A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 grudnia 2007r.

  Zarządzenie Nr 68/2007
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 17 grudnia 2007r.


  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007r.

  Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) z związku z art.186 ust.1 ustawy z dnia
  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), oraz
  Uchwały Rady Gminy Nr 5/II/2007 z dnia 19 marca 2007r. zarządzam co następuje:

  §1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

  § 2


  1. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany:

  a) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 134 044,95 zł w działach:

  Dział Rozdział § N A Z W A Kwota
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200,00
  60016 Drogi publiczne gminne 200,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 390,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 240,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 240,00
  75023 Urzędy gmin 34 150,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 150,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0,30
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,30
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,30
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 650,00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1 650,00
  4270 Zakup usług remontowych 950,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
  4430 Różne opłaty i składki 200,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM 200,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 200,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 200,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 800,20
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 18 800,20
  4810 Rezerwy 18 800,20
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 926,34
  80101 Szkoły podstawowe 42 973,10
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 646,29
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 350,35
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 521,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,44
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,60
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 695,43
  4260 Zakup energii 5 777,96
  4270 Zakup usług remontowych 3 687,25
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1 185,14
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 711,83
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 194,37
  4410 Podróże służbowe krajowe 344,56
  4418 Podróże służbowe krajowe 603,70
  4419 Podróże służbowe krajowe 201,50
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 934,56
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 859,12
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 340,65
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 178,80
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 900,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25,85
  80110 Gimnazja 8 657,59
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 626,73
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4309 Zakup usług pozostałych 70,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 163,60
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 284,72
  4410 Podróże służbowe krajowe 361,54
  4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 151,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 955,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 455,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 7 200,00
  85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 200,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 600,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 003,19
  85202 Domy Pomocy Społecznej 2 500,00
  4330 Zakup usług przez jst od innych jst 2 500,00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 129,89
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27,45
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,49
  4300 Zakup usług pozostałych 22,05
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stcjonarnej 47,28
  4410 Podróże służbowe krajowe 31,72
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,40
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,50
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 2 123,30
  4260 Zakup energii 18,96
  4300 Zakup usług pozostałych 700,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 57,66
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00
  4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 122,68
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 624,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 194,92
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 194,92
  4300 Zakup usług pozostałych 1 194,92
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 400,00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00
  90015 Oswietlenie ulic,placów i dróg 5 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 080,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 780,00
  4300 Zakup usług pozostałych 450,00
  4430 Różne opłaty i składki 330,00
  92695 Pozostała działalność 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 134 044,95
  b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 134 044,95 zł w dziale:
  Dział Rozdział § N A Z W A Kwota
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 700,00
  60016 Drogi publiczne gminne 18 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 18 500,00
  60095 Pozostała działalność 200,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 390,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 240,00
  4300 Zakup usług pozostałych 240,00
  75023 Urzędy gmin 33 150,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00
  75095 Pozostała działalność 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0,30
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,30
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,30
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 650,00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1 650,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 620,00
  4260 Zakup energii 30,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM 200,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud żetowych 200,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 926,34
  80101 Szkoły podstawowe 45 393,10
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 202,21
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 198,01
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,24
  4120 Składki na Fundusz Pracy 59,48
  4129 Składki na Fundusz Pracy 0,20
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 923,41
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 603,70
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 201,50
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 521,22
  4270 Zakup usług remontowych 7 359,49
  4300 Zakup usług pozostałych 6 522,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153,64
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 488,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 875,65
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126,52
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 586,34
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 191,79
  4270 Zakup usług remontowych 1 971,00
  80110 Gimnazja 8 336,19
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 348,32
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00
  4229 Zakup środków żywności 30,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 43,00
  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 651,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 905,33
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 318,54
  80195 Pozostała działalność 321,40
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 321,40
  851 OCHRONA ZDROWIA 7 200,00
  85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 200,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 970,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 003,39
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 129,89
  3110 Świadczenia społeczne 22,05
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107,84
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 0,20
  2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,20
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 873,30
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 617,30
  4410 Podróże służbowe krajowe 6,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 194,92
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 194,92
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 194,92
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 400,00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 400,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
  90015 Oswietlenie ulic,placów i dróg 5 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 080,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 080,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 134 044,95

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2008-02-06 1216
  Data upublicznienia: 2008-02-06
  Art. czytany: 1702 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna