A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2008r.
 • Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka

  Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka

  ZP-14/4/08
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka

  1.Zamawiający : Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna

  2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  4.Przedmiot zamówienia: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka”.
  4a. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : Nie
  5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie
  6. Termin wykonania robót: zakończenie robót 15 lipca 2008 roku.
  7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  7.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
  działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 'ustawą', Zamawiający żąda, następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonej za
  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
  1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
  potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  Zamawiający żąda:
  1). wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty
  te zostały wykonane należycie;

  - Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych
  każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom
  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość
  300.000, 00 zł. netto każda;
  2). wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
  czynności;
  3).dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wymagane Prawem budowlanym. Zamawiający wymaga załączenia kserokopii uprawnień wykonawczych potwierdzonych za zgodność z oryginałem w/w uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

  7.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez
  Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
  2) informacji z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż na
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - informacji z banku o dysponowaniu środkami finansowymi, jakimi dysponuje Wykonawca, na kwotę nie mniejszą jednak niż wartość 300 000,00 zł., ( zdolność kredytowa, własne środki);
  3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na
  kwotę nie mniejszą niż wartość 200 000,00 zł.

  Ocena spełnienia warunków:
  Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według
  kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

  7.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  7.5. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenie:
  1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i nie wykluczeniu na
  mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 ).

  8. Informacje na temat wadium: Wysokość wadium 4000,00 ZŁ ( cztery tysiące złotych).
  9. Kryteria oceny oferty: kryterium - cena 90 pkt., gwarancja 10 pkt.

  10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Sekretariat Urząd Gminy Łączna, termin składania ofert , termin otwarcia ofert
  10.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy, Kamionki 60 (I piętro), w nieprzekraczalny terminie do dnia 12 maja 2008 r do godz. 1030
  10.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie U.G (I piętro) do 12.05.2008 r. godz. 1030
  10.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2008 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego tj. budynek Nr 2 – sala konferencyjna OSP.

  11. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
  12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Nie dotyczy.
  13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  14. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Czesław Mazur ( Tel. 041- 254 89 75 )
  Łączna, 2008.04.14


  Data wprowadzenia: 2008-04-14 2144
  Data upublicznienia: 2008-04-14
  Art. czytany: 1937 razy

  » Dokumentacja techniczna cz.1 - rozmiar: 70046 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.11 - rozmiar: 64440 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.5 - rozmiar: 11814193 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz. 10 - rozmiar: 712867 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz. 2 - rozmiar: 68865 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz. 3 - rozmiar: 1927392 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz. 4 - rozmiar: 5611520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Dokumentacja techniczna cz. 6 - rozmiar: 10724008 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz. 7 - rozmiar: 2229760 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Dokumentacja techniczna cz. 8 - rozmiar: 11674730 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz. 9 - rozmiar: 4707378 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 32220 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Specyfikacja techniczna - rozmiar: 51575 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Umowa - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna