialnych. Pani Prawnik podziękowała i zakończyła.
  Przewodniczący Rady przeczytał wniosek i poprosił o przegłosowanie wniosku. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia w terminie do 14.04.2007r. Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia w terminie 1 miesiąca, oświadczeń lustracyjnych, a po uzyskaniu tych oświadczeń do ich niezwłocznego przekazania do Biura Lustracyjnego IPN.
  Wniosek został przyjety jednogłośnie (za-15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0)
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2007 w Gminie Łączna. Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi odnośnie tej uchwały.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .
  Uchwała Nr 4/II/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 19.03.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny)

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łączna na 2007 rok.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski lub uwagi do budżetu gminy.
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem budżetu gminy.
  Uchwała Nr 5/II/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 19.03.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych)
  Budżet Gminy Łączna został uchwalony.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński podziękował Radzie Gminy za przyjęcie uchwały budżetowej obiecując, że uchwalenie budżetu pozwoli na realizację określonych w/w celów.

  O głos poprosił mieszkaniec Klonowa obecny na posiedzeniu p. Kazimierz Perliński.
  Pan Perliński po przedstawieniu się , prosił aby podejmować próby utworzenia – może nawet dziś, stowarzyszenia pod nazwą Przyjaciół Gminy Łączna. Termin mamy do połowy przyszłego miesiąca. Stowarzyszenie podejmowac bedzie różne inicjatywy, co wiązać się będzie z pewnymi kosztami, a jeśli chodzi o pieniądze to oczekuje się na pomoc gminy. Pan Perliński proponował kwotę 28.000 - 30.000 zł.
  Radny Chrzęszczyk uważał że jest to temat nowy dla radnych, dlatego powinien być przedyskutowany przez Komisję Oświaty. Nie podejmujmy pochopnych decyzji.
  Radna Chudzik prosiła aby patrzeć na to realnie. Oczywiście, że jest potrzeba utworzenia stowarzyszenia, ale nie jest możliwe aby stowarzyszenie powstało do 10 kwietnia br., bo procedura jest znacznie dłuższa, może trwać nawet 3 – 6 m-cy.
  Radny Wykrota twierdził, że aby utworzyć stowarzyszenie potrzeba funduszy a budżet gminy został już uchwalony. Inicjatywa należy teraz do Wójta Gminy.
  Wójt Gminy odniósł się do wystąpienia Pana Perlińskiego. Stowarzyszenia istnieją w wielu gminach. Dobrze byłoby aby tego typu organizacja na terenie naszej gminy powstała ale najpierw musi być spotkanie założycielskie, później opracowanie Statutu a później fundusze. Stowarzyszenie aby mogło ubiegać się o fundusze unijne musi by zarejestrowane, a to będzie trwało kilka miesięcy.
  Plany Pana Perlińskiego są szalenie interesujące dlatego taka inicjatywa nie może być zmarnowana . Stowarzyszenie będzie mogło ubiegać się o środki unijne jak również może pomagać radom sołeckim. Będzie działało na rzecz gminy ale również poza gminą. Takie stowarzyszenie powstało w Bielinach - Lokalna Grupa Działania 'Wokół Łysicy', do którego przystąpiły inne gminy w tym gmina Łączna. Lokalna Grupa Działania otrzymała pieniądze unijne na wyjazd, wycieczkę do Danii i 3 osoby z naszej gminy mogą wyjechać. Aby było sprawiedliwie powinien być to: jeden mieszkaniec gminy + przedstawiciel Rady Gminy + przedstawiciel Urzędu Gminy. Tego typu inicjatywy moga być podejmowane w ramach stowarzyszenia. Na temat finansów dziś nie chciałbym mówić , nie chciałbym podejmować konkretnych decyzji co do kwot z budżetu bo budżet juz został dziś uchwalony. Natomiast gdyby się dało pozyskać jakieś fundusze unijne , wtedy dofinansowanie z budżetu gminy jak najbardziej. Pan Wójt podziękował.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że temat i wniosek Pana Perlińskiego przekazujemy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia .

  Ad. 9
  Przewodniczący Rady zapytał czy czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy sa jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono .
  Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2007r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych ).

  Ad. 10.
  Obrady dobiegły końca, porządek obrad sesji został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował wszystkim za udział , zakończył i zamknął II-e posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku.

  Protokółowała Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jan Nowak  Data wprowadzenia: 2007-05-16 1222
  Data upublicznienia: 2007-05-16
  Art. czytany: 1578 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna