A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 lipca 2007 r.

  ZARZĄDZENIE NR 40/2007

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 lipca 2007 r.

  w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych  Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
  samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361) zarządzam, co następuje:
  § 1
  Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy w Łącznej „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  1. Wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Łącznej zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.
  2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.

  § 3
  Regulamin, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio do przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 4
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik
  do Zarządzenia nr 40/2007
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20.08.2007 r.

  REGULAMIN
  przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej
  pracowników samorządowych  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne


  § 1
  Przedmiot Regulaminu
  1. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników
  samorządowych określa sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
  2. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen
  kwalifikacyjnych pracowników podlegających ocenie.
  3. Końcowym wynikiem oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
  4. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

  § 2
  Słowniczek
  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  a) jednostka – Urząd Gminy w Łącznej,
  b) kierownik jednostki – Wójt Gminy Łączna,
  c) pracodawca samorządowy – podmiot będący stroną umowy o pracę lub aktu
  mianowania,
  d) bezpośredni przełożony – Wójt Gminy Łączna (lub osoba przez niego
  upoważniona) lub inna osoba kierująca zespołem (np . Kierownik wydziału),
  która jest upoważniona do dokonania oceny, zwana w Regulaminie
  oceniającym,
  e) ocena – okresowa ocena kwalifikacyjna, jakiej podlegają pracownicy
  samorządowi zatrudnieni na stanowisku urzędniczym oraz pracownicy
  samorządowi mianowani zatrudnieni na stanowisku innym niż urzędnicze,
  f) ocena pozytywna – ocena końcowa obejmująca bardzo dobry, dobry lub
  zadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
  g) ocena negatywna – ocena końcowa obejmująca niezadowalający poziom
  wykonywania obowiązków przez ocenianego,
  h) oceniający – bezpośredni przełożony, który jest uprawniony do dokonania
  oceny,


  i) oceniany – pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym
  oraz pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym
  niż urzędnicze podlegający ocenie,

  j) opinia – stanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej,
  dotyczące wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym
  podlegał ocenie,
  k) kryteria – obowiązkowe i do wyboru, określone w Załączniku nr 2 i 3 do
  Regulaminu, są podstawą do dokonania oceny kwalifikacyjnej.


  ROZDZIAŁ II
  Tryb dokonywania oceny


  § 3
  Rozmowa z ocenianym przed wyborem kryteriów
  1. Przed wyborem kryteriów oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym.
  2. Celem rozmowy z pracownikiem jest wybór przez oceniającego kryteriów będących podstawą dokonania oceny kwalifikacyjnej.
  3. Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.
  4. W trakcie rozmowy oceniający winien posiłkować się zakresem czynności ocenianego pracownika.
  5. Przy omawianiu sposobu realizacji obowiązków ocenianego pracownika oceniający analizuje, czy są one wykonywane zgodnie z obowiązkami pracownika określonymi w art.15 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
  6. Obowiązki pracownika samorządowego określone w art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych to:
  a) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z
  uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli,
  b) przestrzeganie prawa,
  c) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  d) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie
  dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie
  zabrania,
  e) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo
  przewidzianym,
  f) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami,
  podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
  g) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
  h) sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego, z zastrzeżeniem, iż
  jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest
  niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje
  zastrzeżenia.
  W razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik powinien je wykonać,
  zawiadamiając jednocześnie Wójta o zastrzeżeniach.  Pracownikowi samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, których
  Wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby
  niepowetowanymi stratami.
  7. W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o jego opinię na
  temat zakresu zleconych mu obowiązków, o propozycję zmiany, plany zawodowe, chęć dalszego dokształcania itp.
  8. Po zakończeniu rozmowy oceniający jest zobowiązany do poinformowania ocenianego o dalszym trybie procedury dokonywania oceny kwalifikacyjnej.
  9. Po zakończeniu rozmowy oceniający sporządza notatkę będącą podstawą do wyboru kryteriów do oceny.

  § 4
  Wybór kryteriów
  1. Po rozmowie z ocenianym oceniający wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego.
  2. Biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska pracy ocenianego, oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte wykazem określonym w załącznik nr 3 do Regulaminu i dokonać opisu tego kryterium.
  3. Jeśli oceniający ustali dodatkowe kryterium, powinno ono być nazwane i zdefiniowane tak jak pozostałe kryteria oraz podlegać takim samym procedurom prezentowania oraz zatwierdzania.
  4. Wykaz kryteriów do wyboru określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
  5. W przypadku oceny negatywnej, by zapewnić obiektywizm, kolejna ocena winna być prowadzona według uprzednio wybranych kryteriów.
  6. Wykaz kryteriów obowiązkowych oceny określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

  § 5
  Wyznaczenie terminu oceny
  1. Oceniający wyznacza ocenianemu indywidualny termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.
  2. W przypadku znacznej liczby pracowników podlegających ocenie bezpośredni przełożony opracowuje harmonogram ocen z uwzględnieniem należytego wypełniania obowiązków bieżących.

  § 6
  Wpis do arkusza oceny
  Po wyborze kryteriów dodatkowych oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.

  § 7
  Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki
  1. Oceniający przekazuje arkusz oceny kierownikowi jednostki, w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów.
  2. Kierownik jednostki może upoważnić do zatwierdzenia wybranych kryteriów inną osobę.
  3. W przypadku negatywnej opinii co do zaproponowanych kryteriów oceny kierownik przedstawia uwagi do kryteriów wybranych przez oceniającego i spisuje je w punkcie II Części B arkusza oceny. Oceniający zobowiązany jest do korekty wybranych kryteriów oraz powtórnej ich weryfikacji przez kierownika jednostki.
  4. Kierownik jednostki zatwierdza wybrane kryteria w terminie 7 dni od otrzymania arkusza, co potwierdza imieniem i nazwiskiem oraz podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.
  5. Po zatwierdzeniu kryteriów oceny oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.
  6. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.

  § 8
  Rozmowa z ocenianym po wyborze kryteriów – rozmowa oceniająca
  1. Po wyborze kryteriów oceniający jest zobowiązany przeprowadzić z ocenianym rozmowę oceniającą.
  2. Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć nie wcześniej niż na siedem dni przed sporządzeniem oceny na piśmie.
  3. Przedmiotem rozmowy jest omówienie wykonywanych przez ocenianego obowiązków zleconych mu w okresie, w którym podlegał ocenie, oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.
  4. W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o trudności, jakie napotkał podczas realizacji zadań.

  § 9
  Zmiana na stanowisku bezpośredniego przełożonego
  W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

  § 10
  Sporządzenie oceny na piśmie
  Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów:

  Etap I
  1. W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinię dotyczącą wykonywania
  obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie.
  2. W opinii oceniający podaje, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny.
  3. W przypadku gdy pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie,
  dodatkowe zadania, nie wynikające z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.

  Etap II
  1. W części D arkusza oceny oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.
  Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:  POZIOM KRYTERIA PRZYZNANIA
  Bardzo dobry Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu
  stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W
  razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i
  wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie
  wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny
  wymienione w części B.
  Dobry Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu
  stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.
  Zadawalający Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska
  pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.
  Niezadowalający Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska
  pracy wykonywał w sposób nie odpowiadający oczekiwaniom. W
  trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał
  rzadko kryteria oceny wymienione w części B.


  Etap trzeci
  1. W części D arkusza oceny oceniający przyznaje ocenę końcową – pozytywną lub negatywną.
  2. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenianego: bardzo dobry, dobry lub zadowalający.
  3. Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

  § 11
  Poinformowanie o ocenie ocenianego
  1. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania.
  2. Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny.
  3. W aktach osobowych pracownika zostaje oryginał arkusza oceny, pracownik zaś otrzymuje kopię potwierdzoną za zgodność przez bezpośredniego przełożonego.

  ROZDZIAŁ III
  Termin dokonywania oceny


  § 12
  Zasada ogólna
  1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego.
  2. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.
  § 13
  Pierwsza ocena nowego pracownika
  1. W sytuacji zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym albo mianowania pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku innym niż urzędnicze bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonania pierwszej oceny w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego zatrudnienia lub mianowania.
  2. Odpowiednio wcześniej bezpośredni przełożony jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym, o której mowa w Rozdziale II § 1.

  § 14
  Ocena kolejna przy pierwszej opinii negatywnej
  1. W razie przyznania przez oceniającego ocenianemu negatywnej oceny końcowej (poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego został określony jako niezadowalający) oceniający jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny kwalifikacyjnej.
  2. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie oceny poprzedniej oceniający jest zobowiązany:
  a) przeprowadzić rozmowę z ocenianym, o której mowa w Rozdziale II § 1,
  b) wybrać z wykazu kryteria, wg zasad określonych w Rozdziale II § 2,
  c) wyznaczyć termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok, z
  zastrzeżeniem, iż ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po
  upływie trzech miesięcy od poprzedniej.

  § 15
  Zmiana terminu oceny
  1. W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.
  2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej oceniający jest zobowiązany wyznaczyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.
  3. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego zgodnie z § 1 i 2 Rozdziału II Regulaminu.
  4. O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  5. Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.


  ROZDZIAŁ IV
  Tryb odwołania od oceny

  § 16
  1. Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie (zarówno negatywnej, jak i pozytywnej).
  2. Termin na sporządzenie odwołania kończy się z upływem siedmiu dni od dnia doręczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.
  3. Jeżeli koniec terminu na sporządzenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
  4. Odwołanie należy składać do kierownika jednostki.
  5. Kierownik jednostki jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w terminie 7 dni od jego doręczenia.
  6. O wyniku rozpatrzenia odwołania Oceniany zostaje poinformowany pisemnie.
  7. Odwołanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierać uzasadnienie poparte dowodami.


  ROZDZIAŁ V
  Ponowna ocena negatywna


  § 17
  Przesłanki ponownej oceny negatywnej
  1. W przypadku gdy oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nie odpowiadający oczekiwaniom i w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko wybrane przez bezpośredniego przełożonego kryteria oceny otrzymuje kwalifikacyjną ocenę negatywną.
  2. Ponowną ocenę negatywną oceniający doręcza ocenianemu niezwłocznie, tj. w terminie 3 od dnia sporządzenia opinii.
  3. Tryb odwołania od oceny negatywnej określa Rozdział IV Regulaminu.

  § 18
  Skutki ponownej oceny negatywnej pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
  1. W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym pracodawca samorządowy:
  a) niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem, lub
  b) odwołuje go ze stanowiska.
  2. Wzór rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym pracownikiem samorządowym określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.

  § 19
  Skutki ponownej oceny negatywnej pracownika samorządowego mianowanego zatrudnionego na stanowisku innym niż urzędnicze
  1. W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu mianowanemu zatrudnionemu na stanowisku innym niż urzędnicze pracodawca samorządowy może rozwiązać z nim stosunek pracy za wypowiedzeniem.
  2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi samorządowemu mianowanemu wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.
  3. Decyzję ostateczną podejmuje Kierownik jednostki po zakończeniu obrad Komisji, składającej się z trzech wyznaczonych osób, w tym bezpośredniego przełożonego.


  ROZDZIAŁ VI
  Obowiązki dokumentacyjne

  § 20
  1. Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika.
  2. Ocena jest przechowywana w części B akt osobowych ocenianego.


  ROZDZIAŁ VII
  Postanowienia końcowe

  § 21
  Integralną częścią Regulaminu stanowią Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Wzór arkusza oceny
  Załącznik nr 2 – Wykaz kryteriów obowiązkowych
  Załącznik nr 3 – Wykaz kryteriów do wyboru
  Załącznik nr 4 – Powiadomienie o nowym terminie oceny
  Załącznik nr 5 – Rozwiązanie za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym
  pracownikiem samorządowym
  Załącznik nr 1  Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego


  Część A
  ………………………………………………………………………………………………………………..…………...
  (nazwa jednostki)
  I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego
  Imię …………………………………………………………………………………………………..…….
  Nazwisko ………………………………………………………………………….……………………..
  Komórka organizacyjna …………………………………………….…………………………...
  Stanowisko ………………………………………………………………………..…………………...
  Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ……..………...
  Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku …………………….…………….

  II. Dane dotyczące poprzedniej oceny
  Ocena/poziom ……………………………………….…………………………………………..
  Data sporządzenia ………………………………………………………………………………  ............................ ................................ ……………......................................
  (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)
  Część B

  I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

  Nr Kryteria obowiązkowe
  1. Sumienność
  2. Sprawność
  3. Bezstronność
  4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
  5. Planowanie i organizowanie pracy
  6. Postawa etyczna

  Nr Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego

  Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w …………..………………………………………
  (należy wpisać miesiąc, rok)


  ……………………..…………… …………………….……..
  (imię i nazwisko oceniającego) (stanowisko)  ………………………………………………………… ……………………………………
  (data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku) (data i podpis oceniającego)

  II. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki
  Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:

  …………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………………………………………..…………………………………………………..  …………………………………………….. ….………………………
  (imię i nazwisko) (data i podpis)


  Zapoznałam/em się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie.


  ............................ ................................ …….........................
  (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)

  Część C

  Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

  Dane dotyczące oceniającego:
  Imię/imiona ……………………………………………………………………….………………………………..
  Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………..
  Stanowisko ………………………………………………………………………………….……………………...
  Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ……………………………………………….
  Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

  ............................ ................................ …….........................
  (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

  Część D

  Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

  Oceniam wykonywanie obowiązków przez:
  Panią/Pana ………………………………….……………………………………………………………………
  w okresie od ................................... do ..............................................
  na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):
  Bardzo dobrym

  Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

  Dobrym

  Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

  Zadowalającym

  Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

  Niezadowalającym

  Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nie odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

  i przyznaję okresową ocenę:
  (wpisać pozytywną – jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający,
  negatywną – jeżeli poziom niezadowalający)


  ............................ ................................ …………………….....
  (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

  Część E
  Zapoznałam/em się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

  Panią/Pana ……………………………………………………………………………………...

  ............................ .................................. .............................
  (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)
  Załącznik nr 2


  Wykaz kryteriów obowiązkowych  Kryterium

  Opis kryterium
  Sumienność
  Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.
  Sprawność Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

  Umiejętność
  stosowania odpowiednich
  przepisów Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które
  wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

  Planowanie
  i organizowanie
  pracy Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania.
  Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

  Postawa etyczna Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.

  Bezstronność Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji.
  Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, nie faworyzowania żadnej z nich.

  Załącznik nr 3


  Wykaz kryteriów do wyboru

  Kryterium

  Opis kryterium
  Wiedza specjalistyczna Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.
  Umiejętność obsługi
  urządzeń technicznych Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.
  Znajomość języka
  obcego (czynna
  i bierna) Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:
  - czytanie i rozumienie dokumentów,
  - pisanie dokumentów,
  - rozumienie innych,
  - mówienie w języku obcym.
  Nastawienie na własny
  rozwój, podnoszenie
  kwalifikacji Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę
  Komunikacja werbalna Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, przez:
  - wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
  - dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,
  - udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na
  trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,
  - wyrażanie poglądów w sposób przekonujący,
  - posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.
  Komunikatywność Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:
  - okazywanie poszanowania drugiej stronie,
  - próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,
  - okazanie zainteresowania jej opiniami,
  - umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.
  Pozytywne podejście
  do petenta Zaspokajanie potrzeb obywatela, przez:
  - zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,
  - okazywanie szacunku,
  - tworzenie przyjaznej atmosfery,
  - umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,
  - służenie pomocą.
  Umiejętność pracy
  w zespole Realizacja zadań w zespole, przez:
  - pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,
  - zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego
  realizowania zadań,
  - współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,
  - zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
  - aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.
  Umiejętność negocjowania Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych, dzięki:
  - dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,
  - przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów
  w celu wsparcia swojego stanowiska,
  - przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub
  zmiany stanowiska,
  - rozpoznawaniu najlepszych propozycji,
  - stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,
  - ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,
  - tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań
  Zarządzanie informacją/
  dzielenie się informacjami Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:
  - przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których
  informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych
  przez nie zadaniach,
  - uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie
  Zarządzanie personelem Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności
  i jakości pracy, przez:
  - zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,
  - komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,
  - rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,
  - określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,
  - traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób,
  zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich
  w proces podejmowania decyzji,
  - ocenę osiągnięć pracowników,
  - wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,
  - dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,
  - inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,
  - stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
  Zarządzanie wprowadzaniem
  zmian Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:
  - podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,
  - uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,
  - określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,
  - wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,
  - podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,
  - skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi zmianami,
  - przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,
  - wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu  Zorientowanie na
  rezultaty pracy Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:
  - ustalanie priorytetów działania,
  - identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących mieć przełomowe znaczenie,
  - określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,
  - przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie się z zobowiązań,
  - zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz
  kończenia podjętych działań.
  Podejmowanie decyzji Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny, przez:
  -rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,
  - podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,
  - rozważanie skutków podejmowanych decyzji,
  - podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonym pewnym
  ryzykiem sprawach,
  - podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.
  Radzenie sobie w
  sytuacjach kryzysowych Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów, przez:
  - wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,
  - szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,
  - dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,
  - wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,
  - informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na
  kryzys,
  - wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych, tak żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,
  - skuteczne działanie w okresach przejściowych lub
  wprowadzania zmian.
  Samodzielność Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania
  Inicjatywa - umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,
  - inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,
  - mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania
  Kreatywność Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:
  - rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami,
  - wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,
  - otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,
  - inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,
  - badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,
  - zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań.


  Myślenie strategiczne Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu
  o posiadane informacje, przez:
  - ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,
  - zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,
  - identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych kierunków działania,
  - przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,
  - przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań
  i decyzji,
  - planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,
  - ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,
  - tworzenie strategii lub kierunków działania,
  - analizowanie okoliczności i zagrożeń
  Umiejętności analityczne Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:
  - rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,
  - dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów
  analizowanych i interpretowanych danych,
  - interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,
  - stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,
  - prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków
  z przeprowadzonej analizy,
  - stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie
  z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu/
  zadania.

  Załącznik nr 4

  .................................................. ........................................
  ( pracodawca ) (miejscowość i data)  ...............................................
  (imię i nazwisko pracownika)  Powiadomienie o nowym terminie oceny


  Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, informuję Pana/Panią, iż wyznaczony na dzień

  ……....................... termin sporządzenia okresowej
  oceny kwalifikacyjnej na piśmie zostaje przesunięty na dzień:

  ………………………………...

  Przyczyną przesunięcia terminu jest:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  (wskazać uzasadnienie przesunięcia, np. usprawiedliwiona nieobecność w pracy ocenianego
  uniemożliwiająca przeprowadzenie oceny, zmiana stanowiska pracy ocenianego lub zakresu
  obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy rodzi obowiązek sporządzenia
  oceny na piśmie w terminie wcześniejszym niŜ wyznaczony przez oceniającego)
  …………………………………………………………………………..
  (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby
  reprezentującej pracodawcę albo osoby
  upoważnionej do składania oświadczeń
  w imieniu pracodawcy)
  Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.  Załącznik nr 5

  .......................................................... ...................................
  (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data)


  Rozwiązanie za wypowiedzeniem stosunku pracy
  z mianowanym pracownikiem samorządowym


  Decyzja nr ........................................................

  Pan (Pani) …......................................................
  (imię i nazwisko)
  Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego rozwiązuję z Panem (Panią) stosunek pracy powstały na skutek aktu mianowania

  z dnia ......................................................................... z zachowaniem
  trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu …………..………..  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym pracownikiem samorządowym, który uzyskał negatywną ocenę kwalifikacyjną potwierdzoną kolejną negatywną oceną.
  Jest Pan/i pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..
  (nazwa jednostki)
  na podstawie aktu mianowania z dnia …………………………………………………………………..……………………..
  Poprzednia ocena kwalifikacyjna została zakończona wydaniem negatywnej

  oceny końcowej w dniu ………………………………………………………………………….……………………………………...

  Kolejna ocena kwalifikacyjna został przeprowadzona w dniu ……………………….………………………………

  Przedmiotowa ocena została wydana na skutek ……….……………………………………………….………………...
  Biorąc pod uwagę powyższe, wobec ziszczenia się przesłanek określonych w ww. ustawie, po wskazanym okresie wypowiedzenia stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z dniem ………………………
  Pouczenie
  Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
  ……………………………………………………………
  (podpis pracodawcy lub osoby
  reprezentującej pracodawcę albo osoby
  upoważnionej do składania oświadczeń
  w imieniu pracodawcy)
  ………........................................................
  (potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis)


  Data wprowadzenia: 2008-01-10 0910
  Data upublicznienia: 2008-01-10
  Art. czytany: 851 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna