A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR ……………… RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………….. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
» projekt UCHWAŁA NR ………………. RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
» Projekt UCHWAŁA NR …………….. RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ………………. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
» projekt UCHWAŁA ……………………… Rady Gminy Łączna z dnia …………… 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
» Uchwała Nr.......... Rady Gminy Łączna z dnia ........2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 4/IV/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 25 czerwca 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 4/IV/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 25 czerwca 2007r.


  Miejsce posiedzenia - sala OSP w Łącznej
  Czas trwania obrad - godz. 9,00 - 13,00
  Proponowany porządek obrad :
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wystąpienie Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
  Modernizacji Rolnictwa w Skarżysku-Kam. Pana Zenona Nowakowskiego.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy
  z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Decyzja Rady Gminy w sprawie środków dla Komendy Powiatowej Policji w
  Skarżysku-Kamiennej.

  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu
  b) przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  c) regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego
  w Skarżysku-Kamiennej
  d) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu
  Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  e) zmiany uchwały Nr 7/III/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia
  2007r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Gminy Łączna na
  lata 2007 – 2010 oraz zadań planu kadencyjnego dotyczącego budowy
  i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Łączna na lata
  2007 – 2010.
  f) wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia zmian
  w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Łączna oraz w
  Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy Łączna.
  g) zmian budżetu gminy Łączna na 2007 rok.
  11. Przyjecie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
  12. Zakończenie obrad.
  Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 1
  W dniu 25 czerwca 2007 r. odbyło się IV-te posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w roku bieżącym.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz witając zaproszonych gości oraz radnych.
  Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Paweł Kuźdub, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skarżysku-Kam. p. Zenon Nowakowski, na chwilę na obrady poproszona została Inspektor ds Budownictwa p. Iwona Bednarz, sołtysi Gminy Łączna.
  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 10 radnych, co stanowiło 67 % ustawowego składu Rady. Chwilę później na salę wszedł kolejny radny , czyli obecnych już było 11 radnych. W trakcie obrad doszli spóźnieni z różnych powodów radni: Jolanta Kołomańska, Jan Nowak, Tadeusz Żmijewski, dzięki którym frekwencja radnych na sesji podniosła się do 14 radnych. Nieobecny na sesji, radny Jan Papros - usprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołany został radny Bogdan Pająk, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy zgłasza ktoś uwagi do proponowanego porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono .
  Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich obecnych na sali obrad radnych (za- 11 radnych).

  Ad. 4
  Wystąpienie Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skarżysku-Kam p. Zenona Nowakowskiego.
  Pan Nowakowski złożył krótkie sprawozdanie z działalności Biura Powiatowego AR i MR, które obsługuje również Gminę Łączna. Radnym rozdał materiały statystyczne dotyczące poszczególnych sołectw, które stanowią również załącznik do nin. protokołu. Stwierdził, że nikt nie lubi przegrywać a w zasadzie przegrywamy wszyscy dlatego, że kiedy są pieniądze i kiedy jest ich dużo, sięgamy po nie w wysokości tylko ok. 40 %. Jest to nie do przyjęcia. Zastanawiając się nad przyczyną takiego stanu rzeczy, na pewno wykluczamy ewentualność, że mieszkańcy nie wiedzą, o pieniądzach w Agencji do wzięcia, gdyż było szereg spotkań, zebrań, dużo rozprowadzonych informacji na ten temat. Są natomiast inne przyczyny tj. rozdrobnienie ziemi, słaba klasa ziemi, ale na to też są środki zaradcze jak np. grunty o niekorzystnych warunkach gospodarowania do których Agencja dopłaca więcej pieniędzy. Mimo to rolnicy sięgają po pieniądze tylko w 40 % , kiedy Agencja ma zapewnione środki dla 100% gospodarstw. Pieniądze są do wzięcia, tylko trzeba po nie sięgnąć.
  Dopłaty bezpośrednie - w 2006 roku skorzystało z nich tylko 413 rolników, a w tym roku będzie ich jeszcze mniej, bo część rolników obraziła się na Agencję po kontrolach upraw w ub. roku. Trzeba mieć świadomość, że Agencja ma pieniądze ale tylko dla gruntów uprawianych. Kierownik namawiał, aby jak najwięcej ziemi uprawiać.
  W tym roku wpłynęło 1300 wniosków o dopłaty, ale do kontroli wytypowano już 600 wniosków, czyli co drugi. Agencja dysponuje zdjęciami satelitarnymi, dlatego widzi gdzie są grunty uprawiane.
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - jest to program na wsparcie gospodarstw niskotowarowych. Skorzystało z niego 34 rolników z Gminy Łączna na kwotę 170.000 zł. Bardzo łatwo było sięgnąć po te pieniądze. Przez kolejne 3 lata rolnik otrzymuje po 5.000 zł, a po spełnieniu jeszcze jednego prostego warunku może korzystać do 5 lat. W tym roku są pewne opóźnienia we wprowadzaniu tego programu, a być może nie ruszy wcale.
  Programy rolnośrodowiskowe - są to programy dla gospodarstw ekologicznych, dla poplonów. W 2006 roku wypłacono kwotę 15.000 zł dla 10 gospodarstw. Były to małe kwoty, bo i gospodarstwa są niewielkie.
  Renty Strukturalne - wnioski przyjmowane były do 31 lipca ub. roku. Aby przejść na rentę trzeba być ubezpieczonym w KRUS-ie, uprawiać ziemię przez 10 lat, mieć 55 lat, przekazać ziemię i złożyć wniosek do Agencji.
  W Suchedniowie powstaje kotłownia ekologiczna na biogaz. To też może być źródło zarobku. Można więc będzie kosić całą gminę, zawrzeć umowę z kotłownią, rozmawiać z rolnikami i stopniowo dowozić do kotłowni.
  Kierownik Nowakowski zakończył i podziękował.

  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami oraz realizację wniosków i uchwał przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 i 8
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Radna Sztabowska zapytała czy dobrze zrozumiała ze sprawozdania Pana Wójta, że jeśli powstanie nowy obiekt oświatowy , to małe szkoły będą zlikwidowane tj Zagórze i Klonów.
  Wójt Gminy na to odpowiedział, że budowa centrum oświatowego jest sprawa priorytetową . W momencie , kiedy wybudujemy centrum oświatowe , będziemy sie zastanawiać co dalej ze szkołami. Na obecnym etapie nie ma mowy o likwidacji szkół . Druga sprawa to jest poziom nauczania, bo np. rodzice nie życzą sobie klas łączonych. Utrzymanie jednej szkoły jest to koszt ok 150 tys. zł rocznie. Faktem jest , że dalsze utrzymywanie status quo prowadzi po równi pochyłej w dół. Decyzja Radnych i Wójta zawarta w budżecie tegorocznym jest taka aby priorytet budowy szkoły utrzymać. Mamy też duże szanse na to, aby pieniądze na dwie inwestycje priorytetowe otrzymać.

  Odnośnie małych szkół możliwości sa dwie : można zlikwidować szkołę i dzieci dowozić a można też pozostawić szkołę funkcjonującą bardzo dobrze na innych zasadach czyli prowadzoną przez stowarzyszenie. Ja dziś nie przesądzam tej kwestii i z mojego sprawozdania nie wynika, że szkoły będą zlikwidowane.
  Radny Ślusarczyk zgłosił trzy wnioski:
  1/ pojemniki na śmieci segregowane głównie na plastik są zbyt małe, niewystarczające , należałoby zakupić większe pojemniki.
  2/ zgłosił zastrzeżenia do położenia asfaltu na przekopach drogi w poprzek i wzdłuż po kanale sanitarnym w Kamionkach , nie wykonano podłoża tylko na gołej ziemi położono asfalt. Zdaniem radnego jest to wyrzucanie pieniędzy na darmo.
  3/ kierując prośbę do Sołtysa Czerwonej Górki Pani Czerwińskiej, prosił aby nie rozpowszechniała nieprawdziwych informacji, że droga w Czrewonej Górce będzie budowana w lipcu, bo to jest nieprawda.
  Natychmiast zareagowała Pani Sołtys Czerwińska pytając radnego , kto tak mówił.
  Radny Wykrota zapytał czy wiemy coś o działaniach w sprawie drogi Kamionki-Czerwona Górka-Jegrzna.
  Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielił Pan Wójt.
  Odnośnie pojemników na odpady segregowane - czyniliśmy pewne starania o pozyskanie dodatkowych pojemników w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Niestety nie mają wolnych pojemników. Postawienie pojemnika otwartego stwarza możliwości dowożenia odpadów przez osoby spoza naszej gminy. Natomiast zabezpieczenie pojemników są to pewne koszty. W budżecie nie mamy na to pieniędzy, a jeden pojemnik kosztuje ok. 1200 zł. Na teren naszej gminy potrzebnych jest kilka pojemników , czyli koszty w budżecie ok. 10.000 zł. Interweniowaliśmy aby pojemniki były opróżniane częściej.
  Odnośnie dróg – na kilku sesjach u nas gościł Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski i o problemach drodze Kamionki jak również na innych drogach dobrze wie. Interwencje nasze spowodowały, że stan dróg powiatowych trochę się poprawił, bo było tragicznie.
  W sprawie drogi Kamionki-Czerwona Górka-Jęgrzna - Pan Wójt poinformował, że Starostwo Powiatowe złożyło fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego. Fiszki rozpatrywane będą w sierpniu i po 15 sierpnia br. będziemy wiedzieć coś więcej. Czy projekt tej drogi znajdzie się na liście czy nie, na te chwilę nie wiemy.
  Radny Pająk zapytał kiedy będzie wykoszone koło zbiornika Jaśle, jak również droga dojazdowa Jaśle- zbiornik.
  Wójt Gminy odpowiedział. Utrzymanie czystości na terenie gminy jak również wykaszanie dróg jest bardzo ważne i będą po kolei załatwiane. Natomiast jak daleko można zintensyfikować pracę ludzką, kiedy w grupie robót pracuje 2 mężczyzn i 3 kobiety a jest 1001 prac do wykonania. Radni zdają sobie sprawę jaki pas gruntu wokół zbiornika jest gminny (ok. 15m) a pozostałe tereny są prywatne których kosić nie możemy. W tym tygodniu trawa wokół zbiornika będzie wykoszona jak również rozpocznie się remont drogi dojazdowej do zalewu ok. 800 m. Na prośbę młodzieży przy zbiorniku będzie wykonane boisko do piłki plażowej. Jeśli dziś radni przegłosują zmiany budżetu to nad zalewem zapewniona będzie pełna obsługa ratownika za koszt 9.000 zł na 2 miesiące. Pan Wójt prosił aby swoim mieszkańcom radni wyjaśnili, że stopniowo wszystkie problemy będą załatwiane, stan dróg będziemy poprawiać ale nie oczekujmy nagle cudu.

  Radny Pająk prosił aby przypomnieć firmie 'Agat' aby wykosili sobie rów nad swoją firmą.
  Wójt Gminy w tym momencie sugerował aby wrócić do tematu uchwalenia regulaminu utrzymamia porządku i czystości w gminie, który da oręż do egzekwowania wykonywania obowiazków w zakresie utrzymania porządku.
  Radny Litwiński zapytał, czy remonty cząstkowe dróg powiatowych zostały już zakończone , bo jakkolwiek dziury zostały załatane, to przełomy po przekopach asfaltu jeszcze bardziej się pogłębiły .
  Radny prosił o znak kierunkowskaz - Suchedniów 5 - przy drodze gminnej Podłazie-Krzyżka ponieważ podczas licznych objazdów drogi E-7 , obcy kierowcy błądzą.
  Jeśli chodzi o wykoszenie rowów przez Powiat to w kierunku Podłazia wykoszenie zakończyło się nad kościołem.
  Radny Powiatowy p. Nowakowski w odpowiedzi poinformował, że Rada Powiatu Skarżyskiego przyjeła na lata 2007-2011 program budowy drogi Kamionki-Czerwona Górka-Jęgrzna, po wykonaniu oczywiście kanalizacji w tych miejscowościach.
  Jeśli chodzi o przekopy przez drogę asfaltową, Pan Nowakowski obiecał, że jutro na sesji Rady Powiatu będzie interweniował aby przekopy doprowadzić do właściwego stanu.
  Wójt Gminy p. Kowaliński powiedział odnośnie robót cząstkowych na drogach powiatowych. Interweniował w tej sprawie 3 krotnie. W odpowiedzi Dyrektora ZDP Pana Kieresa usłyszał, że remonty wykonywane są rzutami i ten rzut właśnie się zakończył. Rzutów może być kilka w ciągu roku, ale wygląda to trochę humorystycznie. Nasze prośby w zakresie dróg powiatowych nie są odczytywane w posób należyty. Remonty już wykonane nie są wykonywane w sposób zadowalający. Remonty miały się zacząc w kwietniu, a tu jeszcze do tej pory trwają i nadal nie są wykonane.
  W sprawie drogowskazu na Podłaziu spróbujemy załatwić go szybciej.
  Radna Kołomańska prosiła o odkrzaczenie znaku drogowego Zalezianka na łuku drogi Występa oraz o odkrzaczenie drogi Zalezianka.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec prosił o interwencję w powiecie o wycięcie drzew przy drodze powiatowej od E-7 do Zalezianki.
  Radna Sztabowska prosiła o posprzątanie kruszywa, naniesionego przez ulewę, z drogi gminnej Ostrów, koło szkoły Zagórze. Wnioskowała o naprawienie zawalonego murka oporowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Zagórze z drogą gminną Ostrów. Murek leży w rowie blokując przepływ wody.
  Radna Klonowa p.Chudzik kierując wniosek do radnego powiatowego Pana Nowakowskiego, prosiła o interwencję w sprawie budowy drogi powiatowej w Klonowie do ściany lasu . Zaniepokojenie radnej wzbudziła informacja, że droga ta będzie realizowana dopiero w październiku. Prosiła o ogłoszenie przetargu i przyspieszenie prac na tym odcinku.
  Radny powiatowy p. Nowakowski odpowiedział, że interweniował na sesji Powiatu w sprawie odtworzenia kawałka rowu w Zaleziance i dostał zapewnienie , że będzie to wykonane, czy zostało to zrobione?
  Radna Zalezianki p. Kołomańska odpowiedziała, że nie.
  Wójt Gminy poinformował, że chciał dziś uzyskać kilka najświeższych informacji w sprawie naszych dróg powiatowych od Pana Berusa , niestety nie udało się dziś połączyć z Panem Berusem.
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  O głos poprosił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek. Przypomniał wszystkim obecnym o konieczności wymiany starych dowodów osobistych do końca br. Prosił aby nie czekać na sam koniec roku , ponieważ wtedy będzie nawał pracy i może zdarzyć się , że po nowym roku zostaniemy bez dowodu, bo starym dowodem już nie będziemy mogli się posługiwać.
  Dodatkowo poinformował, że w trakcie produkcji są 3 tablice ogłoszeń dla sołectw, które zgłosiły taką potrzebę.

  Ad. 9
  Decyzja Rady Gminy w sprawie środków dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński powiedział, że odbyły się dwa spotkania z udziałem Starosty Powiatu Skarżyskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w sprawie budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam. Komenda Powiatowa otrzymała z MSW i A środki na budowę obiektu , natomiast Policja nie posiada środków na wykonanie projektu. Padła propozycja aby zwrócić się do samorządów powiatu o pomoc finansową na wykonanie projektu, w nastepujących wysokościach: po 10.000 zł każda z gmin natomiast resztę sfinansuje Starostwo Powiatowe ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Stanowisko Pana Wójta było następujące. Środki na projekt komendy Policji w wysokości 10.000 zł nie były zaplanowane w tegorocznym budżecie. W związku z tym jeśli Rada Gminy zdecyduje, że należy przeznaczyć 10.000 zł na projekt komendy, to Wójt Gminy musi je znaleźć w budżecie i przeznaczyć . Na pewno jednak nie będzie to możliwe w tym półroczu. Dlatego należy sie zastanowić przedyskutować i decyzja należy do Rady Gminy. Pan Wójt poprosił o dyskusję .
  Radny Wykrota uważał, że 10.000 zł to nie jest kwota duża, ale dlaczego teraz, nagle wynikła taka potrzeba, kiedy budżet konstruuje się na przełomie roku. Nie należy odmawiać, ale na razie się wstrzymać.
  Przewodniczący Rady poprosił radnych o wypracowanie konkretnego wniosku.
  Innych głosów do dyskusji nie złoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Wykroty .
  Wniosek poparli wszyscy obecni na sali obrad radni (za- 13 radnych).
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. Przerwę.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu .
  Przewodniczący Rady poinformował, że problem ten był już poruszony na dwóch komisjach, ale Pani Inspektor Bednarz przedstawi w skrócie temat.
  Pani Inspektor Bednarz powiedziała, że ustawa o gospodarce gruntami i nieruchomościami mówi, że Wójt może wyrazić zgodę na dzierżawę gruntu nie dłużej jak do 3 lat. Przedmiotowa nieruchomość jest dzierżawiona od maja 2004 r. Aby zawrzeć umowę powyżej 3 lat zgodę musi wyrazić rada gminy, w formie uchwały i stąd też taka uchwała musi być podjęta przez Radę Gminy.


  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota przedstawił wniosek z komisji. Komisja Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wnioskowała o zgodę na dzierżawę na czas nieokreślony i o taki zapis w uchwale.
  Radni poparli taki wniosek, innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 11/IV/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 25.06.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 14 radnych , 1 radny nieobecny)

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Przewodniczący Rady przeczytał pismo jakie wpłynęło ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, z prośbą o podjęcie nin. uchwały. Przysłano również projekt uchwały rady gminy oraz Statut Związku , który radni otrzymali.
  Na prośbę radnych Sekretarz Gminy p. Kopytek przedstawił krótką informację , dlaczego przyjmuje się nowy Statut Związku. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich porządkuje sobie sprawy. W obecnym Statucie upraszczają pewne procedury głosowania, wyborów i podejmowania uchwał, na pewno nastąpiły pewne zmiany w sprawie tajnego głosowania oraz szereg drobnych zmian kosmetycznych. Zasadniczo treść Statutu nie zmieniła się dużo.
  Radny Fąfara dodał, że z tego co wie to różnica polega też na innych zasadach przyjmowania nowych członków do Związku.
  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  Uchwała Nr 12/IV/2007
  Rady Gminy w łącznej z dn. 25.06.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 13 radnych , 1 radny nieobecny podczas głosowania, 1 radny nieobecny na sesji)

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam.
  Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek. Poinformował, że Prezes Sądu Okregowego w Kielcach pismem zobligował Radę Gminy do wszczęcia procedury wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam. Z terenu Gminy Łączna na kadencję 2008-2011 winno być wybranych 6 ławników, w tym do Sądu Pracy 1 ławnik. Projekt tej uchwały określa ramy i procedurę wyborów oraz terminy. Sekretarz poprosił o pytania do uchwały.
  Radny Wykrota zgłosił swoje zastrzeżenia do terminów zgłaszania kandydatów na ławników. Termin jest zbyt krótki, bo kończy się z dniem 30 czerwca br. Zapytał co na ten dzień kandydat na ławnika powinien wnieść do Urzędu.

  Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień. Przewodniczący Rady skierował do mieszkańców ogłoszenie, zawierające termin oraz wykaz dokumentów jakie kandydat powinien złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 30 czerwca.
  Kandydat powinien złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia, 3 fotografie, informację z rejestru karnego, zaświadczenie lekarskie, oświadzcenie że nie toczy się wobec niego postępowanie karne i 25 podpisów mieszkańców popierających kandydata.
  Radny Wykrota miał nadal zastrzeżenia do terminów składania dokumentów. Procedura wyborów ławników kończy się w październiku, czy nie można na dzień 30 czerwca złożyć tylko karty zgłoszenia i 25 podpisów a później złożyć załączników. Mieszkańcy przecież dopiero się dowiadują o wyborach ławników i mogą nie zdążyć bo zostało tylko 5 dni.
  Głos zabrał Radca Prawny Urzędu Gminy p. Paweł Kuźdub stanowczo stwierdzając, że 30 czerwca 2007 r. jest terminem obligującym wszystkich i do tego dnia kandydaci na ławników powinni złożyć kompletne dokumenty. Inaczej wniosek nie będzie spełniał warunków formalnych czyli pozostawia go się bez biegu.
  Radny Ślusarczyk zapytał czy są już chętni kandydaci, na co Sekretarz Gminy odpowiedział, że do tej pory 3 osoby interesowały się, pobrały druki. W tym tygodniu swojego kandydata zgłosi również Sąd.
  Więcej uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 13/IV/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.06.2007r.
  Została przyjęta większościa głosów
  (za- 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się -1 radny, zwolniona z obrad -1 radna , nieobecny na sesji -1 radny)

  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  Ponownie temat zreferował Sekretarz Gminy p. Kopytek. Powyższa uchwała określa ilość osób, a zadania wynikają z poprzedniej uchwały. Zespół zbiera opinie na temat postawy prawnej i moralnej kandydatów, opiniuje pozytywnie lub negatywnie poszczególnych kandydatów po czym opinie przedstawia Radzie Gminy. Tymczasem do 30 czerwca br. dokumenty przyjmuje Biuro Rady Gminy a w lipcu przekaże powołanemu Zespołowi. Sekretarz Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do Zespołu.
  Radny Wykrota zgłosił jako kandydata do pracy w Zespole, sołtysa Panią Halinę Starz i radnego Sławomira Litwińskiego.
  Radna Sztabowska zgłosiła Sekretarza Gminy p. Mirosława Kopytek.
  Radna Monika Pająk zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Fąfary.
  Radny Bogdan Pająk zgłosił kandydata sołtysa p. Andrzeja Pieca, który jednak nie wyraził zgody na kandydowanie.
  Radny Litwiński zgłosił kandydata radnego Andrzeja Chrzęszczyka.
  Innych kandydatur nie zgłoszono. Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
  Przewodniczący Rady przeczytał zgłoszony skład 5-cio osobowy skład Zespołu po czym poprosił o głosowanie uchwały.
  Uchwała Nr 14/IV/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.06.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, 2 radnych nieobecnych podczas głosowania, 1 radny nieobecny na sesji )

  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/III/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Gminy Łączna na lata 2007-2010 oraz zadań planu kadencyjnego dotyczącego budowy i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Łączna na lata 2007-2010.
  Przewodniczący Rady powiedział, że temat był szeroko omówiony przez Wójta Gminy na komisjach . W skrócie : Urząd Gminy złożył dwie fiszki do Regionalnych Programów Operacyjnych: na kanalizację Czerwona Górka-Jęgrzna oraz na budowę dróg Osełków-Stawik-Jaśle. Jednym z wymogów koniecznych do złożenia fiszki o budowę dróg, jest zapewnienie, że wybudowana droga nie będzie przekopywana, przebudowywana. W związku z tym, jeśli otrzymamy dofinansowanie do budowy tych dróg, a nie mogą być później przekopywane, to przed budową dróg koniecznie trzeba położyć kanalizację. Ustalenia były takie, że na budowę kanalizacji każda z gmin otrzyma po 4,5 mln zł . Wg naszych wyliczeń na kanalizację Jęgrzna-Czerwona Górka potrzeba kwotę ok. 3 mln zł, czyli 1,5 mln zł pozostanie z RPO i dlatego aby nie blokować budowy dróg, Wójt Gminy podjął decyzję o dopisaniu do kanalizacji Jegrzna-Czerwona Górka , także kanalizacji Osełków. Stąd projekt nin. uchwały, która musi być zgodna ze złożoną fiszką. Przewodniczący Rady poprosił o pytania do uchwały a ponieważ pytań nie zgłoszono, poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 15/IV/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.06.2007r.
  Została przyjęta większościa głosów
  (za- 12 radnych, nieobecnych podczas głosowania – 2 radnych , nieobecny na sesji 1 radny)

  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Łączna oraz w miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi o przyzwolenie Wójtowi aby mógł przystąpić do prac zmierzających do wprowadzenia zmian w Studium warunkowań oraz w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna .
  Sekretarz Gminy p. Kopytek dodał, że mieszkańcy gminy domagają się zmian w planie, dlatego zasadne jest podjęcie takiej uchwały a dalej Pan Wójt sfinalizuje sprawę. Po drugie, plan jest podstawowym załącznikiem do składania wniosków o środki unijne bądź z innych Programów Operacyjnych, dlatego powinno nam zależeć aby te dokumenty były aktualne i przyszłościowe.
  Więcej uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  Uchwała Nr 16/IV/2007
  Rady Gminy w Łacznej z dn. 25.06.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, czyli wszyscy obecni w chwili głosowania)

  Ad. 10 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik po czym poprosiła o pynia lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Ponieważ cała uchwała została już odczytana przez Skarbnika Gminy , Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały w wersji zaproponowanej.
  Uchwała Nr 17/IV/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.06.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych , czyli wszyscy obecni podczas głosowania)

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem i czy wnoszą jakieś uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych (za-12 radnych) .

  Ad. 12.
  Porządek obrad został wyczerpany , wobec czego Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował wszystkim za udział, zakończył i zamknął IV-te posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku.  Protokół sporządziła: Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Bogdan Pająk


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1457
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1842 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2008-01-03
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna