A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 7/VII/2007 Rady Gminy w Łącznej z posiedzenia w dniu 24 października 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 7/VII/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z posiedzenia w dniu 24 października 2007r.


  W dniu 24 października 2007 r.odbyło się kolejne VII-e w roku bieżącym posiedzenie Rady Gminy w Łącznej. Posiedzenie zwołane zostało z okazji wizyty delegacji samorządowców
  z Ukrainy w naszej gminie i miało charakter uroczysty.
  Obrady odbywały się w świetlicy Biblioteki Publicznej w Kamionkach 5 c i trwały
  w godz. 14,30 - 17,00.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie i powitanie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie sekretarza obrad
  4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  5. Prezentacja Rady Gminy w Łącznej.
  6. Charakterystyka gminy.
  7. Wystąpienie Przedstawicieli Samorządowców Ukrainy.
  8. Wystąpienie Wójta Gminy Łączna.

  9. Dyskusja:
  a) ogólna charakterystyka organów samorządowych
  b) aktualne problemy samorządu lokalnego
  c) perspektywy reform samorządu lokalnego na Ukrainie
  d) wymiana doświadczeń i współpraca między samorządami Ukrainy i
  Polski.

  10. Pytania , wolne wnioski
  11. Zakończenie obrad.

  Ad. 1

  Uroczystą sesję Rady Gminy w Łącznej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Starz.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał przybyłych gości:
   Wójta Gminy Łączna p. Romualda Kowalińskiego
   Sekretarza Gminy Łączna p. Mirosława Kopytek
   Skarbnika Gminy Łączna p. Alicję Miernik
   Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Skarżysko-Kam. Dr Krzysztofa Ligowskiego
   pracowników Urzędu
   Delegację Samorządowców Obwodu Winnickiego
   Przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach p. Gabriela Paka
   Przedstawiciela Lasów Państwowych w Suchedniowie p. Marka Miazgę
   Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorza Gizę
   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardynę Wasińską
   Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beatę Kołda
   Dyrektora Gimnazjum w Zaleziance p. Małgorzatę Połeć
   Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łącznej p. Agnieszkę Łutczyk
   Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Łącznej p. Anetę Kabała
   Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaleziance p. Beatę Osman
   Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonowie p. Grażynę Kozieł
   Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe p. Urszulę Wilkosz.
   radnych , sołtysów i mieszkańców gminy
   przedstawicieli prasy

  Ad. 2.

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowi 93 % ustawowego składu Rady Gminy. Nieobecny radny Jan Nowak – usprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne.

  Ad. 3.
  Sekretarzem obrad powołany został radny Jan Papros, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 4.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz zaproponował przyjęcie proponowanego porządku obrad dodając, że na zakończenie obrad wystąpią z programem artystycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łącznej.

  Ad. 5.

  Przewodniczący Rady przedstawił delegacji ukraińskiej Radę Gminy Łączna.
  W skład Rady Gminy Łączna wchodzi 15 radnych .
  Rada Gminy powołała ze swego grona 4 Komisje stałe i są to:
  1/ Komisja Rewizyjna
  2/ Komisja Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  3/ Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  4/ Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia.
  Przewodniczący Rady następnie przedstawił kolejno radnych poczynając od funkcji dwóch Wiceprzewodniczących Rady następnie Przewodniczących Komisji a kończąc na bezfunkcyjnych radnych.

  Ad. 6

  Przewodniczacy Rady p. Stanisław Starz w kilku zdaniach przedstawił charakterystykę gminy.
  Gmina Łączna położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego. W skład gminy wchodzi trzynaście sołectw. W obecnym wprowadzonym podziale administracyjnym kraju, obszar gminy włączony został w obręb powiatu Skarżysko- Kamienna.Gmina liczy
  ok. 5,4 tys. mieszkańców, obejmuje obszar 62 km2. Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo, gdzie produkcja rolnicza głównie oparta jest na małych gospodarstwach indywidualnych, obejmujących ok. 95% użytków rolnych. Korzystnym elementem usytułowania gminy jest bezpośrednie sąsiedztwo aglomeracji miejskiej Kielc oraz ośrodków miejskich Suchedniowa i Skarżyska – Kamiennej, w którym ludność znajduje pracę. Dodatkowym źródłem zatrudnienia jest przemysł związany z eksploatacją i przeróbką piaskowców kwarcowych. Piaskowce te wydobywa się w złożu “Bukowa Góra” w Zagórzu.

  Na pozostałym obszarze gminy występują zakłady produkcyjno- usługowe:
   Kieleckie Zakłady Meblarskie “Agat” w Kamionkach
   Zakład Uboju i Przetwórstwa Drobiowego “Marlej”
   Zakład Gospodarki Komunalnej
  W gminie Łączna prowadzone są trzy gospodarstwa agroturystyczne: dwa w Klonowie z bazą noclegową i “swojskim jadłem” i jeden w Goździe z bazą noclegową.
  Skromny rynek pracy w gminie uzupełniają usługi turystyczno- rekreacyjne. Turystyka i rekreacja to dziedziny rozwojowe. Gmina posiada bardzo korzystne warunki rozwoju turystyki( Świętokrzyski Park Narodowy, Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy).
  Walor turystyczny gminy dodatkowo ponoszą zlokalizowane bezpośrednio na jej terenie rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, liczne zabytki, miejsca pamięci narodowej oraz nowo zbudowany zbiornik rekreacyjny “ Jaśle”.Gminę przecina linia kolejowa Warszawa- Kraków ze stacją kolejową w Łącznej oraz droga krajowa E-7 Warszawa- Kielce-Kraków, przy której zlokalizowane są liczne bary i zajazdy.
   Zajazd “Ziółek”( bar, parking, hotel i stacja paliw) w Łącznej
   Bar “Smakuś” w Goździe
   Bar “Echa Leśne” w Występie
   Bar “Zagórzanka” w Zagórzu
  Znaczny obszar gminy 57,7% jej ogólnej powierzchni zajmują lasy co sprawia, że gospodarka leśna pełni ważną funkcję gospodarczą regionu.
  Zabytki dziedzictwa kulturowego
  Do najważniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie gminy można zaliczyć:
  1. Dwa zabytkowe cmentarze: Parafialny w Łącznej z nagrobkami od 1915 roku oraz epidemiczny w Jęgrznej z okresu I Wojny Światowej.
  2. Kościół Parafialny w Łącznej (zapisany w spisie zabytków województwa kieleckiego)
  3. Miejsca pamięci narodowej z okresu II Wojny Światowej: w Klonowie, Łącznej, Zaleziance i Występie.
  4. Tradycyjne obiekty drewniane: mieszkalne, zagrodowe i usługowe.
  5. Wybitne walory krajobrazowe ma rejon wsi Klonów. Klonów- to dawna wieś puszczańska o tradycjach bartniczych, drzewnych oraz patriotycznych.
  Kultura i oświata
  W gminie Łączna sieć placówek oświatowych obejmuje:
   Gimnazjum w Zaleziance
   Szkoła Podstawowa w Zaleziance
   Zespół Szkół w Goździe z przedszkolem
   Szkoła Podstawowa w Łącznej z filią w Zagórzu
   Szkoła Podstawowa w Klonowie
  W Szkole Podstawowej w Goździe działa Klub 4H, który jest dobrowolną, niezależną
  organizacją edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podnoszenia poziomu wiedzy. W Klubie 4H otwarto ścieżkę rowerową obejmującą 12 przystanków.
  Szkoła Podstawowa w Łącznej dysponuje dużą, nową salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy.
  Gminna Biblioteka Publiczna i Świetlica w Łącznej działają w nowoczesnym budynku, dysponującym kilkoma pomieszczeniami wyposażonymi we wszystkie media oraz profesjonalną kawiarenkę internetową. Pełnią rolę Ośrodka Kultury w gminie.
  Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie w gminie działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej i Klonowie. Funkcjonują nieprzerwanie od kilkunastu lat, regularnie biorą udział w przeglądach i konkursach regionalnych. Przykładem tego mogą być liczne nagrody i wyróżnienia.
  Artyści i Twórcy Ludowi to niezrzeszona grupa utalentowanych artystycznie mieszkańców gminy, którzy kultywują tradycje poprzez rękodzieło ludowe: hafciarstwo, tkactwo, rzeźba ludowa i artystyczna, szydełkowanie, kowalstwo artystyczne, witraże, wyroby z drzewa, malarstwo, konserwacja i renowacja mebli zabytkowych.
  Ochotnicza Straż Pożarna działa w Łącznej od 1927 roku.
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa aktywnie w gminie od 2003 roku, skupiając osoby działające społecznie: pracowników samorządowych, kadrę pedagogiczną i miejscowych przedsiębiorców. Organizuje aktywny wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych
  i dysfunkcyjnych. Wspomaga finansowo w przypadkach losowych, organizuje zakup książek dla dzieci.
  Propozycje współpracy:
  Gmina Łączna chętnie nawiąże współpracę w zakresie kultury i turystyki:
   popularyzacja działań prowadzących do poznania dziedzictwa kulturowego swojego regionu( zabytki, miejsca pamięci itp)
   prezentacje różnych form dorobku artystycznego( sztuka i rękodzieło ludowe)
   popularyzacja potraw regionalnych
   rozwój turystyki rowerowej ( 23 km ścieżki rowerowej)
   rozwój turystyki pieszej
   rozgrywki sportowe
   współpraca międzyszkolna i między organizacjami skupiającymi dzieci i młodzież
  Główne cele współpracy:
  1. Wzajemne poznanie swojej kultury, historii, tradycji.
  2. Popularyzacja odrębności kulturowych i społecznych.
  3. Nawiązanie znajomości i przyjaźni między rówieśnikami(dzieci, młodzież)
  4. Stworzenie szans współpracy kulturalnej, turystycznej i samorządowej.
  5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska, promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.

  Ad. 7
  Wystąpienie samorządowców Ukrainy.
  Głos zabrał Przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach (FRDL) Pan Gabriel Pak, który przedstawił jak doszło do nawiązania współpracy z Ukrainą.
  Fundacja od paru lat stara się realizować projekty międzynarodowe. W ramach projektu uczestniczą dwie organizacje pozarządowe – jedna z Polski i jedna z Ukrainy. Wnioskodawcą projektu “ Z Ukrainy do Zjednoczonej Europy – profesjonalizacja kadr samorządowych” jest Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, bedące regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy. Ze strony ukraińskiej partnerem w projekcie jest Podolskie Centrum Praw Człowieka. Projekt podzielony jest na pięć etapów. Ma za zadanie przekazanie najlepszych polskich doświadczeń z reformy administracji samorządu terytorialnego.
  Mam nadzieję, że wizyta ukraińskich samorządowców będzie owocna i przekażą to, co u nich jest najlepsze, swoją wiedzę i swoje doświadczenie.
  Następnie głos zabrał jeden z przedstawicieli delegacji Ukraińskiej.
  Powiedział, że jest to druga wizyta studyjna. W każdej wizycie uczestniczy 20 przedstawicieli samorządów z Obwodu Winnickiego. Mamy doświadczenie, nasi przedstawiciele otrzymują maksimum informacji o osiągnięciach Państwa w dziedzinie funkcjonowania samorządów lokalnych. Widać z jakim otwartym sercem i duszą spotykamy się w każdej jednostce terytorialnej w województwie świętokrzyskim i za to serdecznie dziękujemy.
  Podkreślił, że jest przedstawicielem ukraińskiej demokracji pozarządowej.
  Dzięki Świętokrzyskiemu Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, mamy możliwość w ramach realizacji danego pojektu także patrzeć w przyszłość, poznawać jak funkcjonują inne jednostki samorządowe. Podziękował za możliwość uczestniczenia w sesji.
  Następnie wystąpił Wójt Gminy Wielka Buszynka p. Aleksander Bandarenko.
  Gmina Wielka Buszynka położona jest w rejonie Niemirów, Obwód Winnicki.
  Wójt Gminy ukraińskiej powitał Wójta Gminy Łączna Pana Romualda Kowalińskiego, Pana Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Starza oraz radnych.
  Następnie w skrócie przedstawił charakterystykę swojej gminy.
  Znajduje się ona w centrum Ukrainy, na zachodzie graniczy z miastem Niemirów, z południa z gminą Czuków (Wójt tej gminy był obecny na spotkaniu). Gmina liczy 1520 mieszkańców i jest jedną z 5 największych gmin w rejonie Niemirowa. Przez gminę przebiega droga krajowa Lwów – Odessa. Jest w gminie również gazociąg. Na terytorium gminy znajduje się 2000 ha ziemi ornej. Ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa. Na terenie gminy występuje 16 stawów. Jest także ogród oliwny, gdzie uprawia się różne odmiany jabłek i gruszek. Obok płynie rzeka Boh południowy, która wpada do Morza Czarnego.
  Na terenie gminy znajdują się: gimnazjum, przedszkole, 7 sklepów, ambulatorium i poczta.
  W szkole działa koło taneczne, drużyna piłki nożnej która zajmuje I miejsce w powiecie.
  Jest również mały Park Krajobrazowy.
  Kończąc krótką charakterystykę Wójt Gminy Wielka Buszynka zaprosił do wizyty w swojej gminie.

  Ad.8.

  W odpowiedzi głos zabrał Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński.
  Na wstępie zaznaczył, że będzie tylko uzupełniał informacje podane przez Przewodniczącego Rady.
  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina podzielona jest na dwa organy:
   Radę Gminy, która jest organem uchwałodawczym,
   Wójta Gminy, który stanowi władzę wykonawczą.
  Gmina Łączna istnieje od 1995 r. Obszar jej wynosi 62 km 2, zamieszkuje ją ponad 5300 mieszkańców.
  Wójt Gminy podkreślił, że w tak krótkim czasie istnienia gminy zostało wykonane szereg inwestycji, z których niektóre finansowane były z fuduszy unijnych np. wybudowanie zbiornika Jaśle. Gmina należy do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przygotował projekt w ramach programu “PHARE”. W ramach tego programu Związek Gmin Gór Świetokrzyskich wybudował 3 zbiorniki w trzech gminach. Koszt budowy zbiornika wyniósł 330.000 tys zł.
  Budżet Gminy Łączna w roku 2006 wynosił 9.400.000,- zł, natomiast w 2007 około 11.000.000,- zł.
  W latach 2007-2013 w ramach funduszy unijnych Gmina Łączna złożyła trzy duże projekty:
  1. Kompleks oświaty – na kwotę 7 mln zł.
  2. Budowa kanalizacji – na kwotę 3 mln zł.
  3. Budowa dróg gminnych o łącznej długości około 5 km
  Na który z tych projektów dostaniemy pieniądze na chwilę obecna jeszcze nie wiemy.
  Wójt Gminy Łączna następnie dokonał krótkiej prezentacji swojej osoby.
  Ma 52 lata i jest młodym samorządowcem ponieważ do tej pory w samorządzie nie pracował. Z wykształcenia jest inżynierem ogrodnikiem. Został wybrany Wójtem Gminy Łączna w 2006 r., i przysięgę złożył 04 grudnia 2006 r.
  Nie chcąc przedłużać, Pan Wójt podziękował i poprosił o pytania na które chętnie odpowie.

  Ad. 9 i 10

  Rozpoczęła się dyskusja.
  Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyskusja odbywała się na zasadzie zadawania pytań i poprosił o zgłaszanie pytań.
  Delegat z Ukrainy poprosił o informację dotyczącą gospodarstw rolnych.
  Wójt Gminy Łączna odpowiedział, że gmina posiada 2260 ha użytków rolnych, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego - 2,7 ha , natomiast powierzchnia maksymalna - 300 ha. Struktura gospodarstw rolnych: hodowla zwierząt oraz uprawa użytków zielonych czyli łąki. Gospodarstwa rolne otrzymują tzw. dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej. Dopłaty te dotyczą tylko gruntów uprawianych rolniczo. Na to co jest uprawiane, wpływ ma klasa ziemi. Przeciętna dopłata do 1 ha wynosi ok. 800 zł/rocznie. Gmina Łączna jest uznana za gminę górską, dlatego dodawany jest jest tzw. dodatek górski.
  Delegat z Ukrainy zapytał, jak wyglądają podatki od gospodarstw.
  Wójt Gminy powiedział, że podatki ustala Rada Gminy w granicach minimalnych i maksymalnych. Podatek z 1 ha III klasy wynosi ok. 20 zł/ha. Występują jeszcze inne podatki. Wysokość podatków ustalonych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na subwencję z budżetu państwa.
  Radny Litwiński zapytał ilu radnych reprezentuje Ukraińską gminę, jeżeli liczy ona 1500 mieszkańców.
  Delegat z Ukrainy poinformował, że taką gminę reprezentuje 15 radnych. Jest również Komitet Wykonawczy (odpowiednik naszego zarządu) w liczbie 7 członków.

  Następnie V-ce Wójt innej sąsiedniej gminy ukraińskiej o nazwie Czuków, przedstawił krótką jej charakterystykę.
  Gmina liczy podobnie bo 1470 mieszkańców. Jest to gmina bogata.
  Znajdują się na niej złoża piasku i granitu, jest cegielnia i 12 stawów.
  Zachowało się tam gospodarstwo rolne tzw. kołchoz (rzadki przypadek) w którym uprawiane są buraki cukrowe, zboże, oraz hodowla bydła oraz krów .
  Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Ukraińskiej.
  Przywitał wszystkich zgromadzonych i przystąpił do charakterystyki dwóch graniczących jednostek samorządu terytorialnego z Rejonu Niemirowskiego tj. Gminy Czuków i Gminy Wielka Buszynka.
  Rejon Niemirowski liczy 94 wsie + miasto Niemirów. Rejon jest podzielony na 43 jednostki samorządowe, 40 jednostek wiejskich, 2 większe miejscowości oraz jedno miasto Niemirów liczące 12.000 mieszkańców. W rejonie mieszka 56.000 mieszkańców.
  Jest słynna na całym świecie firma “Niemirów”.
  Na terytorium rejonu są 54 szkoły o różnych poziomach, w których uczy się 6300 uczniów. Kadra nauczycielska to ponad 1000 nauczycieli.
  Funkcjonuje również Centralny Szpital Rejonowy, dwa szpitale dzielnicowe oraz 48 ambulatorium czyli małe przychodnie.
  Łączna długość dróg to 465 km, na które państwo daje subwencję na utrzymanie w wysokości tylko 300.000 zł.
  Pan Przewodniczący podkreślił, że mają kilka projektów ustaw do przyjęcia przez Radę Najwyższą, które chcą przenieść z Polski na grunt Ukrainy i obecna delegacja przyjechała tutaj między innymi po to aby przejąć polskie doświadczenia.
  Następnie Przewodniczący Rady podziękował w imieniu całej delegacji winnickiej za serdeczne przyjęcie, wręczając skromny upominek na ręce Pana Wójta i Pana Przewodniczącego Rady i zapraszając jednocześnie na ziemię Winnicką i Niemirowską.

  Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy Ukraińskiej za upominek, ale by nie być dłużnym, również wręczył prezenty dla delegatów z Ukrainy – symbole Gór Świętokrzyskich ( Baba Jaga i albumy z Gór Świętokrzyskich).

  Przewodniczący Rady Gminy Łączna p. Stanisław Starz stwierdził, że uwieńczeniem dzisiejszej uroczystości będzie podpisanie porozumień o współpracy między dwoma gminami a Gminą Łączna.
  W tym momencie na sali obrad Wójtowie Gmin uroczyście podpisali porozumienia między gminami.

  Po podpisaniu dokumentów, delegaci z Ukrainy w podniosłym nastroju, wręczyli władzom naszej gminy – bochen chleba ukraińskiego oraz kolejne upominki - ukraiński wazon symbolizujący dwa narody: polski i ukraiński , dwa słońca i dwa budżety - polski i ukraiński.
  Wójt Gminy Łączna podziękował za tak miłe upominki i za życzliwość. Wyraził nadzieję , że umowa o współpracy dziś podpisana pozwoli stronie ukraińskiej na zdobycie pewnych doświadczeń , a dla nas też będzie pewnym rodzajem nauki.
  Przewodniczący Rady powiedział, że ma nadzieję, że współpraca nie skończy się w dniu dzisiejszym, a rozmowy i kontakty między gminami nadal będą kontynuowane.
  W tym momencie Przewodniczący Rady zakończył część oficjalną obrad i poprosił o wysłuchanie części artystycznej, przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz przez Koło Gospodyń Wiejskich Łączna.

  Ad. 11

  Na tym zakończono uroczystą sesję Rady Gminy w Łącznej z udziałem samorządowców z Ukrainy w dniu 24 października 2007 roku.
  Przewodniczący Rady Gminy Łączna p. Stanisław Starz podziękował wszystkim za udział i poprosił na popołudniowe spotkanie przy ognisku w Leśniczówce Osieczno.
  Protokół sporządziła: Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jan Papros


  Data wprowadzenia: 2008-01-04 1101
  Data upublicznienia: 2008-01-04
  Art. czytany: 1518 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna