A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, tel. 41 25 48 960

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych;
1) do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
3) powyżej 18% alkoholu.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się, po wniesieniu opłaty:
• dla punktu detalicznego na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata
• dla punktu gastronomicznego na czas oznaczony nie krótszy 4 lata
• dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć na okres do 2 lat
• jednorazowe zezwolenia wydaje się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na okres do 2 dni.


Miejsce odbioru
Urząd Gminy w Łącznej(w godzinach urzędowania).

Opłaty
Opłaty roczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynoszą;
• 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
• 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
• 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wynoszą:
• 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, jeśli wartość tej sprzedaży przekroczyła 37 500 zł
• 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeśli wartość tej sprzedaży przekroczyła 37 500 zł
• 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu, jeśli wartość tej sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata wnoszona jest proporcjonalnie ( licząc od dnia wydania do końca roku kalendarzowego lub w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia ) i musi być dokonana najpóźniej w dniu odbioru zezwolenia.
Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Łącznej lub na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Suchedniów /Łączna
69 8520 0007 2003 0029 4018 0001
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnym, zstępnym i rodzeństwu).


Termin załatwienia
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna.

Uwagi
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Łączna,
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
♦ likwidacji punktu sprzedaży,
♦ upływu terminu ważności zezwolenia,
♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).
Niedotrzymanie terminu złożenia oświadczenia i dokonania opłaty rocznej:
Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Zezwolenie cofa się w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy,
2) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
3) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
4) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
5) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
6) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.


Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.23)
• Uchwała Nr 34/IX/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 października 2005r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łączna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
• Uchwała Nr 31/VII/2001 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Uchwała Nr 41/VII/99 Rady Gminy w Łącznej z dnia 5 sierpnia 1999r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Treść
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia oraz druk o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w załączniku.

Opracował
Referent ds. PRPAiN Edyta Adwent

Akceptował
Sekretarz Gminy Mirosław Kopytek


Data wprowadzenia: 2017-01-31 1100
Data upublicznienia: 2017-01-31
Art. czytany: 208 razy

» WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - rozmiar: 267910 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: - rozmiar: 423656 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łączna
Kamionki 60
26 - 140 Łączna

tel. 041/25-48-960
fax. 041/25-48-977

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
7.30-16.00
Wtorek - Czwartek
7.30-15.30
Piątek
7.30-15.00

Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej
www.spskarzysko.bip.doc.pl

Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl

Urząd Gminy Łączna