A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cyilnego w Łącznej.

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.

  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  - nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią
  b) posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy:
  - na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia
  22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, lub
  - w służbie cywilnej, lub
  - w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
  - w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  - na kierowniczych stanowiskach państwowych oraz
  c ) posiada wykształcenie wyższe

  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  1) Znajomość przepisów prawa : o aktach stanu cywilnego, kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy niejawnej, kpa, o zmianie nazwisk, o ewidencji ludności.
  2) Znajomość języka angielskiego,
  3) Kreatywność, umiejętność nawiązywania współpracy, dobrej organizacji pracy,\
  4) Umiejętność obsługi komputera tj.: MS Word i Excel i poczta elektroniczna,
  5) Dyspozycyjność.
  Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
  analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
  2) nadzór i koordynacja merytoryczna spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  3) nadzór i koordynowanie spraw organizacyjnych z zakresu działania USC,
  4) nadzór nad całością spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu gminy w zakresie działania USC,
  5) koordynowanie spraw administracyjnych z zakresu działania USC,
  6) współpraca z organami ścigania, organami wymiaru sprawiedliwości oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i placówkami konsularnymi RP w sprawach związanych z działalnością USC ,
  7) zastępowanie Kierownika USC podczas jego nieobecności,
  8) reprezentowanie USC w zakresie określonym przez Kierownika USC.
  9) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych
  10) przygotowanie dokumentacji dotyczącej poboru do służby wojskowej oraz udział
  w przeprowadzeniu poboru,
  11) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem
  Sił Zbrojnych (AK) oraz utrzymanie jej w aktualności,
  12) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za sprawującego
  bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
  13) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za posiadającego
  na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  14) opracowywanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.
  Ponadto:
  • prowadzenia ewidencji ludności systemem kartotecznym i elektronicznym,
  • wykonywania czynności meldunkowych,
  • sporządzania spisów wyborców,
  • udostępniania danych osobowo-adresowych,
  • wydawania i ustawowej wymiany dowodów osobistych,
  • prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących dowodów
  osobistych .

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Urząd Stanu Cywilnego,
  c) po 3-miesięcznym okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o niekaralności,

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 28 lipca 2008r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2008-07-11 2240
  Data upublicznienia: 2008-07-11
  Art. czytany: 2536 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna