A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • U C H W A Ł A Nr 31/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2007r.

  U C H W A Ł A Nr 31/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 listopada 2007r.


  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) u c h w a l a się co następuje:

  § 1
  Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łączna w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

  § 2
  1.Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów i ustalenia
  wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr 48/X/2005 Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 listopada 2005r.
  2.Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek
  bankowy Urzędu Gminy.

  § 3
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  oraz przez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.

  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.

  § 5
  Traci moc uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  § 6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


  Załącznik do Uchwały Nr 31/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 listopada 2007r.


  WYSOKOŚĆ
  STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  1. Od gruntów:

  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,42 zł od 1m² powierzchni
  b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych-
  3,74 zł od 1 ha powierzchni:
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,05 zł 1m²powierzchni.

  2. Od budynków lub ich części:

  a) mieszkalnych – 0,10 zł od 1 m²powierzchni użytkowej,

  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-
  14,-zł od 1m² powierzchni użytkowej,

  c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym- 8,86zł od 1m² powierzchni użytkowej

  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zakresie udzielania świadczeń
  zdrowotnych - 3,50 zł. od 1m²powierzchni użytkowej;

  e)od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności
  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,90 zł od 1m²
  powierzchni użytkowej;

  3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1355
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1054 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna