A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 9/IX/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 27 grudnia 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 9/IX/2007 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 27 grudnia 2007r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 9/IX/2007
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 27 grudnia 2007r.

  Miejsce posiedzenia - sala OSP w Łącznej
  Czas trwania obrad - godz. 11,00 - 13,00
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1

  W dniu 27 grudnia 2007r. odbyło się XIII od początku kadencji i zarazem ostatnie w 2007 roku posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady p. Stanisłąw Starz witając zaproszonych gości radnych i sołtysów.
  Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach p. Ewa Sayor, Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Paweł Kuźdub, na krótko Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska p. Iwona Bednarz. Zaproszenia na sesję dostali również wszyscy kierownicy jednostek, którzy będą przychodzić stopniowo w trakcie obrad.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych, czyli decyzje i uchwały zapadały w obecności 100 % quorum Rady . Obrady były prawomocne.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołany został radny Tadeusz Ślusarczyk, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad , po czym zapytał czy zgłasza ktoś uwagi do porządku obrad.
  Porządek obrad :
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wręczenie dyplomów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach oraz dla Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart” sp. z o.o. w Kielcach
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Informacja w zakresie dodatkowych dotacji na zadania zlecone i własne otrzymane z budżetu państwa na 2007r. wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy.
  10. Informacja w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r.
  b) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łączna
  c) poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
  d) zmiany w uchwale Nr 29/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.11.2007r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego
  e) zmiany w uchwale Nr 30/VIII/2007r. Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.11.2007r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego
  f) zmiany w uchwale Nr 31/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dn.30.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  g) Wysokości opłaty od posiadania psów
  h) Ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej
  i) Zmian budżetu gminy na 2007 rok
  j) Ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  12 . Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  13. Zakończenie obrad.

  Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono.

  Ad. 4

  W tym momencie Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński złożył uroczyste podziękowanie, wręczając dyplom Pani Ewie Sayor - Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, za zaangażowanie, życzliwość i doskonałą współpracę z Urzędem Gminy w rozwiązywaniu problemów dotyczących infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach. Pan Wójt podziękował również za osobisty wkład nieobecnemu Dyrektorowi Strzelczykowi oraz wszystkim pracownikom Dyrekcji Generalnej, którzy podeszli do naszych problemów bardzo poważnie. Wójt Gminy przypomniał, że bardzo wiele podań , próśb mieszkańców spotkało się z pozytywnym potraktowaniem i życzliwością pracowników GDDK i A. Dlatego też uznaliśmy, że należy za te wysiłki, serdecznie podziękować. Pan Wójt wręczając Pani Sayor bukiet kwiatów w imieniu mieszkańców Gminy, radnych, sołtysów i własnym podziękował i złożył życzenia noworoczne.
  Pani Dyrektor Ewa Sayor ze wzruszeniem podziękowała za słowa uznania złożone przez Wójta Gminy, bo rzadko się zdarza aby ktoś dziękował za wykonanie zwykłej codziennej pracy. Współpraca z Gminą rzeczywiście układała się bardzo dobrze. Kończąc złożyła wszystkim serdeczne życzenia noworoczne.
  Radny Ślusarczyk poprosił o głos i zapytał o linie ciągłe i lewoskręty, o możliwość wyjazdu w lewo z mostków. Jeśli nie można skręcić w lewo to powinna być zrobiona pętla do zawracania.
  Pani Dyrektor Sayor odpowiedziała odnośnie linii ciągłych, że takie są wymogi celem zapewnienia większego bezpieczeństwa na drodze. Nie może być lewoskrętu jeśli są dwa pasy ruchu. To jest mniejsze zło. Na pocieszenie Pani Sayor powiedziała, że kiedy wybudujemy drogę ekspresową za dwa i pół roku, to ruch na E-7 znacznie spadnie i można wtedy zmienić organizację ruchu.
  Nie przybył na sesję przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart” w Kielcach.

  Ad. 5 i 6

  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami czyli od 30 listopada 2007r. do 27 grudnia 2007r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. Sprawozdanie jest załącznikiem do nin. protokołu.
  Sprawozdanie zawierało równocześnie realizację wniosków i uchwał z poprzednich sesji.

  Ad. 7 i 8

  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 9

  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik przedstawiła informację w zakresie dodatkowych dotacji na zadania zlecone i własne otrzymane z budżetu państwa na 2007 rok wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy.
  Informacja stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do informacji.
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 10

  Na temat uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok szerszego wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy. Poinformował, że główną przyczyną nieuchwalenia budżetu gminy przed końcem roku kalendarzowego, jest brak oficjalnej informacji na temat Regionalnych Programów Operacyjnych woj. świętokrzyskiego ponieważ czekamy, aby ewentualne inwestycje umieścić w budżecie. Poza inwestycjami własnymi jak np. budowa gimnazjum czy budowa dróg gminnych , nasz budżet będzie obciążony także inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Powiat. Starosta Powiatu zwrócił się już z prośbą o umieszczenie w budżecie gminy na przyszły rok 400.000 zł na drogę Kamionki. Pozostałe kwestie są otwarte.
  Czekamy na decyzję z Urzędu Wojewódzkiego, bo ważna jest ogólna kwota dofinansowania oraz kwota dofinansowania własnego, czyli jaki % realizacji projektu jest po stronie gminy.
  Jest to bardzo ważne gdyż w przypadku inwestycji o wartości 7 mln zł dofinansowanie własne w wysokości np. 40 % będzie to dla naszego budżetu kwota ogromna, a w związku z tym szereg inwestycji mniejszych z automatu wypadnie i nie dlatego, że nam się nie podoba tylko nie będziemy mieli na to środków. Mamy przecież nie jedną inwestycję. Jestem optymistą i wierzę, że pieniędzy dostaniemy dużo. Mamy wstępną informację, że otrzymamy pieniądze na kanalizację i też musimy mieć wkład własny. Będziemy się starać uchwalić budżet jak najwcześniej a na pewno uchwalimy przed 31 marca przyszłego roku.

  Ad. 11 a)

  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to zapytał czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 40/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn.27.12.2007r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 11 b)

  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że regulamin był omawiany kilkakrotnie ale pomimo to poprosił o pytania i dyskusję na ten temat.
  Sołtys Zalezianki p. Czesław Borowiec zapytał skąd się wziął w regulaminie wskaźnik wytwarzania ścieków 1,8 m3 na osobę. Uważał, że jeśli ktoś nie ma łazienki to nie ma tyle ścieków. Ktoś, kto ma łazienkę ma 3 m3 wody/ osobę przy ryczałtach. Jeśli ktoś ma wodomierz płaci 100 % za ścieki tak jak za wodę.
  Pani Inspektor Bednarz wyjaśniając powiedziała, że to rozporządzenia określają ilości wody i ścieków na miesiąc i dla mieszkańców ma to być 3 m3/m-c . W wyniku negocjacji zmniejszyliśmy ilość ścieków z 3 m3 na 1,8 m3 / m-c i mamy najmniejszy wskaźnik z gmin na terenie powiatu skarżyskiego. Zmniejszyć się już więcej nie da. Regulamin przyjmuje pewne wielkości, które są wykładnią jak należy liczyć ilości. Jakaś baza wyjściowa musi być i uważaliśmy, jeśli zmniejszymy ilość ścieków w stosunku do bazy wyjściowej to nie będzie to krzywdzące dla mieszkańców. Ustawa określa pewne rzeczy i wymaga.
  Wójt Gminy p. Kowaliński odpowiedział na pytanie radnego Ślusarczyka z komisji czy można przyjąć wielkość 80 % ścieków. Przepisy jednoznacznie regulują, ilość pobranej wody równa się ilości ścieków, czyli 1 : 1. Wszystko to dotyczy skanalizowanej części gminy. Ustawa nie wymaga ani nie narzuca codziennego kontrolowania ilości wytwarzania ścieków przez mieszkańców.
  Radny Ślusarczyk odpowiedział, że ma niedosyt, bo czy jest możliwe aby mieszkaniec zużywał codziennie 100 litrów wody nawet korzystając z łazienki.


  Inspektor Pani Bednarz sprostowała, by nie mówić o 3 m3 tylko o 1,8 m3 ścieków bo taki mamy zapis w regulaminie. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że ilość wody równa się ilości ścieków czyli 1 :1 na terenach skanalizowanych lub należy sobie opomiarować zrzut ścieków.
  Wójt Gminy zabrał głos mówiąc, że jest szereg pytań i wątpliwości, ale ustawodawca kierował się pewnymi przesłankami, które dyktuje rzeczywistość i realia a druga sprawa to pewnymi uwarunkowaniami. Uważam, że regulamin w tej formie jest do przyjęcia dlatego nie warto odsuwać jego uchwalenia w czasie. Nie stoimy na stanowisku aby mieszkańców ścigać i karać bo można wymagać jeśli da się mieszkańcom pewną alternatywę. Trzeba się też zastanowić nad pewnymi uregulowaniami gminnymi w kwestii np. ryczałtu.
  Radna Kołomańska zwróciła uwagę, że wg regulaminu właściciele psów powinni zarejestrować swoje psy.
  Pani Inspektor Bednarz potwierdziła, tak w dużych miastach wszystkie psy są już rejestrowane i mają znaczki. U nas zaczniemy oczywiście to robić, i na razie nie będziemy nikogo ścigać , będzie to trwało w czasie.
  Więcej pytań do regulaminu nie zgłoszono .
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr 41/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 8 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymał się – 3 radnych, nie głosował – 1 radny)

  Ad. 11 c)

  Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie uchwały, jaki radni otrzymali zaproponowana jest wysokość inkaso 13 %, czy są inne propozycje.
  Innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego przegłosowany został projekt uchwały.

  Uchwała Nr 42/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta większością głosów (za- 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny, nie głosował – 1 radny)

  Ad. 11 d)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr 29/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.11.2007r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego.
  Przewodniczący Rady poinformował , że podjęcie tej uchwały jak również następnych dwóch jest konsekwencją przyjęcia poprzedniej uchwały w sprawie zmiany wysokości inkasa. Zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr 43/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 11 e)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr 30/VIII/2007r. Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.11.2007r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 44/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 11 f)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr 31/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dn.30.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr 45/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 11 g)

  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr 46/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)


  Ad. 11 h)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej.
  Przewodniczący Rady poinformował , że projekt tej uchwały był dyskutowany na połączonym posiedzeniu komisji i przygotowany został zgodnie z wnioskiem radnych z komisji.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr 47/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych)

  Ad. 11 i)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
  O głos poprosiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik. Wyjaśniła, że na dzisiejszą sesję przygotowany został nowy projekt uchwały. Omówiła różnice pomiędzy poprzednim projektem uchwały przedstawionym na komisji a dzisiejszym. Skreślony został Dział 921 ponieważ środki te nie wpłyną w tym roku a dopiero w przyszłym roku.
  Po zakończeniu poprosiła o pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały dziś przedstawionej.

  Uchwała Nr 48/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 11 j)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik przedstawiła zmiany jakie zaszły w projekcie uchwały od ostatniego posiedzenia komisji.
  Skreślony został dział 614 - 120.000,- zł jako dotacja dla Powiatu ponieważ środki te zostaną wypłacone jeszcze w tym roku, w dz. 926 na budowę boiska zamiast 11.400 ,- zostało zastąpione 13.000,- w dz. 010 kwota 181.000,- zł została zastąpiona kwotą 166.000,- zł. Pani Skarbnik zakończyła. Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr 49/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 27.12.2007r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)  Ad. 12

  Przewodniczący Rady zapytał czy wszyscy zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy radni (za- 15 radnych).

  Ad. 13

  Porządek obrad sesji został wyczerpany, obrady dobiegły końca. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział , zakończył i zamknął ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2007 roku.
  Ponieważ było to ostatnie spotkanie wszystkich radnych w 2007 roku, Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński podziękował za całoroczną współpracę i złożył serdeczne życzenia noworoczne.
  Na tym protokół zakończono.


  Protokół sporządziła: Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tadeusz Ślusarczyk


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1258
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 1119 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna