A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2007 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 grudnia 2007r.

  ZARZĄDZENIE NR 65/2007
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 grudnia 2007r.

  w sprawie zmian ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w następującym zakresie.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm) zarządzam, co następuje:


  § 1.
  W zarządzeniu Nr 37/07 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro wprowadza się następujące zmiany:

  1) § 2 ust 3 uzyskuje brzmienie:
  „ 3. Wniosek , o którym mowa w ust.2 Zarządzenia musi zawierać:
  1) dla zamówień o wartości poniżej 3000 euro netto:
  a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( ilościowo - jakościowy);
  b) termin realizacji przedmiotu zamówienia;
  c) aktualną wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych;
  d) przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro;
  e) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.
  2) dla zamówień o wartości powyżej 3000 euro netto a poniżej 14000 euro netto:
  a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( ilościowo- jakościowy);
  b) kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV);
  c) termin realizacji przedmiotu zamówienia;
  d) aktualną wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu inwestorskiego;
  e) przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro;
  f) wskazanie osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia wraz z datą, kiedy wartość ta została ustalona.”

  2) w § 4 ust. 4-5 otrzymuje brzmienie:
  4. Pracownik merytoryczny winien poprzedzić dane zamówienie czynnościami mającymi na celu zbadanie konkurencyjności ceny przedmiotu zamówienia. Z przedsięwziętych czynności pracownik merytoryczne sporządza notatkę służbową opatrzoną podpisem pracownika merytorycznego oraz datą.
  5. Pracownik merytoryczny dokonuje wyboru oferty na podstawie danych zawartych w notatce określonej w ust. 4, przy zachowaniu należytej staranności i obiektywizmu. Z w/w notatką pracownik zapoznaje również kierownika zamawiającego.”

  3) w § 4 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w następującym brzmieniu:
  6. Po uzyskaniu zgody kierownika zamawiającego pracownik merytoryczny udziela zamówienia.
  7. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację.”

  4) wzór wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 37/07 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 czerwca 2007 r. określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

  5) ilekroć w zarządzeniu mowa o inspektorze ds. zamówień publicznych należy przez to rozumieć Kierownika Wydziału Technicznego.

  § 2
  Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają w mocy.

  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik
  do Zarządzenia Nr65/2007
  Wójta Gminy Łączna


  ………………………..dnia…………
  ………………………………………
  Wnioskodawca

  Znak sprawy…………………….

  WNIOSEK
  do kierownika zamawiającego
  o dokonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 3.000 euro netto

  1.Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2.Termin realizacji zamówienia…………………………………………….………………

  3.Szacunkowa wartość zamówienia: wartość brutto………………………………..…zł

  Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi…………….euro netto.
  Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r.
  ( Dz.U. z 2006 r., Nr 87, poz.610) i wynosi 4,3870 zł.
  Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu…………………………………………
  na podstawie………………………………………………………………………………….

  4.Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia
  …………………………………………………………………………………………………


  ……………………………………
  (podpis i pieczęć pracownika
  merytorycznego)

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.)  ………………………………………….
  data i podpis Kierownika
  zamawiającego


  * niepotrzebne skreślić


  Data wprowadzenia: 2008-02-06 1211
  Data upublicznienia: 2008-02-06
  Art. czytany: 1731 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna