A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
» Protokół Nr V/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 lutego 2019r.
» Przetarg nieograniczony:Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-PrzedszkolnymwKamionkach
» Zarządzenie Nr 67/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Ogłoszenie o konkursie KRUS 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 37/07 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 25 czerwca 2007 roku

  ZARZĄDZENIE NR 37/07
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 25 czerwca 2007 roku

  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych
  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
  14 000 EURO netto


  1. Wykonując obowiązek zawarty w art.35 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 zp.zm.);
  2. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst. jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z p.zm.);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 roku, Nr 87, poz.610);


  Z a r z ą d z a m

  § 1

  Szacowanie wartości zamówienia

  1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 14.000 euro netto , mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym Zarządzeniem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
  2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia należy posługiwać się zapisami art.29 , art.31- 35 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  § 2

  Procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro
  netto

  1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie:
  a) zamówienia o wartości poniżej 3000 euro netto;
  b) zamówienia o wartości powyżej 3000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto
  2. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje każdorazowo do kierownika zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych o wartości zarówno poniżej 3000 euro netto jak i wartości powyżej 3000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto.
  3. Wniosek , o którym mowa w ust.2 Zarządzenia musi zawierać:
  a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( ilościowo- jakościowy);


  b) kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV);
  c) termin realizacji przedmiotu zamówienia;
  d) aktualną wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu inwestorskiego;
  e) przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro;
  f) wskazanie osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia wraz z datą, kiedy wartość ta została ustalona.
  4. Kierownik zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.2 wyraża lub nie wyraża zgody na realizacje danego
  zamówienia.
  5. Po wyrażeniu przez kierownika zamawiającego na realizacje danego zamówienia pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje do jego finalizacji zgodnie z procedurą określoną:
  a) w § 3 dla postępowań o wartości powyżej 3000 euro netto a poniżej 14000
  euro netto;
  b) w § 4 dla postępowań o wartości poniżej 3000 euro netto
  6. Niewyrażenie zgody przez kierownika zamawiającego na realizację danego zamówienia powoduje zaniechanie realizacji zamówienia. Dotyczy to zamówień o wartości poniżej 3000 euro netto i zamówień powyżej 3000 euro netto a poniżej 14000 euro netto.  § 3

  Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia powyżej 3.000 euro netto
  a poniżej 14000 euro netto

  1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest złożenie do kierownika zamawiającego wniosku, o którym mowa w § 2 w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
  2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Procedura udzielenia zamówień – kolejność działań:
  a) uzyskanie zaakceptowanego przez kierownika zamawiającego wniosku, który następnie wprowadzony zostaje do rejestru zamówień do 14.000 euro:
  b) przeprowadzenie pisemnego rozeznania cenowego poprzez zaproszenie do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty ( co najmniej 2 wykonawców);
  c) udzielenie zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę poprzez zawarcie umowy pisemnej określającej warunki realizacji zamówienia.
  4. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za realizację zamówienia.


  § 4

  Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia poniżej 3.000 euro netto

  1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest złożenie do kierownika zamawiającego wniosku, o którym mowa w § 2 w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
  2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Procedurę udzielenia zamówienia rozpoczyna zaakceptowany przez kierownika zamawiającego wniosek sporządzony przez pracownika merytorycznego.
  4. Pracownik merytoryczny po uzyskaniu zgody kierownika udziela zamówienia przez zamówienie pisemne.
  5. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o danym zamówieniu inspektora ds. zamówień publicznych celem wprowadzenia do rejestru zamówień do 14.000 euro.

  § 5

  1. Odpowiedzialność oraz kontrola zgodności zapotrzebowań z planem finansowym/budżetowym spoczywa na kierowniku zamawiającego.
  2. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia, na podstawie zamówienia/umowy, zostaje przekazana do inspektora ds.. zamówień publicznych w celu skorygowania faktycznej wartości zamówienia z oszacowaną wartością zamówienia wskazaną we wniosku, októrym mowa w § 2 ust.2.

  § 6

  Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia do 14.000 euro stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 7

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania zamawiającego, czego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.
  2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika zamawiającego do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
  3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, określony w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w czasie jego popełnienia.

  4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.
  5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

  § 8

  1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierza się kierownikowi zamawiającego.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik nr 1
  do Zarządzenia nr 37/07
  Wójta Gminy Łączna


  ……………………………………… ………………………..dnia…………
  ………………………………………
  Wnioskodawca

  Znak sprawy…………………….

  WNIOSEK
  do kierownika zamawiającego
  o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej powyżej 3.000 euro netto i poniżej
  14.000 euro netto

  1.Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2.Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………
  3.Szacunkowa wartość zamówienia:
  Wartość netto……………………………………………………………………….zł
  Wartość brutto………………………………………………………………………zł

  Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi…………….euro netto.
  Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r.
  ( Dz.U. z 2006 r., Nr 87, poz.610) i wynosi 4,3870 zł.

  Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu…………………………………………
  na podstawie………………………………………………………………………………….

  Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia……………………………………….
  4.Wspólny Słownik Zamówień ( CPV)……………………………………………………..
  5.Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia
  …………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………
  Podpis i pieczęć pracownika
  Merytorycznego

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.)


  ………………………………………….
  Data i podpis Kierownika
  zamawiającego


  * niepotrzebne skreślić  Załącznik nr 2
  do Zarządzenia nr 37/07
  Wójta Gminy Łączna

  ……………………………dnia………….

  Znak sprawy…………………..

  FORMULARZ OFERTY
  Na wykonanie ……………………………………………….poniżej 14.000 euro
  ( nazwa rodzaju zamówienia)

  I Nazwa i adres Zamawiającego……………………………………………………….

  II Opis przedmiotu zamówienia
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  a) termin wykonania zamówienia……………………………………………………….
  b) Okres gwarancji………………………………………………………………………..
  c) Warunki płatności…………………………………………………………………......
  …………………………………………………………………………………………..
  d) inne………………………………………………………………………………………

  III Forma złożenia oferty
  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia………………… do godz………………w formie:
  a) pisemnej ( osobiście, listownie) na adres…………………………………………..
  b) faksem na numer……………………………………………………………………...
  c) w wersji elektronicznej na e-mail…………………………………………………….

  IV Nazwa i adres Wykonawcy
  Nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  NIP…………………………………………….REGON………………………………….
  NR rachunku bankowego……………………………………………………………….

  V Cena oferty
  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
  Cenę netto……………………………….zł
  Podatek VAT…………………………….zł
  Cenę brutto………………………………zł
  Słownie brutto…………………………………………………………………………zł
  Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
  1……………………………………………..


  …………………………………… ……………………………………..
  ( pieczęć wykonawcy) ( podpis osoby uprawnionej)

  Załącznik nr 3
  do Zarządzenia nr 37/07
  Wójta Gminy Łączna


  …………………………………dnia…………….
  ………………………………………..
  ( pieczęć zamawiającego)

  Znak sprawy……………………..

  Dokumentacja z przeprowadzonego
  rozpoznania cenowego
  o wartości przekraczającej 3.000 euro netto a nieprzekraczającej 14.000 euro netto

  zgodnie z art.4.ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p.zm.) ustawy nie stosuje się

  1.W celu zamówienia
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
  które jest dostawą /usługą/robotą budowlaną * , przeprowadzono rozeznanie cenowe zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm. ) ustawy nie stosuje się
  Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi ………………………zł netto.
  CPV ………………………………
  2.Dla zamówień powyżej 3.000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto w dniu……....….200…..r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

  3.W terminie do dnia….......200….r do godz….......przedstawiono poniższe oferty:

  Lp.
  Nazwa i adres wykonawcy
  Cena netto Cena brutto Uwagi
  4.Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………..
  ( podpis i pieczęć pracownika
  merytorycznego)
  Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

  ……………………………………………….
  ( data i podpis Kierownika zamawiającego)


  *niepotrzebne skreśli
  Załącznik nr 4
  do Zarządzenia nr 37/07
  Wójta Gminy Łączna

  ………………………..dnia…………
  ………………………………………
  Wnioskodawca

  Znak sprawy…………………….

  WNIOSEK
  do kierownika zamawiającego
  o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej poniżej 3.000 euro netto

  1.Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2.Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………
  3.Szacunkowa wartość zamówienia:
  Wartość netto……………………………………………………………………….zł
  Wartość brutto………………………………………………………………………zł

  Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi…………….euro netto.
  Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r.
  ( Dz.U. z 2006 r., Nr 87, poz.610) i wynosi 4,3870 zł.
  Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu…………………………………………
  na podstawie………………………………………………………………………………….
  Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia……………………………………….
  4.Wspólny Słownik Zamówień ( CPV)……………………………………………………..
  5.Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia
  …………………………………………………………………………………………………


  ……………………………………
  Podpis i pieczęć pracownika
  Merytorycznego

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.)  ………………………………………….
  Data i podpis Kierownika
  zamawiającego


  * niepotrzebne skreślić


  Data wprowadzenia: 2008-01-04 1440
  Data upublicznienia: 2008-01-04
  Art. czytany: 1696 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2008-01-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna