A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • UCHWAŁA Nr 29/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2007r.

  UCHWAŁA Nr 29/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 listopada 2007r.

  w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego .

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337;z 2007r.Nr 48,poz.327 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002, Nr 216 poz. 1682,Nr 216,poz.1826;z 2005r.nr 143,poz.1199,Nr 164, poz.1365 i Nr 179,poz.1484,oraz z 2006r., Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825 z późn.zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r. ( M. P. z 2007 r. Nr 79 poz.846 )
  uchwala się, co następuje:

  § 1.
  Przyjmuje się kwotę 147,28 za 1 m3 drewna dla celów ustalenia podatku leśnego na obszarze Gminy Łączna.

  § 2.
  Określa się stawkę podatku leśnego w wysokości 32,4016 zł z 1 ha fizycznego
  lasu.
  § 3.
  1. Pobór podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenie
  wynagrodzenia określa uchwała Nr 48/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  28 listopada 2005r.
  2.Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na
  rachunek bankowy Urzędu Gminy.

  § 4.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 5
  Traci moc uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego.

  § 6.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 7.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1338
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1067 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna