A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE NR 1 / 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 7 stycznia 2008r .

  ZARZĄDZENIE NR 1 / 2008

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 7 stycznia 2008r .

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań
  gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku
  dzieci organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3
  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym
  podległym organom administracji publicznej lub przez nie
  nadzorowanym.


  Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:  § 1.
  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku dzieci w 2008 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

  § 2.
  1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działa1ność statutową w danej dziedzinie.
  2. Oferty składane będą na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 , poz. 2207), w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna (pod adresem: www.uglaczna.bip.doc.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  § 3.
  1. Powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 zwanej dalej “Komisją” w składzie:

  Przewodniczący: Mirosław Kopytek –Sekretarz Gminy Łączna.
  Członkowie: a) Paweł Kuźdub – radca prawny
  b) Krzysztof Pastuszka – młodszy referent
  c) Anna Kopeć – samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania
  środków pozabudżetowych

  § 4.
  Komisja przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 1/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 7 stycznia 2008r.

  OGŁOSZENIE

  Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku dzieci poprzez :

  I. Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu tj:
  organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
  Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2008r. -20.000 zł.
  Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2007 wyniosła 15.000 zł.

  II. Organizację wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Łączna w miejscu zamieszkania tj :
  1. Zorganizowanie półkolonii w Łącznej.
  2. Zorganizowanie półkolonii w Klonowie.
  Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2008r. -10.000 zł.
  Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2007 wyniosła 5.000 zł.
  Zlecenie organizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie, w ciągu całego roku.

  Wymogi formalne ofert:

  1. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:

  a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Łączna,
  b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  e) rozliczyły dotacje na realizację powyższych zadań za rok 2007,
  f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 , poz. 2207)
  2. Termin realizacji zadania - od podpisania umowy do 31 grudnia 2008r.
  3. Warunki realizacji zadania: zapewnienie wysokiego poziomu sportowego, bezpieczeństwa uczestników.
  4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem 'Oferta na realizację zadania publicznego' w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej , pokój nr 1 w godzinach 7.30 -15.00 w terminie do dnia 15 lutego 2008r. do godziny 15.00.
  Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Łączna.
  6. Do ofert należy dołączyć:
  - aktualny wypis z KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
  - aktualny statut podmiotu
  - sprawozdanie finansowe za 2007r.
  - sprawozdanie merytoryczne za 2007r.
  W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej kwocie.
  Kryteria oceny złożonych ofert:
  a) merytoryczna wartość oferty- ska1a ocen 0 - 10 pkt.
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - skala ocen 0 -8 pkt
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0 - 8 pkt
  d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy - skala ocen 0 -8 pkt
  e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci -skala ocen 0 -10 pkt

  Uwagi.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 2548 961 /Sekretarz Gminy/.

  Załącznik Nr 2
  do Zarządzenia Nr 1/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 7 stycznia 2008r.


  Regulamin pracy Komisji Konkursowej


  § 1.
  1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
  2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
  wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
  3. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.

  § 2.
  1. Komisja w pierwszej ko1ejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące
  wymogi formalne:
  a) prowadzenie przez podmiot składający ofertę działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  b) kompletność i poprawność wypełnienia oferty;
  c) zgodność ofert z zakresem ogłoszonego konkursu;
  d) rozliczyły dotację na realizację zadań w 2007r.;
  2. Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych określonych w ust. 1 zostaną odrzucone.
  3. Konkurs jest przeprowadzany gdy wpłynie co najmniej jedna oferta z zastrzeżeniem ust 2.

  § 3.
  1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria i skalę ocen:
  a) merytoryczna wartość oferty- ska1a ocen 0 - 10 pkt.
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - skala ocen 0 -8 pkt
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0 -8 pkt
  d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy - skala ocen 0 -8 pkt
  e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci -skala ocen 0 -10 pkt
  2. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w § 3 ust. 1, oraz na ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
  3. Ocena łączna danej oferty, wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych ocen cząstkowych.
  4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z ocen łącznych wystawianych przez osoby oceniające tę ofertę.
  5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych -od najwyższej do najniższej. Powyższa lista stanowi podstawę do przyznania dofinansowania. Dofinansowanie otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników.
  6. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji, niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania Komisji Konkursowej, zostają przyznane kolejnej ofercie z listy wyników.
  7. Komisja podejmuje rozstrzygniecie o wyborze oferenta i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Łączna.
  8. Wójt Gminy Łączna podejmuje rozstrzygnięcie o przyjęciu oferty do realizacji oraz
  przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.


  § 4.
  Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

  § 5.
  Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1317
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 1255 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna