A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 5/V/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 20 lipca 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 5/V/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 20 lipca 2007r.

  Ad. 1

  W dniu 20 lipca 2007r. odbyło się V (IX) posiedzenie Rady Gminy w Łącznej, zwołane na wniosek Wójta Gminy na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.
  Wśród zaproszonych gości byli: Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego p. Bogdan Gierada, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kielcach p. Jerzy Komorniczak, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn p. Marek Krak , Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Artur Berus, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p.Tomasz Kieres, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy Łączna p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.

  Obrady odbywały się w sali OSP Łączna w godzinach od 9,00 - 11,30.

  Na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady. Decyzje i uchwały podejmowane na sesji były więc prawomocne.
  Nieobecni radni : radna Monika Pająk – usprawiedliwiona, radny Jan Nowak – usprawiedliwiony.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołano radnego Jana Paprosa, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Przewodniczący Rady Gminy p. S. Starz odczytał pismo od Wójta Gminy w Łącznej, w którym wnioskował o zwołanie sesji Rady Gminy w ciągu 7 dni , ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok. Wniosek zawierał krótkie uzasadnienie oraz proponowany przez Wójta porządek obrad sesji. (zał. do protokołu)
  Zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Interpelacje i pytania radnych.
  5. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2007 rok.
  7. Zamknięcie obrad.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
  Żadnych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Ad. 4
  Interpelacje i pytania radnych.
  Na wstępie Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński szczegółowo wyjaśnił z czego wynikła konieczność pilnego zwołania sesji .
  Sprawa dotyczy inwestycji budowy drogi łączącej Gminę Łączna z Gminą Bodzentyn a jednocześnie dwa powiaty kielecki i skarżyski. Jest to fragment inwestycji zaakceptowanej i przyjętej przez Radę. W tej inwestycji akces zgłosiły 2 podmioty: Powiat Kielecki oraz Miasto i Gmina Bodzentyn. Efektem tego będzie kolejne porozumienie zawarte między tymi podmiotami a dotyczące inwestycji realizowanej w naszej gminie. Celem inwestycji jest stworzenie dobrej infrastruktury drogowej, co pozwoli na lepszą komunikację między sąsiednimi gminami i powiatami. Ze względu na fakt, że te dwa podmioty chcą wyłożyć pieniądze na tę inwestycję, byłoby niestosowne gdybyśmy jako gmina tej inwestycji nie poparli lub zachowali się biernie. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. wyszacowało koszt realizacji inwestycji na 330 tys zł. W umowie jest zapis, że każdy z czterech podmiotów uczestniczy w 25 % wartości zadania . Jeśli inwestycja będzie zrealizowana w najbliższym czasie zdaniem Wójta Gminy przetarg pójdzie za kwotę niższą. W związku z tym jest wniosek o zmianę budżetu gminy. Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Przewodniczący Rady oddał następnie głos zaproszonym gościom.
  Jako pierwszy głos zabrał Pan Bogdan Gierada. Powiedział, że oczekujemy od Państwa poparcia bo to jest odcinek łączący dwie gminy Łącznę i Bodzentyn i dwa powiaty skarżyski i kielecki. Wierzę głęboko w mądrość Rady Gminy. Powiat kielecki nie mając ani kawałeczka drogi na tym terenie również uczestniczy w kosztach .
  Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Marek Krak - już od dawna próbowaliśmy zamknąć ten węzeł. Droga ta (cały odcinek od E-7) jest włączona do programu unijnego dlatego też jeśli środki na całą drogę zostaną przyznane, a mamy nadzieję , że zostaną przyznane, to koszty poniesione w 2007 roku , jako koszty kwalifikowane, zostaną zwrócone.
  Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Pan Artur Berus - podziękował Wójtowi Gminy Łączna za zaangażowanie, za doprowadzenie do porozumienia, za współpracę i wyraził nadzieję, że Rada Gminy podejmie uchwałę o przeznaczeniu środków i wspólnie będziemy mogli zrealizować ten odcinek drogi.
  Radny Ślusarczyk zwrócił uwagę przedstawicielom powiatu kieleckiego, by nie mówili, że są mniej zainteresowani budową tej drogi, bo przecież tam też mieszkają ludzie.
  Radny Wykrota przypomniał, że w poprzedniej kadencji zwracał uwagę na konieczność budowy tej drogi, później to przycichło. Poprosił o zakres robót na tym odcinku za kwotę szacunkową 330 tys zł., bo jest to niemała kwota. Czy wzięto pod uwagę przepust na samym dole, ponieważ jest tam duży spływ wody i radny miał wątpliwości czy obecnie istniejący przepust sobie poradzi.
  Dyrektor ZDP p. Kieres przedstawił szacunkowy zakres robót:
   wyrównanie kruszywem istniejącej nawierzchni - 22 cm
   warstwa ścieralna 5 cm
   umocnienie rowów korytami żelbetowymi
  co to daje łączną kwotę 330.000 zł.
  Przepust jest wzięty pod uwagę zgodnie z dokumentacją.
  Radny Ślusarczyk zapytał czy przewidziano duży spadek terenu na odcinku Zaskale-Zagrze. Czy teren będzie tam podniesiony czy zostanie tak jak jest.
  Dyrektor ZDP p. Kieres odpowiedział, że droga będzie podniesiona o ok. 1,20 m. Spadek jaki jest 10 %, taki zostanie.
  Radna Kołomańska zapytała czy termin lipcowy realizacji tej drogi jest realny.
  Dyrektor p. Kieres poinformował, że w zasadzie już może ogłosić przetarg ale czeka na podpisane porozumienie. W lipcu na pewno nie wejdzie firma na budowę , może w sierpniu.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński poinformował, że Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. złożyło fiszkę na budowę całej drogi jako drogi Nr 1 do realizacji. W momencie akceptacji fiszki przez Zarząd Woj. Świętokrzyskiego, koszty budowy tej drogi są to koszty kwalifikowane więc zostaną wliczone w całą realizację i w przyszłym roku wykładamy mniejsze środki na realizację całości .Głównym beneficjentem jest Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kam. W przypadku akceptacji projektu i tak musimy dofinansować 25 % wartości zadania po połowie z powiatem.
  Ad. 5
  Odpowiedzi udzielone zostały na bieżąco na zadane pytania w punkcie poprzednim.
  Ad. 6
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2007 rok.
  Głos zabrała Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, która poinformowała, że w projekcie uchwały, który radni otrzymali nastąpiła w międzyczasie pewna zmiana. Wpłynęła informacja z Ministerstwa Edukacji o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 23.952 zł. Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek wyjaśnił bardziej szczegółowo . Są to środki o które występowaliśmy w kwietniu br. na oświatę na cele remontowe na kwotę 72.000 zł . Dopiero teraz w ostatnich dniach, wpłynęło potwierdzenie z Ministerstwa przyznające kwotę 23.952 zł na wszystkie placówki oświatowe. Proponujemy dziś wprowadzenie tej kwoty do projektu uchwały po to aby jeszcze w okresie wakacji zdążyć wydatkować te pieniądze.
  Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami po czym na żądanie radnych rozdała poprawione kserokopie projektów uchwał.
  W międzyczasie o głos poprosił ponownie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn p. Marek Krak.
  W zwiazku z tym, że Gmina Łączna należy do Związku Gmin Gór Swiętokrzyskich mówił na temat działań w ramach Związku. Poinformował, że Związek Gmin Gór Świętokrzyskich złożył wnioski o środki unijne na dwa duże projekty.
  1/ Program - Regionalny Program Operacyjny - projekt opiewający na kwotę 17 mln E.
  2/ Program - Infrastruktura i Środowisko - projekt na kwotę 100 mln E.
  Na dzień dzisiejszy odbył się nabór do RPO i programu Infrastruktura i Środowisko. Powstały listy indykatywne.W tym dużym programie jesteśmy na liście rezerwowej. Ciągle jednak decyzje się zmieniają , dochodzą nowe zadania, ilość środków ciągle ulega zmianie ale ich nie przybywa tylko ubywa i do podziału jest mniej. Decydujący wpływ na podział środków będzie miał Zarząd Woj. Świętokrzyskiego, dlatego odbyliśmy już trzy spotkania z Marszałkiem woj. Świętokrzyskiego Panem Jarubasem.
  Z programu RPO (z całych 17 mln E) na nasze zadanie mamy przyrzeczone około 9 – 10 mln.E, ale to jeszcze nie jest pewne. Ogólnie w programie RPO mamy do zrealizowania w ramach Związku 161 km sieci kanalizacyjnej, 450 km sieci wodociągowej , modernizację oczyszczalni ścieków w Górnie i modernizację ujęcia wody w Bodzentynie. W Gminie Łączna do realizacji jest 25 km kanalizacji Czerwona Górka – Jęgrzna – Osełków. Z wiadomości z ostatnich dni wynika , że nie wszystkie gminy dostaną tyle ile chcą, bo niektóre samorządy złożyły po 10 czy nawet 20 wniosków. Przyjęto zasadę, że biedę będziemy dzielić równo, czyli każda gmina powinna dostać na jeden lub dwa wnioski. Pierwszy nabór, pierwsza transza, będzie ogłoszona na przełomie roku, grudzień lub styczeń, na projekty, które będą mieć kompletną, pełną dokumentację. Trzeba więc zrobić wszystko aby tę dokumentację mieć na listopad lub najpóźniej grudzień br., bo na drugą transzę w przyszłym roku pieniędzy może już zabraknąć. Pierwsze pieniądze z RPO spłyną do gmin, prawdopodobnie jesienią przyszłego roku i to jest optymistyczne.
  Przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich zachęcał do składania wniosków w ramach III transzy Programu Leader + bo są tam spore środki przede wszystkim na pracę z młodzieżą, w tym celu należy tworzyć Lokalne Grupy Działania. Wysokość środków ma być ok. 800.000 zł na jedną LGD, więc to też są znaczące środki.
  Projekt Infrastruktura i Środowisko :
  W ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich spełniamy warunek aglomeracji 15.000 RLM (po wejściu Gminy Pawłów), dlatego możemy korzystać, (wszystkie gminy Związku ) z programu infrastruktura i środowisko. Kosztorysy są co innego a ceny są co innego, dlatego przetargi często wychodzą zupełnie inaczej. Liczymy się z tym, że na pewno nie dostaniemy 100 mln E, ale jak dostaniemy 50 mln E, to będziemy zadowoleni. Uważamy, że mamy dużą szansę bo nasz projekt jest znany. Do programu Infrastruktura i Środowisko jesteśmy dobrze przygotowani, bo prawie na 80 % , jak mało która gmina. Niestety procedura uruchomienia go jeszcze trwa. Przewodniczący Związku podziekował za założenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, dzięki temu połączeniu mamy wspólne środki do wejścia i rywalizowania z miastami np. Skarżysko. Przez taki Związek możemy realizować kolejne zadania. Przewodniczący Związku podziękował i poprosił o pytania.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński dodał w uzupełnieniu wypowiedzi poprzednika. Aktualizacja kanalizacji Czerwona Górka - Jęgrzna termin wykonania sierpień br. Projekt kanalizacji Gózd – Łączna – Osełków jest w trakcie wykonywania łącznie z pozwoleniem na budowę, ale w tym roku będzie ukończony. Nie powinno więc być problemu aby w tym roku ruszyć z inwestycją kanalizacji Czerwona Górka- Jęgrzna- Osełków w ramach programu RPO . Natomiast co do programu Infrastruktura i Środowisko dwa projekty kanalizacji są przygotowane na ten rok i zostały wpisane , a Zalezianka i Występa , Podzagnańszcze, Zaskale i Podłazie projekty są do wykonania. Kanalizacja w Zagórzu wiąże się z ukształtowaniem terenu, choć nie są to problemy nie do pokonania. Nie bardzo widzę jednak szansę na to aby skanalizować całą gminę w ramach środków programu Infrastruktura i Środowisko. Na tę chwilę będziemy przygotowani do złożenia pełnej dokunentacji w ramach programu RPO.
  Burmistrz Krak dodał jeszcze wyjaśnienie kosztów kwalfikowanych. Z realizacją inwestycji można ruszyć już w tym roku, ponieważ wszystkie koszty poniesione na inwestycję realizowaną przez Związek Gmin Gór Świetokrzyskich, będą kosztami kwalifikowanymi i zostaną zwróconem jesli wniosek przejdzie. Inwestycja finansowana musi być w 100 % przez gminę, na podstawie porozumienia między Związkiem a Gminą . Skąd środki na realizację inwestycji : wystarczy mieć 10 % środków własnych, a pozostałe 90 % można zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ w 30 % umarzaną . Jest to najbardziej korzystna forma finansowania inwestycji, bo inwestycję można już realizować, a pierwsze środki unijne spłyną za rok.
  Radny Chrzęszczyk zapytał, czy istnieje możliwość aby na kanalizację Czerwona Górka – Jegrzna – Osełków został ogłoszony przetarg, aby ruszyła w tym roku, wątpliwości budzi projekt kanalizacji Osełków.
  Wójt Gminy odpowiedział, że jest to możliwe i koniecznie bedzie chciał rozpocząc realizację kanalizacji , po to aby nie blokować budowy drogi Czerwona Górka-Jęgrzna. Jeśli nawet projektanci Osełkowa będą się opóźniać to możemy etapować realizację inwestycji i ogłosić przetarg na Czerwoną Górkę i Jegrzną. Finansowanie może być z kredytu z WFOŚ lub z kredytu 1 mln zł (z budowy kompleksu oświatowego). Koniec sierpnia mamy otrzymać kompletną dokumentację kanalizacji wraz z pozwoleniami na budowę.
  Radny Ślusarczyk ponownie zwrócił się z prośbą o pomoc i realizację przepustu na Kamionkach poseja nr 26, ponieważ woda zalewa dwie posesje. Istnieje tam konflikt między mieszkańcami. Sprawa poruszana była również podczas objazdu dróg.
  Dyrektor ZDP p. Kieres odpowiedział, że szczegółów sprawy nie zna, musi się zapoznać z dokumentacją . Jedno jest pewne, że woda musi płynąć z góry na dół, inaczej być nie może.
  Radny Litwiński zapytał czy i kiedy będzie wykonywany II rzut remontów dróg powiatowych. Szczególnie w tym tygodniu chodzi drogę w kierunku kościoła.
  Drugie pytanie radnego to, jak wygląda pas drogowy na drodze powiatowej czy jest wszędzie jednakowy czy zróżnicowany. Na końcu drogi powiatowej Podłazie przy granicy z drogą gminną wyrosły zakrzaczenia , które wychodzą na drogę i właścicielka posesji nie pozwoli wyciąć. Radny prosił o odkrzaczenie.
  Dyrektor Kieres odpowiedział odnośnie remontów dróg. Remont drogi powiatowej do kościoła będzie wykonany w ciągu tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o zakrzaczenia drogi rozeznamy sprawę i jesli wchodzą w drogę powiatową to usuniemy.
  Radna Kołomańska na wstępie wypowiedzi podziękowała Powiatowi za porządek na poboczach. Później przypomniała o decyzji z 2003 roku o zamontowaniu barier sprężystych nad stawami, od której minęło 4 lata i nadal nie są wykonane, o dwóch przepustach oraz o dokończeniu rozbiórki piwnicy.
  Przewodniczący Rady poprosił o dalsze pytania lub wnioski.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Po otrzymaniu przez radnych poprawionych projektów uchwał w sprawie zmian budżetu gminy, Przewodniczący Rady nadał numer uchwały i za zgodą Rady bez czytania, poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr 18/V/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.07.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 13 radnych , 2 radnych nieobecnych na sesji)

  Ad. 7
  Obrady V-tej sesji Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku dobiegły końca. Przewodniczący Rady podziękował zaproszonym gościom i radnym za udział, zakończył i zamknął posiedzenie.

  Protokół sporządziła: Sekretarz obrad Halina Dziarmaga Jan Papros


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1458
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1421 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna