A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 3/III/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 27 kwietnia 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 3/III/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 27 kwietnia 2007r.  Miejsce posiedzenia - sala OSP w Łącznej
  Czas trwania obrad godz. 12,00 - 15,30.
  Proponowany porządek obrad :
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy
  z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Zagórze.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
  i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna
  za 2006 rok.
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2006 rok.
  d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  e) Dyskusja
  f) Podjęcie uchwały.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia planu inwestycyjnego Gminy Łączna na lata 2007 – 2010
  oraz zadań planu kadencyjnego dotyczącego budowy i przebudowy dróg
  powiatowych na terenie Gminy Łączna na lata 2007 – 2010.
  b) ustalenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczenia
  dodatków mieszkaniowych.
  c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność
  Gminy Łączna.
  d) zmian budżetu gminy Łączna na 2007 rok.
  e) przystąpienia Gminy Łączna w charakterze członka wspierajacego do
  Stowarzyszenia 'Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry'
  11 . Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  12. Zakończenie obrad.

  Porządek obrad stanowi również załącznik do nin protokołu.
  Ad. 1
  W dniu 27 kwietnia 2007 roku odbyło się trzecie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz witając na wstępie zaproszonych gości oraz radnych.
  Wśród gości zaproszonych byli: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Prawnik Gminy p. Anna Fonfara, Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski, Członek Zarządu Powiatu p. Artur Berus, Radny Powiatu Skarżyskiego p. Krzysztof Ligowski, na krótko na początku obrad gościła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, mieszkaniec gminy, sołtysi, radni.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli wszyscy radni byli obecni, wobec czego uchwały i decyzje zapadały w obecności 100 % składu Rady. Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołano radnego Mirosława Nygę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad.
  Nikt z radnych nie zgłosił uwag do porządku obrad, wobec czego Przewodniczący Rady wnioskował o zdjęcie z porządku obrad p. 10 b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczenia dodatków mieszkaniowych. O wyjaśnienie przyczyny zdjęcia z porządku obrad tej uchwały Przewodniczący Rady poprosił Kierownika GOPS .
  Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska wyjaśniła, że po dokładnym wyliczeniu okazało się , że w grę wchodzi zbyt mała kwota bo zaledwie ok. 300 zł , dlatego nie ma w tej chwili konieczności podejmowania takiej uchwały, wobec czego prosiła o wycofanie z porządku obrad niniejszej uchwały.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku Pani Kierownik GOPS o zdjęcie p. 10 b). Wniosek przegłosowano: za – 15 radnych. Punkt 10 b) został skreślony z porządku obrad.
  Przewodniczący Rady poprosił następnie o przegłosowanie porządku obrad po skreśleniu p. 10 b). Porządek obrad został przyjęty. (za- 15 radnych).

  Ad. 4
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. Sprawozdanie stanowi załącznik do nin. protokołu.
  Po sprawozdaniu Wójt Gminy , korzystając z głosu poinformował o nagrodzie – wyróżnieniu jakie otrzymała Gmina Łączna od Wojewody Świętokrzyskiego. Pan Wojewoda Grzegorz Banaś przyznał, na ponad 100 gmin nagrody dla trzech gmin : Bieliny, Ożarów i Łączna. Była to nagroda - dyplom za nowe spojrzenie na samorządność dla Gminy Łączna. W podziękowaniu Pan Wójt powiedział, że nagroda jest zauważeniem przez Pana Wojewodę pewnych decyzji które zapadły na szczeblu Rady Gminy i Wójta , że obrany kierunek jest słuszny, że podejmujemy działania aby Gmina Łączna zaczęła się rozwijać i zaczęła być zauważana przez władze województwa. Nagroda jest też zachętą do dalszych działań w tym kierunku. Pan Wójt przedstawił nagrodę wszystkim obecnym.
  Kolejną informacją jaką przedstawił Wójt Gminy było odczytanie pisma Starosty Powiatu Skarżyskiego p. Jerzego Żmijewskiego do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (do wiadomości Gmina Łączna) w sprawie wsparcia działań zmierzających do modernizacji dróg Nr 588 T i 591 T łączących Miasto i Gminę Bodzentyn z Gminą Łączna i Gminą Zagnańsk poprzez ciąg drogowy Wzdół Wiącka-Zagórze-Łączna-Czerwona Górka-Jegrzna -Występa lub Zalezianka-Belno. Pismo jest załącznikiem do protokołu.
  Pan Wójt podziękował.

  Przewodniczący Rady oddał następnie głos Staroście Powiatu Skarżyskiego .
  Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski rozpoczął od krótkiego sprawozdania z pracy Starostwa.
  Rada Powiatu Skarżyskiego uchwaliła budżet Powiatu. Udzielono również Staroście jednogłośnie absolutorium.
  Pan Starosta poinformował o powołaniu nowych naczelników wydziałów w Starostwie. Zamierza ogłosić nabór na dwa wolne stanowiska :
  – w Wydziale Gospodarki Mieniem
  – w Wydziale Promocji Integracji Europejskiej z umiejętnością pisania i składania wniosków
  Starosta poinformował o sposobie naboru do szkół średnich.
  Nabór będzie odbywał się systemem elektronicznym. Dysponujemy 2480 miejscami w szkołach ponadgimnazjalnych, a z demografii szacujemy , że do tych szkół przyjdzie ok. 1300 uczniów, czyli mniej więcej połowa miejsc. Jest to zagrożenie dla nauczycieli, bo mogą nie mieć zatrudnienia.
  W dniu 18 kwietnia br. rozpoczęła funkcjonowanie Powiatowa Rada Zatrudnienia z Przewodniczącym Panem Kazimierzem Zep.
  Dnia 19 kwietnia br. odbyliśmy spotkanie samorządowców na temat budowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam.
  Starosta Skarżyski uczestniczył również w podsumowaniu dorocznego współzawodnictwa gmin Województwa Świętokrzyskiego,organizowanym przez Federację Demokracji Lokalnej.
  Starosta p. Żmijewski wyraził swoje zadowolenie z wyróżnienia jakie otrzymała Gmina Łączna i w związku z tym w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego i Zarządu Powiatu przekazał list gratulacyjny na ręce Wójta Gminy Łączna, życząc dalszych sukcesów i kolejnych wyróżnień. Zebrani przyjęli gratulacje oklaskami.
  Korzystając z okazji , że jest to sesja podsumowująca miniony rok Pan Starosta złożył podziękowanie obecnemu Panu Wójtowi Romanowi Kowalińskiemu jak również Pani Wójt Marzenie Piasta, za dobrą efektywną współpracę w ub. roku. Za to , że między nami nie było rozbieżności, nie było niedomówień , niejasności. Stąd moja ogromna wdzięczność dla Was za to, że potraficie się dogadać, że tworzycie jedność, tworzycie paczkę.
  Wójt Gminy Łączna p. Kowaliński podziękował za gratulacje, które kierowane są również do Rady Gminy. Słowa Pana Starosty świadczą o jednej rzeczy . Każda postawa , każde działanie nakierowane na korzyść gminy zyskuje poparcie i jest wspierane. Zostało to dostrzeżone przez Wojewodę. Nasza Gmina była i jest na celowniku, Wojewoda i władze województwa obserwują co dzieje się w naszej gminie . Nasza praca jest przyjmowana z aplauzem i jest popierana. Jest to dowód na to że idziemy w dobrym kierunku. Spróbujemy z lat poprzednich brać to co najlepsze, dołożyć do tego rzetelną codzienną pracę i w ten sposób osiągniemy jeszcze większy sukces. Ten największy sukces jest wtedy , kiedy mieszkańcy są zadowoleni i cieszą się, że sprawy idą w dobrym kierunku.

  Jako następny głos zabrał członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Pan Artur Berus.
  Na wstępie podziękował za zaproszenie informując, że na sesji Rady Gminy w Łącznej uczestniczy po raz pierwszy.
  W Starostwie Powiatowym nadzoruje trzy wydziały: Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Ochrony Środowiska oraz jednostkę Zarząd Dróg Powiatowych.
  Rada Powiatu Skarżyskiego przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kadencyjnego budowy i przebudowy dróg powiatowych w latach 2007- 2010.
  W planie tym z Gminy Łączna zawarto inwestycje:
  1/ Budowa i przebudowa dróg Łączna-Jegrzna-Gózd i Łączna -Zagórze.
  2/ Przebudowa drogi Zalezianka 2008-2010.
  Z bieżących informacji Pan A. Berus podał.
  Od 7 maja br. rozpoczynamy uzupełnianie ubytków na drogach powiatowych.
  Wpłynęło pismo od mieszkańców Czerwonej Górki w sprawie drogi z prośbą o zainteresowanie się się drogą .
  W dniu 7 maja odbędzie się spotkanie w GDDKiA w sprawie objazdu drogi E-7 przez Gminę Łączna.
  Kończąc Pan Berus deklarował chęć współpracy z mieszkańcami wszystkich sołectw naszej gminy i oferował pomoc ze swej strony.

  Jako kolejny zabrał głos zaproszony gość, Radny Powiatu Skarzyskiego z terenu naszej gminy Pan Krzysztof Ligowski.
  Podziękował za ogromne zaangażowanie na rzecz budowy dróg Łączna -Jęgrzna-Gózd- Zagórze-Wzdół , Panu Staroście, Panu Berusowi, mieszkańcom , radnym i sołtysom Gminy Łączna. Na poparcie, że droga ta stanowi priorytet również dla Rady Powiatu służył fakt, że nikt z radnych powiatowych nie miał zastrzeżeń co do budowy tej drogi i nadal chodzi o to aby nastawienie radnych w stosunku do Gminy Łączna nie zmieniło się.

  Ad. 5

  Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał złożone zostało w p. 4.

  Ad. 6

  Pytania , wnioski, postulaty.
  Radny Litwiński zapytał Pan Starostę o z dokończeniem drogi na Podłaziu.
  Radna Chudzik pytała jak wygląda sprawa budowy drogi w Klonowie, kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac.
  Radna Kołomańska odnośnie remontów cząstkowych wnioskowała o poprawienie załamanego przepustu w Zaleziance (wniosek od kilku lat) oraz o usunięcie ziemi i posprzątanie pozostałości po piwnicy w pasie drogowym w Zaleziance.
  Zwróciła uwagę na zapis w uchwale podjętej przez Radę Powiatu odnoszący się do drogi Zalezianka. Nazwa tej drogi to nie tylko Zalezianka, ale ciąg drogi od Belna poprzez Występę -Zaleziankę-Jaśle -Gózd - Łączna. Prosiła aby wprowadzić taki zapis tej drogi. W podobnej uchwale naszej gminy również będzie prosiła o taką nazwę tej drogi.
  W ramach remontów na drogach radna prosiła o położenie nakładki asfaltowej tj. połączenie górnej Zalezianki z dolną Zalezianką.
  Radny Ślusarczyk prosił o destrukt na Kamionki w ilości ok. 10 samochodów typu 'Tatra'. Pan Starosta obiecywał, że będziemy mogli skorzystać z destruktu.
  Prosił aby na spotkaniu w GDDKiA porozmawiać również na temat polewania dróg podczas objazdów.
  Wnioskował o właściwe i ostateczne poprawienie kawałka drogi asfaltowej na Kamionkach od krzyżówki do Wilkosza.
  Radny Papros zapytał czy remonty dróg będą wykonywane tylko w dniu 7 maja br., na co Pan Berus odpowiedział , że remonty będą prowadzone od 7 maja br.
  Radna Kołomańska zgłosiła problem braku przykrywy na wodociągu przy drodze w Zaleziance do lasu, oraz przy tej samej drodze na zakręcie nie świeci lampa.
  Radny Nowak prosił, o postawienie dwóch lamp na drodze gminnej Jęgrzna do E-7, nad Panem Tomczykiem.
  Pan Wójt w odpowiedzi poprosił o pismo z taka prośbą od Rady Sołeckiej.
  Wiecej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 7

  Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Głos zabrał Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski.
  Poinformował, że do p. Wójta dotrze pismo o zmianach zasad naboru wniosków w ramach RPO. Udział własny zmienił się z 15 % na 25 %.
  Poza tym na Konwencie Starostów we Włoszczowej poinformowano, że pieniędzy na drogi jest bardzo mało dlatego Zarząd Województwa w obawie przed presją podjął decyzję taką , że w I turze naboru znajdą się wnioski o wartości ponad 10 mln zł, dlatego też pierwsze zadanie powiększyliśmy. Stąd też nie można było ujmować takich zadań jak Podłazie czy tylko Zalezianka.Te drogi będą budowane w ramach budzetów własnych powiatu i gminy po 50 %. Czy na pewno tak będzie Starosta nie mógł zapewnić, ponieważ nad powiatem wisi groźba zobowiązań za szpital powiatowy. Niemniej jednak i tak ciąg drogowy Wzdół-Zagórze-Łączna-Czerwona Górka-Jęgrzna-Zaciszowice-Kamionki będzie budowany.
  W dniu 7 maja br. odbędzie się spotkanie w GDDKiA z Dyrektorem Strzelczykiem w sprawie objazdów przez drogę Czerwona-Górka.
  Jak wyraził się Pan Starosta, cierpliwość jego kończy się jeśli chodzi o przepust Zaleziance. Tłumaczył przedstawicielom ZDP w jaki sposób mają go zrobić a zrobiono inaczej. Pan Starosta uważał, że współpraca z ZDP nie układa się dobrze, pewne uzgodnienia nie są realizowane. Inny przykład: miał być wożony destrukt z ul. Langiewicza w Suchedniowie na Czerwoną Górkę i też nie ma. Jeśli tak dalej będzie, Pan Dyrektor ZDP nie zmieni swego postepowania to trzeba bedzie podjąć decyzję i pewne zdecydowane kroki.
  W sprawie drogi w Klonowie - Starosta Powiatu Kieleckiego miał wystapić o 10 % rezerwę na tę drogę i nie wiem czy wystąpił. Gdyby nie było 10 %-ej rezerwy , wtedy podejmiemy wspólną decyzję czy budujemy drogę za własne pieniądze gmina i powiat i tylko swój odcinek przez dwa lata. Z finansowania pół na pół nie jestem jednak zadowolony.
  Jeśli chodzi o dywanik asfaltowy na Zaleziance - szczerze mówiąc w tym roku, patrząc na środki finansowe, realizacji tego zadania nie widzę.
  Radny Ślusarczyk przypomniał w związku z remontami cząstkowymi na drogach, aby przed położeniem masy do ubytków powinno być zrobione lepiszczem , nie tylko na wierzchu.
  Członek Zarządu Powiatu p. Berus poinformował , że posiadają destrukt więc jeśli gdzieś potrzeba to będziemy wozić. Obiecał również , że osobiście dopilnuje uprzątnięcia ziemi po piwnicy.
  Wójt Gminy p. Kowaliński dodał wyjaśnienie w sprawie piwnicy. Właściciel wyraźnie zażyczył sobie odzyskać kamień, i w tym celu prosił o pomoc sprzętu . Postawa i wola Powiatu jest również taka aby uprzątnąć pas drogowy i zrobić rów, reszta pozostaje w gestii właściciela.
  Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski poinformował, że od 1.10.2007r. w Skarżysku-Kam. Zostanie uruchomiona Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania , która szkolić będzie pracowników w zakresie pozyskiwania środków unijnych z rozszerzoną nauką j. angielskiego.
  Przewodniczący Rady p. Starz podał informacyjnie dwie wiadomości .
  1/ odczytał zaproszenie na święto Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus 'Jodła' w Łącznej na 7 maja br. o godz. 9.00.
  2/ odczytał pismo z Oddziału TPD w Łącznej z prośbą o pomoc finansową raz w roku 100 zł.
  Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono.

  Ad. 8

  Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Zagórze.
  Temat przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Wpływają wnioski, podania i zapytania w sprawie nabycia budynku po byłym sklepie GS w Zagórzu oraz budynku mieszkalnego po byłej szkole w Zagórzu.
  Budynki stanowią własność gminy Łączna i zlokalizowane są na działce o powierzchni 0,75 ha. Do zbycia tych budynków należy określić, przyporządkować im grunt niezbędny do korzystania z budynków oraz ustalić wartość tych nieruchomości (szacunek rzeczoznawcy majątkowego). Podjęcie takich działań związane jest z wydatkami z budżetu. Sprawa zbycia przedmiotowych nieruchomości omawiana była dwukrotnie na komisjach Rady Gminy oraz na zebraniu mieszkańców wsi Zagórze.
  Stanowisko komisji i zebrania wiejskiego : zgoda na sprzedaż.
  Proszę o podjęcie przez Radę Gminy decyzji o wyrażeniu zgody na podjęcie czynności związanych z przeznaczeniem do sprzedaży tych nieruchomosci tj. budynek po byłym sklepie wraz z działką o pow. do 10 arów, budynek mieszkalny po byłej szkole wraz z działką o pow. do 10 arów.
  Należy przeprowadzić podział geodezyjny działek oraz oszacować wartość działek i na to potrzebne są pieniądze.
  Radny Fąfara wnioskował aby głosować obie działki osobno.
  Radna Zagórza p. Sztabowska uzupełniła informację. W budynku po byłej szkole mieszkają Państwo Chrzęszczykowie, którzy chcą kupić ten budynek wraz z działką dlatego złożyli w tej sprawie pismo do Pana Wójta.
  Natomiast budynek po byłym sklepie GS jest w złym stanie, zdewastowany i jeśli są chętni, to stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska było aby sprzedać budynek wraz z działką nie większą niż 10 arów.
  V-ce Przewodniczacy Rady p. A. Chrzęszczyk zapytał czy dotychczasowi mieszkańcy szkoły bedą mieć prawo pierwokupu budynku , czy w grę wchodzi tylko przetarg czyli kto da więcej.
  Prawnik Gminy p. Anna Fonfara odpowiedziała, że nie zna dokładnie sytuacji praktycznej i prawnej ale prawdopodobnie konieczny będzie przetarg.
  Starosta Powiatu uzupełnił dokładnie wypowiedź Pani Prawnik. Gmina może sprzedać w trybie bezprzetargowym, obiekt czy nieruchomość po wartości szacunkowej wtedy , kiedy jest przeznaczony na cele społeczne. Natomiast w przypadku jeżeli gmina sprzedaje obiekt wraz z lokatorem, lokator ma prawo pierwokupu, przy czym nie może kupić za cenę mniejszą niż wartość szacunkowa plus jedno postąpienie.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek uzupełnił wypowiedź Pana Starosty. Lokatorzy Państwo Chrzęszczykowie są dodatkowo związani na mocy Karty Nauczyciela umową na czas nieokreślony i to należy wziąć pod uwagę , gdyż nie posiadamy lokalu zastępczego.
  Wójt Gminy p. Kowaliński zwrócił uwagę, że jeśli rzeczoznawca wyszacuje wartość działki i budynku po szkole, może zdarzyć się tak , że nie dojdzie do sprzedaży ponieważ np. cena szacunkowa nie będzie tych Państwa satysfakcjonować. Pomimo , że gmina poniesie koszty wydzielenia działek i oszacowania wartości może nie dojść do sprzedaży.
  Jeśli natomiast chodzi o budynek po sklepie wraz z działką powinniśmy zastosować cenę wolnorynkową ponieważ jest to działka w ładnym miejscu z dostępem do drogi i szalenie atrakcyjna.
  Radny Ślusarczyk zapytał czy dziś musimy podejmować decyzję w tej sprawie , może lepiej byłoby najpierw porozmawiać z obecnymi lokatorami budynku po szkole aby nie byli zaskoczeni.
  Starosta Powiatu p. Żmijewski wyjaśnił doradczo ze dzisiejszy wniosek jest tylko udzieleniem delegacji prawnej Wójtowi Gminy, do podjęcia określonych działań zmierzających do sprzedaży działek tj. podziału działek, zlecenia biegłemu dokonania wyceny działek czy budynku itd. Jaki będzie dalszy skutek nikt nie wie.
  Pan Wójt w zakresie sprzedaży na pewno musi ogłosić przetarg, przy czym istnieje taka furtka , że można dwukrotnie obnizyć cenę wywoławczą ale nie można sprzedać za cenę mniejszą niż 40 % ceny szacunkowej.
  W przypadku jeśli jest działka artakcyjna , można zbyć za cenę wyższą niż wartość rzeczoznawcy , tak jak to proponował Pan Wójt.
  Póki co , Rada Gminy powinna udzielić Wójtowi Gminy delegacji prawnej do tego aby mógł to wszystko przygotować.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie dwóch wniosków oddzielnie:
  1/ Kto jest za wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do sprzedaży budynku po byłym sklepie w Zagórzu wraz z działką o pow. do 10 arów. (za- 15 radnych)
  2/ Kto jest za poparciem wniosku o podjęcie działań zmierzających do sprzedaży budynku mieszkalnego po byłej szkole w Zagórzu wraz z działką o pow. do 10 arów. (za- 15 radnych)
  Rada Gminy w Łącznej wyraziła zgodę (poprez głosowanie) na podjęcie działań związanych z przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Zagórze.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 9 a)

  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2006 rok.
  Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Ponieważ sprawozdanie było szczegółowo analizowane na komisjach Rady Gminy , na życzenie radnych Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie tylko działami dochody a później wydatki budżetu Gminy za 2006 rok.
  Planowane dochody budżetu Gminy za 2006 rok wynosiły 9.810.288,99 zł, a wykonanie 9.735.378,78 zł, co stanowi 99,2 % .
  Planowane wydatki budżetu Gminy za 2006 rok wynosiły 10.399.288,99 zł , a wykonanie 9.254.864,71 zł, co stanowi 89,0 %

  Ad. 9 b)

  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok wraz z uzasadnieniem odczytał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Opinia RIO o sprawozdaniu była pozytywna.
  Opinia stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 9 c)

  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2006 rok, odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Fąfara.
  Komisja Rewizyjna wnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.
  Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)

  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.
  Opinia była pozytywna. (zał. do protokołu)

  Ad. 9 e)
  Dyskusja nad opiniami i sprawozdaniem.

  Radny Nyga zapytał w sprawie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok. Była uwaga RIO odnośnie remontu kotłowni w szkole w Goździe, że nie ujęto wydatków majątkowych poniesionych na zakup pieca i remont kotłowni w kwocie 18.000 zł. Wójt Gminy poprosił o wyjaśnienie Panią Skarbnik.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik wyjaśniła. Na początku 2006 roku w załączniku Nr 5- Wydatki na inwestycje roczne - nie była zaplanowana kwota na remont kotłowni i zakup pieca. W trakcie roku decyzją Rady Gminy wprowadzono do budżetu inwestycję remont kotłowni i zakup pieca i zrealizowano ją, natomiast nie zaktualizowano załącznika Nr 5, dlatego jest taka uwaga. Plan został zmieniony , zrealizowany tylko nie zmieniono zał. Nr 5.
  Radny Nyga zadał inne pytanie. W ub. roku Pani Wójt i Pani Sekretarz zapewniały miał być aktualizowany projekt kanalizacji, a tymczasem nic nie zostało zrobione , więc ktoś kłamał.
  Wójt Gminy p. Kowaliński udzielił informacji.
  Projekt kanalizacji Czerwona Górka-Jęgrzna stracił aktualność w październiku ub. roku. Nie było jednak pozwolenia na budowę kanalizacji. Na dzień dzisiejszy projekt jest przygotowywany do uaktualnienia łącznie z wystąpieniem o pozwolenie na budowę . Jest to priorytet Nr 1 na rok bieżący, dlatego chcemy zacząć realizację najszybciej jak to będzie mozliwe, ale ponieważ potrwa to kilka miesięcy, w najlepszym układzie w październiku br. można będzie ogłosić przetarg.
  Radny Nyga zadał kolejne pytanie w sprawie budowy gimnazjum. Gimnazjum miało być wybudowane w stanie surowym, dlaczego nic nie wykonano.
  Wójt Gminy p. Kowaliński udzielił odpowiedzi choć dziś to już było wyjaśniane.
  Kwota założona w kosztorysie inwestorskim była dużo niższa niż kwota zaproponowana na przetargu dlatego przetarg unieważniono.
  Do tej pory, zwykle kosztorys inwestorski był wyższy niż kwota zaproponowana na przetargu.
  Możemy się dziś zastanawiać dlaczego nie podjęto w ub. roku decyzji o zwiększeniu kwoty kredytu na tę inwestycję ale decyzja była inna.
  Dzisiaj stoimy przed dylematem, że może się zdarzyć w roku 2007 czy 2008 tak, że przetarg należy unieważnić.
  Taki przykład pokazuje obecna budowa garażu OSP gdzie kwota założona na budowę wystarczyła tylko na wybudowanie murów, a co dalej z przykryciem . Zwyżka cen materiałów budowlanych pokazuje te różnice.
  Odnośnie budowy gimnazjum 1.000.000 zł kredytu jest nadal aktualny na budowę gimnazjum w tym roku.
  Starosta Powiatu p. Żmijewski odniósł się do zadłużenia gminy. Stopień zadłużenia gminy na koniec roku wynosił 24,53 % , natomiast ustawa o finansach publicznych mówi, że gmina może zadłużać się do wysokości 60 % dochodów własnych. Gdyby pani Wójt zaciągneła kredyt 1 mln zł.w ub. roku, to obecny Pan Wójt (niczego nie winien) musiałby stanąć na komisji dyscyplinarnej , bo stopień zadłużenia byłby wyższy niż dopuszczalny. Być może dlatego nie zaciągnięto tego kredytu.
  Radny Wykrota stwierdził, że nie jest zadowolony z wykonania budżetu za 2006 rok ponieważ pewne rzeczy na Podzagnańszczu Pani Wójt miała wykonać a nie zostały wykonane i już nie będą wykonane.
  Radny Nowak prosił o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów w dziale 400 za wodę i ciepło.
  Wójt Gminy odpowiedział zadłużenie za wodę na koniec 2006 roku wynosi 5.809 zł natomiast za ciepło 2.877 zł. Zadłużenie za ciepło dotyczy wyrównania okresu grzewczego z lat 2002/2003.
  W tym okresie wystapiły drastyczne podwyżki cen oleju opałowegi i po rozliczeniu okresu grzewczego mieszkańcy bloku powinni dopłacić do kosztów ogrzewania mieszkań. Niestety nie zgodzili się z tak drastyczn wzrostem opłat za ogrzewanie mieszkań i do dziś kwoty te nie zostały uregulowane, nadal wiszą.
  Radny Wykrota zwrócił uwagę na fakt, że ogromne pieniądze z budżetu gminy idą na oświetlenie gminy oraz na oświatę. Pan Wójt powinien wziąć to pod uwagę realizując budzet w 2007 roku i w latach następnych.
  Wyraził również swoje zdanie w sprawie absolutorium w roku bieżącym. Raz na jakiś czas jest taka sytuacja jak w tym roku, że dyskutujemy nad wykonaniem budżetu przez wójta poprzednika a absolutorium udzielamy obecnemu wójtowi, który nie miał wpływu na wykonanie budżetu w roku poprzednim.
  Wójt Gminy poparł stwierdzenie radnego Wykroty. Radni są w tym roku w sytuacji ze sporym dyskomfortem bo kto inny realizował budżet a komu innemu należy udzielić absolutorium ale pewne kwestie fundamentalne zostały już wyjaśnione.
  Innych wniosków do dyskusji nie zgłoszono.

  Ad. 9 f)

  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2006 rok.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2006 rok i poprosił o jej przegłosowanie.
  Uchwała Nr 6/III/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 27.04.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Po głosowaniu, Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy za uzyskanie absolutorium.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński w odpowiedzi podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium nawiązując do otrzymanej nagrody. Jednomyślność w temacie absolutorium pokazuje że należała się nam ta nagroda.
  Starosta Powiatu Pan Jerzy Żmijewski pogratulował absolutorium Panu Wójtowi, zaznaczając, że podziękowanie należy się również Pani Wójt Marzenie Piasta, która realizowała ten budżet przez 11 miesięcy w związku z czym prosił aby przekazać słowa podziękowania i gratulacje również dla Pani Wójt . Starosta Powiatu oraz członek Zarządu Powiatu Pan Berus podziękowali i wyszli.
  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Gminy Łączna na lata 2007-2010 oraz zadań planu kadencyjnego dotyczącego budowy i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Łączna na lata 2007-2010.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o pytania lub wnioski dotyczące uchwały.
  Radna Kołomańska pytając kto przygotowywał projekt uchwały, gdyż nie ma podpisu zgłosiła następujące uwagi:
  1/ w § 2 p . 3 - przebudowa drogi powinien być nr 0307 T , w miejscowości nie Zalezianka jak jest napisane, tylko w miejscowości Występa-Zalezianka-Jaśle. Taki wniosek był zgłoszony na Komisji Budżetowej. Jeżeli chodzi o długość drogi ja nie wiem jaka tu będzie długość, czy to naprawdę 4,7 km.
  2/ nie ma nazwy Wzdół Wiączka tylko Wzdół Wiącka.
  Wójt Gminy p. Kowaliński wyjaśnił, że ta uchwała ma tylko naprowadzać czego dotyczy i rozumiemy, że dotyczy drogi w Zaleziance. Nazwa tej drogi może być jednak taka jak sugeruje radna Kołomańska. Projektowana trasa S-7 będzie przecinać prosty odcinek drogi od E-7 przez Jaśle do Zalezianki, dlatego dokładne określenie długości drogi w tym momencie będzie trudne.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota potwierdził, że na komisji rzeczywiście analizowany był wniosek o zmianę nazwy drogi i jeśli można to należy go uwzględnić w uchwale.
  Pan Wójt uważał, że jeśli nazwa drogi budzi wątpliwość to proponuje wprowadzić taki zapis. Przebudowa drogi nr 0307 T od miejscowości Występa-Zalezianka-Jaśle-Łączna , i skreślić całkowicie długość drogi 4,7 km.
  Pan Wójt dodał , że uchwała ta dotyczy planu kadencyjnego 2007-2010 i jest dokumentem niezbędnym do składania wniosków. Dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ważny jest tylko numer drogi a więc 0307 T. I tak droga ta będzie realizowana w latach 2007-2010 po wybudowaniu drogi ekspresowej z rozjazdami.
  Radny Ślusarczyk zgłosił wątpliwość czy nr drogi 0307 T jest od Występy bo uważał , że przez Występę jest inny numer drogi.
  Wójt Gminy zwracając się w tym momencie do Pani Inspektor Bednarz , która na tę chwilę weszła na salę obrad, zapytał czy przyjęcie w uchwale zapisu przebudowa drogi 0307 T w miejscowości Zalezianka jest błędem, czy należy zapisać przebudowa drogi 0307 T od miejscowości Występa do miejscowości Łączna.
  Pani Inspektor Bednarz odpowiedziała, że wystarczy tylko numer drogi 0307 T.
  Radna Kołomańska ponowiła wniosek o zapis w uchwale przebudowa drogi nr 0307 T od miejscowości Występa-Zalezianka-Jaśle - Łączna.
  Przewodniczący Rady przeczytał zmieniony zapis w § 2 p. 3 - przebudowa drogi nr 0307 T od miejscowości Występa- Zalezianka – Jaśle – Łączna.
  Radni wyrazili zgodę na taki zapis, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały z uwzględnieniem wyżej cytowanego zapisu.
  Uchwała Nr 7/III/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 27.04.2007r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)


  Ad. 10 b)
  Skreślony z porządku obrad.


  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały , jak również przedstawił radnym mapkę konkretnej działki sporządzoną przez Panią Inspektor Kopeć. Działkę chce kupić p. Olender z Podzagnańszcza.
  Uwag do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr 8/III/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.04.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za – 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych, 1 radny zwolnił się wcześniej z obrad, 2 radnych nieobecnych podczas głosowania)


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2007 r.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu nin. uchwały.
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały w wersji zaproponowanej.
  Uchwała Nr 9/III/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.04.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za – 13 radnych, 1 radny zwolniony, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu)


  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łączna w charakterze członka wspierającego do stowarzyszenia 'Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry'.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o uwagi.
  Radna Sztabowska poprosiła o szersze , dokładniejsze wyjaśnienie treści uchwały.
  Wyjasnień udzielił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Początki współpracy Gminy Łączna sięgają czerwca 2006 roku, kiedy to pismo deklarujace chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podpisała ówczesna Pani Wójt Marzena Piasta. W dniu 27 paździenika 2006 roku Walne Zebranie członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o rozszerzeniu Stowarzyszenia o Gminę Łączna. Od tego dnia Statut Stowarzyszenia został powiększony o Gminę Łączna. Wymogiem jest aby gminy podjęły uchwałę o przystapieniu w charakterze członka wspierającego. Wszystkie pozostałe gminy już taką uchwałę mają , dlatego zasadne i celowe jest podjęcie stosownej uchwały przez naszą Radę Gminy.
  Stowarzyszenie może pozyskiwać środki służące rozwojowi społeczności lokalnych i już dotychczas pozyskali kwotę 650.000 zł, a to są znaczne środki.
  Obecnie w Stowarzyszeniu są gminy Bieliny Bodzentyn i Masłów i jako czwarta gmina Łączna. Dążeniem Stowarzyszenia jest skupienie na obszarze swego działania co najmniej 50 tys. mieszkańców. Pan Sekretarz zakończył i podziękował.
  Radny Ślusarczyk zapytał czy w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia będziemy płacić jakieś wpisowe, czy pozyskane środki mogą iść tylko na turystykę oraz czy Zarząd mieści się tylko w Bielinach czy w innych gminach też.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek odpowiedział. Przystępując do Stowarzyszenia będziemy partycypować tylko w kosztach obsługi bankowej tj ok. 400,- zł rocznie. Większe koszty będziemy ponosić na obsługę konkretnego zadania , które będziemy realizować na naszym terenie. Zarząd aktualnie składa się z przedstawicieli trzech gmin.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 10/III/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn.27.04.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 14 radnych, 1 radny zwolniony)

  Ad. 11
  Przewodniczący Rady zapytał czy wszyscy radni zapoznali się z treścią protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2007 r. i czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowali wszyscy obecni radni (za-14 radnych).

  Ad. 12.

  Porządek obrad III-go posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku został wyczerpany. Obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował wszystkim za udział, zakończył i zamknął posiedzenie.


  Protokołowała Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Mirosław Nyga  Data wprowadzenia: 2007-05-16 1223
  Data upublicznienia: 2007-05-16
  Art. czytany: 1397 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna