A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» URZĄD GMINY ŁĄCZNA poszukuje pracownika na stanowisko Młodszy referent do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
» Protokół Nr XLIII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 kwietnia 2018r.
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.
» I. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2017 rok
 • Urząd Gminy
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Zakres czynności
 • Zakres czynności

  Zakres czynności

  Zakres czynności Zastępcy Kierownika Urządu Stanu Cywilnego w Łącznej


  Łączna, dn. 16.07.2001r.   Pani


  Edyta Moskal


  Inspektor ds. Obywatelskich

   Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącznej przydzielam Pani na zajmowanym stanowisku następujący zakres czynności i odpowiedzialności :

  1. Zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego:
  1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonywane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w ustawie; wydawanie wypisów z tych ksiąg.  2. Dokonywanie innych czynności w prawie o aktach stanu cywilnego w związku z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów.  3. Współpraca z innymi organami / w tym z innymi urzędami stanu cywilnego / w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów.  4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów dla Urzędu Statystycznego.

  1. Zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
  1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.  2. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.  3. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeru PESEL.  4. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.  5. Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.  6. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL – na zasadach określonych w ustawie.

  1. Zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP:
  1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i poborem do zasadniczej służby wojskowej.  2. Zadania związane z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz zabezpieczenia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju.  3. Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych.  4. Zawiadamianie WKU w Kielcach o zmianie ewidencji osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.  5. Sporządzanie list poborowych, aktualizacja wykazów poborowych roczników starszych oraz doręczanie wezwań do odbycia zasadniczej służby wojskowej.  6. Poszukiwanie przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji lub poboru.  7. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych rejestracji przedpoborowych i poborowych.  8. Przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie podań, występowanie z urzędu o odroczenie zasadniczej służby wojskowej lub przedterminowe zwolnienie z wojska oraz w sprawach uznania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny.  9. Załatwianie wszelkiej korespondencji dotyczącej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.  10. Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu akcji posłańców i dowozu żołnierzy rezerwy oraz rozplakatowanie obwieszczeń o mobilizacji.  11. Czynności związane z deponowaniem dokumentów powołania.

  1. Nadzór nad działalnością organizacji i stowarzyszeń, wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne.
  1. Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych.  2. Realizacja zadań powierzonych administratorom danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  3. Obowiązki uzupełniające pracownika:
  1. Dokładna znajomość ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie odnoszącym się do wykonywanych czynności.  2. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.  3. Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy, w szczególności art. 100 Kodeksu pracy oraz wynikających z ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.  4. Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych nie objętych zakresem czynności.   


  VIII. Uprawnienia pracownika.  Pracownik uprawniony jest do :


  Do wynagrodzenia , urlopu i innych uprawnień wynikających z przepisów płacowych obowiązujących w zakładzie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz przepisów szczególnych.  IX. Odpowiedzialność służbowa  Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków służbowych pracownik ponosi odpowiedzialność służbową wobec kierownika zakładu, zaś za zawinione przez siebie szkody w mieniu zakładu, naruszenie przepisów BHP oraz przeciwpożarowych ponosi osobistą odpowiedzialność materialną.   


   


   
   

  Data wprowadzenia: 2003-07-30 1037
  Data upublicznienia: 2003-07-30
  Art. czytany: 3401 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna