A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 października 2007 r.


  Zarządzenie Nr 56/07
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 października 2007 r.


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2007 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 10 Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łacznej z dnia
  19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

  § 2
  1.W § 1zwiększa się dochody o kwotę 32 920,00zł na dotację celową.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 10 800 931,00zł
  2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 500,00zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  852 POMOC SPOŁECZNE 4 500,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 500,00
  Ogółem zmniejszenia dochodów 4 500,00

  b) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 37 420,00zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 803,00
  01095 Pozostała działalność 2 803,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2 803,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 655,00
  75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 15 655,00
  2750 Środki na uzupełnienie dochodów 15 655,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 962,00
  80195 Pozostała działalność 18 962,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18 962,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 37 420,00


  § 3

  1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32 920,00zł na wydatki bieżące.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 11 122 931,00zł
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany:

  a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 500,00 zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  852 POMOC SPOŁECZNE 4 500,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 734,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 674,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 92,00

  b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 37 420,00zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 803,00
  01095 Pozostała działalność 2 803,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55,13
  4430 Różne opłaty i składki 2747,87
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 655,00
  60016 Drogi publiczne gminne 15 655,00
  4270 Zakup usług remontowych 15 655,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 962,00
  80195 Pozostała działalność 18 962,00
  4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 2 800,00
  4300 Zakup usług pozostałych 16 162,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 37 420,00


  c) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 247,57 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 247,57
  80101 Szkoły podstawowe 10 985,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 885,00
  4260 Zakup energii 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 100,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 809,80
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 609,80
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
  80104 Przedszkola 52,77
  4270 Zakup usług remontowych 52,77
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 13 247,57

  d) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 247,57 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 247,57
  80101 Szkoły podstawowe 11 385,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 885,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 100,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 809,80
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 809,80
  80104 Przedszkola 52,77
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,77
  Ogółem zwiększenia wydatków 13 247,57

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2008-02-06 1151
  Data upublicznienia: 2008-02-06
  Art. czytany: 898 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna