A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE nr 45/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 sierpnia 2007 roku

  ZARZĄDZENIE nr 45/2007

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 sierpnia 2007 roku

  w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164,poz. 1163 z późn. zm.)


  § 1.
  Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „dowóz dzieci do Gimnazjum w Zaleziance oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2007/2008” w następującym składzie:

  1. Mirosław Kopytek – Przewodniczący
  2. Maria Kopeć – Sekretarz
  3. Krzysztof Pastuszka – Członek
  § 2.
  Komisja rozpocznie prace z dniem 16 sierpnia 2007r.
  § 3.
  Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
  § 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .  Załącznik nr 1
  do Zarządzenia nr 45/2007.
  Wójta Gminy Łączna z dnia 16.08.2007r.

  Regulamin
  pracy Komisji Przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

  § 1
  Ilekroć w Regulaminie mowa jest o 'ustawie' rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

  § 2
  Komisja przetargowa ma charakter doraźny i powołana jest w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
  § 3
  W skład komisji powołuję się osoby wymienione w § 1 Zarządzenia Wójta Gminy Łączna w sprawie powołania komisji.
  § 4
  1. Komisja podlega Wójtowi Gminy.
  2. Członkowie komisji są powoływani i odwoływani przez Wójta Gminy.
  3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
  § 5
  1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia, zgodnie z art.17 ust.2 ustawy.
  2. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne w przypadku zaistnienia okoliczności o jakich mowa w art. 17 ustawy.
  3. Wyłączenie następuje wskutek złożenia stosownego oświadczenia przez osobę podlegającą wyłączeniu albo wskutek decyzji Przewodniczącego Komisji.
  4. Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego podejmuje Wójt Gminy.
  5. Wójt Gminy powołuje nowego Przewodniczącego Komisji, może też powołać nowego członka Komisji na miejsce innego wyłączonego z postępowania.
  6. Decyzje w sprawach o których mowa wyżej podejmowane są na piśmie i niezwłocznie doręczane Przewodniczącemu Komisji oraz członkom Komisji, których dotyczą bezpośrednio.
  § 6
  Do zadań i obowiązków Komisji należy:
  1. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Publiczne otwarcie ofert.
  3. Dokonanie oceny ofert.
  4. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania.
  5. Rozpatrywanie protestów.
  6. Przedłożenie dokumentacji całościowej z przeprowadzonego postępowania wraz z umową do zatwierdzenia i podpisania.
  § 7
  Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami komisja dokonuje oceny wypełniając zbiorcze zestawienie oceny ofert i zbiorcze uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

  § 8
  Komisja dokonuje oceny ofert pod względem:
  1. Spełniania warunków i zasad określonych w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Zgodności wszystkich żądanych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.
  3. Błędów formalnych i materiałowych.
  § 9

  Komisja odrzuca ofertę jeżeli występuje jedna z przesłanek zawarta w art. 89 ustawy.

  § 10

  Komisja występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu, gdy:
  1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
  z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
  2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  3. W przypadkach, o których mowa w art.91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej treści;
  4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  § 11

  1. Jeżeli wymagane będą w trakcie postępowania wiadomości specjalne, przewodniczący komisji zwróci się z wnioskiem do Wójta Gminy o zasięgniecie opinii biegłych (rzeczoznawców).
  2. Biegły może przedstawić swoja opinię na piśmie lub brać udział w pracach komisji z głosem doradczym.
  3. Do biegłych stosuje się przepisy art. 17 ustawy.

  § 12

  Członkowie Komisji obowiązani są wykonywać powierzone im zadania ze szczególną starannością - mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i interesy Zamawiającego.  Data wprowadzenia: 2008-01-10 1006
  Data upublicznienia: 2008-01-10
  Art. czytany: 978 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna