A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2007r

  Zarządzenie Nr 50/2007
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 28 września 2007r


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2007 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 10 Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łacznej z dnia
  19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

  § 2

  1.W § 1 zmniejsza się dochody o kwotę 5 698,00zł, oraz zwiększa się dochody budżetu gminy
  o kwotę 80 274,00 zł na dotację celową.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 10 744 462,00zł
  2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5 698,00zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 698,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 698,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 698,00

  b) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 80 274,00 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 795,00
  85295 Pozostała działalność 2 795,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 795,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 479,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 479,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 479,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 80 274,00

  § 3

  1. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 698,00zł , oraz zwiększa się wydatki budżetu
  gminy o kwotę 80 274,00zł na wydatki bieżące
  Plan wydatków po zmianach wynosi 11 066 462,00zł
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 698,00zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 698,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 698,00
  3110 Świadczenia społeczne 5 698,00

  b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80 274,00zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 795,00
  85295 Pozostała działalność 2 795,00
  3110 Świadczenia społeczne 2 795,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 479,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 479,00
  3240 Stypendia dla uczniów 49 479,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 681,00
  4300 Zakup usług pozostałych 27 319,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 80 274,00

  c) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 374,61zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200,00
  60016 Drogi publiczne gminne 200,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 300,00
  75022 Rady gminy 300,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
  75023 Urzędy Gmin 3 000,00
  4260 Zakup energii 3 000,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 174,61
  80101 Szkoły podstawowe 24 122,91
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 445,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 347,91
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51,70
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51,70
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 28 374,61

  d) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 374,61 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200,00
  60016 Drogi publiczne gminne 200,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 300,00
  75022 Rady gminy 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  75023 Urzędy Gmin 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 174,61
  80101 Szkoły podstawowe 23 084,95
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 445,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 639,95
  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51,70
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51,70
  80195 Pozostała działalność 1 037,96
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 037,96
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00
  90095 Pozostała działalność 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 28 374,61

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-10 1030
  Data upublicznienia: 2008-01-10
  Art. czytany: 918 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna