A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • PROTOKÓŁ Nr 6/VI/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 24 września 2007r.

  PROTOKÓŁ Nr 6/VI/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 24 września 2007r.


  Miejsce posiedzenia - sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad - godz. 12,00 - 16,00

  Ad. 1

  W dniu 24 września 2007r. odbyło się szóste w tym roku, a X-te od początku kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Starz witając zaproszonych gości, radnych, pracowników urzędu, mieszkańców.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  Prezes Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” p. Leszek Prasek , Dyrektor K i ZWK „Bukowa Góra” p. Andrzej Kwaśny, Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Paweł Kuźdub, Inspektor ds Mienia Komunalnego p. Maria Kopeć.
  Na liście obecności podpisy złożyło 11 radnych czyli 73 % ustawowego składu Rady.
  Radna Kołomańska spóźniła się kilka minut, dlatego później w obradach uczestniczyło już 12 radnych. Nieobecni radni : Chrzęszczyk Andrzej, Nowak Jan, Ślusarczyk Tadeusz wszyscy usprawiedliwieni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołana została radna Monika Pająk, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Przewodniczący Rady przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy
  z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia nowego członka do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  b) przyjęcia zmienionego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Łączna
  d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Łączna
  e) ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów
  komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
  f) przystąpienia do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania
  Przestrzennego Terenu Górniczego „ Bukowa Góra”
  g) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Łączna - ( skreślony )
  h) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na
  kadencję 2008-2011
  i) zmian budżetu gminy na 2007 rok
  10 . Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  11. Zakończenie obrad.

  Radny Wykrota zgłosił wniosek o skreślenie z porządku obrad p. 9 g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna ponieważ taki wniosek wypracowano na połączonym posiedzeniu komisji w dniu 20 września br. Radni mają nadal wiele wątpliwości co do treści, uważają regulamin za zbyt restrykcyjny i proponują przedyskutować go jeszcze na komisjach.
  Wniosek radnego Wykroty przegłosowali wszyscy obecni radni (za-12 radnych).
  Przewodniczący Rady następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem zmiany czyli po skreśleniu punktu 9 g).
  Porządek obrad po zmianie został przyjęty (za- 12 radnych).

  Przewodniczący Rady prosił radnych aby, umożliwić wystąpienie gościom z „Bukowej Góry” ponieważ nie mogą być do końca obrad po czym oddał głos Prezesowi „Bukowej Góry”.
  Prezes „Bukowej Góry” Pan Leszek Prasek powiedział, że koncesja na eksploatację złoża jest ważna do 2010 r. By móc dalej po 2010 roku prowadzić wydobycie i działalność, trzeba na następne lata udokumentować zasoby złoża i sporządzić odpowiednią do tego dokumentację aby Minister Środowiska wydał koncesję na eksploatację złóż na kolejne lata. W związku z tymi pracami wystąpiliśmy do gminy z prośbą o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych na nieleśne w kierunku północno-zachodnim. Procedura wymaga bowiem zmiany planu w drodze uchwały Rady Gminy.
  Pan Prezes zakończył i poprosił o udzielenie bliższych szczegółów Pana Dyrektora Kwaśnego.
  Pan Dyrektor Andrzej Kwaśny na wstępie poinformował, że wnioskowane zmiany planu są zmianami kosmetycznymi w stosunku do istniejącego planu zagospodarowania terenu górniczego Bukowej Góry. Na czym polegają zmiany: zmiany polegają na poszerzeniu złoża o nasz teren – były skład materiałów wybuchowych, fizycznie zlikwidowany. Poszerzenie złoża podyktowane jest nie tylko upływem terminu ważności koncesji , ale także kończącymi się zasobami złóż. Tereny, które chcemy objąć eksploatacją są poszatkowane drogami zakładowymi i w kilku kawałkach. Skutków uciążliwych dla ludności nie będzie żadnych. Zmianie ulegnie charakter terenu rezerwowego, który w obecnym planie jest przeznaczony pod zbiornik wód technologicznych. Jest to poszerzenie, kontynuacja zwałowiska. Musi być również opracowany projekt zagospodarowania złoża a tu jest pewna trudność ponieważ prace te muszą biec równolegle. Projekt zagospodarowania złoża musi być przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra”. Należy przygotować wiele takich dokumentów, aby w konsekwencji uzyskać koncesję na eksploatację złoża. Istotną rzeczą jest uzyskanie zgody właściciela gruntu czyli lasów państwowych. Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wyraziła już zgodę.
  Charakter Zakładu i uciążliwość dla środowiska i mieszkańców Zagórza nie ulegnie zmianie , bo pójdziemy w kierunku lasu a nie w kierunku wsi. Również nie wiąże się to ze zwiększeniem eksploatacji, wydobycia. Od wielu lat roboty na wyrobisku są nieodczuwalne dla okolicznych mieszkańców. Gdybyśmy tych prac nie podjęli w porę byłoby za późno, co groziłoby zamknięciem zakładu.
  Dyrektor Kwaśny poinformował, że “Bukowa Góra” jest potężnym podatnikiem dla gminy i utrata takiego podatnika byłaby ogromną stratą. Dla informacji zebranych podał przybliżone kwoty podatku dla gminy z “Bukowej Góry”.
  I tak w roku 2006 łączna wysokość naliczonych kwot wyniosła 654.000 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości - 416.000 zł
  - opłata eksploatacyjna - 238.000 zł
  w roku 2007 naliczone podatki wyniosły prawie 800.000 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości - 525.000 zł
   opłata eksploatacyjna - 260.000 zł
  Dyrektor Kwaśny zakończył i poprosił o pytania.

  Radna Sztabowska poprosiła o dokładniejsze wyjaśnienie zmian w uchwale , czy to jest tylko wylesienie i czy powstanie nowa hałda i czy będzie się zbliżała w kierunku wsi.
  Dyrektor Kwaśny odpowiedział, jest to kontynuacja obecnej hałdy bliżej w kierunku Zagórza o ok. 50 m ale żadnych uciążliwości dla mieszkańców Zagórza nie będzie. Jest to teren przewidziany pod hałdę, nie wozimy i nie zamierzamy wozić tam dużych ilości bo większość kruszywa przerabiamy.
  Radna Sztabowska pytała dalej o ekrany, które miały stanąć w 2005r., czy są podjęte jakieś kroki w tym kierunku . Jeśli chodzi o uciążliwośc dla mieszkańców Zagórza to zwiekszyła sie odkąd zakupiono nowe kruszarki.
  Dyrektor Kwaśny prosił aby nie łączyć tych dwóch spraw, bo to sa odrębne sprawy.
  Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i prace na wyrobisku nie niosą żadnych uciążliwości dla mieszkańców. Natomiast Pani Radna poruszyła problem zakładu przeróbczego i hałasu od niego, a to jest zupełnie inna sprawa i proszę nie łączyć tych dwóch spraw. Bocznica kolejowa i drogi prowadzące do zakładu są w pobliżu Zagórza i tego nie zmienimy.
  Sołtys Zagórza p. Andrzej Piec zdecydowanie zaprotestował twierdząc że uciążliwość jest i będzie jeszcze większa ponieważ eksploatacja będzie zwiększona.
  W odpowiedzi Dyrektor Kwaśny nadal dowodził, że nie będzie żadnych uciążliwości dla mieszkańców, bo nie będzie nowego wyrobiska , nie planujemy żadnych zmian na zakładzie przeróbczym, linii kolejowej czy w transporcie samochodowym.
  Faktem jest , że lokalizacja zakładu jest nieszczęśliwa, bo wszystko jest blisko ale to już jest po fakcie.
  W okresie ostatnich kilku lat skupiliśmy się na kilku bardzo ważnych dla istnienia zakładu rzeczach tj:
   uratowaniu zakładu
   spłaceniu zadłużeń publiczno-prawnych
  W ostatnim okresie prowadziliśmy szereg prac na zakładzie przeróbczym, które pozwoliły na zmianę profilu produkcji. W tej chwili produkcja kwarcytu stanowi ok. 10 % całej masy produkcji a resztę stanowi kruszywo drogowe czy kolejowe.
  W tym roku zmieniliśmy proces technologiczny w kilku węzłach.
  Podjęliśmy temat wygłuszenia wszystkich punktów stałych hałasu, bo to jest największa uciążliwość dla mieszkańców Zagórza. W tym celu rozesłaliśmy oferty do różnych firm z prośbą o podjęcie tematu.

  W odpowiedzi mamy kilka ofert w jaki sposób podjąć temat. Okazało się, że punkty stałe hałasu tylko w niewielkim procencie uczestniczą w emisji hałasu i można je stosunkowo łatwo wygłuszyć lub przynajmniej znacznie ograniczyć.
  Natomiast ogromnym problemem jest hałas komunikacyjny czyli linii kolejowej, od ładowarek i środków transportu mechanicznego, którego nie jesteśmy w stanie na razie zlikwidować. Zaplanowane są pieniądze na wygłuszenie hałasu i prace w tym kierunku będą kontynuowane. Jesteśmy monitorowania przez służby Wojewody w zakresie Ochrony Środowiska. Jesteśmy dobrej myśli, że w najbliższych miesiącach uda nam się jeszcze o kilka decybeli ograniczyć hałas, natomiast nie mogę zapewnić, że hałas zostanie zlikwidowany bo to nie jest możliwe. Istnieje jeszcze inne rozwiązanie bardziej drastyczne i takie propozycje są - wywłaszczenie.
  Sołtys Zagórza Pan Piec stwierdził, że hałasuje przesiewacz ustawiony na estakadzie.
  Dyrektor Kwaśny odpowiedział, że na “Bukowej Górze” są trzy estakady. Estakada kwarcytowa jest wyłączona z eksploatacji. Przesiewacz kruszywa jest najmniej uciążliwy bo prawie wcale nie emituje hałasu poza granice Zakładu, nie stanowi więc problemu dla wsi.
  Zamierzamy wyburzyć obiekty położone najbliżej wsi Zagórze tj. kotłownię węglową, która już jest wyburzona, przesiewacz końcowy, nośnicę i estakadę kwarcytową.
  Radny Nyga zapytał czy koniecznie musimy dziś uchwalać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.
  Dyrektor Kwaśny w odpowiedzi zapytał jakie są powody aby nie uchwalać , z tego co wiem nie było uwag do planu zagospodarowania przestrzennego , natomiast były wnioski i uwagi do działalności zakładu i do emisji hałasu.
  Przewodniczący Rady poprosił o dalsze pytania do Prezesa “Bukowej Góry” lub Dyrektora, natomiast uchwała podjęta zostanie w odpowiednim punkcie porządku obrad.
  Wiecej pytań nie zgłoszono. Prezes “Bukowej Góry” oraz Dyrektor Kwaśny podziękowali i wyszli z sali obrad.

  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami tj. od 25.06.2007r. do 24.09.2007r.
  oraz z realizacji wniosków i uchwał złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Kończąc sprawozdanie Wójt Gminy dodał odnośnie remontu drogi krajowej E-7. W wyniku rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalono, że wszystkie elementy betonowe z rozbieranych chodników zostaną gminie przekazane nieodpłatnie , zeskładowane na terenie ZGK.
  Udało nam się pozyskać 180 t destruktu na drogi gminne , które choć w pewnym stopniu poprawiły nawierzchnię dróg gminnych. Starostwo Powiatowe natomiast pozyskało 50 t destruktu na drogi powiatowe.
  Zasypani zostaliśmy podaniami od mieszkańców z prośbą o nieodpłatne przekazanie mieszkańcom płytek chodnikowych, dla poprawienia wjazdów i mostków na posesje.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Ad. 6 i 7

  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań, wniosków, postulatów.
  Radny Wykrota powiedział , że wśród dróg gminnych jest też Podzagnańszcze, dlatego prosił o uzupełnienie dziur na tej drodze kruszywem.
  Wnioskował również o wstawienie znaku ograniczajacego prędkość dla samochodów jadących przez Podzagnańszcze z ładunkiem z “Bukowej Góry”. Mamy przykład kiedy nie dawno wywróciła się ciężarówka na zakręcie.
  Radny Litwiński stwierdził, że w związku z remontem drogi E-7 , samochody jeżdżą przez Krzyżkę i Podłazie przez co zepsuły już tamtą drogę gminną.
  Radny Fąfara prosił o poprawienie, utwardzenie drogi gminnej Ostrów ponieważ mieszkańcy nie mogą już dojechać i zmuszeni są zostawiać samochody na Zaskalu.
  Radny Nyga zgłosił trzy wnioski:
  1/ prosił o poprawienie nawierzchni drogi gminnej Jęgrzna-Gózd do szkoły.
  2/ zapytał czy jest prawdą , że fiszka na drogę powiatową Jęgrzna-Czerwona Górka- Kamionki jest źle napisana.
  3/ Czy kanalizacja Jęgrzna-Czerwona Górka ruszy jesienią czy nie bo projektanci teraz jeszcze chodzą po terenie i rozmawiają z mieszkańcami w sprawie podłączeń.
  Wójt Gminy p.Romuald Kowaliński odpowiedział na zgłoszone pytania i wnioski.
  Znak ograniczajacy prędkość samochodów na Podzagnańszczu spróbujemy postawić w najbliższym czasie.
  W wyniku naszej interwencji ustawione zostały znaki ograniczające wjazd na drogi powiatowe Czerwona Górka, Jęgrzna, Kamionki. Jeśli chodzi o drogi gminne to gdyby można było pozyskać 300 ton destruktu a nie 180 ton, które udało się pozyskać, to poprawione zostałyby drogi takie jak Ostrów, Stara Występa, Zajamnie. Niestety nie udało się, bo z Warszawy przyszła decyzja, że destrukt ma być przeznaczony na inny cel i koniec. Jednak 180 ton to jest znaczna ilość, która pokazuje, że skala problemu jest ogromna. Szczupłość środków nie pozwala jednak na wykonanie wszystkiego i tak jak byśmy sobie tego życzyli. Inną sprawą jest fakt , dopóki nie zaczniemy poprawiać dróg w sposób systemowy, z rowami, przepustami to problem dróg będzie istniał ciągle.
  Jeśli chodzi o fiszkę którą złożył powiat, Wójt Gminy powiedział, że nie był ekspertem i nie dokonywał oceny fiszek. Ciąg dróg Jęgrzna-Czerwona Górka-Kamionki-Łączna-Zagórze-Wzdół Wiącka została wpisana jako priorytet na miejscu pierwszym do realizacji. Od oceny są odpowiednie osoby. Nic się nie zmieniło, i droga ta nadal jest priorytetem. Jeśli ten projekt uzyska akceptację Zarządu Woj. świętokrzyskiego to z kwoty prawie 12 mln zł, 30 % udziału własnego musi pokryć powiat łącznie z gminą i te pieniądze będziemy musieli w naszym budżecie znaleźć.
  Kanalizacja - termin aktualizacji projektów kanalizacji Czerwona Górka i Jęgrzna mija we wrześniu br. aktualizacja trwa jednak nadal ponieważ wynikają problemy, bo mieszkańcy nie wyrażają zgody na przejście kanalizacji w niektórych miejscach przez swoje posesje. W niektórych miejscach trzeba zmienić trasę przebiegu nitki kanalizacyjnej.
  Rada Gminy ustaliła wcześniej, że kanalizacja ma być w pierwszej kolejności a w drugiej kolejności kompleks oświatowy. Pieniądze na budowę kanalizacji możemy mieć z kredytu
  1 mln zł i chcielibyśmy zrobić to z WFOŚ. Jeśli ogłosimy przetarg w listopadzie , to na pewno pójdzie za mniejsze pieniądze, i bedę chciał aby rozpocząć prace jeszcze w tym roku.
  Wójt Gminy na tę chwilę zakończył i poprosił o dalsze pytania.
  Radny Fąfara powiedział, że przetarg został rozstrzygnięty na drogę Zaskale-Wzdół Wiącka
  i dlaczego jeszcze nic się nie robi, kiedy ruszy budowa.
  Czy mam powiedzieć mieszkańcom Ostrowa, że nie będą mieć drogi bo nie ma pieniędzy, przecież tak powiedzieć nie mogę.
  Wójt Gminy odpowiedział.
  Mam rezerwę budżetową trzymaną na tzw. czarną godzinę i wystarczyłoby jej na remont niektórych dróg. Zwlekamy jednak z tym bo na tym paragrafie pieniędzy już nie ma ponieważ wykonaliśmy porządny remont drogi Jaśle do zbiornika za 40.000 zł.
  Drogę Ostrów poprawimy po dokonaniu przesunięcia w budżecie.
  Droga Zaskale-Wzdół Wiącka ma być wykonana do końca października br.
  Droga Klonów do granicy lasu ma też być wykonanna do końca października br.
  Udało się podpisać porozumienie pięciu podmiotów, na wykonanie drogi Klonów-Brzezinki w celu lepszej komunikacji z Kielcami. Powiat kielecki przygotuje dokumentację.
  Radny Wykrota zapytał w związku ze znakami zakazu wjazdu na Kamionki, Czerwoną Górkę czy ja, jako mieszkaniec Podzagnańszcza mogę wjechać na te drogi. Okazuje się, że nasi mieszkańcy karani są za wjazd na te drogi, proszę wyjaśnić na jakiej podstawie.
  Nie ma znaku zakazu skrętu w lewo na Kamionki koło bloku i samochody skręcają koło bloku i jadą dalej przez Kamionki. Proszę o wstawienie tego znaku.
  Radna Kołomańska prosiła o wniosek do powiatu z prośbą o zamontowanie barier na drodze powiatowej Zalezianka koło stawów nad posesją Pana Domaradzkiego.
  Prosiła również o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w sprawie przewozów, dojazdów do Kielc, bo w tej chwili mieszkańcy są bardzo rozżaleni. Jeśli PKS nie może, to rozeznać inną ofertę, może BUS-y, jak również możliwość kursów w soboty i niedziele.
  Radny Litwiński zgłosił, że droga gminna od kościoła do Kamionek jest w fatalnym stanie.Znak ograniczający wjazd na tę drogę cieżkich samochodów od strony kościoła ciagle jest wyrywany. Newralgiczny zakręt koło cmentarza jest zakrzaczony, przez co może dojść do tragedii.
  Radna Monika Pająk wnioskowała o wycięcie drzew w miejscowości Stawik na skarpie rowu od strony lasu.
  Radny Papros poinformował, że byłby w stanie załatwić większe ilości destruktu, ale trzeba zapłacić transport.
  Radna Sztabowska prosiła o wykoszenie rowu przy drodze Ostrów do szkoły i poprawienie drogi Ostrów od strony Zagórza destruktem, bo kruszywo tam spływa.
  Należałoby również posprzątać krzaki, gałęzie i worki ze śmieciami koło sklepu na Zagórzu.
  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone przed chwilą wnioski.
  Sprawa barier - ZDP milczy na ten temat , ale przypomnimy im ponownie.
  Jeśli chodzi o przewozy mieszkańców Zalezianki. Odbyły się już w tej sprawie dwa spotkania. Pan Wójt osobiście rozmawiał też z dyrektorem PKS Kielce. PKS chce dopłaty 4.000 zł/m-c czyli ok. 50.000 zł rocznie. Nie mam odwagi zwrócić się do Rady Gminy o kwotę 50.000 zł na dopłatę dla PKS-u. Nie można natomiast zostawić tematu bez rozwiązania. Według mojej prywatnej opinii najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie prywatrnego przewoźnika. W tym celu jestem umówiony z Panią Prezes firmy przewozowej “Sindbad”, która wyraziła zainteresowanie wejściem na tę linię. Na spotkanie poproszę radną Zalezianki i przedstawicieli Rady Sołeckiej które pomogą nam w rozmowach. Należy się jednak spodziewać, że pojawią się też oczekiwania o formie dofinansowania.
  Droga Kamionki – ostatni wypadek koło cmentarza pokazał, że ten zakret jest bardzo niebezpieczny przede wszystkim dlatego, że jest tam wysoka skarpa. Podjęliśmy już rozmowy z właścicielami działki przylegającej i będzie ich zgoda na wycięcie drzew, zdjęcie skarpy i te prace podejmiemy już wkrótce.
  Znaki drogowe zakupimy i postawimy.
  W sprawie drogi Ostrów do szkoły w Zagórzu - Wójt Gminy poinformował, że w tej chwili nie może dać grupy robót do tej pracy , bo jest inna pilniejsza potrzeba wykonania prac na nawierzchni boiska. Chcemy dowieźć jeszcze duże ilości ziemi na boisko i na skarpę.
  Później podejmiemy sprawę drogi Ostrów.
  Odnośnie destruktu - jeśli jest możliwość pozyskania destruktu za darmo, to znajdziemy środki na transport i wywieziemy na najgorsze odcinki dróg.
  Wycinka drzew na Stawiku - będziemy rozmawiać z nadleśnictwem w sprawie wycinki.
  Sekretarz Gminy dodał, że gałęzie koło sklepu w Zagórzu zostaną sprzątnięte przez ZGK.
  Znak ograniczający tonaż na drodze do cmentarza jak również na Podłazie jest już zakupiony i zostanie postawiony dziś lub jutro.
  Znak zakazu wjazdu zostanie postawiony również na początku drogi powiatowej Kamionek koło Pani Korusowej.
  Zwrócona została uwaga Policji aby nie karali naszych mieszkańców przejeżdżających przez Jęgrzną, Czerwoną Górkę i Kamionki.
  Radna Kołomańska zgłosiła dwa wnioski:
  1/ prosiła o zniwelowanie i odkrzaczenie skarpy na zakręcie koło szkoły na Zaleziance , bo widoczność znów się tam pogorszyła
  2/ pojawiły się pojemniki igloo w naszej gminie - czy na Zaleziance koło szkoły też będą
  Wójt Gminy odpowiedział na kolejne zgłoszone pytania lub wnioski.
  Droga gminna Jęgrzna-Gózd jest w fatalnym stanie. Odcinek od szkoły do posesji po prawej stronie firma Fart zrobi asfaltem nieodpłatnie do końca października. Resztę drogi postaramy sie poprawić tłuczniem lub destruktem jeśli go dostaniemy.
  Pojemniki igloo - Pan Wójt uważał, że tego typu pojemniki nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ wokół tych pojemników pozostawiane są ciągle stosy różnych śmieci. Czasem również dla mieszkańców są daleko. Wójt Gminy zaproponował inne rozwiązanie , chyba lepsze od igloo. Podjęliśmy starania i jesteśmy przed podpisaniem umowy. Każdy mieszkaniec otrzyma nieodpłatnie duży worek na opakowania plastikowe, który będzie odbierany nieodpłatnie przez firmę i w zamian pozostawiany pusty worek. Ta akcja ruszy od 1 listopada br. , jaki będzie efekt zobaczymy. Będzie to o tyle lepsze rozwiązanie, że mieszkańcy nie muszą chodzić daleko a poza tym sprawia, że mniej śmieci bedzie w koszu podstawowym za który płacimy.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8

  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
  O głos poprosił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Edmund Wykrota.
  Stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. zostało omówione przez Komisję Budżetową i w zasadzie zastrzeżeń nie było , dlatego wnioskował o przyjęcie sprawozdania przez Radę Gminy.
  Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
  (za - 12 radnych, 3 radnych nieobecnych na sesji)
  Sprawozdanie zostało przyjęte.

  Przewodniczacy Rady ogłosił 15 min. przerwę.

  Ad. 9 a)

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Przewodniczący Rady przeczytał pismo ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w sprawie podjęcia uchwał dotyczących Związku.
  Nastepnie przeczytał treść uchwały i poprosił o pytania . Pytań nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjecie uchwały.

  Uchwała Nr 19/VI/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 24.09.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 12 obecnych radnych)


  Ad. 9 b)

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w piśmie prosił o przyjęcie nowego zmienionego Statutu, którego treść radni otrzymali.
  Na wniosek radnego Wykroty Przewodniczący wyjaśnił w którym paragrafie jest zmiana statutu i jaka.
  Innych uwag do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr 20/VI/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 24.09.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 12 obecnych radnych)

  Ad. 9 c)

  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady powiedział, że temat nabycia tej nieruchomości był omawiany na Komisji Gospodarki Komunalnej, i dlatego poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie wniosku.
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Mirosław Nyga poinformował, że wniosek z Komisji był, aby zakupić te działki na rzecz gminy.
  Radna Kołomańska poprosiła Pana Wójta o przedstawienie wizjii zagospodarowania tych gruntów, jeśli planujemy je kupić.
  Wójt Gminy odpowiedział, że zakup tych działek spowoduje powiększenie terenów już należących do gminy nad zbiornikiem Jaśle, przez co łatwiej je będzie zagospodarować.
  Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy można tam coś wybudować. Właściciele tych działek chcieli je sprzedać. Stroną najbardziej zainteresowaną była tutaj gmina ponieważ działki te graniczą z gruntem gminnym.
  Cena - wyszliśmy z propozycją 5 zł/m2, właściciele gruntu zaproponowali 7 zł/m2. Drogą negocjacji uzgodniono cenę 6 zł/2 i taka cena jest zawarta w uchwale.
  Radny Wykrota zapytał ile wyniosą koszty notarialne, na co Wójt Gminy odpowiedział, że ok. 500 zł.
  Radny Żmijewski zapytał, czy kiedy budowano zbiornik Jaśle właściciele gruntu, czyli Państwo Piwowarczykowie nie chcieli sprzedać tego gruntu czy gmina nie chciała kupić.
  Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie jakie było stanowisko właścicieli gruntu w momencie budowy zbiornika i dziś to nie jest ważne. Dziś dla nas jest ważne czy zakup tych działek jest sensowny czy nie i czy cena jest odpowiednia czy nie , o czym zdecydują radni.

  Obecna na sali obrad Inspektor ds Mienia Komunalnego p. Maria Kopeć przypomniała na jakich zasadach gmina kupowała grunty pod zbiornik Jaśle. Kupowano grunt niezbędny pod zbiornik, zgodnie z projektem zbiornika i mapą. Jeśli pozostawał właścicielowi niewielki kawałek, który nie nadawał się do zagospodarowania przez właściciela, to wtedy kupowalismy wszystko. Nie prowadziliśmy rozmów i negocjacji by kupować więcej gruntów niż teren niezbędny pod inwestycję.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o jego przegłosowanie.

  Uchwała Nr 21/VI/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 24.09.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, wstrzymał się – 1 radny, 3 radnych nieobecnych)

  Ad. 9 d)

  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Przewodniczacy Rady powiedział, że jest na sali obecna Pani , która jest zainteresowana zakupem tej działki i być może chciałaby zabrać głos.
  Pani Gębska - właścicielka sklepu w Klonowie usytuowanego na w/w działce poprosiła o głos.
  Powiedziała, że jest właścicielką budynku, który znajduje się na przedmiotowej działce. Działka ma 400 m2 i wystąpiliśmy do gminy z prośbą o jej sprzedaż po to aby móc ją zagospodarować. W budynku prowadzimy działaność gospodarczą , którą chcemy nadal prowadzić bo jest to jedyna nasza działalność. Chcemy mieć po prostu uregulowany stan prawny. Na zebraniu sołeckim mieszkańcy jednogłośnie zgodzili się a Rada Sołecka zaopiniowała wniosek pozytywnie. Pani Gębska poprosiła Radę Gminy o podjęcie uchwały i podziękowała.
  Radna Klonowa p. Chudzik dodała, że jest to jedyny sklep funkcjonujący na Klonowie i mieszkańcy są zadowoleni z funkcjonowania sklepu dlatego na zebraniu przychylili się do wniosku właściciela o zakup gruntu pod budynkiem.
  Innych głosów w tym temacie nie było.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Za przyjęciem uchwały głosowało - 5 radnych, przeciw - 7 radnych, wobec czego uchwała nie została podjęta przez Radę Gminy.

  Ad. 9 e)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
  Przewodniczący Rady poinformował, że na połączonym posiedzeniu komisji padły dwa wnioski.
  Jeden wniosek radnego Pająka – o pozostawienie stawek w wersji dotychczasowej.
  Drugi wniosek Wójta Gminy przedstawiony przez Inspektor Panią Bednarz, aby zmienić stawkę opłat w § 1 p. 1. za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych – za pojemnik o pojemności 1m 3 – 48, - zł brutto, dotychczas było 25 zł brutto.
  Radny Wykrota powiedział, że dużo mówi się w mediach, że wzrosną ceny za śmieci i Polsce również grozi wzrost cen za śmieci o ok. 75 %. Obecna uchwała obowiązuje do końca 2008 roku. Jeśli wzrosną ceny za śmieci w kraju to będziemy musieli zmienić uchwałę.
  Pani Inspektor Bednarz odpowiedziała, że istnieje groźba , że Polska zostanie w ogóle ukarana za brak segregacji odpadów i przewiduje się wzrost cen za śmieci o ok. 75 %. Jeżeli nastąpi taki wzrost cen w kraju to oczywiste jest , że uchwała nasza musi ulec zmianie.
  Mówiąc o kwocie 48 zł, że cena wywozu odpadów nie ulega zmianie , natomiast jest to dostosowanie zapisu do obecnej rzeczywistości , ponieważ na dziś dzień płacimy 48 zł za pojemnik i prawdopodobnie nie znajdziemy przewoźnika za 25 zł.
  Przewodniczący Rady w odpowiedzi zareagował pytaniem co będzie jeśli znajdziemy przewoźnika za 35 zł, na co Pani Bednarz odpowiedziała, że stawka 48 zł to jest stawka maksymalna i zawsze możemy płacić mniej jeśli oczywiście znajdziemy tańszego przewoźnika.
  Radna Kołomańska zapytała ile Urząd Gminy płaci za pojemniki.
  Pani Skarbnik odpowiedziała, że płacimy 48 zł za pojemnik.
  Wójt Gminy podsumował dyskusję. Mówimy o czymś co nie jest podwyżką. Jeśli w p a) jest 6 zł to oczywiste jest , że w p. b) musi być 48 zł. W uchwale chodzi o to aby zapis był zgodny z tym co płacimy.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie dwóch wniosków.
  1/ Wniosek Pana Wójta , aby w uchwale w § 1 p. 1 za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych za pojemnik o pojemność 1 m 3 stawka wynosiła - 48 zł brutto. (za- 9 głosów) czyli zdecydowana większość radnych.
  Wobec takiego wyniku głosowania bezprzedmiotowe stało się głosowanie drugiego wniosku.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały z naniesioną przed chwilą poprawką.

  Uchwała Nr 22/VI/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 24.09.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, wstrzymał się – 1 radny, 3 radnych nieobecnych)

  Ad. 9 f)

  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego “Bukowa Góra”.
  Przewodniczący Rady poinformował, że częściowa dyskusja na powyższy temat odbyła się na początku sesji z udziałem Prezesa i Dyrektora “Bukowej Góry”. Jednakże teraz przed podjęciem decyzji jest czas na dalszą dyskusję i ostateczne wnioski .
  Przewodniczacy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Nyga zgłosił wniosek aby dziś nie podejmować tej uchwały a wrócić do ponownej analizy na komisjach.
  Radny Wykrota miał przeciwne zdanie , uważał, że “Bukowa Góra” jest to najpoważniejszy podmiot gospodarczy na naszym terenie i dlatego nie należy im utrudniać działalności tylko podjąć uchwałę.
  Wójt Gminy przytoczył słowa Dyrektora Kwaśnego, że uchwała ma iść tylko w tym kierunku aby “Bukowa Góra” mogła dalej funkcjonować i pracować przez kolejne lata.
  Podnoszone uwagi przez sołtysa i Panią Radną z Zagórza nie można lekceważyć bo są to uwagi mieszkańców Zagórza , którzy są bezpośrednimi sąsiadami Zakładu,a radny i sołtys ma obowiązek przekazywania uwag.
  Doskonale rozumiemy rangę problemu. “Bukową Górą” zainteresowane są różne podmioty m. in. PKP dlatego opóźnianie decyzji mogłoby spowodować dla gminy sytuację bardzo niekorzystną. Podjęcie dziś uchwały nie przeszkadza wcale, by wspólnie usiąść i rozmawiać na temat szkodliwości i uciążliwości Zakładu dla mieszkańców.
  Bardzo zależy nam aby “Bukowa Góra” funkcjonowała, ale też zależy nam aby zmniejszyć szkodliwość jej na środowisko i uciążliwość dla mieszkańców. Do tych spraw trzeba podejść spokojnie i w innym czasie. Trzeba też dać czas “Bukowej Górze” i pozwolić jej rozwinąć się w sensie finansowym. Nie jestem adwokatem “Bukowej Góry” ale jestem adwokatem naszej gminy , dlatego nie bez znaczenia jest dla mnie, jakie pieniądze wpływać będą do kasy gminnej. Ta uchwała otwiera drogę tylko do tego aby “Bukowa Góra” funkcjonowała.
  Nie widzę powodu z jakiego mielibyśmy przesuwać termin decyzji a poza tym na tę decyzję czeka Urząd Marszałkowski. Jest to rozpoczęcie przez “Bukową Górę” całej długiej procedury zmierzającej do zapewnienia dalszego funkcjonowania Zakładu w przyszłości.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze inne pytania .
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

  Uchwała Nr 23/VI/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 24.09.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, wstrzymał się – 1 radny, 3 radnych nieobecnych)

  Ad. 9 g)
  Został skreślony z porządku obrad w p. 3.

  Ad. 9 h)

  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam. na kadencję 2008 – 2011.
  Temat przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Do końca czerwca br. wpłynęły tylko 4 kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam. Są to :
  1/ Mirosław Andrzej Piwko zam. Zagórze
  2/ Marta Ewa Miernik zam. Jęgrzna
  3/ Halina Urszula Głogowska zam. Gózd
  4/ Jan Tomasz Sztabowski zam. Zagórze
  Wystąpiliśmy również do Komisariatu Policji w Suchedniowie z prośbą o zaopiniowanie kandydatów.
  W odpowiedzi z dnia 16 września br. opinia Policji w sprawie wszystkich kandydatów była pozytywna.
  Utworzony uchwałą Rady Gminy Zespół ds opiniowania kandydatów, przeanalizował wszystkich zgłoszonych kandydatów, sprawdził złożone dokumenty i zaopiniował wszystkich również pozytywnie.
  Nie zgłoszono kandydata na ławnika do Sądu Pracy, dlatego też nie wybierano ławnika do Sądu Pracy.
  Zespół przygotował następnie karty do głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, zawierające nazwiska 4 kandydatów w kolejności alfabetycznej.
  Po wstępnych objaśnieniach Sekretarz Gminy poprosił aby spośród obecnych na sali obrad wybrać komisję skrutacyjną , do przeprowadzenia tajnego głosowania.
  Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:
  1/ Iwona Bednarz
  2/ Alicja Miernik
  3/ Mirosław Kopytek
  Wszyscy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
  Rozdane zostały karty do głosowania w ilości 12 szt. ponieważ obecnych było 12 radnych.
  Sekretarz Gminy objaśnił w jaki sposób głosujemy.
  Przygotowana została pusta urna do wrzucania głosów.
  Odbyło się tajne głosowanie. Wszyscy obecni radni oddali swoje głosy do urny.
  Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna policzyła głosy , sporządziła i podpisała protokół z tajnego głosowania. Protokół Kom. Skrutacyjnej stanowi ząłącznik do nin. protokołu.
  Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytał Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali przegłosowani większością głosów.
  Nazwiska ławników zostały wpisane do treści uchwały.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił radnych o przegłosowanie.

  Uchwała Nr 24/VI/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 24.09.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  ( za- 12 radnych , 3 radnych nieobecnych)

  Wszyscy kandydaci zostali wybrani ławnikami do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

  Ad. 9 i)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
  Przed podjęciem tej uchwały Przewodniczący Rady przeczytał pismo jakie wpłynęło od Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego w Łącznej na ręce Wójta Gminy Łączna, z prośbą o przyznanie nagrody 2000 zł dla chłopca Grzegorza Zaręby za wybitne osiągniecia w szachach. (pismo stanowi załącznik do protokołu)
  Przewodniczący Rady oddał następnie głos Prezesowi Klubu ULKS p. Tadeuszowi Żmijewskiemu.
  Prezes Klubu ULKS powiedział, że wniosek o przyznanie nagrody w kwocie 2000 zł, dla Grzegorza Zaręby za wybitne osiągnięcia w szachach, padł na połączonym posiedzeniu komisji. Chłopiec reprezentuje Gminę Łączna w całej Polsce osiągając ogromne sukcesy, czego dowodem jest kolekcja zgromadzonych pucharów, medali, dyplomów i wielu nagród rzeczowych.
  Jest w kadrze krajowej i może reprezentować nasz kraj także za granicą. Pieniądze potrzebne sa na wyjazdy na turnieje, opłaty startowe, hotele, wyżywienie. Nagroda zachęci i jeszcze bardziej zmobilizuje naszego utalentowanego młodego szachistę.
  Radny Wykrota zapytał czy kwota 2000 zł to jest z podatkiem czy bez bo to jest bardzo ważne.
  Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Urząd Gminy po wypłaceniu pieniędzy wystawi PIT-8 C czyli w rocznym rozliczeniu trzeba będzie odprowadzić podatek 19 % czyli ok. 400 zł.
  Radna Kołomańska zapytała czy jest jakaś inna możliwość przyznania nagrody, w innej formie aby uniknąć podatku.
  Wójt Gminy odpowiedział, że jest inna forma poprzez ULKS tj. przeznaczyć na ULKS większą kwotę aby Klub wspomagał Grzesia. Grześ jest najlepszą promocją gminy.
  Do tej pory nie dostał jeszcze nigdy takiej nagrody. Na początek zostawmy kwotę taką jaka jest zaproponowana w zmianach budżetu , a jeśli wolą radnych będzie dalsze nagradzanie chłopca zastanowimy się później w jaki sposób gratyfikować chłopca.
  Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wniosku Prezesa Klubu o przyznanie 2000 zł, jako nagrody dla młodego szachisty Grzesia Zaręby. (za- 12 radnych)
  Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
  Nowy projekt uchwały z wprowadzoną kwotą 2000 zł na nagrodę dla Grzesia Zaręby radni otrzymali przed sesją, dlatego nie życzyli sobie czytania i omawiania ponownie.
  Przewodniczący Rady wobec tego poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

  Uchwała Nr 25/VI/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 24.09.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  ( za- 12 radnych , 3 radnych nieobecnych)

  Ad. 10

  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z treścią protokołów z dwu ostatnich sesji Rady Gminy w Łącznej i czy zgłaszają jakieś uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z posiedzenia Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2007r. został przyjęty (za-12 radnych).
  Protokół z posiedzenia Rady Gminy z dnia 20 lipca 2007r. został przyjęty (za- 12 radnych).

  Ad. 11

  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz podziękował wszystkim za udział zakończył i zamknął VI-te posiedzenie Rady Gminy
  w Łącznej w 2007 roku.

  Protokół sporządziła: Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Monika Pająk  Data wprowadzenia: 2008-01-04 1100
  Data upublicznienia: 2008-01-04
  Art. czytany: 1510 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna