A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • U C H W A Ł A Nr 47/IX/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia 2007r.

  U C H W A Ł A Nr 47/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 grudnia 2007r.
  w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy
  w Łącznej
  Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 710) uchwala się, co następuje:
  § 1
  1. Ustala się dla radnych Rady Gminy Łączna, dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości określonej procentowo w stosunku do maksymalnej wysokości diety obliczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym w następujących wysokościach:


  a) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 37 % maksymalnej wysokości diety
  b) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy - 18 % maksymalnej wysokości diety
  c) dla Przewodniczących stałych komisji Rady - 16 % maksymalnej wysokości diety
  d) dla radnych niepełniących funkcji o których
  mowa w pkt. a, b, i c - 14 % maksymalnej wysokości diety

  2. Radnemu pełniącemu różne funkcje przysługuje tylko jedna dieta - w wyższej kwocie.

  § 2
  1. Kwota miesięcznego ryczałtu ulega zmniejszeniu w sposób
  następujący:
  a) za każdorazową nieobecność na sesji Rady Gminy potrąca się 10 % diety
  b) za każdorazową nieobecność na posiedzeniach komisji stałych lub niestałych Rady
  Gminy potrąca się 10 % diety.
  2. Jeżeli sesja odbywała się na więcej niż jednym posiedzeniu, potrącenie o którym mowa w ust. 1 lit a) stosuje się proporcjonalnie do obecności radnego na tych posiedzeniach.
  3. Łączna kwota potrąceń w miesiącu kalendarzowym nie może przekraczać 100 % diety.
  4. Nieobecność radnego spowodowana wyjazdem służbowym związanym z działalnością Rady nie powoduje zmniejszenia diety.

  § 3
  Wyliczoną kwotę ryczałtu miesięcznego zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

  § 4
  Zmiana wysokości diety następuje z początkiem miesiąca przypadającego po miesiącu ogłoszenia w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
  § 5
  Diety dla radnych wypłacane będą w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na wskazany przez radnego rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Łączna na podstawie danych przedłożonych przez Biuro Rady w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego.
  § 6

  Traci moc Uchwała Nr 20/IV/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej.
  § 7
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej.
  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1441
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1742 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna