A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 8/VIII/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 30 listopada 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 8/VIII/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 30 listopada 2007r.  Miejsce posiedzenia - sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad - godz. 9,00 - 14,30
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1

  W dniu 30 listopada 2007 r. odbyło się kolejne (VIII-me) posiedzenie Rady Gminy w Łącznej które zwyczajowo otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości, sołtysów oraz radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy Łączna p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy Łączna p. Alicja Miernik, Prezes Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” p. Leszek Prasek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda.
  W toku obrad, na krótko w celu wyjaśnienia tematów, poproszeni zostali: Radca Prawny Urzędu Gminy p. Paweł Kuźdub, Główna Księgowa GOPS p. Monika Smulczyńska oraz Inspektor ds Księgowości Podatkowej p. Joanna Paryska.

  Na liście obecności podpisy złożyli wszyscy z 15-tu radnych, czyli decyzje i uchwały podejmowane były w obecności 100 % kworum rady.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do nin. Protokołu.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołano alfabetycznie kolejną radną Elżbietę Sztabowską , która zgodziła się pełnić funkcję sekretarza obrad.

  Ad. 3

  Przewodniczący Rady przeczytał porządek posiedzenia , po czym zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie od 24 września 2007r. do
  dnia dzisiejszego.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy
  z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Informacja na temat składanych oświadczeń majątkowych w 2007r.


  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  b) zmiany Statutu Gminy Łączna
  c) wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2008.
  d) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Łączna
  e) przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku
  leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego
  f) przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia wysokości
  podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego
  g) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  h) zwolnień w podatku od nieruchomości
  i) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  j) wysokości opłaty od posiadania psów
  k) zabezpieczenia środków finansowych na partycypację w kosztach budowy
  drogi powiatowej Nr 0595 Klonów – Brzezinki
  l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Gmin Gór
  Świętokrzyskich na realizacje zadania: „Ochrona naturalnych walorów
  przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich”
  ł) upoważnienia Wójta do pozyskiwania środków unijnych w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
  m) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  n) zmian budżetu gminy na 2007r.
  10 . Przyjęcie protokołów z dwu ostatnich sesji: z dnia 24 września 2007r. oraz
  z dnia 24 października 2007r.
  11. Zakończenie obrad.

  Radny Fąfara wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu w p. 9 n) czyli przed uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy, chodzi o zmianę diet radnych i sołtysów.
  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnym, że wniosek ten powinien być przygotowany wcześniej przez Komisję Budżetową. W tym momencie temat jest zupełnie nieprzygotowany.
  Radny Chrzęszczyk stanowczo stwierdził , że każda uchwała powinna przejść przez komisje.
  W odpowiedzi radny Litwiński stwierdził, że temat należy wprowadzić do porządku obrad ,
  a uchwała nie musi być podjęta, temat należy omówić a projekt uchwały przygotować na kolejną sesję do głosowania.
  Przewodniczący Rady w takim razie poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Fąfary.
  Radny Chrzęszczyk, stanowczo stwierdził, że nie wiemy o co chodzi, wniosek powinien być sprecyzowany dokładnie , bo nie można głosować nie wiedząc nad czym.
  Po krótkiej dyskusji radni wyjaśnili, że chodzi o zmianę diet radnych i inkasa sołtysów.
  Za takim wnioskiem głosowało 14-tu radnych.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wniosku radnego Fąfary w sprawie zmiany diet radnych i inkasa sołtysów.
  Porządek obrad ze zmianą został przyjęty. (za- 14 radnych, wstrzymał się – 1 radny).


  Przewodniczący Rady w tym momencie prosił, aby umożliwić wystąpienie Prezesowi
  K i ZWK „Bukowa Góra”, który ze względu na inne obowiązki służbowe nie może być obecny na całej sesji Rady Gminy.
  Głos zabrał Prezes K i ZWK „Bukowa Góra” p. Leszek Prasek.
  Powiedział, że tylko na chwilę chciał wziąć udział w sesji, aby podziękować radnym za dobrą współpracę z Radą Gminy, z Wójtem i z Urzędem Gminy w roku 2007. Pan Prezes zapewnił, że w miesiącu grudniu „Bukowa Góra” spłaci resztę zadłużenia wraz z odsetkami dla gminy.
  Ponieważ nie będzie już możliwości spotkania się przed Nowym Rokiem, Prezes Prasek złożył wszystkim najlepsze życzenia noworoczne, a na zakończenie prosił aby wszystkie decyzje podejmowane w sprawie „Bukowej Góry” były konsultowane z Zarządem Zakładu po czym podziękował i wyszedł.

  Ad. 4

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński złożył sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w okresie od 24 września 2007r. do 30 listopada 2007r.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 5

  Realizację uchwał i wniosków Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków zawarte zostało w sprawozdaniu Wójta Gminy w punkcie poprzednim.

  Pan Wójt szczególnie obszernie wyjaśnił sprawę remontu drogi E-7, organizacji ruchu, namalowanych na drodze linii, lewoskrętów, sprawę budowy ciągu pieszego w Goździe itd. Najwięcej sprzeciwu mieszkańców budził brak lewoskrętów, ale jak się zorientował Wójt Gminy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ze względu na decyzję Ministra Transportu, niestety w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będzie możliwości zmiany oznakowania drogi w celu zastosowania lewoskrętów, a na pewno będzie to bardzo trudne.
  W sprawie remontu chodnika wzdłuż drogi E-7, dopiero w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że nie jest ujęty w planie remontu chodnik, na wysokości zajazdu „Ziółek” na długości remontowanej dwa lata temu „siódemki”. Po interwencji Wójta w tej sprawie , okazało się, że sprawa jest jeszcze do dyskusji a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.
  Następnie Pan Wójt przedstawił pewne informacje dotyczące nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w gminie.
  Nieruchomości zabudowane w Zagórzu - zlecono wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości. Dwa operaty są wykonane i złożone w Urzędzie .
  Zlecono również wykonanie mapy podziałowej dla wydzielenia dwóch działek zabudowanych. Geodeta zakończył pomiar i opracowanie mapy, dokument został złożony w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  Nieruchomość niezabudowana w Czerwonej Górce do sprzedaży - zlecono wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy ma złożyć operat do 10 grudnia br.
  Nieruchomość zabudowana w miejscowości Jaśle do nabycia na rzecz gminy od Państwa Piwowarczyk - przygotowano niezbędne dokumenty do zawarcia umowy notarialnej ustalony termin wykonania do 14 grudnia br. Umowa będzie podpisana po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy.


  Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy - przygotowany został plan spotkań z mieszkańcami i jest do wglądu u Pani Inspektor Bednarz. Jeśli będzie wola sołtysów i radnych aby Wójt Gminy uczestniczył w tych spotkaniach, Pan Wójt jest do dyspozycji.
  Na tym Wójt Gminy zakończył sprawozdania i podziękował.

  Ad. 6

  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków.
  Radny Wykrota po raz kolejny zgłosił wniosek na sesji, o wstawienie znaku drogowego na Podzagnańszczu, ograniczającego prędkość samochodów jadących z Bukowej Góry z ładunkiem.
  Radny Żmijewski – pytał czy jest możliwość powstania w Łącznej przedszkola. Są głosy rodziców, którzy chcieliby pójść do pracy a nie ma gdzie zostawić dzieci. Jest to temat do przemyślenia.
  Drugie pytanie radnego - w projekcie budżetu na 2008 rok jest w dziale 926 kwota 30.000,- zł na budowę boiska , czy to jest nowa kwota czy łącznie z tym co zostało z 2007 roku 23.000 zł.
  Pani Skarbnik od razu na to pytanie odpowiedziała, że jest to jest całość.
  Radny Ślusarczyk zapytał w sprawie drogi E-7 i pasów, jeśli wiedziano , że będzie trzeci pas to dlaczego nie zaplanowano pętli do zawracania. Gdzie ludzie mają zawracać.
  Drugie pytanie radnego to – co się stało z pieniędzmi na drogę na Kamionki na 2008 rok.
  Pani Skarbnik odnośnie pieniędzy na Kamionki odpowiedziała, że te zmiany dotyczą 2007 roku.
  Radny Pająk Bogdan zapytał co dalej z remontami cząstkowymi dróg gminnych, bardzo słabo idą.
  Radny Nyga zgłosił dwa wnioski:
  1/ prosił o przestawienie znaku drogowego koniec i początek miejscowości Jęgrzna, od strony Występy.
  2/ należy poszerzyć zjazd w prawo od Kielc w drogę do Klonowa ponieważ jest asfalt i od razu głęboki niebezpieczny rów.
  Radny Nowak zgłosił cztery wnioski:
  1/ prosił o przypomnienie Staroście Powiatu, że obiecał zrobić drogę Czerwona Górka destruktem i dotychczas nie nie zrobił.
  2/ prosił o interwencję w sprawie zjazdu z drogi E-7 na drogę do Jęgrznej (tzw. Galerówkę), nie ma łagodnego profilu skrętu , jest za wysoko i zbyt wąsko.
  3/ zgłosił uwagę, że przy remoncie mostków przy E-7 - nowe mostki są zawężane np. z podwójnego mostku odtworzono mostek pojedynczy
  4/ prosił o dowieszenie choć jednej lampy na drodze od E-7 do Jęgrznej, słup tam jest, bo tam jest bardzo ciemno
  Radna Kołomańska zgłosiła kilka wniosków:
  1/ prosiła aby posypywać drogę między Gozdem a Jaśle, bo tam jest ślisko
  2/ prosiła o dowieszenie jednej lampy na Górnej Zaleziance, koło przystanku nad posesją Pana Kabały, słup tam stoi.
  3/ pytała czy nie można zrobić przejścia dla pieszych (pasy) na E-7 w Łącznej, bo mieszkańcy nie mają możliwości przejścia
  4/ ponowić jeszcze raz spotkanie odnośnie warunków przewozu mieszkańców BUS-ami „Darian” . BUS-y są w tak złym stanie technicznym , że na zakręcie otwierają się drzwi. Jeśli zgłosimy na Policję to zabiorą BUS-y całkowicie.
  Radny Ślusarczyk dodał do sprawozdania Wójta Gminy odnośnie drogi Zaskale – Wiącka. Droga została odebrana , ale dywanik asfaltowy nie i będzie robiony drugi na wiosnę.


  Sołtys Zalezianki p. Borowiec zgłosił kilka wniosków:
  1/ prosił o posypywanie dłuższych odcinków dróg przed skrzyżowaniem lub zakrętem bo jest ślisko i droga hamowania jest dłuższa
  2/ konieczne jest poszerzenie kruszywem lub destruktem zakrętu koło szkoły w Zaleziance bo samochody się zsuwają
  3/ jeśli jest wycinka drzew przy drogach , drzewo powinno trafić np. do szkoły na opał a nie do ludzi prywatnych
  Radny Papros również wnioskował o dokładniejsze posypywanie dróg Występy bo nie można wyjechać pod górkę.
  Druga sprawa to, przy odśnieżaniu skrzyżowania Zalezianki z drogą Występa zostawiają hałdy śniegu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Występa od lasu przez co nie można w górę wyjechać. Zebrany śnieg powinni zsunąć do rowu.
  Radny pytał też, czy nie można by ustawić fotoradaru, lub tylko atrapy fotoradaru za zakręcie z E-7 do Występy. To również zmniejszyłoby prędkość pojazdów.
  Radny Nyga wnioskował o posypywanie drogi powiatowej Jęgrzna Zaciszowica ponieważ jest tam szczególnie ślisko od lasu. Zdaniem radnego w ogóle powinniśmy zastanowić się w jaki sposób przejąć pieniądze od powiatu na utrzymywanie dróg i starać się przejąć od powiatu utrzymanie dróg powiatowych.
  Na końcu wsi Jęgrzna wałęsają się duże psy, jeśli można prosił o interwencję.
  Radny Fąfara poinformował, że doszły go słuchy, że autobus , który wozi dzieci do szkoły ma byle jakie opony. Nie można tego bagatelizować.
  Radny Ślusarczyk zgłosił, że nie ma znaku drogowego zakazu wjazdu powyżej 3,5 t od Kamionek w stronę cmentarza, znów zginął.
  Odnośnie remontu drogi Osełków , radny koniecznie prosił o negocjacje z leśniczym o przepust na rzece Jaślana. Na pewno nadleśnictwo pomoże i to należy wykorzystywać.
  Radny Żmijewski powiedział, jest pewny że był projekt drogi koło ZGK na Osełków i Stawik z przepustem na rzece Jaślana, widział taki projekt u Pana Kołodziejczyka.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec zgłosił problem, że na nową drogę Zaskale -Wiącka nie da się wjechać tak jest ślisko. Czy ten odcinek będzie posypywany.
  Radny Nyga zadał pytanie jaka byłaby procedura przejścia naszej gminy w tej chwili do powiatu kieleckiego.
  Wójt Gminy w tym momencie przypomniał, że Powiat Skarżyski ma największą ilość przedstawicieli w sejmie RP, ma potężny elektorat. Domyślam się , że gdybyśmy nawet rozpoczęli tę potężną i długą batalię, to w tym momencie jesteśmy skazani na niepowodzenie, jesteśmy po prostu za słabi. Poza tym musi być tak nasza wola jak i powiatu kieleckiego.
  Natomiast można rozmawiać z powiatem na temat partycypowania w kosztach odśnieżania dróg powiatowych. Może to robić ZGK a może to robić firma na zlecenie.
  Radny Nowak proponował aby rozmawiać z Prezesem „Bukowej Góry” z prośbą o pomoc w posypywaniu dróg.
  Radna Sztabowska oraz inni radni negowali posypywanie dróg sprzętem z Bukowej Góry, gdyż nie zdaje to egzaminu.
  Pan Wójt natomiast podsumował, że Bukowa Góra ma sprzęt i jest dobra współpraca z Zakładem, wiec jeśli będzie potrzeba to skorzystamy z ich pomocy.

  Ad. 7
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński udzielił odpowiedzi na kolejne wnioski i pytania radnych.
  W sprawie posypywania dróg powiatowych - Pan Wójt interweniował już w sprawie posypywania dróg . Zarząd Dróg Powiatowych sypie drogi na podjazdach i zjazdach z górek bo jak tłumaczą nie mają na tyle piachu i soli. Będziemy interweniować również pisemnie.
  Odnośnie przedszkola w Łącznej – potrzeba jest zasadna , ale obecnie są potężne wymogi unijne , które musi spełnić lokal aby mogło być w nim przedszkole. Nie ma w tej chwili takiej możliwości. Do tego tematu można wrócić po zakończeniu budowy gimnazjum. W tej chwili nie mamy możliwości otwarcia przedszkola w żadnym z naszych lokali, bo żaden budynek nie spełnia norm.
  Kwota 30.000 zł na boisko dotyczy całości inwestycji, ponieważ w trakcie budowy boiska okazało się, że 23.500,- zł to jest za mało.
  Pętla do zawracania na E-7 – Pan Wójt rozmawiał na ten temat z Dyrektorem Strzelczykiem, na co otrzymał odpowiedź. Remont siódemki jest remontem odtworzeniowym, czyli zachowujemy stan istniejący jeśli chodzi o wjazdy, zjazdy, zatoki przystankowe, wszystkie nowe projekty wjazdów zgłoszone przez mieszkańców zostały uwzględnione itp.
  Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad jest jednak pozytywnie nastawiona na wszelkie wnioski i uwagi zainteresowanych stron.
  Jeśli chodzi o mostki wjazdowe nie zostały zawężone (mierzyliśmy).
  Remonty cząstkowe dróg gminnych - zaplanowane były określone środki na remonty dróg. Wszystkie pieniądze zostały wykorzystane, środków zabrakło. Wykonywaliśmy remonty wszystkich dróg gminnych, nawet zimą. Wykonaliśmy przyzwoity remont drogi Jaśle do zbiornika. Jedyną drogą , którą nie ruszyliśmy była droga Jęgrzna-Gózd i to musimy zrobić.
  Zostało wywiezione 180 ton destruktu na drogi gminne. Droga Osełków i Stawik była dwukrotnie remontowana, więc nie można mówić, że remonty nie są wykonywane. Za pieniądze jakie mamy nie utrzymamy wszystkich dróg gminnych w dobrym stanie.
  Trzeba raz zdecydować, zacisnąć zęby i wybudować porządnie jedną drogę , a później drugą i tak po kolei. Musimy przyjąć inną metodę budowy dróg. Konieczne też będą do zakończenia końcówki dróg powiatowych.
  Pan Wójt zasugerował , że jeśli podejmiemy się realizacji dużych inwestycji, to środków na bieżące utrzymanie dróg prawie wcale nie będzie.
  Oświetlenia - kwota 5.000 zł przeznaczona była na zakup lamp, wymianę opraw czy żarówek, tam gdzie brakuje. Na ile wystarczy pieniędzy tyle lamp wymienimy lub dowiesimy. Natomiast nie mamy środków na nowe projekty oświetleń.
  Temat BUS-ów - Pan Wójt podejmował wielokrotnie próby przywrócenia kursów autobusów, niestety bezskutecznie, ponieważ PKS chce ogromnej dopłaty. Jeśli chodzi o stan techniczny BUS-ów zgłosimy organom kontrolnym. Z niewiadomych przyczyn, kolejny przewoźnik „Sindbad”, z którym prowadzone były rozmowy również wycofał się całkowicie.
  Trzeba jednak dalej nad tym tematem pracować.
  Zjazdy z siódemki w prawo - będziemy interweniować i myślę, że poprawią zjazdy.
  Znaki drogowe Jęgrzna - wystosujemy pismo do Powiatu. Na temat współpracy z Powiatem Pan Wójt powiedział, że nie jest to współpraca modelowa, nastręcza wielu problemów i będzie nastręczać nadal, ale wiąże się też z funduszami jakie ma Powiat.
  Bariery sprężyste - udało nam się pozyskać 2 km barier sprężystych, ale potrzeb jest bardzo dużo. Zarząd Dróg Powiatowych obiecał, że mogą zamontować tylko 400 mb barier. Bariery zostaną umieszczone na Podłaziu, na Czerwonej Górce za przejazdem kolejowym, na Dolnej Zaleziance oraz na Zaleziance przy szkole.
  Autobus szkolny - interweniowaliśmy w sprawie opon autobusu. Okazało się , że do autobusów nie ma opon zimowych.

  Jeśli chodzi o wysadzanie uczniów przy E-7, uczniowie mogą być wysadzani z autobusu szkolnego tylko tam, gdzie jest przejście dla pieszych. W miejscach gdzie jest podwójna linia ciągła nie ma i nie może być przejścia dla pieszych.
  W sprawie fotoradaru na Występie Pan Wójt odpowiedział , że do wiosny trzeba się wstrzymać ponieważ na wiosnę ten odcinek siódemki ma być remontowany.
  Odpowiedzi na pytania zostały wyczerpane.

  Na chwilę o głos poprosił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek , chcąc przekazać kilka informacji.
  Sekretarz Gminy przedstawił informację w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych. Każdy z radnych otrzymał informację od Wojewody o składaniu oświadczeń lustracyjnych.
  W ciągu trzech miesięcy należy złożyć oświadczenie lustracyjne.
  Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy składają oświadczenia lustracyjne, tak jak poprzednim razem, do Przewodniczącego Rady.
  Następnie Sekretarz Gminy poinformował, że organizujemy II turę badań mamograficznych dla kobiet, zbieramy więc zgłoszenia i jeśli będą chętni zorganizujemy autobus. Prosił o rozpropagowanie takiej informacji wśród mieszkańców gminy.

  Ad. 8

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przedstawił radnym informację w sprawie składanych przez radnych oświadczeń majątkowych w 2007 roku.
  Do Przewodniczącego Rady wpłynęły pisma z Urzędu Skarbowego w Kielcach oraz Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam., z wyszczególnieniem błędów popełnionych przez radnych w oświadczeniach majątkowych.
  Przewodniczący Rady przedstawił najczęściej występujące błędy, a kończąc informację uczulił radnych aby dokładnie wypełniali oświadczenia i starali się nie popełniać błędów.

  Ad. 9 a)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda krótko przedstawiła temat.
  Główny problem jest taki, że świetlica bywa wynajmowana, za wynajem świetlicy wpływają pieniądze , za każdy wynajem wystawiana jest faktura przez bibliotekę i wtedy rodzi się problem. Była wynajmowana świetlica a faktura za wynajem jest z pieczątką biblioteki. Świetlica zarobiła w tym roku 5.500 zł. Niektóre instytucje wynajmujące naszą świetlicę mają z tym problem, konieczne jest ciągłe wyjaśnianie, tłumaczenie dlaczego tak jest.
  W projekcie uchwały chodzi o to aby do zapisu w Statucie Biblioteki dodać, że biblioteka może prowadzić również świetlice. Jest to dodanie tylko jednego słowa „świetlice” , a będzie można wyrobić pieczątkę świetlicy, a świetlica może posługiwać się NIP-em i REGON-em Biblioteki Publicznej.
  Takie wyjaśnienie radnym wystarczyło, żadnych pytań nie zgłoszono. Kierownik Biblioteki wyszła.
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.
  Po przerwie Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr 26/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 13 radnych , 2 radnych nieobecnych podczas głosowania)
  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łączna.
  Projekt uchwały radni otrzymali i był omówiony na komisji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do uchwały.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  Uchwała Nr 27/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 12 radnych)

  Ad. 9 c)

  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2008.
  Projekt uchwały był omówiony przez Komisję Oświaty.
  Przewodniczący Rady zapytał, czy pomimo to ktoś z radnych ma jeszcze pytania lub uwagi dotyczące regulaminu.
  Radna Chudzik zgłosiła wniosek o podwyżkę stawki dla opiekuna stażu z 20 zł do 25 zł to jest § 6 p.3.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek realizując wniosek Komisji Oświaty, przedstawił skutki podwyższenia dodatków za wychowawstwo w klasach mniejszych o 5 zł i o 20 zł w klasach większych. Skutki roczne wyniosą łącznie 5650 zł.
  Natomiast opiekun stażu opiekuje się stażystą przez trzy lata, do tej pory była to kwota 20 zł i nie ma problemu aby podwyższyć o 5 zł. Ogólnie nauczycieli stażystów w gminie jest coraz mniej, bo tendencją jest dyplomowanie się nauczycieli.
  Radny Fąfara poparł wniosek podwyższenia kwoty dla opiekuna stażu , gdyż z doświadczenia wie bo sam był stażystą, że opiekunowie stażu jednak dużo pracują.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku za podwyższeniem dodatku dla opiekuna stażu z 20 na 25 zł. (za- 14 głosów, wstrzymał się – 1)
  Dalej Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały wraz z naniesioną poprawką dla opiekuna stażu.

  Uchwała Nr 28/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, wstrzymał się – 1 radny)

  Ad. 9 d)

  Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady powiedział, że regulamin był omawiany na komisjach i został wprowadzony do porządku obrad Rady Gminy.
  Zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Radny Wykrota powiedział, że na ostatniej sesji był przeciwny uchwaleniu regulaminu, jednakże po ostatnim szkoleniu w Modliszewicach zmienił zdanie i dziś wnioskuje o uchwalenie regulaminu.

  Radny Nyga jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawił wniosek z komisji, czyli Komisja wnioskuje o uchwalenie regulaminu.
  Radny Fąfara pytał jak się ma ta uchwała do realiów naszej gminy w tej chwili, czy robimy martwy przepis czy nie.
  Radna Kołomańska uważała, że przyjmując regulamin duża część obowiązków zostanie zrzucona na mieszkańców np. rolnicy powinni zainstalować liczniki wody na potrzeby gospodarstwa a wiemy, że rolnicy nie mają liczników. Jeżeli wodomierze są wymagane to powinien je założyć ZGK , a ZGK tego nie zrobi. Dlatego też w niektórych punktach będzie to martwy przepis.
  Z drugiej strony kontrole umów o wywóz nieczystości płynnych i kontrole opróżniania szamb, jeśli ktoś ma licznik wody to rozliczany będzie z tej samej ilości ścieków a przecież szczególnie w lato zużywamy dużo więcej wody np. do podlewania , która nie idzie do szamba. Jeśli ktoś będzie chciał być złośliwy to może dokuczyć.
  Przewodniczący Rady powiedział, że w egzekwowaniu przepisów nie będziemy aż tak drastyczni. Póki co regulamin powinniśmy uchwalić.
  Radny Wykrota przypomniał, że rolnicy biorący dopłaty są zobowiązani do stosowania pewnych uregulowań określonych tymi przepisami. Niektóre rzeczy możemy nawet przyspieszyć.
  Wójt Gminy powiedział, że przyjęcia regulaminu nie możemy traktować jako narzędzia tylko do wyciągania sankcji. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest kanalizacja, regulamin upoważnia Urząd do podejmowania odpowiednich kroków w celu skontrolowania przyłączy do kanalizacji. Z podłączenia się do kanalizacji zwalnia tylko odebrana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jesteśmy gminą która ma 99,9 % zwodociągowania, jak się ma to do gmin , które mają 60 % zwodociągowania a mają już przyjęty regulamin. Przez jakiś czas w pewnych przypadkach będziemy podchodzić łagodnie. Przyjęcie regulaminu pozwala na wyrywkowe traktowanie pewnych spraw. Pan Wójt sugerował aby Rada Gminy przyjęła regulamin, ale decyzja należy do Rady Gminy.
  Radny Litwiński stwierdził, że poza złą numeracją w regulaminie, są punkty do których nie dorośliśmy jako społeczeństwo aby im sprostać. Punkt 2 pp.6) na str. 11 mówiący o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, jak się ma do tego pp.8) na str. 12 mówiący o dostosowaniu wielkości zbiorników bezodpływowych do ilości osób, kto będzie w stanie posiadać takie duże zbiorniki i zapełnić je.
  Radna Kołomańska ponownie zabrała głos twierdząc, że w p. 8 a) mówiącym o ilości ścieków 1,8 m3 na osobę/ miesiąc - nie mamy dostosowanych szamb do takich norm. Przy większej ilości domowników nie mamy takich szamb. To nie współgra z tym co jest napisane wcześniej. W tym momencie mamy martwy przepis a mieszkańcy będą obciążani karami.
  Nie możemy uchwalić bubla.
  Radny Litwiński zapytał czy na pół roku możemy odciągnąć przyjęcie regulaminu a w tym czasie trzy miejscowości skanalizujemy.
  Radny Nowak dodał, że nawet jak skanalizujemy nie wszyscy mieszkańcy podłączą się .
  Radny Nyga jako Przewodniczący Komisji stwierdził, że kilka razy na komisji był omawiany regulamin i nie było wielu uwag , nagle dziś tyle wątpliwości.
  Przewodniczący Rady zapytał , czy są jeszcze inne głosy do dyskusji.
  Innych uwag nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
  Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 7 radnych, wstrzymał się – 1 radny.
  Wobec równej liczby głosów za i przeciw - uchwała nie została podjęta.
  Ad. 9 e)

  Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota przedstawił wniosek z komisji. Komisja wnioskuje o przyjecie stawki zaproponowanej w uchwale.

  Uchwała Nr 29/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych)

  Ad. 9 f)

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota przedstawił wniosek z komisji.
  Przedmiotem dyskusji na komisji były dwa wnioski : jeden zaproponowany przez Wójta w projekcie uchwały- 45 zł za q żyta , drugi zgłoszony przez radnego Pająka 40 zł za q żyta, ze wskazaniem na 45 zł. Wnoszę o przyjęcie uchwały w wersji zaproponowanej.
  Radny Pająk podtrzymywał wniosek zgłoszony na komisji a dodatkowo obliczył i przedstawił różnicę. Przy przyjęciu 45 zł jest to 60 % podwyżki podatku w stosunku do roku obecnego, natomiast przy stawce 40 zł jest to podwyżka o ok. 43 %. Rolników mamy takich jakich mamy czyli biednych, a 60 % podwyżki to jest dużo.
  Radny Wykrota tłumaczył w odpowiedzi, że jest to jedyny podatek , który na rok przyszły wrasta, są to dochody a nie możemy się całkowicie pozbywać dochodów. Ponownie prosił o przyjęcie wniosku 45 zł.
  Innych wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie dwóch wniosków.
  Wniosek I radnego Pająka 40 zł za q żyta - (za- 3 radnych)
  Wniosek II Wójta Gminy 45 zł za q żyta - (za- 7 radnych)
  W wyniku głosowania przyjęty został wniosek Wójta Gminy.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z wnioskiem 45 zł za q żyta i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr 30/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 8 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 2 radnych)

  Ad. 9 g)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Radny Wykrota powiedział, że uchwała była omawiana na komisji , gdzie radny Chrzęszczyk zgłosił wniosek aby w p. 2 d) pozostawić stawkę w wysokości roku bieżącego tj. 3,50 zł a nie 3,84 zł.
  Inspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Joanna Paryska prosiła wszystkich o poprawienie pomyłkowego zapisu w p 1 b) w miejsce stawki 3,84 powinna być stawka 3,74 zł bo taka jest maksymalna. Radni nanieśli sobie poprawkę.


  Radny Pająk poinformował, że na Komisji Budżetowej zgłosił także wniosek radny Papros aby w p. 1 a) zwiększyć stawkę z kwoty 0,42 zł na 0,50 zł. Wniosek został przegłosowany po czym radny Papros wycofał swój wniosek.
  W tym momencie radny Pająk zgłosił wniosek aby w punkcie 1 a) podnieść stawkę na 0,50 zł, choć dotyczy to Bukowej Góry ale nie jest to duża kwota dla Zakładu.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota przypomniał radnemu Pająkowi, że ta uchwała nie była w ogóle głosowana na komisji , na wniosek radnego Żmijewskiego.
  Inspektor Pani Paryska wyjaśniła, ze ta pozycja dotyczy nie tylko Bukowej Góry ale także wszystkich osób prawnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  Radny Chrzęszczyk uważał, ze skoro nie podnosimy podatków nigdzie to nie podnośmy i tu w tej pozycji, czyli zostawmy 0,42 zł.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie dwóch wniosków w p. 1 a).
  Za wnioskiem radnego Pająka 0, 50 zł/m2 - głosowało 2 radnych
  Za wnioskiem 0,42 zł/m2 - głosowało 11 radnych
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie

  Uchwała Nr 31/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 11 radnych, przeciw –1, wstrzymało się – 3 radnych)

  Ad. 9 h)

  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota , poinformował, że w przypadku tej uchwały Komisja nie miała zastrzeżeń dlatego wnioskuje o jej podjęcie.
  Przewodniczący Rady zapytał czy dziś są jakieś uwagi do uchwały.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  Uchwała Nr 32/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 9 i)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota stwierdził, że członkowie komisji nie mieli uwag do tej uchwały.
  Na sesji również uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie tej uchwały.

  Uchwała Nr 33/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 9 j)

  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota poinformował, że zmiana jest taka , że od 2008 roku nazywa się opłata a nie podatek. Stawka pozostaje taka sama czyli 10 zł od trzeciego psa.
  Radny Ślusarczyk zapytał, czy w ogóle ktoś płaci ten podatek bo mają ludzie po 4-5 psów, biegają po ulicy i atakują ludzi. Należy się tym zająć i zrobić z psami na ulicach porządek.
  Pani Inspektor Paryska poinformowała, że była jedna wpłata 20 zł.
  Radny Nowak zaproponował podatek już od drugiego psa.
  Pani Inspektor Paryska wyjaśniła, że w gospodarstwie rolnym ustawowo są zwolnione dwa psy, natomiast Rada Gminy zwolniła z podatku od drugiego psa również właścicieli nieruchomości do 1 ha. Wprowadzając więc opłatę już od drugiego psa wprowadzamy ją tylko dla działkowców.
  Wójt Gminy wyraził swoją opinię na temat tego podatku. Taki podatek powinien być i powinien być do bólu egzekwowany. Dlaczego więc nie podejmujemy decyzji odnośnie regulaminu porządkowego, tam też są zapisy w tym zakresie. Będę wnioskował w budżecie o zwiększenie kwoty przynajmniej 4 krotnie, na podpisanie umowy ze schroniskiem dla psów dlatego , że są interwencje ze strony mieszkańców i radnych. Wyłapanie i odwiezienie jednego psa do schroniska pod warunkiem, że jest podpisana umowa ze schroniskiem, to jest koszt ok. 800 zł. Jeśli nie ma umowy podpisanej jest to koszt 2000 zł. Musimy być konsekwentni, a dziś widać brak konsekwencji. Sprawy psów i zwierząt mamy na porządku dziennym i są to poważne problemy. Jeśli nie przyjęliśmy regulaminu to ta uchwała powinna zostać w takiej wersji.
  Radny Ślusarczyk powiedział, że nie ma bezpańskich psów, to są psy naszych mieszkańców. Należy przyjąć podatek od trzeciego psa , kontrolować i egzekwować podatek.
  Radny Nowak prosił , aby coś zrobić aby ludzkie psy nie wałęsały się, opłaty chyba tu nic nie dadzą. Są psy ludzkie, które wałęsają się całymi dniami, a psy powinny być uwiązane lub ogrodzone. Sołtysi wiedzą czyje to są psy.
  Przewodniczący Rady prosił o zakończenie dyskusji na ten temat i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

  Uchwała Nr 34/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 9 k)

  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na partycypację w kosztach budowy drogi powiatowej Nr 0595 Klonów – Brzezinki.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania dotyczące tej uchwały.
  Radny Fąfara powiedział, że mamy niepowtarzalną szansę aby tę drogę zamknąć. W budowę tej drogi zaangażowało się 5 podmiotów, dwie gminy, dwa powiaty i lasy państwowe, dlatego nasza gmina partycypuje w kosztach tylko 15 %. Prosił o przychylne ustosunkowanie się do uchwały , bo tak korzystna sytuacja chyba się już nie powtórzy.
  Radny Chrzęszczyk zapytał po ile złożyły się wszystkie podmioty na budowę drogi Zaskale-Wzdół Wiącka.
  Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie 4 podmioty złożyły się po 25 % udziału kosztów. W przypadku otrzymania dofinansowania z RPO na budowę ciągu tych dróg - podmioty uczestniczące w budowie tego odcinka Zaskale-Wiącka otrzymają zwrot z RPO, więc my też będziemy mieć zwrócone.
  Jeśli chodzi o drogę Klonów-Brzezinki to warunkiem wybudowania drogi powiatowej w Klonowie do lasu, było zapewnienie o budowie drogi przez las w drodze porozumienia. Porozumienie zostało przygotowane i podpisane. Lasy Państwowe dają 50 % kosztów a pozostałe podmioty po 15 % realizacji kosztów na tym odcinku. Jest więc olbrzymia szansa aby zakończyć temat tej drogi w przyszłym roku. Pan Wójt apelował o przyjęcie tej uchwały.
  Innych uwag do uchwały nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr 35/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny, pozostali radni nie głosowali)

  Ad. 9 l)

  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich na realizacje zadania: „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich”
  Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jakieś pytania do uchwały.
  Radny Wykrota prosił o wyjaśnienie czego dotyczy uchwała, ponieważ nie wszyscy radni wiedzą.
  Wójt Gminy p. Kowaliński wyjaśnił czego dotyczy zgoda. Projekt został tak nazwany przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie aplikowania o środki z RPO, dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, dotyczy budowy kanalizacji Czerwona Górka-Jęgrzna-Osełków.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr 36/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 9 ł)

  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do pozyskiwania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
  Uchwała była omówiona na komisji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś zgłasza pytania do tej uchwały.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę.

  Uchwała Nr 37/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 9 m)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że uchwała była omawiana na komisji, dlatego wnioskuje o przyjęcie jej w wersji zaproponowanej.
  Uwag ani pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr 38/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 9 n)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian diet radnych i sołtysów.
  Przewodniczący Rady poprosił o wnioski i dyskusje na te tematy.


  Radny Wykrota podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Zwrócił uwagę radnym , że w naszej gminie sołtysi mają wysokość inkaso 10 % , dlatego wnioskował o podwyższenie inkaso do 15 % , ponieważ sołtysom przybywa obowiązków nakładanych przez różne instytucje.
  Jeśli chodzi o diety radnych, 300 zł diety dla radnego - co to są za pieniądze.
  Uchwały nie musimy dziś podejmować. Radny prosił o omówienie tego tematu na komisjach i wprowadzenie na kolejnej sesji. Jest tylko pytanie, czy uchwała w sprawie inkaso dla sołtysów zdąży wtedy wejść w życie od nowego roku.
  Wójt Gminy p. Kowaliński zauważył, że zmieniając inkaso sołtysów, musimy wrócić do uchwały dziś podjętej Nr 31/VII/2007 w sprawie podatku od nieruchomości, ponieważ w niej występuje zapis w § 2, odwołujący się do wysokości inkasa sołtysów zawartej w uchwale Nr 48/X/2005. Jeśli planowaliśmy zmieniać dziś wysokość inkaso nie należało podejmować tej uchwały z takim zapisem. W tej chwili należałoby uchylić dzisiejszą wcześniej podjętą uchwałę i podjąć nową z innym zapisem.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec tego dziś nie będziemy podejmować tej uchwały, przygotujemy ją do podjęcia na następną sesję, jak również uchwałę w sprawie diet radnych.
  Radny Litwiński zaprotestował, że nie jest to prawdą , bo możemy wrócić do uchwały , którą dziś podjęliśmy.
  Radnego Litwińskiego poparł radny Pająk , oraz radny Wykrota, który sugerował, że uchwałę w sprawie diet radnych możemy podjąć na kolejnej sesji, ale do inkasa trzeba dziś wrócić . Powtórzył propozycję zwiększenia inkasa dla sołtysów o 5 % .
  Przewodniczący Rady wobec tego zaproponował przerwę 10 min. celem przygotowania projektu uchwały.

  Po przerwie głos zabrał Radca Prawny Urzędu p. Paweł Kuźdub.
  Powiedział, że kolejność powinna być taka. Najpierw trzeba zmienić uchwałę w sprawie inkasa sołtysów z 2005 r. , następnie uchylić wszystkie uchwały w których występuje zapis o inkaso, później podjąć uchwałę o zmianie porządku obrad ponieważ wprowadzamy nowe punkty.
  Radna Kołomańska sprostowała Radcę Prawnego, (który był nieobecny na początku sesji) że porządku obrad nie musimy zmieniać, bo ten punkt został już wprowadzony na początku sesji . Zgłoszony został punkt przez radnego Fąfarę do porządku obrad i wprowadzony poprzez głosowanie w punkcie 9 n). W tym momencie radni byli nieświadomi, gdzie należało wprowadzić ten temat, gdyby był na sesji Pan Prawnik na pewno byłoby inaczej ponieważ zwróciłby radnym uwagę aby wprowadzić go wcześniej.
  Wójt Gminy dodał celem wyjaśnienia. Na początku sesji był wniosek o wprowadzeniu punktu i przedyskutowaniu tematu. Jeśli mówimy tylko o dyskusji to nie ma żadnego problemu, natomiast jeśli dyskusja ma się skończyć podjęciem uchwały to musimy mieć świadomość, że uchwały podatkowe na dzisiejszą sesję przygotowane były z uwzględnieniem inkasa z uchwały z 2005 roku czyli 10 %. Jeśli zmienimy dziś inkaso to rodzić będzie prawne konsekwencje, że dziś podjęte niektóre uchwały podatkowe muszą iść do kosza. Najpierw dokonujemy zmian w uchwale z 2005 roku w sprawie wysokości inkasa sołtysów a później kolejno zmieniamy 3 uchwały podatkowe w których występuje zapis o inkaso.
  Sekretarz Gminy wyraził wątpliwość, czy np. podjęcie uchwały zmieniającej zapis w uchwale z 2005 roku nie będzie skutkowało samoczynnie zmianą inkasa od daty wejścia w życie uchwały zmieniającej. Uchwały podatkowe i tak mają odniesienie do uchwały pierwotnej z 2005 roku. W momencie kiedy uprawomocni się zmiana, zapisy dotyczące wyższego inkasa zaczną współgrać z uchwałą pierwotną z 2005 roku.
  Radny Chrzęszczyk powtórzył zdanie, że jest to wina braku Radcy Prawnego na sesji, na co Wójt Gminy szybko zareagował, że nie jest to wina braku Radcy Prawnego, bo Radca Prawny dziś w Urzędzie jest obecny do dyspozycji. Problem jest inny , wszystkie tematy powinny być przedyskutowane na komisji i wypracowane konkretne wnioski.
  W tym momencie Wiceprzewodniczący Rady p. Pająk przypomniał, że radny Fąfara nie jest członkiem Komisji Budżetowej a wniosek ma prawo zgłosić na sesji.
  Przewodniczący Rady ogłosił kolejną dłuższą przerwę w obradach.

  Po przerwie radny Fąfara zawnioskował aby dziś już nie przedłużać, o przygotowanie i załatwienie tego tematu na kolejnej sesji , i wobec tego dziś nie podejmujemy uchwały, tylko dyskutujemy na ten temat.
  Na tym zakończono dyskusję, uchwała nie została podjęta.

  Ad. 9 o)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omówiona na komisji , pomimo to zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania.
  Skarbnik Gminy poinformowała, że przygotowany został na sesję II-gi projekt uchwały dlatego, że wpłynęła subwencja oświatowa. Na Komisji Budżetowej omawiany był projekt I uchwały. Pani Skarbnik omówiła różnice jakie wystąpiły między I-ym projektem z komisji a II-gim projektem uchwały. Głosować będziemy nad projektem Nr II.
  Radny Wykrota zaapelował do radnych aby zachować 4.000 zł dla policji.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Pająk zaprotestował, proponował zdjąć pieniądze dla Policji 4000 zł, bo Policja może poczekać i przeznaczyć je na drogi gminne. Wiemy jak Policja dba o nas. Na dyżury raz na tydzień dzielnicowy nie przyjeżdża.
  Radny Papros stwierdził, że wolałby dać te pieniądze na izbę wytrzeźwień.
  Radny Wykrota wiemy jak było do tej pory, że był tylko jeden dzielnicowy, teraz jest dwóch, wiec powinna być lepiej gmina obsługiwana. Jeśli chodzi o pieniądze dla Policji, my tylko lekko dofinansowujemy samochód, bo za 4000 zł samochodu się nie kupi więc nie rezygnujmy z tego.
  Radna Kołomańska prosiła o wyjaśnienie środków GOPS w zmianach budżetu.
  Księgowa GOPS p. Smulczyńska wyjaśniła.
  Dostajemy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki rodzinne. W 2007 roku musimy zwrócić jednak do Urzędu Wojewódzkiego ok. 278.968,- zł ponieważ część osób nie zakwalifikowała się , a część osób nie złożyła dokumentów na nowy okres zasiłkowy. Skoro zdejmujemy środki ze świadczeń rodzinnych, to musimy zdjąć także z obsługi świadczeń.
  Zwiększamy natomiast środki na dożywianie dzieci.
  Radny Chrzęszczyk zapytał czy ta Pani z Czerwonej Górki bierze jakiś zasiłek. Czy GOPS nie mógłby płacić tej Pani za wodę , bo jej odcięli ponieważ nie płaciła.
  Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie wolno operować nazwiskiem, ale domyśla się o kogo chodzi i Pani ta jest objęta pomocą społeczną GOPS, korzysta z zasiłku i zakupiliśmy jej opał na zimę. Z pewnych informacji wiem, że przyłącze wodociągowe też będzie miała wykonane. Kosztów przyłącza wodociągowego w całości GOPS nie może pokryć, bo SA to duże koszty ok. 3000 zł. ale częściowo tak.
  Radny Nowak prosił aby jej pomóc, bo to jest osoba z mojego terenu i chora, nie ma gdzie brać wody, podobno brała wodę z rzeki, należałoby się nią zająć.
  Wójt Gminy zabrał głos mówiąc, że temat ten jest już załatwiony. Kierownik ZGK dostał decyzję wykonania jej przyłącza wodociągowego. Dyskusja jest więc bezprzedmiotowa.
  Radny Żmijewski powrócił jeszcze do dyskusji o samochodzie policyjnym. Samochód ma być przeznaczony na dwie gminy Łącznę i Suchedniów, dlatego byłbym za tym aby tych pieniędzy nie dawać, ponieważ istnieje obawa, że kiedy będzie potrzebna interwencja u nas okaże się, że samochód jest w Suchedniowie i nie przyjedzie.  Radny Ślusarczyk powiedział, że nie wie o co chodzi z tym psem. Chciałby się coś na ten temat dowiedzieć.
  Wójt Gminy dla wyjaśnienia przeczytał treść pisma jakie wpłynęło z Komisariatu Policji w Suchedniowie do Urzędu Gminy w Łącznej z prośbą o współfinansowanie wspólnie z Urzędem M i G Suchedniów, zakupu samochodu osobowego marki „Fiat” dla przewodnika psa służbowego, pełniącego służbę w Komisariacie Policji w Suchedniowie. Przyczyni się to także do zwiększenia ilości patroli, a tym samym do poprawy ładu i porządku publicznego na terenie działania jednostki.
  Pan Wójt dodał, że z tego co wie to koszt tego samochodu wyniesie ok. 8000 zł , po 4000 zł na gminę.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.

  Uchwała Nr 39/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.11.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 14 radnych, 1 radny zwolniony)

  Ad. 10

  Przyjęcie protokołów z dwu ostatnich sesji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy zgłasza ktoś uwagi do protokołów z dwu ostatnich sesji.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z sesji z dnia 24 września 2007r. został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych (za-14 radnych, 1 radny zwolniony)
  Protokół z sesji z dnia 24 października 2007r. został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych (za- 14 radnych, 1 radny zwolniony).

  Ad. 11

  Porządek obrad został wyczerpany. Obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Protokół sporządziła: Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Elżbieta Sztabowska


  Data wprowadzenia: 2008-01-04 1104
  Data upublicznienia: 2008-01-04
  Art. czytany: 1364 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna