A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 48 / IX / 2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia 2007r

  Uchwała Nr 48 / IX / 2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 grudnia 2007r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

  § 2

  1. W § 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę 6 250,00zł , oraz zwiększa się
  dochody budżetu o kwotę166 700,00zł
  Plan dochodów po zmianach wynosi 10 716 238,00zł
  2. W załaczniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się dochody o kwotę 6 250,00zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 250,00
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 250,00
  0320 Podatek rolny 250,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 000,00
  0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00
  Ogółem zmniejszenia dochodów 6 250,00

  b) zwiększa się dochody gminy o kwotę 166 700,00zł,w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 131 500,00
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00
  0310 Podatek od nieruchomości 20 000,00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnychoraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 21 000,00
  0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 18 000,00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 500,00
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 87 000,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 400,00
  80101 Szkoły podstawowe 2 400,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800,00
  0920 Pozostałe odsetki 300,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32 800,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 800,00
  2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 32 800,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 166 700,00

  § 3

  1. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 411,00zł, oraz zwiększa się wydatki
  budżetu o kwotę 167 861,00zł z tego na wydatki majątkowe 3 000,00 zł
  Plan wydatków po zmianach wynosi 11 038 238,00 zł
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 411,00 zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 411,00
  80101 Szkoły podstawowe 7 411,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 411,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 7 411,00
  b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 167 861,00 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 650,00
  60016 Drogi publiczne gminne 20 650,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 150,00
  4270 Zakup usług remontowych 16 500,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98 100,00
  75095 Pozostała działalność 98 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 95 600,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32 800,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 800,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 32 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4300 Zakup usług poozostałych 300,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 811,00
  80101 Szkoły podstawowe 6 221,20
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 823,29
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 083,71
  4120 Składki na Fundusz Pracy 914,20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00
  4270 Zakup usług remontowych 2 350,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 197,52
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 756,88
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,64
  80104 Przedszkola 2 392,28
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 970,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 290,15
  4120 Składki na Fundusz Pracy 131,65
  851 OCHRONA ZDROWIA 3 500,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 000,00
  92695 Pozostała działalność 3 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 167 861,00

  § 4

  W załaczniku Nr 3 'Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne' wprowadza się zmiany:
  1. W poz. 6- budowa drogi Zaskale -Zagórze w kol.7 i 8 kwotę 90 000 zł zastępuje się kwotą 80 000zł
  2. W poz. 12 - budowa boiska w kol.7 i 8 kwotę 28 500 zastępuje się kwotą 31 500zl

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 6

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1443
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1673 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna