A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 1/XIV/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 25 lutego 2008r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 1/XIV/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 25 lutego 2008r.


  Miejsce posiedzenia - sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad - godz. 9,00 - 15,00
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1
  Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2008 roku a XIV w kadencji, otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.
  Na wstępie Przewodniczący powitał zaproszonych gości , radnych, sołtysów.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Przedstawicielka Agencji Rynku Rolnego w Kielcach, Główny Specjalista Sekcji
  Informacji - Pani Agnieszka Duda
  - Przedstawiciel Firmy „PRESS-BUTTON” w Krakowie, koordynator projektów
  wiatrowych - Pan Piotr Cygan
  - Wójt Gminy Łączna – Pan Romuald Kowaliński
  - Sekretarz Gminy - Pan Mirosław Kopytek
  - Skarbnik Gminy- Pani Alicja Miernik
  - Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Paweł Kuźdub
  - Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
  - pracownicy Urzędu Gminy.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli wszyscy , wobec czego uchwały i decyzje zapadały w obecności 100 % kworum Rady. Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołany został radny Edmund Wykrota, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjecie porządku posiedzenia.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz odczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wystąpienie gości zaproszonych.

  5. Sprawozdania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z działalności w 2007 roku:
  a) Szkoły Podstawowej w Klonowie
  b) Szkoły Podstawowej w Zaleziance
  c) Szkoły Podstawowej w Łącznej wraz z filią w Zagórzu
  d) Zespołu Szkół w Goździe
  e) Gimnazjum w Zaleziance
  f) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  g) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  h) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  7. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  8. Pytania, wnioski, postulaty
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Sprawozdania z pracy komisji w 2007 roku oraz zatwierdzenie rocznych planów pracy komisji na 2008 rok.
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  c) Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  d) Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
  b) ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Łączna, w tym ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
  c) Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok w Gminie Łączna
  d) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  e) Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  f) Zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr 41/IX/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.
  g) Ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
  12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  13. Zakończenie obrad.
  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  Ad. 4
  Wystąpienie zaproszonych gości.
  Jako pierwsza wystąpiła Pani Agnieszka Duda – Główny Specjalista Sekcji Informacji Agencji Rynku Rolnego Oddział w Kielcach, która mówiła na temat dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
  Pani Duda omówiła kto może ubiegać się o dopłaty, do czego jest zobowiązany, gdzie należy składać wnioski oraz terminy w jakich można składać wnioski o przyznanie dopłaty. Materiały informacyjne dotyczące dopłat stanowią załącznik do protokołu.

  Jako kolejny zabrał głos koordynator projektów wiatrowych Pan Piotr Cygan.
  Reprezentował Firmę PRESS BUTTON z siedziba w Krakowie , która zajmuje się kompleksowym wspieraniem inwestycji elektrowni wiatrowych poprzez dostarczanie katalogu wyjątkowo precyzyjnych informacji istotnych we wczesnych fazach przygotowania inwestycji. Kompletujemy szereg dokumentów umożliwiających rozpoczęcie budowy elektrowni wiatrowej. Zajmujemy się poszukiwaniem lokalizacji dla inwestycji budowy elektrowni wiatrowych. Doradzamy w procesach inwestycyjnych i tworzymy zaawansowane systemy pomiarowe.
  Bardzo dynamiczny wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii spowodował zwiększenie zapotrzebowania na projekty wykorzystujące m. in. energię wiatru. Można powiedzieć, elektrownia wiatrowa jest ekologiczną fabryką energii elektrycznej. Efektem naszych działań jest uzyskanie kompletu dokumentów pozwalających na rozpoczęcie ostatniego etapu procesu inwestycyjnego czyli uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej i rozpoczęcie budowy.
  Elektrownia wiatrowa jest to potężna konstrukcja, wieża o wysokości 80 – 100 m postawiona na fundamencie z obsadzonym na wieży generatorem mocy 2-3 MW, napędzanym śmigłem 50 m (okrąg o średnicy 100 m). Waga budowli to ok. 160 ton. Moc 3000 kW. Odległość turbin ok. 500 m od zabudowań.
  Proces inwestycyjny rozpoczyna się od przeprowadzenia analiz wiatrowych, wiatr powinien być średni ale stabilny. W Polsce najkorzystniejsze tereny dla elektrowni wiatrowych są w pasie nadmorskim. Jako firma braliśmy udział w kilku projektach w Polsce a w tej chwili upatrzyliśmy sobie pas w woj. Świętokrzyskim poczynając od Łącznej w kierunku Ostrowca. Występują tu tereny wzniesień, rolnicze z daleka od zabudowań. Posiadamy już wstępne analizy, uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, z parkami. Chcieliśmy rozpocząć dalszy etap prac tj. pozyskiwanie terenów. Gmina przede wszystkim musi chcieć mieć taką inwestycję na swoim terenie. Inwestycja taka pociąga za sobą szereg innych, korzystnych dla gminy inwestycji, jak drogi, usługi, hotele. Jest to również aspekt marketingowy, turystyczny, edukacyjny. Gmina będzie miała wpływy z tytułu podatku.
  Korzyści dla właściciela gruntu: umowa dzierżawy na 25-30 lat (taka jest żywotność wiatraka) waloryzowana corocznie o stopień inflacji, uprawa na gruncie do samego wiatraka, bo fundament jest pokryty ziemią na grubość 1 m. Rolnik może ziemię nadal uprawiać, dzierżawić a nawet sprzedać. Konieczny jest tylko dojazd czyli droga.
  Pod jeden wiatrak interesuje nas kwadrat ziemi o długości 110 m x 110 m. Wiosną chcielibyśmy przystąpić do akwizycji gruntów. Oferujemy usługi, doświadczenie również drogą internetową . Chcielibyśmy być widziani jako partnerzy i liczymy na państwa pomoc.
  Pan Piotr Cygan zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Litwiński - wiem, że inne firmy dokonywały badań, czy możemy coś bliżej wiedzieć o lokalizacji.
  Pan Cygan - analizę wiatrową jest ciężko robić i jest kosztowna. W kilku miejscach stawiamy pewne urządzenia podobne jak radary, które robią pomiary wiatru. Dopóki jednak nie jesteśmy pewni, czy inwestycja będzie na tym terenie, staramy się nie wchodzić w duże koszty. Do pomiarów w Łącznej będziemy przystępować w najbliższych miesiącach.
  Radny Ślusarczyk - jak wyglądają stawki czynszu dzierżawy na przestrzeni 30 lat.
  Pan Cygan - ustalamy konkretny budżet, dzielimy na ilość turbin i wypłacamy właścicielom. Stawki czynszu są waloryzowane o wskaźnik inflacji. Firma zwraca także odszkodowania za straty wynikłe w uprawach podczas procesu inwestycyjnego.
  Wójt Gminy - jakie konkretne korzyści będzie miała gmina z faktu , że będzie stało na jej terenie np. 5 turbin.
  Przedstawiciel Firmy PRESS-BUTTON - gmina będzie miała dochód w postaci podatku a oprócz tego poprawa stanu dróg w gminie.
  Radny Wykrota - jak skorzysta na tym mieszkaniec, czy będzie płacił mniej za prąd.
  Pan Cygan - rachunki raczej nie będą mniejsze, bo energia będzie odsyłana do Zakładu Energetycznego. Inne korzyści, do gminy będą przyjeżdżać różni ludzie , bo będzie dodatkowa atrakcja.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek zapytał w jakiej wysokości będzie podatek od 1 turbiny i o jakiej ilości turbin możemy mówić.
  Pan Cygan - stawki podatku będą negocjowane, czekamy na propozycje. Chcielibyśmy aby stanęło 10 - 14 turbin. O tym ile sztuk turbin, powie jeszcze szczegółowa analiza wiatrowa i aspekt akwizycji terenu. Liczymy tu na Państwa pomoc.
  Wójt Gminy - jaka jest cena inwestycji 1 turbiny.
  Pan Cygan - koszt realizacji 1 turbiny jest około 2 mln. Euro.
  Wójt Gminy - obliczył, jeśli przyjmiemy wartość 1 turbiny ok. 1,5 mln Euro, to podatek dla gminy wyniesie ok. 114 tys. zł.
  Nie możemy ulegać emocjom przy podejmowaniu decyzji.
  Tak naprawdę to teren naszej gminy jest atrakcyjny. Jeśli Rada Gminy podejmie decyzję o udostępnieniu części terenu pod tego typu inwestycje, musi to być decyzja dokładnie przemyślana. Musimy spowodować w gminie ruch w kierunku dużych inwestycji, ale przemyślanych. Nie możemy przeznaczyć wszystkich terenów rolniczych pod elektrownie wiatrowe. Należy liczyć się z tym, że w odległości 400 m nie może powstać żadna budowa a podania jakie wpływają do gminy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, to w zdecydowanej większości prośby o zmianę terenów rolniczych na budowlane.
  Pan Cygan - wiemy o tym, że ludzie chcą się budować, dlatego prowadzimy rozmowy i pytamy. Wiatraki chcemy ustawiać na szczytach wzniesień i najbardziej odległych miejscach, w terenach nie uzbrojonych, wiec tam raczej ludzie nie będą się budować. Damy pieniądze gminie, trzeba więc znaleźć złoty środek , który pogodzi mieszkańców jak również inwestora.
  Radny Papros - czy prywatnie można sobie postawić wiatrak.
  Pan Cygan - tak można, nawet z dotacją unijną lub korzystając z kredytów komercyjnych. Odległości są wtedy dyskusyjne. W innych krajach nawet w miastach są wiatraki.
  Przewodniczący Rady - prosilibyśmy o dokładniejsze sprecyzowanie lokalizacji gdzie w naszej gminie mogłyby stanąć wiatraki i wtedy Rada Gminy wróci do tematu.
  Zakończono dyskusję, przedstawiciel Firmy PRESS-BUTTON podziękował za zaproszenie i opuścił salę obrad.

  Ad. 5
  Sprawozdania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z działalności w 2007 roku.

  a) Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Klonowie złożyła Dyrektor Szkoły Pani Grażyna Kozieł.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
  b) Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Zaleziance złożyła Dyrektor Szkoły Pani Beata Osman.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu .
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
  c) Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Łącznej złożyła Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Łutczyk.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Litwiński poprosił Dyrektorów o powtórzenie ilości uczniów w poszczególnych szkołach, ponieważ nie zgadza mu się ilość uczniów z demografią jaką otrzymał.
  d) Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe złożyła Dyrektor Pani Urszula Wilkosz.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań nie zgłoszono.
  e) Sprawozdanie z działalności Gimnazjum w Zaleziance złożyła Dyrektor Gimnazjum Pani Małgorzata Połeć.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Radny Wykrota zapytał ilu uczniów przyjdzie do gimnazjum do klasy I-ej w tym roku.
  Pani Dyrektor odpowiedziała, że planujemy prawie wszystkich uczniów klas VI-tych z Łącznej i Gozdu. W marcu zaprosimy rodziców do gimnazjum na prezentację szkoły.
  Odbyła się 15 min. przerwa w obradach.
  Po przerwie odbyły się dalsze sprawozdania kierowników jednostek.

  Ad. 5 cd.
  f) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku złożyła Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała celowość dotacji gminy na Biura Pracy zlokalizowane w gminach ponieważ gmina wchodzi w zakres działania Biura Pracy oraz w dofinansowanie. Sugerowano aby gminy nie wchodziły w dofinansowanie biur pracy. W związku z tym jesteśmy przed decyzją odnośnie wycofania się z takiego punktu i takiej dotacji. Dofinansowanie naszego punktu obsługi bezrobotnych wynosi 650 zł/m-c . Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, temat będzie nadal dyskutowany.
  Radny Wykrota - zapytał jaki stopień bezrobocia jest w gminie.
  Wójt Gminy - na chwilę obecną bezrobotnych jest ok. 5- 6% mieszkańców naszej gminy, jest to najmniejsze bezrobocie w powiecie skarżyskim. Generalnie bezrobotnymi są osoby, które nie chcą podjąć pracy. Tablice przy punktach obsługi bezrobotnych są zapełnione ofertami pracy, Rejonowe Biuro Pracy przygotowało szereg szkoleń bardzo drogich, ale dla bezrobotnych za darmo , więc jeśli ktoś naprawdę jest zainteresowany pracą bądź zdobyciem zawodu nie ma żadnego problemu. Problem w większości dotyczy osób , które nie są zainteresowane zmianą swojego statusu społecznego.
  Radny Wykrota - w momencie kiedy powstawał ten punkt bezrobocie w gminie było bardzo duże, nie można na razie mówić o likwidacji, jeśli procent bezrobotnych będzie spadał to wtedy zastanowimy się nad sensem istnienia punktu obsługi bezrobotnych w gminie.
  Radny Chrzęszczyk - zapytał czy te szkolenia naprawdę się odbywają. W ubiegłym roku też były proponowane szkolenia ludzie zapisali się , które się nie odbyły i do dnia dzisiejszego nie dostali żadnego pisma ani wyjaśnienia w tej sprawie.
  Wójt Gminy - pełna informacja jest w naszym punkcie biura pracy. Kursy przygotowane były pod konkretne zapotrzebowania od przedsiębiorców, ale nie było żadnego zainteresowania, ani jedna osoba nie zgłosiła się.
  Rady Nowak - Biuro Pracy z opóźnieniem informuje o szkoleniach, na dzień dzisiejszy niektóre z tych szkoleń szkolenia są już nieaktualne.
  Radny Żmijewski – wyjaśnił na jakiej zasadzie odbywa się nabór na kursy. Żeby kurs się odbył musi być określona ilość chętnych np. 10 osób, jeśli nie ma tej ilości zainteresowanych na dany kurs się nie odbywa. Poza tym to w gestii zainteresowanego jest aby się dowiedzieć czy dane szkolenie się odbędzie czy nie.

  g) Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w 2007 roku złożył Kierownik ZGK Pan Grzegorz Giza.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań.
  Radny Chrzęszczyk - zapytał czy jeśli ktoś przyjdzie do ZGK i poprosi o założenie mu wodomierza to pracownik z Zakładu przyjedzie i zamontuje.
  Kierownik ZGK p. Giza - tak, nie ma żadnego problemu, jeśli jest już zakupiony wodomierz to założymy, jeśli nie ma to ZGK zakupi i wystawi fakturę.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  h) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok złożyła Kierownik Pani Beata Kołda.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady prosił o pytania. Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 6 i 7
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy okres od 27.12.2007r. do 25.02.2008r. złożył Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Niektóre tematy sprawozdania Pan Wójt omówił szerzej.
  28 grudnia 2007r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Dyrekcją ZEORK Skarżysko- Kamienna dotyczącym warunków i kosztów konserwacji sieci oświetleniowej na terenie całej gminy. Zgodnie z przepisami ZEORK podzielony został na 2 spółki, z których jedna zajmuje się przesyłem, druga konserwacją urządzeń energetycznych. W związku z tym musieliśmy dokonać zmian warunków umowy dotyczących przesyłu i taryfy która będzie obowiązywała w Gminie Łączna. ZEORK Spółka, która zajmuje się konserwacją, za wszelkie usługi będzie wystawiać faktury zgodnie z taryfami obowiązującymi w Polsce. Może się pojawić sytuacja , ze będziemy musieli ogłosić przetarg na remonty. Na chwilę obecną umowa ta dotyczy tylko tego roku.
  Kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielami dwóch firm pod kątem kompleksowej modernizacji oświetlenia gminy. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ten temat został przedstawiony.
  W styczniu odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Skarżyskiego, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych oraz Przedstawicielem Zarządu Powiatu, podczas tego spotkania ustalono kolejność inwestycji gminnych w kontekście realizacji przez Powiat inwestycji drogowej Kamionki- Czerwona Górka. Powiat skarżyski otrzymał pieniądze na inwestycję drogową dotyczącą drogi przez Kamionki, Czerwoną Górkę, Jęgrzną, Zagórze, Wzdół Wiącka. W związku z tym inwestycje takie jak wodociąg i kanalizacja Czerwona Górka - Jęgrzna powinny być wykonane wcześniej z uwagi na fakt, że są odcinki w których te dwie instalacje przebiegają w pasie drogowym.
  Ustalone zostało, że w pierwszej kolejności zostanie wykonany wodociąg, następnie po otrzymaniu pozwolenia na budowę postaramy się wykonać inwestycję kanalizacji.
  Odnośnie drogi Łączna –Zagórze, na spotkaniu w dniu 21 lutego 2008r. stanowisko Wójta było następujące. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek ograniczenia. Ustalono, że przy pomocy naszego ZGK zostaną wycięte krzaki i drzewa, które rosną w rowach odwadniających oraz udrożnienie rowów. Cały odcinek ma być wyremontowany w tym roku żeby zastopować dalszą degradację, następnie w ramach 4.800 000 zł. które są przeznaczone na ten ciąg dróg będzie wykonana nakładka na całym odcinku.
  Uchwały i wnioski Rady Gminy były realizowane na bieżąco, wnioskowano o dowieszenie lamp w miejscowościach Osełków, Zalezianka i Czerwona Górka i te wnioski zostały zrealizowane.
  Był również wniosek sołtysa z Zaskala dotyczący wstawienia tzw. barier sprężystych na zakręcie w tej miejscowości, będą one zamontowane w tym tygodniu.
  W lutym Gmina przekazała do Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej komplet dokumentów dotyczących zgłoszenia realizacji remontu wodociągu w Czerwonej Górce. Na tą inwestycję w budżecie gminy zostało przewidziane 100.000 zł., będzie brakować jeszcze 100.000 zł., w związku z tym trzeba będzie dokonać zmiany w budżecie aby tą kwotę zapewnić. Inwestycję ta chcielibyśmy zrealizować jak najszybciej, ponieważ najbardziej blokuje inwestycje drogową na Czerwonej Górce.
  Dalej Pan Wójt poinformował o wydanych Zarządzeniach Wójta Gminy i kontynuował sprawozdanie.
  W styczniu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego tzw. fiszek projektowych o dofinansowanie została utworzona lista projektów, które najpełniej realizują założenia strategii regionu oraz wpisują się w cele RPO. Możliwa kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje realizowane w Gminie łączna to:
  - 1.500 000 zł. – projekt Gminy Łączna „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle”
  - 4.800 000 zł.- projekt Powiatu Skarżyskiego „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 0591 T Łączna-Jęgrzna-Gózd i nr 0588 T łączna –Zagórze-Wzdół Wiącka
  - 3.600 000 zł.- projekt Gminy Łączna pod nazwą „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach”,
  - 4.000 000 zł.- w ramach projektu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” obejmującego kanalizację w miejscowościach Czerwona Górka, Jęgrzna, Osełków.
  Przeciętna kwota kilometra kanalizacji na chwilę obecną to koszt ok.250.000 zł., czyli
  4.000 000 zł. które przypadło na tę inwestycję, to jest kwota która pozwoliłaby na rozszerzenie tej inwestycji o kolejne miejscowości tj. oprócz Czerwonej Górki i Jęgrznej jeszcze Osełków, Łączna i Gózd. Do tych 4.000 000 zł. musimy dołożyć swoje 40%. Pani Minister Rozwoju Regionalnego skreśliła projekt ZGGŚ Infrastruktura i Środowisko, dotyczącego kanalizacji w tych aglomeracjach i tych gminach które wchodzą w skład Związku. W związku z tym dalszą część kanalizacji, niestety możemy realizować w ramach Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Dlatego konieczne będzie prawdopodobnie stworzenie w tych miejscowościach komitetów społecznych, które wyrażą akces aby w ich miejscowościach taki projekt był realizowany. W budżecie gminy nie wygospodarujemy środków na udział własny. W najkrótszym okresie czasu jest możliwe przygotowanie projektu dla miejscowości Występa i Zalezianka dlatego , że kwota jaka byłaby potrzebna na realizację całości inwestycji przy wsparciu Programu Wspierania Obszarów Wiejskich i społecznego komitetu mogłaby być wygospodarowana.
  Pierwsze konkursy projektów, które otrzymałyby dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. świętokrzyskiego są planowane na II kwartał br. Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji, które pokazywałyby w jaki sposób będą dofinansowane te projekty, jak będzie wyglądało prefinansowanie, nie wiemy jak te wnioski będą wyglądać w sensie formalnym, z tych powodów gmina nie może rozpocząć inwestycji.
  Inwestycja wodociągowa zostanie podjęta, gdyż mamy środki własne i możemy ją zrealizować w 100%. Pozostałe inwestycję będziemy realizować nie wcześniej jak od II kwartału br.
  Wójt poruszył także kwestie dotyczące dróg; na Ostrowie, na Zajamniu, Starej
  Występie, tam zostało dużo materiału wywiezione i doły zasypane. Jednak Wójt Gminy jest zwolennikiem, ażeby ograniczyć ilość takich prac, gdyż lepiej przesunąć pieniądze na takie inwestycje, które dają szansę na realizację całego odcinka dokładnie i w całości zamknąć.
  Wójt przedstawił także temat budowy parkingu przed Urzędem Gminy, remontu w budynkach gminy m. in. wymiany okien, zakupu niektórych mebli, wymiany płytek
  na korytarzach.
  Pan Wójt zakończył, podziękował i poprosił o pytania.

  Ad.8
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Radny Chrzęszczyk - dzwoniłem do Pana Wójta i prosiłem o poprawienie stanu nawierzchni w Jęgrznej, trzy tygodnie mija i nic się w tej sprawie nie robi.
  Wójt Gminy – umowa z pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych była następująca. Na drogę w Czerwonej Górce i Jęgrznej miała wyjechać równiarka, czekaliśmy jednak z tym ze względu na złą pogodę, było zbyt mokro. Korzystając z okazji równiarki na terenie gminy, chcielibyśmy poprawić także stan dróg gminnych w miejscowościach Stawik, Osełków i łącznik Gózd - Jęgrzna.
  Radny Chrzęszczyk - stwierdził, iż sama równiarka chyba nie wystarczy bo są zbyt duże doły, trzeba też wysypać kruszywo.
  Wójt Gminy Łączna – w ustaleniach mowa była tylko o równiarce, ale jeśli w ZDP będą mieli pieniądze to możliwe jest dowiezienie jakiegoś materiału na uzupełnienie ubytków.
  Radny Ślusarczyk – zgłosił kilka wniosków.
  1/ Prosił aby równiarkę wysłać także na Kamionki, bo nie da się już przejechać.
  2/ Znak ograniczający tonaż koło cmentarza jest znów zerwany i droga tam jest bardzo zdewastowana.
  3/ Zapytał kiedy odbędzie się spotkanie w Kamionkach na temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wójt Gminy - odpowiedział, iż znak koło cmentarza był już trzykrotnie wstawiany i ciągle jest niszczony. W najbliższym czasie droga od Kamionek do cmentarza zostanie poprawiona jak tylko poprawi się pogoda. W marcu powinna zostać zdjęta także skarpa na zakręcie koło cmentarza.
  Pan Wójt przedstawił pogląd na sprawę dewastacji różnych dróg w gminie.
  Na wniosek mieszkańców Występy w sprawie wywozu drzewa przez Lasy Państwowe i dewastacji tej drogi , został postawiony znak ograniczający tonaż co wywołało burzę. Sprawa zakończyła się sukcesem, bo oprócz znaku zadecydowałem aby postawić tam także policję co zablokowało wywózkę drzewa. Wójt Gminy jest jednak przeciwnikiem stawiania ograniczeń, Lasy Państwowe muszą to drzewo wywieźć . Trzeba uzyskać takie porozumienie, które pozwoli mieszkańcom korzystać z drogi, która nie będzie zdewastowana, a z drugiej strony Lasom da możliwość wywózki drzewa. Ustalono w związku z tym, że Lasy dadzą maszyny a Gmina kruszywo i droga zostanie poprawiona.
  Co do zebrania Kamionkach p. Wójt poprosił żeby mieszkańcy ustalili jakiś termin to oczywiście pojawi się na zebraniu. Były miejscowości gdzie bardzo dużo osób przyszło na spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, a były i takie gdzie zainteresowanych była znikoma liczba. Wniosek z tego jest następujący, mianowicie mieszkańcy nie zostali poinformowani o terminie i celu tych spotkań, jest to po części wina Gminy, Sołtysów bo powinni pomóc Urzędowi w przepływie informacji do mieszkańców.
  Radny Ślusarczyk - wrócił do tematu wywozu drewna z lasu, leśnicy są w stanie nam pomóc przy remontach dróg, w zamian za pozwolenie na przejazd z drzewem, więc trzeba współpracować nie utrudniać wywozu drzewa z lasu.
  Radny Litwiński - zapytał czy będą zasoby kruszywa na drogi gminne. Jest potrzeba wywiezienia kruszywa na drogę Podłazie za torami i Podłazie - Wzdół Wiącka gdzie jest grzęzawisko.
  Prosił też o wstawienie kilku barier przy torach na łuku , oferując przy tym swoją pomoc przy ich montażu.
  Radna Kołomańska - 1/ zgłosiła w sprawie oświetlenia, że w Zaleziance nie świeci lampa koło przystanku, natomiast lampa przy posesji nr 17 gaśnie.
  2/ Poprosiła o załatanie dziur w drodze na Dolnej Zaleziance tak aby była przejezdna.
  3/ Odnośnie barier, są jeszcze przynajmniej dwa miejsca na Zaleziance gdzie dobrze byłoby zamontować bariery tj. koło Pana Zająca i na Dolnej Zaleziance koło państwa Domagałów.
  4/ W imieniu swoim i mieszkańców Zalezianki radna wnioskowała, o dreny, które zamontowane zostaną koło kaplicy pod „parking”. Dreny mogą być używane, każda ilość nas satysfakcjonuje.
  Radny Wykrota - sugerował, że nowe dreny są na placu ZGK , te które miały być wykorzystane na Podzagnańszczu.
  Wójt Gminy Łączna - odniósł się do zgłoszonych wniosków.
  Na chwilę obecną Zarząd Dróg Powiatowych dysponował kwotą ok. 6.000 zł. na montaż barier. Do montażu barier potrzebne są specjalne urządzenia, jeśli byśmy chcieli to zlecić Zarządowi Dróg Powiatowych to nie wiadomo czy mają na to środki w budżecie. W rejonie dróg w Ostojowie jest określona ilość barier sprężystych, które są do wykorzystania. W najbliższym czasie dowiem się czy będziemy mogli z nich skorzystać.
  Jeśli chodzi o oświetlenia, będziemy sygnalizować do ZEORK-u .
  Kolejny wniosek dotyczył dren, rozmawialiśmy z Sołtysem Zalezianki, informacja o tym że Rada Sołecka nosi się z zamiarem wykonania zatoki przy kaplicy wpłynęła zbyt późno. Wcześniej dysponowaliśmy pewną ilością dren z tzw. demobilu, które otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Powiatowych. Ponieważ otrzymaliśmy je bez konkretnego wskazania na co, a pojawiły się sugestie i podania od mieszkańców o przyznanie paru dren na wjazdy, to odpowiadałem pozytywnie, nie wiedząc, że akurat pojawi się tego typu inwestycja. Jeśli chodzi o dreny o których mówił pan Wykrota , zostały zakupione z pieniędzy sołeckich i przeznaczone na odcinek drogi w Podzagnańszczu. Jeśli Rada uzna, że możemy te dreny przekazać na Zaleziankę to nie mam nic przeciwko. Rozumiem , że radny Wykrota wycofuje się z tego.
  Radny Wykrota - absolutnie się z tego nie wycofuję, ale jeśli się nic nie robi na razie to można je przekazać, a kiedy zajdzie potrzeba to się kupi.
  Sołtys Osełkowa pani Kuszewska - w tej chwili na Stawiku jest zrąb, nie wyobrażam sobie jeżeli te ciężkie samochody załadowane drzewem, przejadą przez Stawik, wtedy mieszkańcy po prostu stamtąd nie wyjadą. W tej chwili ciężko jest jechać samochodem, nie wiem co będzie jak przejadą tamtędy samochody z klockami drzewa.
  Wójt Gminy- otrzymaliśmy kwotę 1.5 mln.zł na dofinansowanie budowy tych dróg. Za te pieniądze nie wybudujemy tych d róg. Zwrócimy się do Lasów, żeby partycypowały w kosztach budowy drogi, przynajmniej części kosztów tej inwestycji. Pan Nadleśniczy powiedział, że jest zainteresowany partycypacją w kosztach budowy drogi od E-7 do Stawiku.
  Wystosujemy oficjalne pismo do Dyrekcji Lasów i spróbujemy wynegocjować udział Lasów Państwowych w tym projekcie. Postaramy się wysłać równiarkę na Stawik ale nie może być mowy o wysypywaniu kolejnych ton destruktu czy kruszywa, bo to nie przyniesie oczekiwanego efektu. Musimy zacisnąć zęby i robić poszczególne odcinki dróg w całości i dobrze, żeby mieszkańcy mogli jeździć po asfalcie a nie po załatanych dziurach.
  Sołtys Zalezianki pan Borowiec - ponownie poruszył problem niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych, i w wypadku pożaru jest problem. Wnioskował o naprawienie hydrantów.
  Radny Nowak - odnośnie drogi koło cmentarza wnioskował, żeby ustawić znak ograniczenia przejazdu samochodom powyżej 10 ton z zapisem ( nie dotyczy mieszkańców) na krzyżówce do Bukowej Góry, skoordynować działania inspekcji drogowej z wozem nieoznakowanym Policji, niech kontrolują może to pomoże, bo to wywrotki z Bukowej Góry rujnują drogę.
  Radny Chrzęszczyk- prosił w imieniu swoim i mieszkańców o założenie lampy na początku parkingu koło kościoła w Łącznej, w związku z częstymi dewastacjami wiaty przystankowej.
  Wójt Gminy - przeznaczamy duże kwoty pieniędzy na remonty bieżące oświetlenia tj.ok. 170.000 zł. rocznie. Musimy się zastanowić nad całkowitą wymianą oświetlenia w gminie, wykonaniem projektu całościowego na modernizację. Sugeruję, żeby wstrzymać się z wymianą kolejnych lamp, bo jeśli zdecydujemy się na kompleksową modernizację oświetlenia w gminie to lepiej wydać więcej raz, niż co roku płacić tak duże kwoty.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 10
  Sprawozdania z pracy komisji w 2007 roku oraz zatwierdzenie rocznych planów pracy komisji na 2008 rok.

  a) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2007 złożył Przewodniczący
  Komisji Rewizyjnej Radny Wojciech Fąfara.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Wojciech Fąfara przedstawił także
  Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
  Sprawozdanie i plan pracy jest załącznikiem do protokołu.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski lub uwagi do sprawozdania lub planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.

  b) Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w roku 2007 złożył Przewodniczący Komisji Radny Edmund Wykrota
  Przewodniczący Komisji następnie przedstawił Plan Pracy Komisji na 2008 rok.
  Sprawozdanie i plan pracy jest załącznikiem do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o wnioski lub uwagi do sprawozdania czy planu pracy.
  Uwag nie zgłoszono.


  c) Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2007 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Radny Mirosław Nyga.
  Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił Plan Pracy Komisji na 2008 rok.
  Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do sprawozdania lub planu pracy tej
  komisji.
  Uwag nie zgłoszono.
  Sprawozdanie i plan pracy stanowią załącznik do protokołu.

  d) Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia za 2007 rok złożyła Przewodnicząca Komisji Radna Anna Chudzik.
  Przewodnicząca Komisji następnie przedstawiła Plan Pracy Komisji na 2008 rok.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania lub uwagi do sprawozdania lub planu pracy.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Sprawozdanie i plan pracy stanowią załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

  Ad. 11 a
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 1/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 25.02.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za – 14 radnych, 1 radna zwolniona z obrad)

  Ad. 11 b
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Łączna w tym ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
  Przewodniczący Rady - uchwała była omówiona na komisji dlatego przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 2/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 25.02.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za – 14 radnych, 1 radna zwolniona)

  Ad. 11 c
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok w Gminie Łączna.
  Radny Wykrota jako Przewodniczący Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawił nowy skład komisji po czym przedstawił program.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr 3/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 25.02.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych, 1 radna zwolniona)

  Ad. 11 d
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Radny Wykrota powiedział, że podejmujemy uchwałę, choć taryfa i ceny wody i ścieków nie zmieniły się w stosunku do roku 2007.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na komisji wobec czego poprosił o głosowanie.
  Uchwała Nr 4/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 25.02.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych, 1 radna zwolniona)

  Ad. 11 e
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - na połączonym posiedzeniu komisji był omawiany projekt uchwały. Patrząc na całokształt pracy Pana Wójta za ubiegły rok uważam, że zasługuje na uznanie, ponieważ zaangażowanie Wójta w pracę jest ogromne. Widać to nawet po dzisiejszym sprawozdaniu z miesięcznej działalności. Osobiście widzę to i wiem z jaką energią podchodzi do spraw gminy. W związku z tym z czystym sumieniem mogę się podpisać pod tą podwyżką.
  Czy są pytania lub sugestie do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr 5/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 25.02.2008
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych, 1- zwolniona)

  Wójt Gminy Łączna – podziękował radnym. Dzisiejsze głosowanie jest to wyraz oceny mojej pracy, udało nam się wspólnie wypracować dość wysoki pułap bardzo dobrej, solidnej pracy, która już przyniosła konkretne efekty.
  Dołożę wszelkich starań, żeby efekty naszej pracy widzieli wszyscy mieszkańcy. To nie jest tylko praca Wójta, ale jest to praca również i Państwa Radnych, co widać po ilości podejmowanych dziś uchwał. Głosowanie jest wyrazem pozytywnej oceny mojej pracy.
  Ad. 11 f
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Łączna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej
  Nr 41/IX/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
  Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odnośnie tej uchwały przyszło pismo od
  Wojewody Świętokrzyskiego, w którym wykazane są nieprawidłowości odnośnie
  podstaw prawnych w paru punktach, co w projekcie dzisiejszej uchwały jest
  uwzględnione. Jeżeli Państwo Radni mają jakieś wątpliwości jest obecna Pani
  Inspektor Bednarz, celem wyjaśnienia.
  Wójt Gminy - osobiście byłem świadkiem sytuacji które dotyczyły uchwał
  podejmowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Związek rozesłał treść
  uchwał do wszystkich gmin które należą do Związku z prośbą o ich uchwalenie.
  Zdarzało się tak , że wydział prawny Urzędu Wojewódzkiego tak samo brzmiące
  uchwały zaopiniował różnie, jedną część pozytywnie, drugą część negatywnie.
  Uczestniczyłem ostatnio na spotkaniu z Panią Wojewodą gdzie poruszony był ten
  temat, a dotyczył pracy Biura Prawnego Wojewody. Sugerowało wielu Wójtów i
  Burmistrzów, że często uchwały, które samorządy powielają i podejmują takie same
  w niektórych samorządach są przyjęte bez uwag natomiast w innych nie.
  Krótkie wyjaśnienie dodała Pani Inspektor Bednarz. Zażądali ostatnich ustaw, takie ustawy zawarliśmy, powołaliśmy się na ostatnie zmiany i to zawiera projekt uchwały.
  Zastepca Przewodniczacego Rady p. Chrzęszczyk - uświadomił radnych o zapisie w regulaminie , że mieszkańcy muszą się sami wyposażyć w pojemniki na odpady.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały .
  Uchwała Nr 6/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2008r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny, 2 radnych zwolnionych)

  Ad. 11 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
  Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała była omówiona na komisji i zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu uchwały.
  Radny Litwiński wnioskował aby w p.1 zamiast opłaty 15 zł była opłata 10 zł dlatego, że jest to furtka dla przewoźnika.
  Pani Bednarz wyjaśniła. To nie jest furtka , to jest regulamin stawek górnych. Jest to górna stawka 15 zł a umowy będą podpisywane na 10 zł za miesiąc. Stawka 15 zł jest po to aby dla nas była możliwość karania ludzi, którzy uporczywie nie będą chcieli mieć pojemnika. Górna stawka daje nam pewne możliwości działania w stosunku do osób , które odpadów zbierać i oddawać nie chcą.
  Radny Litwiński uważał, że jest wiele sposobów karania mieszkańców za brak pojemnika. Jeśli zostanie 15 zł, przewoźnik będzie miał furtkę aby za jakiś czas próbować cenę podnieść i będzie prowadził w tym kierunku negocjacje.

  Inspektor Pani Bednarz - jeżeli pozostanie górna stawka 10 zł to nie ma sensu. W Suchedniowie np. górna stawka wynosi 20 zł. To jest dla nas możliwość działania. Do tej pory nie mieliśmy możliwości karania , bo nie mieliśmy uchwalonego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Poza tym jest wolny rynek i jeśli uważamy, że nasi przewoźnicy są zbyt drodzy, to możemy szukać innych tańszych przewoźników.
  Radny Nowak - nie mówmy o karaniu bo w uchwale jest opłata a nie kwota do karania. Podzielam zdanie radnego Litwińskiego, powinno być 10 zł, aby przewoźnik nie miał możliwości podnoszenia ceny. Do karania są inne ustawy.
  Zastępca Przewodniczącego Rady p. Chrzęszczyk - pytał jak jest w Suchedniowie obecnie, bo do tej pory mieszkańcy płacili za wystawiony pojemnik.
  Pani Inspektor Bednarz - odpowiedziała, że nadal płacą za wystawiony pojemnik przez co mają ogromny problem bo są zawaleni śmieciami.
  Radny Litwiński - w Suchedniowie jest błędna uchwała.
  O głos poprosił Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński.
  Taki lub podobny dylemat mamy nie tylko my. Powinna być taka ustawa aby gmina była właścicielem śmieci, dawałoby to możliwość gminie ogłoszenia przetargu na wywóz odpadów. W chwili obecnej takiej możliwości nie mamy. Nie możemy też indywidualnie dofinansować do wywozu śmieci. Musimy mieć takie narzędzie , że w przypadku uporczywego uchylania się od wywozu śmieci, będzie możliwość karania w sposób bolesny. Jedynym naszym narzędziem jest regulamin porządkowy i dzisiejsza uchwała o górnych stawkach. To Państwo Radni zdecydują o wysokości górnej stawki.
  Zastępca Przewodniczącego Rady p. Chrzęszczyk – ale przewoźnika wybieramy sobie sami i możemy szukać najtańszego.
  Pani Inspektor Bednarz - to nie jest tak, że my nie szukamy tańszych przewoźników. W ubiegłym roku odbyło się na ten temat kilka spotkań i okazało się , że Panowie Pogorzelscy byli najtańsi, choć nie pierwsi z brzegu. Dlatego też pozostali.
  Zastępca Przewodniczącego Rady p. Chrzęszczyk - prosił o wyjaśnienie zapisu , że nie wykonanie decyzji Wójta podlega egzekucji, o jaką egzekucję chodzi.
  Pani Inspektor Bednarz - można nałożyć mandat lub inaczej, mieszkaniec uchylający się od posiadania kosza płaci podwójną górną stawkę przez rok.
  Radny Litwiński - ukaranie jest to dwie stawki górne czyli i tak będzie 20 zł. Padł konkretny wniosek proszę o przegłosowanie.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za wnioskiem radnego Litwińskieg aby w p.1 górna stawka wynosiła - 10 zł.
  Wniosek przeszedł większością głosów (za- 8 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 2 radnych, 3 radnych nie głosowało) .
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie całej uchwały z uwzględnieniem przed chwilą przyjętej zmiany.


  Uchwała Nr 7/XIV/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2008r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 13 radnych, 2 radnych zwolnionych)

  Ad. 12
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy są jakieś uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. (za - 13 obecnych radnych).

  Ad. 13
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi Gminy celem przekazania pewnej informacji.
  Superior Zakonu na Świętym Krzyżu wyszedł z propozycją odbudowy wieży kościelnej na Św. Krzyżu. Wyliczono, że gdyby każdy mieszkaniec województwa świętokrzyskiego dał 50 groszy, to byłyby pieniądze na projekt oraz wkład własny na odbudowę wieży. Pan Wójt prosił radnych i wszystkich mieszkańców o włączenie się do akcji czyli o datki do puszki, która jest umieszczona przy kasie Urzędu Gminy, za co z góry podziękował.
  Przewodniczący Rady podziękował za udział w obradach i zamknął XIV-te obecnej kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej, a pierwsze w 2008 roku.
  Na tym protokół zakończono.  Protokół sporządziła: Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edmund Wykrota

  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1300
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 1549 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna